👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودوحدت وارتباط شوراها با مردم
همبستگی وحمایت شوراها بااعتماد مردم نسبت به اعمال وافعال آن ها رقم زده می شود واین امر وقتی صورت میگیرد که مردم از خود گذشتگی ، و صداقت آنها را درک کنند بنابراین اعتمادمردم نسبت به اعضای شوراها، منعکس کننده اعتماد رهبران به مردم می باشد.
دراین امر باید وحدت و ارتباط شما شوراهای شهر بامردم بصورت جزئی اساسی از زندگی شما در آید در این جا بی مورد نمی دانم توصیه ای را بر سبیل تمثیل به آقایان عرض کنم و آن این است که اینکه چشم علاقمندان به توسعه و ترقی شهر متوجه اقدامات شما نمایندگان محترم شوراهای شهر ی استواین امید که همه پرورانده اند که توفیق آنرایابند که به کالبد نسیم جان این منطقه زیبا و خدادادی روان تازه ای بدمید، زیرا مردم کم کم می فهمند که منطقه بدون توسعه وامکانات و بدون نشاط و شادابی شبیه کودکستانی است که در آن خنده نباشد.
مبانی اساسی دموکراسی وحفظ شخصیت افراد
احترام به شخصیت افراد، همکاری میان افراد به عنوان یک ضرورت اجتماعی ، اتخاذ روش مبتنی بر بحث با روش عقلانی در برخورد با مسائل مختلف وهم چنین ایمان به صلاحیت مردم وحق و مسئولیت ایشان در فعالیت های اجتماعی را تشکیل می دهند.
مسئله احترام به انسان ، از لحاظ ارزش شناسی پیوسته مسئله اساسی انسان بوده استو در زمان حاضر اهمیت ویژه ای پیدا کرده است احداث کارخانه ، پل ، ساختمان ها ی بلند، راه های عریض ، و راه آهن های طویل و فرودگاه های مجهز وامثال آنها را با همت و پشتکار با برنامه های کوتاه یا بلند مدت قابل اجراست و پدید آوردن اینها با همت و سعی انسان ازاد و باشخصیت ، کاردشواری نیست .
دشواری کاردر پیدایش زمینه پیدایش و ظهور چنان انسان هایی است . انسان هایی که ازاد فکر کنندو آزاد بگویند در حدود اصلاح واقعی جامعه آزادانه عمل کنند.
باید توجه داشت که این شخصیتو ازادگی انسان است که معضلات راحل می کندوبهرنسبت که این صفت در افراد یک جامعه ، افزوده شود به همان میزان به آینده و پیشرفت و سعادت آن می توان امید داشت ما رانیز برای امکان انجام برنامه های اساسی اصلاحی وتامین رفاه و سعادت واقعی مردم این منطقه ، راهی نیست جز اینکه شخصیت آنان راملحوظ و شرایط رشد و پرورش آنانرا فراهم سازیم .
شوراهای محلی و تمدن گرائی
باید به اینواقعیت توجه کافی معطوف داشت که تشکیل شوراهای محلی یکی از پایه های مهم دموکراسی و از عناصر برجسته ای است که جامعه را به سمت تمدن گرایش میدهد هرچقدر بسوی تمدن نیرومندتری سوق پیدا کنیم جامعه ازهر لحاظ به پیشرفت های بزرگتری دست خواهد یافت .
معمولا جامعه های انسانی که با فقر اقتصادی یا وقوع مصائب شدید دست بگریبانند زود از پا در می آیند و برای اینکه بتوانند وضع را تغییر دهند، مجبورند که بسیاری از روش های زندگی واجتماعی خودو قسمت مهمی از اساس ساختمان حیاتشان را تغییر دهند وسعی نمایند به وسائل و تدابیر کم وبیش علاقلانه ای متشکل از افراد بالغ ، دور هم جمع شوند و سازمان های جدیدی را برای برون رفتن از وضعیت نامناسب پایه گذاری نمایند.
و اعضا جنین سازمانهایی نه فقط بدلیل تبعیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی با یکدیگر مربوط می شوند، بلکه با پیوندهای محکم تر احساسات مشترک و محبت و عادت و انس بهم ومردم پیرامون خود بسته می شوند.
بالاتر از همه انکه اعضا چنین سازمان هایی به عنوان سهم برندگان از منبع یک تمدن عمومی و آرا همگانی یکدیگر را و مردم را بهتر می فهمند و در مسائل حسی و روحی واجتماعی با هم آسانتر کنار می آیند.
از مسئولیت های خطیر هر سازمانی(شورا یانهاد)ایناست که وسایل و اصول لازم دردسترس اعضا محلش و یا شهرش بگذارد تا به کمک آنها مردم بتوانند در حداقل اصطکاک و مزاحمت، با هم زیست کنندو در فعالیتهای تمدنی وارد شوند.
ضمنا وظیفه این نهادهای دمکراتیک است که راه حلهایی برای به زیستی، برای پرورش وآزموده ساختن افراد ش فراهم کنند تا هرکس بتواند به عنوان عضومفید جامعه وظیفه خود را انجام دهند واز طرف دیگرهر شورا یا نهادی باید در مورد افرادی که درآزمودگی و پرورش و موفقیت های گوناگون زندگی توفیق نیافته اند نظارت داشته باشد و کوشش کنند که از تعداد این گونه افراد کاسته شودو مهمتراز همه آنکه این نهادهای دموکراتیک باید درمقابل بحرانهاو نگرانیها به افرادش پشت گرمی و اطمینان خاطر بدهند.
تاآنجا که برنگارند ، معلوم است یکی ازخواص اصلی این شوراها مسئولیت پذیری در جامعه و پاسخ مناسب به نیازمندی های افراد آنمحل است واگر در این مکان نمایندگان منتخب مردم فعالیت های با ارزشی دریاری رساندن به مردم انجام دهند، پاداشهای معنوی بزرگی نصیب آنها خواهد شد ولی برع کس اگر توفیق نیابند برای خدمت به جمع در فکر فرد گرایی وا مور شخصی خود باشند از دید مردم دور و از پاداشهای معنوی محروم و نهایتا سرافکنده خواهند شد زیرا آنها به یک نفر زیان نزده بلکه به کل جامعه محلی شان لطمه وارد آورده وبه ندای اکثریت مردم پشت کرده اند زیرا آنها فرصت های مناسب و طلائی را که در دست داشتند براحتی سوزاندندبقول حکیم بزرگ صدرامتالهین شیرازی:
گوهری بود و ژرف دریایی آفتابی و چرخ والائی
منکه آهنگ این سفر کردم عشق ورزیدم و خطر کردم
از پی صیدا ین چنین گهری اوفتادم به بهر پرخطری
تاسزاوار تاج زر کردم سر به شمشیر آشنا کردم
راه دشوار بودوکار خطیر گر بره ماندم عذر من بپذیر
حال که توفیق نصیبم شد و برای اینکه مفهوم تمدن (شهرنشینی)سروران گرامیاز برداشت عمیق تری داشته باشند؛ بطور مختصر اشاره ای به ان میشودتمدن که در لغت به معنی شهرنشینی است به تمام شئون ومظاهر زندگی افراد و جماعات که توانسته اند با استفاده از علل و عوامل طبیعی و اکتسابی اساس زندگی برتر و بالاتر از زندگی فردی و اجتماعی و طرز رفتار تشکیل حکومت ونوع آن و آثار و شواهد مرتبت بر آن و فرهنگ به تمام نمودارهای فکر ی و ذوقی ومظاهر روحی و معنوی اعم از ادبیات و علوم وفنون و حتی عقاید و رسوم و آداب مذهبی واجتماعی گفته می شود.
آرا رویه های نابجای قضایی شورا و شهرداری
یکی از گرفتاری های مردم مادر سرعین انست که شورا و شهرداری وارگانهای مربوطه ، ظاهرا برای «پیشرفت کارا» و عنوانا برای «امکان ا یفای وظایف محوله»ولی گویا درواقع برای وسعت ابواب جمعی و کسب قدرت وغیره ، به میل خودوبدون شوروبحث جدی وواقعی با صاحب نظران و بافکر وسلیقه ، مقررائی استثنایی ودور از قواعدواصول ، وضع و تدوین می کنند و با استفاده از شرایط زمان ومکان وموقعیتخود، بهرنحوی هست آنها را به نوعی تصویب میرسانند وظاهراجامه «قابلیت اجرا» به انها می پوشانند وعملا نیز برای تثبیت آنچه بافته اند، با سرعت دست به کار می شوندو بهر شکلی هست آنها را اجرامی نمایند تااز گزند بحث وانتقاد جدی واحیانا «لغو»مصون باشند.
بنده نویسنده دراین باب نمونه های بسیاری را می توانیم مثال بزنم و عملا برای بعضی از مسئولان وعلاقمندان نشان دهم تا ازاین قضایا آگاهی بیشتری داشته باشند.
اگرکمی دلسوز در فکر سروسامان دادن به آشفتگی ها باشیم و مسائل راجدی بگیریم و حس نیت وقبول زحمت را فراراه خود بداریم و بدانیم که هرکار و رشته ای در دنیای امروزراه و روش و قواعد واصول خاص دارد که باید بدست کارشناسان واهل فن انجام نپذیرید و مخصوصا با مقررات حقوقی وقضایی هماهنگی داشته باشند؛ شاید روزگارمان دراین منطقه بهتری بودو فشار بدبختی این رویه ها وتبعیض ها را مردم روی قلب و ته روحشان بازنمی یافتند.
سخن همان است که طی سالیان گذشته گفته ام، شورای شهر بی طرف ،مقتدر، مستقل ، سالم که دارای صلاحیت های ممتاز باشد می تواند پشتوانه تحولات مترقی منطقه سرعین باشد.
واین ، با اجرا برنامه گویاومعین .
با اندکی تحمل وتدبیر،شدنی استدر این برهه از زمان شورای جدید شهر ، حقایق ووقایع اجتماعی و نیازمندیها و علاقه های مردم را مورد مطالعه قرار دهد و آنها را با نهایت عدالت وحقوق طبیعی وبا استفاده از تحربیات به نتیجه وثمربرساند.
مصلحت شورای جدید درآینده ان است که قوانین حافظ منطقه و جامعه خود رامحترم به شمارد وآنها را از دستبرد و لطمات عده ای شیطان محفوظ و ایمن نگاه دارد . قوانین سرمایه شما ها میباشد و نقض قانون ولو در صورت کم اهمیتآن ، به برداشت مرتب از این سرمایه را میتوان تشبیه کرد و انجام چنین اقدامی با اتمام سرمایه و افلاس و ورشکستگی همانن می باشد و دراین صورت با دست خودموجبات تزلزل وخسران خودتان را فراهم خواهیدکرد فراموشنشود که صفات تاریخ موارد بسیاری از اینگونه عواقب شوم را بخاطر می آورد.
اقایان محترم شوراها باید تنها قانون را ملاک کار خود بدانید و بدین طریق راه را برای بکار بستن شیوه هایی که دوراز قواعد مسلم عدالت وباتوجیه و تفسیر نابجای قانون، به منظور تجاوز به حقوق مردم بکارگرفتهمی شود ، ببندید.
عبور از مرز فردیت :
نویسنده معتقد است کسانیکه علاقه مفرط بهخیر این شهر داشته و صمیمانه برای خدمت همت گماشته اند بسیار بودهاند و هنوز هم هستند، منتهی علت اصلی اینکه ازا قدامات و کوشش های انان نتیجه مطلوب حاصل نشده این است که غالبا مشکلات این شهر را به عنوان یک «مسئله» طرح ، و بعد بررسی ، و بعد نتیجه گیری ، سپس عمل نکره اند ، بلکه بالعکس همیشه به الهام از تجربیات و معتقدات شخصی اکتفا نموده اند.
به این جهت به نتایج منتظره نرسیده اند و الا این موضوع مبرهن است که هیچ مشکل انسانی نیستاگر به شکل مسئله طرح ، بطور علمی بررسی و نتیجه گیری شود راه حل نداشته باشد.
یکی ازلوازم کار اینا ست که دراین راه ،عقلای قوم به نشینند وبا حوصله ودقت از دانش ، تجربه و تخصص دیگران یاری بگیرند و هر مسئله ای را علیحده مطالعه کرده علل و موجبات پیدایش آنرا در نظر آورده ، و آنوقت راه حل منطقی تهیه و عرضه نمایند .
این همان کاریست که بنده نویسنده سالها پیش از همان بدو آغاز کار شوراها به آقایان پیشنهادکرده ام.
 

👇 تصادفی👇

ویرایشگر برنامه های اندرویدتقویت عضلات در شنای کرال سینهگزارش کارآموزی آزمایشگاهمقایسه کلی کشور ایران با کشور ترکیه ***شبکه حسگر؛ کاراندازدانلود طرحهای توجیهی تولید انواع نان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞