👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي فقهی و حقوقی مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن

ارتباط با ما

دانلود


بررسي فقهی و حقوقی  مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چكيده
1
مقدمه
2
فصل اول: تبيين ماهيت مهريه و حكمت‌ها و كاركردهاي آن
1. معناي‌ لغوي مهريه
10
2. مهريه در اصطلاح
11
3. مستند فقهي پرداخت مهر
12
3ـ1 مهر در قرآن
12
3ـ2 مهر در سنت و روايات
14
4. تاريخچه مهريه
17
4ـ1 مهريه در اقوام مختلف
17
4ـ1ـ1 مهریه در یونان قدیم
17
4ـ1ـ2 مهریه در عربستان قبل از اسلام
17
4ـ2 مهريه در اديان مختلف
19
4ـ2ـ1 مهریه در حقوق زرتشتي
19
4ـ2ـ2 مهریه در آیین یهود و مسیحیت
19
4ـ2ـ3 مهریه در حقوق اسلام
19
4ـ2ـ4 مهريه در ايران
20
5. جايگاه مهريه
22
6. فلسفه و حكمت‌هاي پرداخت مهر
23
6ـ1 حكمت پرداخت مهر در روايات
23
6ـ1ـ1 استحباب کم بودن مهریه
24
6ـ1ـ2 نکوهش مهر زیاد
25
6ـ1ـ3 فلسفه وجوب مهريه
26
6ـ2 حكمت پرداخت مهر در ديدگاه برخي ‌انديشمندان مسلمان
26
6ـ2ـ1 مهريه در مقابل استمتاع
26
6ـ2ـ 2 مهريه در مقابل بضع
26
6ـ2ـ 3 مهريه پاسخي به نياز فطري
26
6ـ2ـ 4 مهريه مکمل سهم الارث
26
6ـ2ـ 5 مهريه وثيقه‌اي در مقابل طلاق
27
6ـ3 حكمت‌ پرداخت مهر از نظر جامعه‌شناسان
27
6ـ3ـ1 نظريه کارکردگرايي
27
6ـ3ـ 2 نظريه مبادله
30
7. علل افزايش ميزان مهريه در عصر حاضر
30
8. تدابير اسلام براي مهار طلاق ناشي از مهريه
37
فصل دوم: احكام مهريه
مقدمه
39
1ـ ماهيت فقهي، حقوقي مهريه
39
1ـ1ـ تعريف مهريه
39
1ـ2ـ مهريه و ماهيت‏حقوقى آن:
41
1ـ3ـ اقسام مهر
41
1ـ4ـ مقادير و مصاديق مهريه
43
1ـ5ـ شرايط صحت مهريه
49
1ـ6ـ استحقاق و عدم استحقاق مهريه در صورت عدم تعيين مهريه
54
1ـ7ـ معيوب بودن مهريه قبل يا بعد از عقد نكاح
55
1ـ8ـ نكات مختلفى درباره مهر
57
فصل سوم: مهريه‌هاي غيرعقلايي
1ـ مهريه غيرمتعارف و غير عقلايي
63
2ـ کارکردهاي منفي افزايش مهريه
67
3ـ راهكارهاي جلوگيري از مهريه‌هاي غيرمتعارف
71
4ـ پيشنهادات
74
سخن نهایی
75
فهرست منابع
76
چکیده انگلیسی
82
 چكيده
تعيين مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي به دليل فقدان قدرت بر تسليم آن از نظر فقهي و حقوقي باطل انگاشته مي‌شود و از عوامل تداوم زندگي زناشويي به شمار نمي‌آيد بلكه آثار نامطلوبي را درپي خواهد داشت. در اين رساله سعي شده است تا با گردآوري اطلاعات به شيوه‌ي كتابخانه‌اي به بررسي كتب فقهي وحقوقي مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن پرداخته شود تا شايد در يك مجموعه‌ي مدوّن اطلاعات سودمندي در اختيار طالبان اين مباحث قرار دهد. به همين جهت با توجه به جايگاه مهريه به عنوان يك سنّت كهن در سيره‌ي قولي و عملي ائمه وتفاوت نگرش مردم درزمان حال به تبيين و روشنگري اقسام مهريه، صحت و بطلان آن، ماهيت فقهي و حقوقي آن، تفاوت‌ مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و احكام مربوط به هر يك، علل افزايش ميزان مهريه و... پرداخته شده است.
بنابراين در خصوص مهريه رجوع به اصل دين، يكي از منابع مهم توليد ارزش و تعريف رفتار بهنجار در جامعه‌ي ماست. مهريه‌‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي از منظر ديني يك ناهنجاري شمرده مي‌شوند. روايات متعددي بر سبك بودن مهريه تأكيد مي‌كنند و افزايش آن را منشأ خصومت مي‌دانند. برخي از جامعه‌شناسان نيز در شناساندن رفتارهاي بهنجار از رفتار نابهنجار فقط به تعاريف مرسوم در منابع غربي توجه مي‌كنند و احياناً در تحليل و تبيين آنها دچار اشتباه مي‌شوند.
واژگان كليدي: مهريه، مهريه‌هاي غيرمتعارف، مهريه‌هاي غيرعقلايي
 مقدمه
زندگي مشترك كه با ميثاق مقدس ازدواج آغاز مي‌شود، يكي از با ارزش‌ترين نعمت‌هايي است كه خداوند متعال جهت تكامل انسان‌ها قرار داده است. بي‌ترديد چنانچه امر ازدواج با شرايط منطقي، صحيح و منطبق با اصول موجود در شرع مقدّس اسلام انجام پذيرد، حاصلي جز نزديكي به معبود يكتا و آرامش انسان نخواهد داشت. يكي از شرايط ازدواج كه لازم است پيش از وقع عقد زن و مرد بر سر ان به توافق رسند، مسأله‌ي مهريه است.
بر اساس دستورات شرع مقدس اسلام، شايسته است با تعيين مهريه‌ي متعادل، با توجه به اصول شرعي و در حدي كه افراط و تفريط نباشد، پايه‌هاي يك زندگي مشترك از ابتدا به گونه‌اي صحيح بنا نهاده شود. «براساس آيه‌ي 4 سوره‌ي نساء «واتو انساء صدقاتهن نحله...» فلسفه‌ي شرع مقدس براي مهريه يك نوع هديه دادن است. سنت پيامبر در اين زمينه در مورد حضرت زهرا(س) و زنان پيامبر مهر السنه بوده و زياد نبودن مبلغ مهريه، به عنوان امري پسنديده تلقي مي‌شده است.
در اجتماع كنوني ما كه نوعاً ازدواج‌ها دچار آسيب شده است، برخي خانواده‌ها براي فرار از تزلزل و جدايي، در موقع پيوند ازدواج مهريه‌ي دختر را خيلي بالا گرفته و از اين گذرگاه مي‌كوشند تا پيوند ازدواج را استحكام ببخشند؛ غافل از اين كه همين دورانديشي راساً و مستقلاً عامل تزلزل و تضعيف خانواده مي‌گردد.
با توجه به اين كه در حال حاضر در كشور ما بين 13 تا 14 ميليون جوان در آستانه‌ي ازدواج قرار دارند و يكي از شرايط لازم امر ازدواج در شرع مقدس اسلام مسأله‌ي مهريه است و نظر به اين كه 78 درصد از جوانان، مهريه‌ي سنگين را موجب گريز از ازدواج مي‌دانند، تعيين ميزان مهريه به نوع كه هم قابل پرداخت بوده، و هم جلوي هر گونه سوء استفاده‌ي احتمالي را بگيرد، تبديل به يكي از معضلات اجتماعي گرديده است. لذا مطالعه‌ي وضعيت مهريه در ازدواج جوانان امروزي، آسيب‌شناسي آن به منظور برنامه‌ريزي جهت تسهيل امر مقدس ازدواج و برطرف نمودن موانع آن ضروري مي‌باشد.
پرداختن قرآن كريم به موضوع مهريه در برخي از آيات(نساء آيه‌ي 4 و 24) نشان‌دهنده‌ي اهميت آن در زندگي انسان است. در اسلام، مسأله‌ي مهر و پرداخت آن تا آن درجه اهميت دارد كه در سنت اسلامي زن نمي‌تواند از پذيرش مهريه، ولو به مقدار ناچيز، سرباز زند. «مهريه به آن درجه از اهميت نيست كه عدم پرداخت آن موجب گسستن زندگي گردد، اما تعيين مهريه براي زن، نوعي عنايت و توجه به اوست.
دين مبين اسلام نسبت به اصل مهريه نظر كاملاً روشني ارايه مي‌دهد و شرط صحت عقد نكاح را در تعيين ميزان مهريه مي‌داند، اما نسبت به مقدار آن كمينه و بيشينه‌اي تعيين ننموده و به توصيه‌هاي اخلاقي با توافق طرفين بسنده نموده، اما شرايطي را در تعيين مهريه لحاظ كرده است.
با وجود آن كه دين اسلام بر سبك بودن مهريه تأكيد دارد، اما بررسي ميزان مهريه‌ها در سال‌هاي اخير افزايش ميانگين مهريه را نشان مي‌دهد. از آن جا كه پديده‌ي افزايش مهريه در ايران نسبتاً جديد است ريشه‌هاي آن را بايد در شرايط سال‌هاي اخير بررسي نمود. مطالعات نشان مي‌دهد كه عوامل زيادي افزايش مهريه را تحت الشعاع خود قرار داده كه به طور خلاصه مي‌توان به موارد زير اشاره نمود: نسيه بودن مهريه، وقوع تغييراتي در نظام باورها، نگرش‌ها، رفتارها، انتظارات و ترجيحات اكثريت افراد جامعه و غلبه‌ي نگرش‌هاي مادي، تحركات اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي جديد و استقلال‌طلبي نسبي براي زنان، مهار طلاق و كنترل نوجويي‌هاي مردان با توجه به بالا رفتن آمار طلاق، افزايش ارتقاي منزلت اجتماعي زنان، تشريفات ازدواج، چشم‌و هم‌چشمي‌ها، كمال‌يابي‌، شيوع ازدواج‌هاي برون فاميلي، تضعيف اعتماد اجتماعي، ترويج بي‌بند و باري و غيره.‌
افزايش مهريه با وجود آن كه طلاق را براي مرد مشكل مي‌سازد پيامدهاي منفي به دنبال دارد. افزايش سن ازدواج و عدم تأمين نيازهاي روحي و جسمي جوانان، تغيير در نوع همسرگزيني، كاهش نرخ ازدواج، ايجاد خصومت و دشمني، تحمل اجباري زندگي‌هاي تصنعي، تحت‌الشعاع قرار گرفتن ارزش‌هاي دين، افسردگي، عصبيت و بدبيني، رواج فحشاء، حيله‌گيري و بداخلاقي، عدم وفاي به عهد و از بين رفتن سرمايه‌هاي اجتماعي از جمله اين پيامدهاست.
فلسفه‌ي مهريه در اسلام تبيين مطلوب بودن زن و طالب بودن مرد است. خداوند مهريه را تعيين فرمود تا مرد به وسيله‌ي مهريه صداقت خود را در ابراز علاقمندي نشان بدهد. با توجه به فلسفه‌ي مهريه، تعيين مهريه متناسب در حفظ زندگي زناشويي نقشي مهم ايفا مي‌كند، زيرا همان گونه كه مهريه‌ي سنگين در اسلام ناپسند شمرده شده، مهريه‌هاي اندك و حتي قرار ندادن مهريه نيز نامعقول مي‌باشد. چون مهريه نشان از احترام مرد و زن است و نبودن يا اندك بودن آن موجب مي‌گردد كه زن خود را در مقابل زنان هم رديف خود محقر و كوچك ببيند و آسيب‌هاي روحي و رواني به وي وارد آيد. اين در حالي است كه در صورت زياد بودن ميزان مهريه مرد هميشه خود را مطيع و فرمان‌بردار زن خواهد ديد و از ترس اين كه زن بنا به دلايلي مهريه‌ي خويش را مطالبه نمايد، سعي مي‌كند بنا به خواسته‌ي زوجه عمل نمايد.
«مهریه»، جزو حقوق امضایی شرع مبین اسلام است. در دین اسلام احكام و حقوق به دو دسته امضایی و تاسیسی تقسیم می‌شوند. احكام امضایی از پیش از اسلام وجود داشته‌اند و شارع مقدس آنها را یا كاملا پذیرفته است یا با اندك تغییراتی جزو احكام و حقوق اسلامی برشمرده است. حال آنكه احكام تاسیسی برای

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید رینگ دوچرخه و موتور سیکلتگزارش کارآموزی حسابداری در جهاد کشاورزیدانلود گزارش کارآموزی خط مونتاژ موتور 206کنکور (تکنیک ها+برنامه ریزی ویژه)آموزش زبان انگلیسی تصویری بسته دومدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان هنر درمانيدانلود تحقیق در مورد علل بررسي دزدي در كودكان ، نوجوانان و جوانان (فرمت فایل word وباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 46 صزندگی و سیره امام هادی (ع) *** ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي فقهی و حقوقی مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن

بررسي فقهی و حقوقی مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن

دانلود بررسي فقهی و حقوقی مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن

خرید اینترنتی بررسي فقهی و حقوقی مهريه‌هاي غيرمتعارف و غيرعقلايي و آثار آن

👇🏞 تصاویر 🏞