👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودجریانی از مایعرا در نظر بگیرید هرگاه فشار درون لوله به فشار بخار مایع نزدیک شود یا برسد مایعموجود در لوله شروع به جوشیدن می کند. و حباب های بخار در آن تشکیل می شود. اینحباب های کوچک به همراه مایع به نقاطی که فشار در انجا با لاتر است منتقل می شود ومی ترکند و باعث ایجاد اسیب به بدنه های لوله و پره های توربین می شود. اینپدیده را کاویتاسیون (خلازایی) می نامند. کاویتاسیون در پمپ ها باعث ایجادسرو صدا و پایین آمدن راندمان آن می شوند
كاويتاسيون پديده ايست كه در صورت بروز، موجب اختلال درعملكرد توربين آبي و پمپ مي شود. بعلاوه چنانچه اين پديده در زمان طولاني در ماشينرخ دهد خوردگي پروانه و پوسته را بدنبال خواهد داشت. مؤسسه Ireq در كانادا روشجديدي را ارائه داده كه با مطالعه وضعيت ارتعاشات محور پديده فوق بدقت مورد مطالعهقرار مي گيرد. اصول و مكانيزم كار اين روش بر پردازش سيگنال هاي ارتعاشي محورتوربين مي باشد، كه توسط سنسورهاي ارتعاشي نصب شده بر روي ياتاقها اندازه گيري ميشود. با پردازش اين سيگنالها ميتوان محل وميزان شدت پديده كاويتاسيون را با دقتمناسبي تعيين و مشخص كرد. استفاده از اين روش داراي مزاياي زير مي باشد. تشخيص و محل يابي دقيق پديده كاويتاسيون وضعيت بهره برداري كه تحت آن پديدهسايش رخ مي دهد دقيقا مشخص مي شود امكان اعمال تعميرات پيشگيرانه وجود خواهدداشت بازرسي دوره اي لازم نيست تعميرات پرهزينه لزومي ندارد افت هايعملكرد كاهش مي يابند فرآيند بكارگيري اين روش به ترتيب زير مي باشد : تعبيه حس كننده لرزش ياتاقان كاليبره كردن مكانيكي حس كننده ها پردازشسيگنال خروجي آناليز هيدرو ديناميكي ارزيابي وسعت منطقه كاويتاسيون شده وجرم از دست رفته كاربردهاي اين روش در موارد زير مي باشد. توربين ها درموارد زير :

👇 تصادفی👇

پروژه کارشناسی: ساخت دستگاه بخار سرد و خودکار نمودن آنمقاله نقش کتابخانه مدارس در ارتقای یادگیری دانش آموزانراهنماي تعميرات كيسه هوا تيبادانلود تحقیق بهينه سازي مصرف انرژيمقاله بیماری نارسایی قلبی و رابطه آن با ورزشدانلود مقاله بکارگیری روش هزینه یابی ( ABC ) در تعیین قیمت تمام شده بخش رادیولوژی بیمارستان فرمت wordداده کاوی و مدیریت ارتباط با مشتری در بانکداریپاورپوینت معماری ژاپن کامل و مفصلﻧﻈﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب - آﺑﺮاﻫﻬﺎي ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞