👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword

ارتباط با ما

دانلود


آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword
چكيده
با توجه به گسترش روز افزون حیطه حقوق مالکیت فکری از قرن گذشته تاکنون و ضرورت بازنگری در قوانین و هماهنگ سازی قوانین داخلی با مقررات و کنوانسیون های بین المللی ، هم چنین ورود ایران به سازمان تجارت جهانی ، که قریب دو دهه از تقاضای آن به سازمان مذکور می گذرد . هم چنین پذیرش جنبه های اقتصادی موافقت نامه تریپس به عنوان یکی از شرایط ضروری الحاق کشور ما به آن سازمان می باشد که بررسی وتاثیر حقوقی ا ین موافقت نامه بر قوانین ایران امری است اجتناب ناپذیر . در این پایان نامه مقررات و قوانین ایران در دو حوزه مالکیت ادبی و هنری و مالکیت صنعتی با مقررات موافقت نامه تریپس مورد مطالعه قرار گرفته و در بخش های مختلف به آثار الحاق پرداخته شده است .نتایج این بررسی حاکی است از آن است که در مقررات کنونی ایران دربخش مالکیت ادبی و هنری دارای نواقص عدیده و قابل توجهی بوده و که با تصویب و اجرای قوانین پیشنهادی اصلاحات لازم در آینده نه چندان دور تحقق پیدا خواهد نمود و در حوزه مالیت صنعتی علیرغم کاستی ها دارای حداقل استانداردهای لازم و برابر با موافقت نامه تریپس می باشد.
 کلید واژه : مالکیت ادبی و هنری ، مالکیت صنعتی ، موافقت نامه تریپس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم .
 فهرست مطالب
مقدمه ...................................................................................................................................... 1
بخش اول : كليات.....................................................................................................................6
فصل نخست : مفاهيم .................................................................................................7
مبحث نخست : مفهوم مالكيت فكري و انواع آن...........................................7
گفتار نخست : تعاريف مالكيت فكري از دیدگاه حقوقدانان داخلی.7
گفتار دوم : تعاريف مالكيت فكري در كنوانسيون ها و معاهدات بين المللي.........................................................................................9
مبحث دوم : تعريف زير شاخه هاي مالكيت فكري.....................................10
گفتار نخست : مالكيت ادبي و هنري..............................................12
گفتار دوم : مالكيت صنعتي...........................................................14
فصل دوم : تاريخچه مالكيت فكري..........................................................................16
مبحث نخست : مروري بر تاريخچه مالكيت فكري.....................................16
گفتار نخست : تاريخچه مالكيت فكري در جهان...........................16
گفتار دوم : تاريخچه مالكيت فكري در ايران.................................21
مبحث دوم : تاريخچه موافقت نامه تريپس..................................................23
فصل سوم : توصيف موافقت نامه تريپس..................................................................26
مبحث نخست : اهداف موافقت نامه تريپس................................................26
مبحث دوم : ويژگيهاي موافقت نامه تريپس.............................................27
مبحث سوم : ماهيت و ارتباط موافقت نامه تريپس با معاهدات قبل از خود29
گفتار نخست : ارتباط با كنوانسيون برن..........................................29
گفتار دوم : ارتباط با كنوانسيون پاريس.........................................31
گفتار سوم : ارتباط با كنوانسيون رم................................................33
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالكيت فكري در مورد مدارهاي يكپارچه ..........................................................................34
فصل چهارم : اصول حقوقی حاكم بر موافقت نامه تريپس........................................34
مبحث نخست : اصل رفتار ملي...................................................................34
گفتار نخست : در موافقت نامه تريپس...........................................34
گفتار دوم : در كنوانسيون پاريس....................................................36
گفتار سوم : اصل رفتار ملي در قوانين ايران...................................37
مبحث دوم : اصل دولت كاملة الوداد...........................................................39
گفتار نخست : اصل دولت كاملة الوداد در موافقت نامه تريپس.....39
گفتار دوم : اصل دولت كاملة الوداد در قوانين ايران......................41
مبحث سوم : اصل جلوگيري از سوء استفاده از حق....................................44
بخش دوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت ادبي و هنري...........................................................46
فصل نخست : اثرهاي قابل حمايت...........................................................................47
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................47
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................50
مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................54
فصل دوم : اثرهاي غير قابل حمايت.........................................................................59
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................59
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................59
مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................60
فصل سوم : حقوق پديدآورندگان..............................................................................61
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................61
گفتار نخست : حقوق مادي............................................................61
الف ) : ويژگيها.................................................................63
الف 1 : قابليت نقل و انتقال..............................................63
الف 2 : موقتي بودن..........................................................64
ب ) : انواع حقوق مادي...................................................65
ب 1 : حق تكثير و انتشار.................................................65
ب 2 : حق پاداش و جايزه نقدي......................................65
ج ) شرايط تخقق..............................................................67
گفتار دوم : حقوق معنوي (اخلاقی ) در قوانین ایران.....................70
الف ) : ويژگيها.................................................................70
الف 1 : غير قابل نقل و انتقال..........................................70
الف 2 : عدم محدوديت زماني و مكاني............................70
ب ) : مصاديق...................................................................71
ب 1 : حق ارائه و انتشار عمومی اثر.................................71
ب 2 : حق انصراف (استرداد )..........................................71
ب 3 : حق تماميت اثر.......................................................71
ب 4 : حق دسترسي به اثر................................................72
ب 5 : حق ولايت بر اثر....................................................72
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................74
گفتار نخست : حقوق مادي............................................................74
الف ) : انواع حقوق مادي................................................74
الف 1: حق تكثير و انتشار................................................75
الف 2 : حق تعقيب...........................................................76
الف 3 : حق اجاره.............................................................76
ب ) شرايط تخقق.............................................................77
گفتار دوم : حقوق معنوي...............................................................78
مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................80
فصل چهارم : مدت حمايت......................................................................................83
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................83
گفتار نخست : در حقوق مادي......................................................83
الف ) در اثرهاي عمومي...................................................83
ب ) در اثرهاي مشترك....................................................84
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار...............................85
د ) در آثار عكاسي............................................................85
ه ) در اثرهاي سفارشي......................................................86
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي...........................................87
گفتار دوم : مدت حمایت در حقوق معنوي...................................87
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................87
گفتار نخست : در حقوق مادي......................................................87
الف ) در اثرهاي عمومي...................................................87
ب ) در اثرهاي مشترك....................................................88
ج ) در اثرهاي بي نام يا با نام مستعار.............................. 89
د ) در آثار عكاسي و هنرهای کاربردی ...........................89
ه ) در اثرهاي سینمایی......................................................90
و ) در نرم افزارهاي رايانه اي.......................................... 90
گفتار دوم : در حقوق معنوي......................................................... 91
مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................91
فصل پنجم : محدوديت ها و استثنائات.....................................................................92
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................92
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس............................................................96
مبحث سوم : آثار الحاق...............................................................................98
فصل ششم : حقوق مرتبط.........................................................................................98
مبحث نخست : در قوانين ايران...................................................................98
الف ) اثرهاي مورد حمايت............................................................98
ب ) حقوق پديدآورندگان..............................................................99
ج ) معيارهاي حمايت..................................................................101
د ) مدت حمايت..........................................................................102
ه ) محدوديت ها و استثنائات.......................................................103
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس..........................................................104
الف ) اثرهاي مورد حمايت..........................................................104
ب ) حقوق پديدآورندگان............................................................107
ج ) معيارهاي حمايت..................................................................109
د ) مدت حمايت..........................................................................110
ه ) محدوديت ها و استثنائات.......................................................110
مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................112
فصل هفتم : ضمانت اجرا.......................................................................................113
مبحث نخست : در قوانين ايران.................................................................113
گفتار نخست : ضمانت اجراي مدني............................................114
گفتار دوم : ضمانت اجراي كيفري...............................................118
گفتار سوم : مقررات اداري و گمركي...........................................121
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس..........................................................122
مبحث سوم : آثار الحاق.............................................................................123
بخش سوم : آثار الحاق در حوزه مالكيت صنعتي.................................................................124
فصل نخست : حقوق اختراعات..............................................................................125
مبحث نخست : اختراع و حق اختراع........................................................125
گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................125
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................128
مبحث دوم : شرایط اختراع........................................................................129
گفتارنخست : در قوانين ايران.......................................................128
1) شرایط ماهوی............................................................129
الف-1) جدید بودن (تازگي داشتن)...............................129
الف-1-1) تازگی محلی ( سرزمینی)..............................131
الف -1-2) تازگی مطلق.................................................131
الف-1-3) تازگی نسبی..................................................132
زوال تازگی.....................................................................132
استثنائات وارد بر زوال تازگي.........................................133
ب) ابتکاري بودن اختراع................................................136
ج) کاربرد صنعتی داشتن.................................................137
2 ) شرایط شکلی............................................................138
استثنائات ثبت اختراع......................................................139
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................145
استثنائات ثبت اختراع......................................................147
مبحث سوم : حقوق اعطایی.......................................................................149
گفتارنخست : در قوانين ايران.......................................................149
الف )حقوق مادی...........................................................149
ب ) حقوق معنوي..........................................................152
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................152
مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری...................................................154
مبحث پنجم : اجازه بهره برداري...............................................................155
گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................155
الف ) مجوزهای بهره برداری اختیاری..........................155
ب) مجوز بهره برداری اجباری.......................................156
ج) شرايط اعطاي مجوز اجباري.....................................156
د) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع...................................160
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................161
الف) مجوز بهره برداری اجباری...................................161
ب) شرايط اعطاي مجوز اجباري....................................162
ج) ابطال یا لغو گواهینامه اختراع..................................167
مبحث ششم: مدت حمايت........................................................................167
گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................167
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................168
مبحث هفتم :رعایت حق تقدم...................................................................168
گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................168
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................169
مبحث هشتم : ضمانت اجراي مالكيت صنعتي..........................................169
گفتار نخست : در قوانين ايران.....................................................169
گفتار دوم : در موافقت نامه تريپس..............................................173
الف ) وظیفه اثبات در ثبت فرآیند...................................173
ب ) اقدامات موقتی........................................................173
ج ) ضمانت اجرای مدنی...............................................175
د ) ضمانت اجرای کیفری...............................................175
مبحث نهم : آثار الحاق در حق اختراع...................................................176
فصل دوم : علائم تجاري........................................................................................178
مبحث نخست : در قوانين ايران.................................................................178
گفتار نخست : مدت حمايت.......................................................180
گفتار دوم : مهلت استفاده از علامت جاري ثبت شده ............... 181 گفتار سوم : حقوق اعطايي.......................................................... 181
گفتارچهارم : اعطاي پروانه و واگذاري .......................................182
گفتارپنجم : علايم غير قابل ثبت ................................................183
گفتار ششم : ضمانت اجرا ..........................................................184
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................185
گفتار نخست : مدت حمايت ......................................................185
گفتار دوم : حقوق اعطايي ...........................................................186
گفتار سوم : اعطاي پروانه و واگذاري .........................................187
گفتار چهارم : علائم مشهور ........................................................188
گفتارپنجم : علائم غير قابل ثبت ................................................189
مبحث سوم : آثار الحاق ...........................................................................190
فصل سوم : طرح صنعتی ........................................................................................190
مبحث نخست : در قوانین ایران ................................................................190
گفتار نخست : شرائط ثبت و حمايت .........................................191
گفتار دوم : طرحهای صنعتی غیر قابل ثبت .................................192
گفتار سوم : موارد منع ثبت طرح صنعتی ....................................192
گفتار چهارم : حقوق اعطايي .......................................................193
گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................194
گفتار ششم : استثنائات طرح صنعتي .......................................... 194
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................195
گفتار نخست : طرح صنعتی در کنوانسیون پاریس ......................196
گفتار دوم : شرایط حمایت از طرح های صنعتی ........................196
گفتار سوم : طرح های مسنوجات ...............................................197
گفتار چهارم : حقوق اعطایی .......................................................197
گفتار پنجم : مدت حمایت ..........................................................198
مبحث سوم : آثار الحاق ....................................................... ...................198
فصل چهارم : نشانه هاي جغرافيايي .......................................................................198
مبحث نخست : در قوانين ايران ................................................................198
گفتار نخست : شرايط حمايت ....................................................200
گفتار دوم : حمايت از نشانه هاي همنام .....................................200
گفتار سوم : نشانه هاي غير قابل حمايت ....................................201
گفتار چهارم : ضمانت اجرا .........................................................202
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................202
مبحث سوم : آثار الحاق ..........................................................................205
فصل پنجم : طرحهاي ساخت مدارهاي يكپارچه ...................................................205
مبحث نخست : در قوانين ايران ................................................................205
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................206
گفتار نخست : حوزه شمول مدارهاي يكپارچه ...........................210
گفتار دوم : مدت حمايت ............................................................212
مبحث سوم : آثار الحاق ............................................................................213
فصل ششم : اسرار تجاري .....................................................................................213
مبحث نخست :در قوانين ايران .................................................................213
مبحث دوم : در موافقت نامه تريپس .........................................................215
گفتار نخست : مفهوم اسرار تجاري ............................................215
گفتار دوم :مصاديق اسرار تجاري ................................................216
گفتار سوم : معيارهاي تشخيص اسرار تجاري ............................217
گفتار چهارم : مدت حمايت ........................................................219
مبحث سوم : آثار الحاق ......................................................................................................219
نتيجه گيري: .............................................................................................................220
منابع : ..................................................................................................................................223
 مقدمه:
الف ) بيان موضوع :
در روزگاران كهن آثاري كه توسط يك انديشمند و يا هنرمندي پديد مي آمد تنها در محدودهاي جغرافيايي بسيار كوچك انتشار و توزيع مي شد و اين اثر تنها با انگيزه ارائه خدماتي هنري و فرهنگي صورت مي پذيرفت و هيچ يك از پديدآورندگان به چشم منافع مادي به آنها نگاه نمي كرد . با توسعه و گسترش قابل ملاحظه و بسيار سريع خلاقيت هاي فكري در چند قرن اخير و تحول شگرف در وسائل مخابراتي ، ارتباطاتي و رسانه هاي جمعي و انتقال ايده ها ، اختراعات و ابداعات به اقصي نقاط جهان در كمترين زمان ممكن ،قانون گذاران كشورها را بر آن داشت تا در برابر سودجويان ، منفعت طلبان و سارقان آثار فكري اقدام به تصويب قوانين ملي براي جلوگيري از متضرر شدن خالقان آثار فكري ، نمايد . مالكيت فكري كه زاييده انديشه و ذهن انسانها بوده و از تراوشات ذهني ارزشمند بشر محسوب مي گردد . بدين جهت كشورها در ادوار مختلف تاريخي با وضع قوانيني راه را بر سوء استفاده كنندگان از اين آثار تا حدودي مسدود نموده اند . كشور ايران در سال 1338 اولين قانون را در زمينه ثبت علائم تجاري به تصويب رساند ، كه اين قانون در دوره و زمان تصويب يكي از كارآمدترين و سخت گيرانه ترين قوانين در زمينه جلوگيري از تضييع حقوق مالكيت فكري محسوب مي شد .
طي دو دهه گذشته نيز قوانين متعدد ديگري به تصويب رسيده كه بيشترين توجه را در حوزه مالكيت صنعتي داشته و از جامعيت لازم در زمينه حقوق مالكيت فكري برخوردار نبوده است . همزمان با تصويب قوانين ملي ، جامعه بين الملل نيز به انحاء مختلف اقدام به پيش بيني قواعدي حقوقي و تصويب قوانين جامع براي حمايت از حقوق پديدآورندگان آثار فكري نموده اند . در سال 1883 معاهد پاريس و بدنبال آن معاهدات و كنوانسيون هاي برن و رم بر توسعه كمي و كيفي هريك نسبت به قوانين مافوق خود كامل تر و جامع تر عرضه شد . در نهايت اين معاهدات و با گفتگوهاي بيشترمیان كشورها ، حاصل نتايج دور اروگوئه موافقت نامه تريپس در حمايت از حقوق مالكيت فكري در سال 1994 صادر گرديد .
در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران ، به تعدادي از اين معاهدات و كنوانسيونها پيوسته است ، اما عليرغم اينكه بسیاری از كشورها به موافقت نامه تريپس ملحق شده اند ، ايران تاكنون نيز از كشورهايي محسوب مي شود كه هنوز به اين موافقت نامه نپيوسته است . بي شك عضويت در يك موافقت نامه جهاني كه آثار و تبعات گسترده اي را در همه ابعاد داشته باشد ، نياز به انديشه و تدبير همراه با برنامه ريزي دقيق و اساسي و اهتمام ملي در بين تمام سطوح مديريتي و سازماني را مي طلبد . لذا مسئولين سياسي ، فرهنگي و اقتصادي بايد با تمام توان كارشناسي سازمان هاي ذيربط نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف كه به موافقت نامه پيوسته اند و داراي قوانيني هم سنخ يا حداقل با كمترين تعارض با كشور ما هست را مورد بازبيني قرار دهند . باشد كه با چشماني روشن و تفكراتي ايده آل و تدابيري معقولانه از اين قافله جهاني عقب نيافتاده و از كشورهايي محسوب شويم كه در اين راه از صاحب نظران قرار گيريم . اين در حالي است كه ايران از نظر توليد علم ، پيشرفت صنعت و خلق آثار فكري يكي از كشورهاي خلاق در قاره آسيا مطرح مي باشد . از جهتي عدم قبول موافقت نامه تريپس ، باعث متضرر گشتن توليد كنندگان آثار علمي ، فني و هنري در بٌعد بين المللي خواهد شد . كشورهاي متعهد در مقابل اعتراض توليد كنندگان آثار فكري كشورهاي غير عضو به نشر آثارشان هيچ واكنشي را از خود نشان نداده و تعهدي در برابر آنها نخواهند داشت . در جامعه جهاني امروز ، هر كشور تلاش مي نمايد تا عنصري فعال در روابط بين دولتها و مجامع باشد . پذيرش و قبول موافقت نامه مي تواند نقش آفريني كشورمان را در يكي ديگر از مجامع نمايان نموده و مي تواند عاملي در جهت رعايت نظم عمومي و يكسان سازي قوانين فراملي باشد .
 ب ) ضرورت ، اهداف و فواید انجام پژوهش:
تلاش جدي ايران براي پيوستن به سازمان جهاني تجارت(W.T.O) با وجود محاسن و معايب مختلفي كه خواهد داشت حركتي است لازم و اجتناب ناپذير ، زيرا ايران براي بدست آوردن سهم خود از اقتصاد جهان نمي تواند از اقتصاد جهاني به دور بوده و نظاره گر پيشرفت اقتصاد جهان باشد .
براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ، ايجاد تغييرات و اصلاحات قانوني و برقراري ساز و كارهاي مناسب جهت استفاده از مزيت هاي نسبي عضويت در اين سازمان ضروري بنظر مي آيد .
اكنون كه بحث عضويت ايران در سازمان جهاني تجارت (W.T.O) مطرح است و كشورهايي كه در نظر دارند عضو سازمان تجارتي شوند الزاما مي بايست حداقل استانداردهاي مربوط به حقوق مالكيت فكري را در قوانين ملي خود منظور كنند و براي نهايي شدن عضويت جمهوري اسلامي ايران در سازمان تجارت جهاني ، قبول موافقت نامه تريپس در قوانين ملي خود ميباشد . اما آنچه در خور توجه است ، پايه ها و مباني حقوقي و قانوني موجود مالكيت فكري در ايران است . بي شك بررسي دقيق و موشكافانه تمامي ابعاد موافقت نامه و هم چنين بررسي آثار حقوقي مثبت و منفي الحاق ايران مي تواند كمكهاي ارزنده اي را براي هيأت هاي مذاكره كننده و قانون گذار بگشايد . مسئولين محترم سياسي ، اقتصادي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران بايد با تمام توان كارشناسي خود ، در همه سطوح سازماني نسبت به بررسي وضعيت كشورهاي مختلف ملحق شده را بررسي و دقت موشكافانه به تعمق بيشتر بپردازند . مزايا ، محاسن و معايب تمام بخش ها را با قوانين جاري و حقوق اسلامي كه از منابع غني حقوقي محسوب مي گردد ، مقايسه و تدابير معقولانه اتخاذ تا از قافله پوياي كشورها نه تنها عقب نمانده بلكه بتوانيم داراي ايده و نظر در جامعه جهاني باشيم .
 ج ) پیشینه تحقیق
موضوعي كه در اين پژوهش بدان پرداخته ايم داراي خصائص خاص ميباشد كه : اولاٌ آنچه كه تاكنون در حوزه موافقت نامه تريپس بدان پرداخته شده است ، آثار اقتصادي الحاق بوده و كمتر به پيامدهاي حقوقي و آثار و تبعات مثبت و منفي الحاق توجه شده است و اگر هم بياني در اين زمينه شده بسيار مختصر بوده است . ثانياٌ فقر منابع فارسي و عدم نشر كتب و عدم دسترسي به منابع معتبر وغني ميباشد . متاسفانه تاكنون از طرف دانشجويان مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري نيز توجهي نشده و تحقيقات مفصلي صورت نپذيرفته است . در بخش كتب ، انتشار آن به تعداد انگشتان دستان كمتر ميباشد ، بطوري كه پس از بررسي فراوان در بحث حقوقي آن تنها به اين كتب دست يافتيم : 1- بايسته هاي الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در زمينه حقوق مالكيت فكري توسط اساتيد ارزشمند آقايان دكتر امير هوشنگ فتحي زاده و دكتر

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول - مدیریت منابع انسانی پیشرفته کد درس: 1218220مجله House Beautiful سپتامبر ۲۰۱۵200 فاکتور موثر در سئوی سایتنقشه اتوکد منطقه 2 تهران بصورت قطعه بندی ***پاورپوینت گرافیک کامپیوتری و رنگ شناسی‎ (با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات 31پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری ECRMآرال نرم افزارپکیج کامل آموزش تضمینی ساخت لوستر و کسب درآمد و اشتغال زایی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword

آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword

دانلود آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword

خرید اینترنتی آثار حقوقي الحاق ايران به موافقت نامه تريپسword

👇🏞 تصاویر 🏞