👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی

ارتباط با ما

دانلود


قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی
چکیده. 1
مقدمه. 2
سوالات. 3
فرضیه ها. 3
روش تحقیق. 3
ضرورت تحقیق. 4
اهداف تحقیق. 4
توجیه پلان. 4
فصل اول: مبانی و تاریخچه حقوق ورزشی. 5
مبحث اول: شناخت حقوق ورزشی. 6
گفتار اول: تعریف حقوق ورزشی. 6
گفتار دوم: اهداف حقوق ورزشی. 7
گفتار سوم: تاریخچه حقوق ورزشی. 8
بند1: تاریخچه حقوق ورزشی در اسلام. 8
بند 2: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران. 9
مبحث دوم: آشنایی با قلمروحقوق ورزشی. 11
گفتار اول : قوانين و مقررات ورزشي. 11
بند 1:قوانين پيشگيرانه ( بازدارنده ). 12
بند2- قوانين حمايتي. 13
بند 3: قوانين تنبيهي. 14
گفتار دوم : مراجع قضاوتي. 15
بند 1: دادگاه هاي عمومي. 15
بند 2: مراجع استثنايي (اختصاصي). 16
بند 3: كميته هاي انضباطي. 16
بند 4: حكميت. 17
بند 5: دادگاه بين امللي ورزش (CAS). 18
بند 6: منابع انساني. 18
مبحث سوم: سیر تکاملی تاریخ ورزشی در ایران. 20
گفتار اول: تاریخچه حقوق ورزشی در ایران قبل از انقلاب. 20
گفتار دوم: جایگاه ورزش در قوانین جمهوری اسلامی ایران. 22
گفتار سوم: ورزش در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران. 23
فصل دوم: مسئولیت های قانونی، عناصر تشکیل دهنده جرم و تفکیک رفتارهای عمدی و غیر عمدی فعالیت های ورزشی. 26
مبحث اول: مسئولیت های قانونی در ورزش. 27
گفتار اول : مسئوليت مدني در ورزش. 29
گفتار دوم : مسئوليت كيفري در ورزش. 30
مبحث دوم: جرم و ارکان آن. 34
گفتار اول: عنصر قانوني جرم. 34
گفتار دوم: عنصر مادي جرم. 35
بند 1: فعل مجرمانه ايجابي. 35
بند 2: فعل سلبي. 36
بند 3: فعل مجرمانه ايجابي ناشي از فعل مجرمانه سلبي. 36
گفتار سوم: عنصر معنوي جرم. 37
بند 1: اراده. 37
بند 2: سوء نيت. 38
مبحث سوم: تعرض غير عمدي نسبت به تماميت جسماني در عمليات ورزشي 42
گفتار اول: عناصر اختصاصي تعرض غير عمدي به تماميت جسماني در ورزش 43
بند 1: تحقق صدمه جسماني. 44
قسمت 1: فعل مادي ايجابي. 45
قسمت 2: ترك فعل. 46
قسمت 3: فعل ناشي از ترك فعل. 49
بند 2: تحقق عناصر خطا ( تقصير). 50
قسمت 1: مفهوم خطا (تقصير). 51
فصل سوم: دلایل و شرایط عدم جرم انگاری حوادث ورزشی در حقوق ایران و آمریکا. 57
مبحث اول: فلسفه جرم نبودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي. 59
گفتار اول: تبعيت از ديدگاه قانون اساسي. 61
گفتار دوم: رضايت ورزشكار مصدوم به شركت در فعاليت ورزشي. 61
گفتار سوم: توجه به نقش ورزش در جامعه. 63
گفتار چهارم: نظريات فقهاي گذشته. 65
گفتار پنجم: نظریات فقهای معاصر. 66
گفتار ششم: رویه قضایی. 69
گفتار هفتم: توجیهات حقوقی جرم نبودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی در آمریکا. 74
بند 1– آموزه قبول خطر:. 76
بند 2-آموزه قبول خطر صریح و ضمنی:. 78
بند 3-آموزه تقصیر نسبی:. 79
بند 4- آموزه تقصیر زیان دیده. 80
مبحث دوم: پیام قانون گذار در بند 3 ماده 59. 82
گفتار اول: اعمال و اشخاص موضوع بند 3 ماده 59. 82
بند 1: اعمال موضوع بند 3 ماده 59. 82
قسمت 1: ورزشی بودن عمل:. 83
قسمت 2: مكان در حوادث ورزشي:. 84
قسمت 3: زمان در حوادث ورزشي. 84
بند 2: اشخاص موضوع بند 3 ماده 59. 85
قسمت 1: ورزشكاران:. 86
قسمت 2: ساير شركت كنندگان(شركاء):. 89
گفتار دوم: شرايط حاكم بر بند 3 ماده 59. 96
بند 1: عدم نقض مقررات مربوط به ورزش. 96
قسمت 1 : مقررات مربوط به خطاهاي فني ورزشي :. 96
قسمت 2 : خطاهاي پيش بيني نشده:. 97
قسمت 3 : مقررات ورزشي ناظر بر وسايل ، ابزار و تجهيزات. 99
بند 2: عدم مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي. 100
قسمت 1:منظور قانونگذار از موازين شرعي. 100
قسمت 2:دلايل عدم تعارض موازين شرعي با مقررات ورزشي. 102
بند 3: ملاك تطابق يا مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي 103
بند 4: مرجع تشخيص مخالفت مقررات ورزشي با موازين شرعي. 105
بند 5: برتري ضوابط قانوني بر مقررات ورزشي. 105
نتیجه گیری. 107
منابع:. 109
 چکیده:
يكي از مواردي كه قانون گذار آن را از عوامل موجه جرم تلقي كرده است "حوادث ناشي از عمليات ورزشي" است.
موجه بودن حوادث ناشي از عمليات ورزشي مستلزم تركيب دو عامل است . اولا ً رعايت مقررات از سوي ورزشكار مرتكب ثانيا ً قبول خطرهاي متعارف و قابل پيش بيني از سوي حادثه ديده كه معمولا ً شركت در آن فعاليت هاي ورزشي كاشف از آن است.
پژوهش هاي حاضر بررسي بند 3 ماده 59 در حقوق ايران و نظريات متفاوت و متنوع در آمريكا و كنار هم قرار دادن شباهت ها و تفاوت هاي موجود بين اين دو كشور نيز بيان احكام فقهاي گذشته و معاصر مي باشد.
بیان مساله:
علم حقوق با همه جنبه های زندگی ما سروکار دارد که ورزش هم از آن مستثنی نیست. امروزه با رشد و توسعه ورزش حرفه ای ، بسیاری از مردم زندگیشان را از این طریق می گذرانند و با آگاهی از حقوق فردی ، می توانند منافع خود را در دعاوی حقوقی به طور فزاینده ای حفظ کنند.
امروزه زنان و مردان ورزشکار به حقوق توجه زیادی داشته و انتظارات آنها از حقوق نسبت به گذشته متفاوت است. قانون بر همه ی جنبه های ورزشی ، سازمان های ورزشی ، ورزشکاران ، دست اندرکاران ورزش و تماشاچیان تاثیرگذار است. توسعه قانون گذاری در حوزه هایی مانند حامی گری ، حق پخش ، قرارداد ، بیمه ورزشی ، حفاظت از کودک ، حریم خصوصی و تبعیض ، با همراهی قوانین جدید مسئولیت مدنی و تاکید فزاینده بر مدیریت خطر ، حتی بهترین شیوه های اداره سازمان های ورزشی را نیز به چالش می کشد. این پژوهش درباره حقوق و مسئولیت افرادی که با ورزش سروکار دارند بحث می کند ، و بعضی اصول و مفاهیم حقوقی مربوط به ورزش را معرفی می نماید.
منظور از حقوق ورزشی مجموعه مقرراتی است که بر تمامی امور ورزش حاکم است ، اعم از ورزشکاران ، مدیران فنی ، تماشاگران ، مدیریت های ستادی ورزش ، پزشکان ورزشی ، سازندگان لوازم ورزشی و فروشندگان لوازم ورزشی و کارکنان سازمان های ورزشی . به عبارت دیگر ، حقوق ورزشی یعنی مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر کل ورزش.
در این رساله مجموعه قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی مورد بررسی قرار گرفته است.
 سوالات:
1-آیا برای اینکه اعمال ورزشی جزو بند 3 م 59 قرار گیرد شروطیورای شروط موجوددر این ماده لازم است؟
2-آیا می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد؟
3-آیا براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد؟
 فرضیه ها:
1-بله شروطی مانند رعایت زمان،مکان و استفاده صحیح از ابزار آلات ورزشی نیز وجود دارد.
2-بله می توان بند 3 م 59 را به تماشاگران و مربیان و داوران تعمیم داد.
3-بله براساس حقوق مقایسه ای و با نگاه به حقوق آمریکا در این زمینه میتوان پیشنهاداتی برای قانونگذار داخلی مطرح کرد.
 روش تحقیق:

👇 تصادفی👇

ترجمه زبان تخصصی رشته حسابداری - پشت پرده مشکلات بازاریابیاختلالات وابسته به موادکتاب طاق و قوس در معماری ایران‬‎257-تحلیل عددی اثر گیرداری در اتصال تیر به ستون فولادی پر شده با بتن (CFT) توسط بولتهای مهاریپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - نقش بازارها در توسعه اقتصادی (مطالعه موردی)آشنایی با مسائل ارزیمروری بر ادبیات مسائل مکانیابی تسهیلات، مسیریابی وسایل نقلیه و مکانیابی-مسیریابیبررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودرو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی

قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی

دانلود قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی

خرید اینترنتی قواعد و قوانین حاکم بر ورزشکاران، تماشاگران، سازندگان لوازم ورزشی ، مدیران فنی و پزشکان ورزشی

👇🏞 تصاویر 🏞