👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

17 راز مهم کنکوری بودن

ارتباط با ما

دانلود


17 راز مهم کنکوری بودن
آنچه که درباره کنکور باید بدانیم 17 راز کنکوری بودن؟؟
استفاده از تواناییهاکلیدباترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیرتنظیم کنید.کنترل انرژیکلیدهرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید.عادتهای مهارنشدهکلیدبامهاروکنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید.افکارمزاحمانسانها در هر زمانی سوژههایی برای فکرکردن دارند اما محدودیت فرصتها و اولویت مسائل،ما را وادار میسازند در هر زمان به موضوعاتیبیندیشیم که مهمترهستند.زمانی هم که به موضوعاتی که تصور میکنیم مهمتر هستند فکر میکنید، چون ذهن ما پویا است،گاهی افکار حاشیهایو مزاحم جایی برای خود بازکرده و ذهن ما رامشغول میسازند. این افکار را، مزاحم مینامند.چون مسیرسوژههای اصلی ذهن را منحرفمیکنند.بحث افکارمزاحم وراههای کنار آمدن با آنها مسالهی سادهای نیست که درحال حاضرمزاحم تلقی میشود، در زمان و وقت مناسبمیتوانند موضوعاتی بسیار مهم باشند.به عنوان مثال،این که دانشآموزی به آینده وخوشبختیاش بیندیشد خوب است اما اگر قرار باشداینموضوع در ایام درس خواندن و یا درشرایط کنکور،بین سوژههای اصلی ذهن جاگیرد،فکرمزاحم تلقی خواهدشد.شناسایی افکار و محرکهایمزاحم وغلبه بر آنها،ازعوامل مهم تمرکزحواس وافزایش بازده مطالعه میباشد که دربارهی آن بیشترخواهیم گفت.کلیدبایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجادوتقویت نمایید.نتیجه گیری-1 با ترسیم یک دورنمای کلی ازمسیرحرکت درذهن خود،انرژی خودرابه صورت متعادل دراین مسیر تنظیم کنید.-2 هرسوژه ومشغلهی ذهنی،ارزش وقت صرف کردن ندارد.انرژی خودرابرای کارهای اصلی،کنترل وذخیره کنید.-3 بامهاروکنترل عادتهای نامطلوب،امکان استفاده بیشترازتواناییهاوفرصتهارابه وجودآورید.-4 بایدمهارتهای مواجهه با افکارمزاحم رادرخودایجادوتقویت نمایید

👇 تصادفی👇

همه چیز درباره گیتاردانلود پروژه اتوماسیون صنعتی در شبکه های قدرتارزیابی چند معیاره پروژه های منابع آب از دیدگاه توسعه پایدار در ایرانبرنامه chat-shabake-csharpاقدام پژوهی با موضوع بررسی مشکلات رفتاری و اخلاقـــی دانش آموزان و راهکارهای برطـــرف نمودن آنها در قالب یک پژوهش عملــیاتصال موبایل به تلویزیوندایره‌المعارف دارویی خانوادهقانون شوراهای حل اختلاف به همراه آیین نامه اجرایی جدید WORDآب سنگینتاثیر آموزش تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل 17 راز مهم کنکوری بودن

17 راز مهم کنکوری بودن

دانلود 17 راز مهم کنکوری بودن

خرید اینترنتی 17 راز مهم کنکوری بودن

👇🏞 تصاویر 🏞