👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

ارتباط با ما

دانلود


بررسي  و تحلیل آتش بس و پایان جنگ  در حقوق بين المللword
فهرست
عنوان......................................... صفحه
چکیده‌ي
مقدمه‏1
الف. بيان مسئله2
ب. پرسش هاي پژوهش:3
ج. فرضيات پژوهش3
د. اهداف تحقیق:3
هدف کلی تحقیق:3
اهداف جزیی:3
هـ. روش تحقیق :4
و. نوع تحقیق :4
ز. ساختار تحقیق :4
فصل اول : تعاريف و مفاهيم جنگ
1-1. تعریف جنگ5
1-2. انواع جنگ8
1-2-1. انواع جنگ بر حسب کنوانسیونهای 1949 ژنو و دو پروتکل متمم (1977)9
1-2-2. برخوردهای مسلحانه بین المللی10
1-2-3. برخورد بین اعضای متعاهدی که یکدیگر را شناسایی نکرده اند11
1-2-4. برخورد میان قدرتهایی که جزو متعاهدان نیستند12
1-2-5. معنای برخورد مسلحانه بر طبق ماده 2 مشترک در کنوانسیونهای ژنو12
1-2-6. جنگهای آزادی بخش ملی12
1-2-7. جنگهای آزادی بخش ملی تحت ماده 1 (4) پروتکل14
1-2-8. نبرد با چه هدفی، جنبش آزادی بخش تلقی می شود15
1-2-9. برخوردهای مسلحانه غیر بین المللی16
1-2-10. جنگهای داخلی بین المللی شده18
1-3. مفهوم جنگ19
1-4. تعابیر مختلف از کلمه جنگ20
1-5. مفهوم جنگ از ديدگاه حقوق بين الملل24
1-6. تعریف حقوقي جنگ25
1-7. عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ26
1-7-1. عنصر تشکیلاتی و سازمانی26
1-7-2. عنصر مادی27
1-7-3. عنصر معنوی یا روانشناختی ( قصد و نیت جنگ)28
1-8. هدفداربودن جنگ ( منافع ومصالح ملی)29
1-9. حقوق جنگ30
1-9-1. توافقات بین المللی30
1-9-2. حقوق عرفی32
1-10. اهمیت عبارت مارتنز 33
1-11. تصمیمات و آرای قضایی34
1-11-1. نظامنامه ها و دستورالعملها 35
1-12. شناخت برخورد مسلحانه تا جنگ جهانی اول35
1-13. مشکلات پس از کنوانسیونهای 1949 ژنو36
1-14. دخالت سایر دولتها در جنگهای داخلی37
1-15. کمک به دولتهای درگیر مداخله مسلحانه با شورشیان39
1-16. تئوری غیرقانونی بودن کمک40
1-17. سازمانهای بین المللی41
1-18. تقسیم بندی قوانین حقوق بین الملل جنگ با توجه به هدف آنها42
1-19. آثار جنگ بر معاهدات44
فصل دوم : تعاريف و مفاهيم آتش بس، ترك مخاصمه و صلح
2-1. تعريف صلح51
2-2. صلح از نظر لغوي :51
2-3. صلح در اصطلاح حقوقی:52
2-4. صلح در فقه اماميه53
2-5. صلح در روابط بين الملل55
2-6. تاریخچه صلح و امنیت بین المللی56
2-7. تصمیم به صلح57
2-8. آتش بس از حيث لغوي60
2-9. تعريف آتش بس61
2-10. آتش بس در حقوق بين الملل61
2-11. آتش بس و متارکه جنگ62
2-12. سازمان ملل متحد و تلاش برای حفظ صلح و امنیت بین المللی66
2-13. منشور و مبانی حقوق آن67
2-14. نقش سازمان ملل متحد در کاهش بحرانهای بین المللی69
2-15. شورای امنیت71
2-15-1. وظایف و اختیارات71
2-16. نیروهای حافظ صلح74
2-17. فعالیت نیروهای حافظ صلح75
2-17-1. سازمان ناظر بر ترک مخاصمه سازمان ملل متحد ( یونتسو)76
2-17-2. گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد در هند و پاکستان ( یونموجیپ)76
2-17-3. نیروی حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس ( یونفیسیپ) 77
2-17-4. نیروی سازمان ملل متحد ناظر بر جداسازی ( یوندوف)77
2-17-4-1. مشارکت ایران در یوندوف78
2-17-5. نیروی حائل سازمان ملل متحد در لبنان ( یونیفیل)78
2-17-6. گروه نظامی ناظر سازمان ملل متحد در ایران و عراق ( یونیماگ )79
2-18. حفظ صلح و امنیت بین المللی80
2-19. نظريه كنوانسيونهاي چهارگانه در مورد اسیران جنگی87
2-20. قواعد ناظر بر حسن رفتار با اسیرانت جنگی89
2-21. ارتقا و بهبود وضع بیماران، مجروحان و مغروقان91
2-22. مولفه هاي موجود در اجرای حقوق جنگ92
2-23. ماهیت حقوقی آتش بس ، متارکه و ترک مخاصمه96
2-24. نظر هوارد اس لوي در مورد قرارداد ترك مخاصمه97
2-25. ماهيت حقوقي دوران متاركه97
2-26. نظر كلسن در مورد جنگ101
2-27. چگونگي وجود حالت نه جنگ و نه صلح103
2-28. نظر شوراي امنيت در خصوص قرارداد نه جنگ و نه صلح105
فصل سوم : نتيجه گيري
نتيجه گيري113
پيشنهادات118
فهرست منابع و ماخذ119
 چکیده
واژه «جنگ » اگر چه ظاهری زشت و دهشت آور دارد ولی در مواردی دارای بار ارزشی مثبت می شود و هاله ای از تقدس به خود می گیرد; چرا که در مواردی حیات انسان و هر موجود دیگری از طریق جنگ با عوامل مخرب طبیعی یا انسانی دوام می یابد . به همین جهت، قوانین و امور مربوط به آن، ذهن بشر را در ادوار مختلف تاریخ، به خود مشغول داشته است .
در این میان، اسلام که دین جامعی است و برای تمامی شئون فردی و اجتماعی انسان، پاسخی فراخور حال او دارد، به طور کامل و دقیق به این مساله پرداخته است
عمر جنگ به قدمت عمر جامعه و تاریخ است . این حقیقت غیرقابل انکار است و توسط ابن خلدون; جامعه شناس پیشگام عرب در مقدمه مشهورش، بیان گردیده است .
جنگ; تظاهر اولیه طبیعی هیجان و خشم برای انتقام و تلافی جمعی بود و از قاعده قدیمی «قدرت حق است » نشات می گرفت .
این قاعده حتی در بین اشخاص، قبل از تاسیس و ایجاد عدالت سازماندهی شده (دستگاه قضایی) در شکل جنگ خصوصی اعمال می شد . همچنین جنگ پیش از ظهور دولتهای جدید، بین قبایل متعدد در شکل جنگ قبیله ای شناخته شده بود، همچنان که جنگهای قبیله ای ناشی از کینه های خانوادگی به کرات قبل از ظهور اسلام وجود داشت ولی به تدریج جنگهای خصوصی و قبیله ای از بین رفت و جنگ در قلمرو روابط بین کشورها بین المللی گردید . با این وصف و با وجود یک تغییر خصوصیت، جنگ برای یک مدت مدیدی، به عنوان یک جنبه ضروری روابط بین الملل باقی ماند . گستره تاریخ پر است از ثبت جنگها و روابط خصمانه . قاعده «قدرت حق است » به عنوان روش حل و فصل و تصفیه بین دولتها باقی مانده و ادامه یافت . این وضعیت در غرب تا آغاز دوران جدید ادامه یافت تا این که قرن هفدهم میلادی، «هوگو گروسیوس » در مقدمه کتاب مشهورش به نام «حقوق جنگ و صلح » تشریح نمود که چگونه ملتها در دنیای مسیحی به دلایل اندک یا بدون هیچ دلیلی متوسل به سلاح شدند و هیچ احترامی برای حقوق الهی و بشری قائل نبودند . وی، آنگاه به کشورها توصیه نمود که خود را ملزم به عدالت و حقوق طبیعی بدانند . او، این حقوق را به عنوان ندای عقل سلیم تعریف می کند که نشان می دهد یک عمل به وسیله خداوند خالق طبیعت; یا ممنوع شده است یا لازم .
تکامل حقوق بین الملل، در پرتو مباحث حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه تحقق می یابد و تبلیغ و ترویج فرهنگ صلح و ضرورت حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بر اساس قواعد عدالت متعالی، از اصول پایه ای آن به شمار می رود . این تکامل از علمای حقوق بین الملل و دانشمندانی که پیرامون حقوق طبیعی و حقوق الهی و همچنین پیرامون تفاوت بین جنگهای مشروع و نامشروع، نوشته هایی دارند، تاثیر پذیرفته است .
بنابراین، صلح به عنوان یک حالت عادی وایده آل (کمال مطلوب) روابط بین الملل تکامل یافت و جنگ در مقام تئوری و نظریه، تنها در شرایط کاملا خاص و در موارد بسیار استثنایی مجاز شمرده شد.
واژگان كليدي :
جنگ، صلح، آتش بس، ترك مخاصمه، ترك متاركه، كنوانسيون هاي بين المللي، حقوق جنگ، معاهدات. بشردوستانه.مخاصمات مسلحانه.
بيان مسئله
گاه، جنگ و جهاد به آتش‏بس منجر مى‏شود كه از آن در فقه به مهادنه و هدنه تعبير مى‏شود. اين لغت در اصل به معناى سكون است و اصطلاحاً براى بيان صلح موقت ميان مسلمانان و گروهى از كافران حربى به كار مى‏رود. لذا بر آن، موادعه و معاهده كه گوياى حالت ناپايدار است، اطلاق مى‏شود. شيخ طوسى در مبسوط مى‏گويد: «هدنه و مهادنه به يك معنا عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى». علامه حلى نيز در تذكره مى‏گويد: «مهادنه، موادعه و معاهده واژه‏هايى مترادف و عبارت است از كنار گذاشتن جنگ و رها كردن نبرد تا مدتى». ايشان همين مطلب را در منتهى و نزديك به آن را در تحرير و قواعد ذكر مى‏كند.
بنابراين حالت ناپايدارى و گذرا بودن در معنا و تعريف هدنه اخذ شده است. لذا عده‏اى يكى از تفاوت‏هاى هدنه را با عقد جزيه، همين نكته دانسته‏اند، همچنين تفاوت‏هاى ديگرى ذكر كرده‏اند كه براى تفصيل مطلب به قواعد علامه و پاره‏اى ديگر از كتاب‏هاى ايشان و ديگران رجوع كنيد. ليكن حق آن است كه آن چه را به عنوان فارق ميان آن دو آورده‏اند، فارق اصلى به شمار نمى‏رود، بلكه از عوارض و علامت‏هاى هدنه است. تفاوت ماهوى و جوهرى ميان آن دو اين است كه در عقد جزيه، يك طرف عقد دشمنان شكست خورده‏اى هستند كه مسلمانان بر آن پيروز شده، زمين‏هايشان را گشوده و دولتشان را ساقط كرده‏اند و در اين حالت به جاى مالياتى كه از ديگر مسلمانان اخذ مى‏شود، از آنان جزيه گرفته مى‏شود. بنابراين آنان شهروندان دولت اسلامى، اما با حفظ دين خود هستند. حال آن كه طرف مقابل در مهادنه، دشمنى است كه در زمين خود مستقر و حكومت و نظام مدنى‏اش استوار و برقرار است و چه بسا نيرومند - و حتى نيرومندتر از مسلمانان - است. براى مثال در صدر اسلام، عقد جزيه با شاميان اهل كتاب پس از آن كه سرزمينشان گشوده و به سرزمين‏هاى اسلامى ملحق گشت، بسته شد، حال آن كه عقد هدنه با قريش مكه - بيش از آن كه مسلمانان اين شهر را فتح كنند - منعقد گشت.
سخن كوتاه، عقد هدنه با دولت حربى و ملت پيرو آن بسته مى‏شود، در حالى كه عقد جزيه با مردمانى مغلوب كه تابع دولت اسلامى هستند، منعقد مى‏گردد و اين است تفاوت اساسى اين دو، اما ديگر تفاوت‏ها، در جلوه‏ها و احكام آن است.
با بررسي اجمالي در تاريخ معاصر، بندرت جنگ ها با توافق ساده آتش بس و قطع عمليات خصمانه پايان پذيرفته اند. زيرا در اين مورد همواره اين مسئله حقوقي مطرح است كه آيا جنگ خاتمه يافته تلقي مي شود يا خير و از چه زماني و تحت چه شرايط و ضوابطي طرفين درگير در جنگ و كشورهاي ثالث بيطرف كه منافع آنها به نحوي با جنگ گره خورده است بايد با مسئله برخورد كنند.
از نظر حقوق بين الملل سنتي، قطع

👇 تصادفی👇

آموزش الکترونيکي و کاربرد آن در مهندسي معدنتأثیر روش های مختلف خشک کردن روی کیفیت قارچ های خوراکی - داروییجهان در پوست گردوتوليـد رشته آشي و پلويي با ظرفيت 360 تن در سالپرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان بیمارستانکتاب 100 ایده طلایی و ناب برای کسب و کارآتلیه کودکنمونه طرح توجیهی ( کارآفرینی و راه اندازی )یک شرکت یا نماینده بیمهدانلود لایه shapefile مرز شهرستان اصفهانگزارش کاراموزی دادگستری اردبیل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

دانلود بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

خرید اینترنتی بررسي و تحلیل آتش بس و پایان جنگ در حقوق بين المللword

👇🏞 تصاویر 🏞