👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

ارتباط با ما

دانلود


عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword
چکیده:
حمل و نقل از طریق دریا را می­توان در قالب دو عقد حمل و نقل دریایی و اجاره کشتی بررسی کرد. ماده 55 قانون دریایی ایران به پیروی از کنوانسیون بروکسل به بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدی در قرارداد باربری دریایی می­پردازد و بدون اشاره به تأسیس حقوقی قوه قاهره تنها به درج مصادیقی از آن اکتفا می­کند. در این پایان نامه تلاش شده است که با توجه به آمرانه بودن این قوانین و عدم امکان درج شرط محدود کننده یا توسعه دهنده مسؤولیّت، راه حلی برای امکان استناد به قوه قاهره در این نوع از قرارداد ارائه شود.
اثر قوه قاهره در قرارداد اجاره ویژگی خاصی که موجب تمایز آن با سایر قراردادها شود، ندارد. امّا در جایی که به پاره­ای از تعهدات طرفین در این نوع از قرارداد عمل شده است و قوه قاهره مانع اجرای کامل آن می­شود موضوع قسمت دیگر این پایان نامه است.
واژگان کلیدی:
قوه قاهره، مسؤولیّت، تعهّد، قرارداد حمل و نقل دریایی
مقدّمه:1
اهميّت و ضرورت تحقيق:4
فرضيه ها يا سؤال هاي تحقيق:5
مبانی نظری و پيشينه تحقيق:6
روش تحقیق:8
ساختار تحقیق:9
بخش اوّل: کلیّات (مفاهیم، اوصاف و آثار قوه قاهره و قراردادهای حمل و نقل دریایی)10
فصل اوّل: تعریف قوّه قاهره و بررسی اوصاف و آثار آن12
مبحث اوّل: تعریف قوّه قاهره12
گفتار اوّل: تعریف قوّه قاهره در حقوق داخلی12
الف) در متون قانونی:12
ب) در دکترین حقوقی:13
ج) در متون فقهی:15
گفتار دوّم: تعریف قوّه قاهره در حقوق خارجی16
الف) در حقوق رومی ژرمنی:16
ب) در حقوق کامن لا:17
ج) کنوانسیون های بین المللی:18
کنوانسیون سازمان ملل متحّد در خصوص بیع بینالمللی کالا:19
سند Unidroit :20
مقرّرات اینکوترمز:21
مبحث دوّم: اوصاف قوّه قاهره21
گفتار اوّل: خارجی بودن حادثه22
گفتار دوم: غیرقابل اجتناب بودن حادثه24
گفتار سوّم: غیر قابل پیش بینی بودن حادثه25
مبحث سوّم: آثار قوّه قاهره28
گفتار اوّل: تعیین آثار قوّه قاهره28
گفتار دوّم: تحلیل آثار قوّه قاهره33
الف) انفساخ قرارداد34
ب) تعلیق قرارداد40
فصل دوّم: قراردادهای حمل و نقل دریایی43
مبحث اوّل: قرارداد باربری دریایی44
گفتار نخست: تعریف قرارداد باربری دریایی:44
گفتار دوّم: نقش و ارتباط صدور بارنامه با قرارداد باربری50
الف) بارنامه دليل قرارداد باربري است.51
ب) بارنامه در حكم رسيد دريافت كلّي كالا به مقدار تعيين شده و با ظاهری سالم است.51
ج) بارنامه داراي قابليت نقل و انتقال است.52
د) بارنامه دليل مالكيت است.53
مبحث دوّم: قرارداد اجاره کشتی53
گفتار اوّل: تعریف قرارداد اجاره کشتی54
گفتار دوّم: انواع قرارداد اجاره کشتی57
الف) اجاره سفری:58
ب) اجاره زمانی:58
ج)اجاره دربست (لخت):59
د) اجاره برای حمل تناژ معیّن:60
ه) اجاره جزئی:60
بخش دوّم: تعهّدات و مسؤولیّت طرفین در قرارداد حمل و نقل دریایی وتأثیر قوّه قاهره بر آنها62
فصل اوّل: تعهّدات و مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی63
مبحث اوّل: تعهّدات متصدّی باربری دریایی64
گفتار اوّل: تعهّدات متصدّی در شروع سفر65
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی کشتی به منظور حمل و نقل کالا65
ب) تحویل گرفتن کالا از ارسال کننده67
ج) چیدن کالا67
گفتار دوّم: تعهّدات متصدّی در حین سفر دریایی68
الف) حمل با احتیاط کالا68
ب) تعهّد به حمل کالا با سرعت متعارف68
ج) عدم انحراف از مسیر تعیین شده68
مبحث دوّم: مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری دریایی69
گفتار اوّل: حقوق داخلی69
گفتار دوّم: کنوانسیون های بین المللی76
الف) کنوانسیون بروکسل:77
ب) کنوانسیون هامبورگ:77
ج) کنوانسیون روتردام:79
فصل دوّم: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت و تعهّدات متصدّی حمل و نقل در قرارداد باربری81
مبحث اوّل: موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل و نقل دریایی82
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران82
الف) خطرات و حوادث خطرناک و یا سوانح دریا و آبهای قابل کشتیرانی:84
ب) بلیّات طبیعی:85
ج) جنگ و نتایج آن:86
د) عملیّات دشمنان جامعه:87
و) محدودیّتهای قرنطینه:88
ز) اعتصاب و یا بسته شدن کارگاهها یا خودداری از کار:88
ح) شورش یا اغتشاش:89
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات خارجی90
الف) کنوانسیون بروکسل:90
ب) کنوانسیون هامبورگ:90
ج) کنوانسیون روتردام:91
د) قوانین خارجی:92
مبحث دوّم: تعیین تأثیر قوّه قاهره به عنوان عامل معافیّت از مسؤولیّت95
گفتار اوّل: قانون دریایی ایران95
گفتار دوّم: کنوانسیون ها و مقرّرات بین المللی102
الف) کنوانسیون بروکسل:102
ب) کنوانسیون هامبورگ:102
ج) کنوانسیون روتردام:104
د) حقوق فرانسه:105
گفتار سوّم: تعیین و تحلیل آثار قوّه قاهره بر قرارداد باربری دریایی106
بخش سوّم: تعهّدات و مسؤولیّت در قرارداد اجاره کشتی و تأثیر قوّه قاهره بر آنها109
فصل اوّل: تعهّدات طرفین قرارداد اجاره کشتی110
مبحث اوّل: تعهّدات مؤجر111
گفتار اوّل: تعهّدات مؤجر در قرارداد اجاره سفری111
الف) تأمین قابلیّت دریانوردی:111
ب) تجهیز کشتی:112
ج) تحویل کشتی در زمان و مکان پیش بینی شده:112
د) عملیّات باربندی:113
ه) دریانوردی در مسیر مورد توافق:114
و) حرکت با سرعت مجاز:115
گفتار دوّم: تعهّدات مؤجر در سایر قراردادهای اجاره115
الف) قراردادن کشتی در اختیار مستأجر:115
ب) تضمین سرعت کشتی در اجاره زمانی:116
ج) تأمین قابلیّت دریانوردی:116
مبحث دوّم: تعهّدات مستأجر118
گفتار اوّل: تعهّد مستأجر در قرارداد اجاره سفری118
گفتار دوّم: تعهّدات مستأجر سایر قراردادهای اجاره119
الف) پرداخت اجاره:119
ب) بازگرداندن کشتی120
فصل دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت طرفین قرارداد اجاره کشتی122
مبحث اوّل: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق داخلی123
گفتار اوّل: در اجاره سفری123
الف) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مستأجر:123
ب) اثر قوّه قاهره بر تعهّدات مؤجر:125
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها128
مبحث دوّم: اثر قوّه قاهره بر تعهّدات و مسؤولیّت در حقوق خارجی130
گفتار اوّل: در اجاره سفری130
الف) حقوق کامن لا:130
ب) حقوق رومی ژرمنی:131
گفتار دوّم: در سایر اجاره ها134
نتیجه گیری:136
منابع:139
اگرچه تئوری قوّه قاهره، نخستین بار در حقوق فرانسه و در کد ناپلئون پیش­بینی شده و سپس الهام­بخش قانون مدنی ایران در موارد راجع به قوّه قاهره بوده است، امّا باید ادّعا کرد، مشابه این تأسیس حقوقی را می­توان در سیستم­های حقوقی روم و حقوق اسلام مشاهده کرد.
در یونان باستان، معاهدات صلح را برای مدّت معیّنی منعقد می­کردند، تا در صورت لزوم و بروز حوادث غیر قابل پیش­بینی، در زمان عقد بتوانند در آن معاهدات تجدید نظر نمایند. در حقوق اسلام نیز، آیات قرآن کریم و احادیث، مبیّن این معنی است که اگر متعهّد به واسطه بروز یک عامل بیگانه در اجرای عقد دچار عسر و حرج گردید، از اجرای تعهّد معاف می­شود. در این زمینه می­توان به آیاتی مانند «یرید ا... بکم الیسر و لا یرید بکم العسر»[1]یا «ما جعل علیکم فی الدّین من حرج»[2] و احادیثی مانند حدیث لاضرر و حدیث رفع اشاره کرد. در آثار فقها کلمه قوّه قاهره به چشم نمی­خورد. امّا آنها پیوسته از عباراتی نظیر آفت سماوی و تلف من غیر تفریط و لا تعد استفاده کرده­اند[3].
مواد 227 و 229 که در ذیل مبحثی از فصل سوّم قانون مدنی تدوین شده­اند که معنون به «در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهّدات» است، به بیان شرایطی برای معافیّت از پرداخت خسارت ناشی از عدم ایفای تعهّدات می­پردازد که نویسندگان حقوقی از آنها، اوصاف قوّه قاهره را استنباط نموده­اند. قوّه قاهره حادثه­ای است خارجی، غیر قابل پیش­بینی و غیر قابل اجتناب[4] که در تعهّدات قراردادی موجب غیرممکن شدن اجرای تعهد اعم از موقّتی و دائمی و در الزامات خارج از قرارداد باعث نفی رابطه سببیّت میان فعل خوانده و زیان وارده و رفع مسؤولیّت مدنی وی می­گردد[5].
برای حمل کالا از طریق دریا، قراردادهای متفاوتی منعقد می­شود که قانون دریایی تحت عناوین اجاره کشتی و قراردادِ باربری به آنها اشاره کرده و به بیان آثارشان پرداخته است. برای تمایز میان این دو نوع از قرارداد، باید به اجمال، این نکته را خاطر نشان کرد که حمل کالا در قرارداد باربری موضوع و در اجاره، جهت عقد است. در اجاره کشتی، آنچه که موضوع قرارداد را تشکیل می­دهد، منافع کشتی است هرچند که هدف از انعقاد آن حمل کالا باشد. قرارداد اجاره گذشته از موضوع عقد دو تفاوت دیگر نیز با قرارداد باربری دارد. قرارداد اجاره برای حمل کالا با مقدار زیاد استفاده می­شود. چون در این مواقع اجاره کشتی به صرفه­تر از انعقاد قرارداد باربری می­باشد. از نظر رژیم حقوقی حاکم نیز این دو نوع از قرارداد متفاوت هستند. اصولاً در مورد حملی که بر اساس بارنامه صورت می­گیرد، به علّت موقعیّت ضعیف صاحبِ کالا، حمایت­های زیادی از وی می­شود و در این راستا کنوانسیون­های مختلفی وضع شده­اند. لکن در مورد قرارداد اجاره کشتی به علّت برابری قدرت معاملاتیِ طرفین، لزوم چنین حمایت­هایی احساس نمی­شود و اصل آزادی قراردادی بیشتر رعایت می­گردد[6].
قانونگذار در ماده 55 قانون دریایی ایران و درمقام بیان موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی باربری در قرارداد باربری دریایی، به بیان رویدادهایی می­پردازد که می­توان آن را مصداق قوّه قاهره دانست. هرچند که قانون فوق­الذّکر به صراحت از آن، با عبارت قوّه قاهره یاد نمی­کند. نویسندگان حقوق دریایی نیز به تبعیّت از قانونگذار در رابطه با موارد معافیّت از مسؤولیّت متصدّی حمل ونقل دریایی، تنها به شرح و توضیح موارد مندرج در قانون دریایی پرداخته و با
[1] . سوره بقره، آیه 185.
[2] . سوره حج، آیه 78.
[3] . حسین علیزاده، 1368، پایان نامه تأثیر قوّه قاهره بر تعهّدات، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ص13.
[4]. ناصر کاتوزیان، 1387، مسؤولیّت مدنی، الزام­های خارج از قرارداد، ج 1 قواعد عمومی، تهران،انتشارات دانشگاه تهران، چاپ8، ص 479.
[5]. همان، ص 480.
[6]. محمّد دمرچیلی، 1383، رساله مسؤولیّت مدنی متصدّی حمل­وتقل دریایی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و کنوانسیون هامبورگ)، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص26.

👇 تصادفی👇

اجرای ساختماندانلود پاورپوینت اصول بازاریابیبرنامه اندرویدی عجیب دونیدانلود لایه های رقومی استان زنجان ( با فرمت شیپ فایل shp)دانلود گزارش کارآموزی كنترل كيفيت و توليد محصولات داروئي – بهداشتيدانلود سورس سیستم محاسبه قبض گاز ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

دانلود عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

خرید اینترنتی عنوان: تأثیر قوّه قاهره بر مسؤولیّت در قلمرو حمل¬ونقل دریاییword

👇🏞 تصاویر 🏞