👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددر طول قرن بيستم انسان پيش از تمام تاريخ بشريت دستخوش دگرگوني از نظر شيوه هاي زندگي روابط اجتماعي و مسائل اقتصادي گرديده است. تلاش در جهت صنعتي شدن و گسترش شهرنشيني و زندگي مکانيزه که لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است. اثر معکوس بر سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد ديگري را مشخص نموده است. يکي از اين ابعاد سلامت روان افراد جامعه است. مقوله اي که اگرچه تازگي ندارد ليکن از نظر تخصصي دير زماني نيست که به آن توجه گرديده است. با توجه به شيوع بيماري رواني در جامعه اهميت تلاش در جهت اعتلاي سلامت رواني افراد هر اجتماعي بارزتر مي گردد. مهمترين مسأله در اين ارتباط پيشگيري از مسائلي است که باعث مي گردد سلامت روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پيامدهاي منفي در پي داشته باشد. پيشگيري از بروز اين عوامل نيز جز با آشنايي با وضعيت موجود سلامت روان در افراد جامعه اي که قصد پيشگيري در آن را داريم ممکن نيست. چرا که آشنايي با وضع موجود ما را به اوضاع اميدوار مي سازد و يا ما را جهت بکارگيري روشهاي مناسب، در جهت از بين بردن عوامل مخل سلامت روان و بکارگيري ابزارهاي مناسب در اين جهت ياري مي نمايد. بحث سلامت روان سالمندان به دليل پرورش نسل از اهميت ويژه اي برخوردار است لذا در اين پژوهش سعي شده است تا بر سلامت روان سالمندان ساکن در خانه سالمندان و ساکن در خانه خود را مورد بررسي و مقايسه قرار دهيم.
اهداف تحقيق
در اين پژوهش مهمترين هدف محققين دستيابي به وضعيت موجود سلامت روانی سالمندان ساکن خانه سالمندان و سالمندان ساکن در خانه خود و مقايسه اين دو مي باشد.
سوالات پژوهش
وضعيت سلامت روان سالمندان بر حسب وضعيت سکونت (منزل و سراي سالمندان) چگونه است؟
وضعيت امید به زندگی بین سالمندان بر حسب وضعيت سکونت (منزل و سراي سالمندان) چگونه است؟
وضعيت مقياسهاي 4 گانه GHQ28 سالمندان چگونه است؟
مفاهيم و متغيرهاي بکار رفته در پژوهش
بهداشت رواني – بهداشت رواني به معناي سلامت فکر و انديشه مي باشد و منظور نشان دادن وضع مثبت و سلامت رواني است که مي تواند نسبت به ايجاد نظام ارزشمندي در مورد ايجاد تحرک و پيشرفت و تکامل در حد فردي، ملي و بين المللي کمک کند. (حسيني – 1374)
بهداشت رواني: مجموعه عواملي که در پيشگيري از ايجاد و يا پيشرفت روند وخامت اختلالات شناختي، احساسي و رفتاري در انسان نقش موثر دارند. (شاملو [5] – 1381)
سالمندي – تغييري است که با گذشت زمان صورت مي گيرد اين روند داراي جنبه هاي مثبت و منفي بوده و پويايي فرآيندهاي زيستي، ادراک، رشد و تکامل و بلوغ را در بر مي گيرد يعني اينکه سالمندي در طول زندگي ادامه دارد. سالمندي به طور عاميانه مرحله اي تصور مي شود که در آن کاهش و زوال جسم و فکر شخص به وقوع مي پيوندد و در حقيقت تنها جنبه خاصي از رشد و تکامل نشان داده مي شود. (اسماعيلي شيرازي [4] 1379)
مفاهيم به کار رفته در پرسشنامه سلامت روان GHQ – 28
افسردگي – يک نوع اختلال خلقي که 2 مشخصه عمده آن نااميدي[1]– و غمگيني[2] مي باشد و در آن فرد علاوه بر اين دو مشخصه احساس بي کفايتي و بي ارزشي مي نمايد. (اتکينسون[3] [3] – 1983)
اضطراب – هيجان ناخوشايندي است که با اصطلاحاتي مانند – مدل نگراني و دلشوره وحشت و ترس بيان مي شود. (اتکينسون [3]– 1983)
کارکرد اجتماعي – طرز تفکر فرد در ارتباط با کارکرد اجتماعي اش در اجتماع و در ارتباط با افراد ديگر.(اتکينسون [3]– 1983)
وضعيت جسماني – نگرشي که فرد در اين پرسشنامه به وضعيت جسماني در ارتباط با سلامت يا عدم سلامت آن دارا مي باشد. (اتکينسون[3] – 1983)
روش تحقيق
روش تحقيق حاضر از نوع علّي مقايسه اي مي باشد.
جامعه آماري
جامعه آماري اين پژوهش شامل کليه سالمندان شهر اردبیل ساکن در سراي سالمندان و سالمندان ساکن در منزل در اين شهر مي باشند.
روش نمونه گيري
به منظور تعيين حجم نمونه از روش تصادفي طبقه اي استفاده گرديده است.
نمونه
بخشي يا زير مجموعه اي از جامعه است كه با روشهاي مورد قبول انتخاب مي شوند تا مطالعه روي آنها به جاي جامعه ميسر و ممكن شود (دلاور [7]، 1370) نمونه آماري اين پژوهش شامل 60 سالمند هستند.
 
 
[1]Hopelessness
[2]Aqnxted
[3]Atkinson

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت صنعتی -مبانی اسلامی و مدیریت اسلامی یک کد درس: 1218378-1235044پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمانارتباط سريال بين pc و ميکرو کنترلر AT90S2313 sهبلکس،بتن سبک هواداراتوکلاوی-پروژه روشهای اجرایی ساختمان وتکنولوژی بتنراهنماي مدارات الكتريكي سيستم ضد قفل ABSدانلود پاورپوینت آموزشی جانوران- شاخه خارپوستانمقاله بررسي تأثير فعاليت هاي عمراني ، اقتصادي اداره جهاد كشاورزي شهرستان كرج بر روند مهاجرت روستائياننمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی حسابداری - مالیه عمومی کد درس: 1221034-1218090-1221008 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞