👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword

ارتباط با ما

دانلود


ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه -------------------------------------------- 1
الف- بیان مسئله ----------------------------------- 3
ب- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق------------------------- 3
ج- پیشینه تحقیق------------------------------------- 3
د- مسیرتحقیق---------------------------------------- 4
ه- اهداف تحقیق-------------------------------------- 4
و- سوالات تحقیق-------------------------------------- 4
ز- فرضیات تحقیق------------------------------------- 5
ح- تبیین و توجیه پلان تحقیق-------------------------- 5
بخش اول- کلیات در رسید گی های مالیاتی و پیشینه تاریخی آن 7
فصل اول- تعریف مالیات و بررسی جایگاه آن در نظام اجتماعی و اقتصادی کشور ---------------------------------------------- 7
مبحث اول- اهداف وصول مالیات و اصول حاکم بر آن------ 8
گفتار اول- تبیین و بررسی اهداف اخذ مالیات --------- 9
گفتار دوم- اصول حاکم بر مالیات و ویژگیهای آن ----- 10
بند الف- ویژگیهای مالیات در اسلام------------------- 11
بند ب- ویژگیهای یک نظام مالیاتی مطلوب-------------- 13
مبحث دوم- فرارمالیاتی ، علل پیدایش و راههای جلوگیری از آن 15
گفتار اول- تبیین و بررسی پدیده فرار مالیاتی و اقسام آن 15
گفتار دوم- عوامل مؤثر در پیدایش پدیده فرار مالیاتی 16
گفتار سوم- راههای جلوگیری از بروز پدیده فرار مالیاتی 19
فصل دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران و تبیین منابع مالیاتی --------------------------------------------------- 20
مبحث اول- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران قبل از اسلام 21
مبحث دوم- پیشینه تاریخی رسیدگی مالیاتی در ایران از اسلام تا دوره معاصر---------------------------------------------- 23
مبحث سوم- منابع درآمد مالیاتی در اسلام و ایران ----- 28
بخش دوم- ضوابط صدورآرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم برآن 32
فصل اول- ضوابط رسیدگی در کمیسیون های مالیاتی ------ 32
مبحث اول- تشریفات طرح اختلاف در کمیسیون های مالیاتی- 38
مبحث دوم- آئین رسیدگی به اختلاف در کمیسیون های مالیاتی 39
فصل دوم- نظام حاکم بر صدورآرای کمیسیون های مالیاتی 41
مبحث اول- مراحل صدور آرای کمیسیون های مالیاتی و کیفیات آن 42
مبحث دوم- مرور زمان در قوانین مالیاتی و اقسام آن -- 46
فصل سوم- اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی وآئین رسیدگی به آن 50
مبحث اول- کیفیات اعتراض به آرای کمیسیون های مالیاتی51
مبحث دوم- آئین رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون های مالیاتی 57
فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن ------------------------------------------------ 61
مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن -- 62
مبحث دوم- نحوه رسیدگی ماهوی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی68
مبحث سوم- نحوه رسیدگی شکلی به اختلافات در کمیسیون های مالیاتی 77
مبحث چهارم- بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل اختلافات مالیاتی 80
بخش سوم- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی و نظام حاکم بر آن 89
فصل اول- ضوابط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی------ 89
مبحث اول- بررسی شرایط اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 89
مبحث دوم- بررسی کیفیات اجرای آرای کمیسیون های مالیاتی 90
فصل دوم- تضمینات مربوط به وصول مالیات در نظام مالیاتی 94
مبحث اول- تضمینات مربوط به تمیز مؤدی از بدهکار مالیاتی 94
مبحث دوم- تضمینات مربوط به شیوه و زمان پرداخت مالیات 97
مبحث سوم-تضمینات مربوط به وصول مالیات از طریق عملیات اجرایی 100
فصل سوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی ------- 103
مبحث اول- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله تشخیص مالیات --------------------------------------------------- 104
مبحث دوم- اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در مرحله وصول مالیات --------------------------------------------------- 108
نتیجه گیری----------------------------------------- 112
ارائه پیشنهاداتی در تنظیم و اصلاح قوانین مالیاتی --- 115
منابع و ماخذ--------------------------------------- 120
 چکیده
پدیده مالیات امری بسیار کهن است که همگام با تشکیل نخستین حکومتها آغاز گردید. بر اساس قرائن و شواهد تاریخی موجود، سابقه دریافت مالیات در فلات ایران به بیش از چهار هزار سال می رسد.تدوین امور مالیات به روش سازمان یافته در ایران باستان از دوران امپراطوری هخامنشیان آغاز شد و در دوره های بعد تکامل یافت؛ با ظهور اسلام و تشکیل حکومت اسلامی نظام دریافت مالیات نیز متحول شد ولی با شروع حکومت خلفا و افزایش هزینه های حکام علاوه بر مالیاتهای مشروع مالیاتهای دیگری نیز وضع گردید. وجه مشترک مالیاتهای گذشته عبارت بوده است از جنسی بودن و از اقلام نیازهای اساسی جامعه همچون گندم و جو و عوارض کالاها اخذ می گردید و عمده پرداخت آن بصورت جنسی بوده و گاهی نیز بصورت مسکوکات گرانبها دریافت می شد. اصلاحات مالیاتی بر اساس روشهای نوین امروزی نیز با ورود مستشاران مالی آمریکایی به سرپرستی مورگان شوستر آغاز و با گذشت نیم قرن از آن اولین قانون مالیاتها در سال 1345 به تصویب رسید. مالیات وجهی است که اخذ آن بر اساس نیازهای مالی و سیاستهای اقتصادی هر جامعه صورت میگیرد و بر مبنای چگونگی دریافت آن به مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم قابل دسته بندی می باشد. وظیفه دریافت مالیات در کشورمان بعهده وزارت اموراقتصادی و دارایی و در نهایت ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها نهاده شده است. ضوابط صدور آرای کمیسیون های مالیاتی تقریبا مشابه ضوابط صدور آرای قضایی است و رسیدگی به پرونده های مالیاتی به طور کلی در دو دسته مراجع درون سازمانی و برون سازمانی صورت می گیرد و در مرحله اجرا نیز دایره اجرا و وصول مالیات که وابسته به اداره امور مالیاتی است وظیفه اجرای آرای مالیاتی و وصول را بعهده دارد.
در هر کشور به مقتضای سیاستهای اقتصادی و عوامل فرهنگی ضوابط خاصی بر صدور و اجرای آرای مالیاتی حاکم می باشد که چگونگی رسیدگی به پرونده های مالیاتی رامشخص می کند. در این تحقیق نیز سعی شده است تا به مفهوم مالیات و نظام مالیاتی و نیز ضوابط صدور و اجرای آرای مالیاتی پرداخته شود تا نحوه دادرسی مالیاتی وچگونگی رسیدگی به پروندههای مالیاتی مورد بررسی و تبیین قرار بگیرد.
کلید واژه: آرای مالیاتی، کمیسیون های مالیاتی، ضوابط صدور و اجرا، دادرسی مالیاتی، اعتراض و اشتباه
 مقدمه
گسترش سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی به عنوان عاملی مؤثر در تامین رشد و توسعه جامعه مورد قبول همگان است؛ بنابراین ایجاد امنیت سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی یک جنبه قضیه است که باید رعایت شود اما جنبه دیگر این موضوع تدوین نظام مالیاتی مناسب است که می تواند زمینه ساز رونق اقتصادی و موجب رفاه عمومی در سطح جامعه شود.
مالیات که از بهترین و سالم ترین منابع تامین مالی دولت محسوب می شود در تمام کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصل 51 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به مالیات می باشد؛ به موجب این اصل مالیات باید بر اساس قانون تعیین شود و موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی را نیز قانون تعیین می کند. تدوین قانون مالیاتها و اعمال آن از دو حیث مهم می باشد زیرا از یک سو نقش مهمی در تامین منابع مالی دولت دارد و از سوی دیگر در تنظیم امور اقتصادی کشور مؤثر است. بنابراین قوانین مالیاتی نه تنها باید متضمن ایجاد درآمدهایی برای دولت باشد بلکه باید به نحوی وضع گردد که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور را فراهم نماید؛ از اهداف دیگری که قوانین مالیاتی باید آن را دنبال کند تحقق عدالت اجتماعی و اهداف تخصیصی و توزیعی مجدد درآمد و ثروت در جامعه می باشد. قوانین مالیاتی و مقررات وابسته به آن نظیر آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل ها و تصویب نامه ها در مرحله صدور و نیز اجرای آراء باید از صراحت کامل برخوردار باشد و حتی المقدور دارای عمومیت بوده و تا حد ممکن در تصویب مقررات مالیاتی از استثناء و تخصیص و شرایط متعدد اجتناب شود زیرا این موارد اجرای مقررات را مواجه با مشکل نموده و دامنه اختلافات مالیاتی را از حیث حقوقی و لفظی گسترش داده و ممکن است موجب بدبینی مشمولین مالیات به دستگاه وصول مالیات گردد مضافا اینکه امکان سوء استفاده ها را نیز افزایش می دهد.
قوانین و مقررات مالیاتی باید تکالیف، وظایف و مسئولیت مشمولین پرداخت مالیات و اشخاص ثالثی را که به نوعی در امور مالیات از جهت ارائه اطلاعات و کسر و پرداخت مالیات دیگران نقشی دارند به وضوح معین نموده و ضمانت اجرای عدم ایفاء وظایف و مسئولیت ها را مشخص نماید؛ هر قدر ضمانت اجرای مقررات مالیاتی بیشتر بوده و تخلفات مالیاتی با شدت بیشتری پیگیری شود نتیجه امر مفیدتر خواهد بود.
وظایف مأموران مجری مقررات مالیاتی و حدود اختیارات آنها باید صریح، روشن و غیرقابل تفسیر باشد. پیش بینی مراجع حل اختلافات مالیاتی و ممانعت از تظلمات مالیاتی نیز از مواردی است که باید در مقررات مالیاتی مورد توجه قرار بگیرد تا مشمولین مالیات از هر حیث به دستگاه و نظام مالیاتی کشور اعتماد داشته و مطمئن باشند که مأموران مالیاتی نخواهند توانست براساس سلایق و احتمالا اغراض شخصی خود موجبات گرفتاری مشمولین مالیات را فراهم نمایند. قوانین مالیاتی کارآمد و مأموران مالیاتی متخصص و معتقد مجموعا احتیاج به بستر مناسبی برای اجرا و عمل دارند لذا موضوع سازمان و تشکیلات مالیاتی مطرح و مورد توجه واقع می شود ؛ طرح سازمان مالیاتی باید به گونه ای باشد که توانایی شناسایی کلیه مشمولین مالیات و منابع مالیاتی را داشته و امکان فرار مالیات را به حداقل برساند؛ برای این منظور باید جمع آوری اطلاعات مربوط به فعالیت مؤدیان و توزیع به موقع آنها در مرحله تشخیص بین مأموران ذیربط به طور کامل اجرا شود و از نظر سلسله مراتب، نحوه انجام وظیفه مأمورین باید به گونه ای طرح و اجرا گردد که تمام مأموران بدانند و احساس نمایند که اقدامات و گزارشات و سایر فعالیتهای آنها در امور مالیاتی تحت نظارت و کنترل دقیق مأموران مافوق قرار می گیرد و مأموران مادون هم در حدود وظایف خود ن

👇 تصادفی👇

راهكارهاي كيفيت بخشي به امور آموزشي در مدرسه راه دور24- روشهای نوین مدیریت ضایعات و نخاله های ساختمانی در صنعت ساختمانبازی مرموز از خانواده Limboپایان نامه بررسی تست های غیر مخرب (NDT) در تجهیزات سیستم های قدرتتحقیق آرماگدون گرايی و تأثير آن بر سياست خارجی ايالات متحده آمريكابررسی اجزای برجهای خنک کننده10 طرح توجیهی در زمینه تولید بسته بیست و هشتمكافـي‌نت با ظرفيت 6 دستگاه رايانه متصل به شبكهشیرینی های مادر بزرگ شهرزاد و جرقه های زندگی یک گمشده کوچک ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword

ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword

دانلود ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword

خرید اینترنتی ضوابط رسیدگی، صدور و اجرای آرای کمیسیون های مالیاتیword

👇🏞 تصاویر 🏞