👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

ارتباط با ما

دانلود


عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
بیان مساله3
سوالات تحقیق3
فرضیه های تحقیق3
اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)4
روش تحقیق4
پیشینه تحقیق4
تاریخچه قانون گذاری6
مشکلات تحقیق8
ساماندهی تحقیق8
فصل اول : کلیات و مفاهیم10
مبحث اول :واژه شناسی11
گفتار اول : واژگان اصلی15
بند اول : نسب و ماهیت آن15
1- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانة تلقیح17
2- نقش عرف در تحقق نسب20
3- نقش نزديكي در پيدايش نسب20
بند دوم : ارث25
بند سوم : تلقیح و اهدای جنین25
1- شرايط صاحبان جنين26
2-آثار انتقال جنين26
گفتار دوم :واژگان فرعی26
بند اول : عقد ازدواج27
1- ازدواج از دیدگاه اسلام27
2-ازدواج در ایران باستان28
3 - ازدواج در ایران بعد از اسلام29
4 - خاتمه یافتن ازدواج29
بند دوم : باروری از طریق مساحقه29
بند سوم : ناباروری31
گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین32
مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث36
گفتار اول : مفهوم نسب36
1 - ماهيت نسب در حقوق ايران37
2 - نسب نامشروع38
3 - احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع.39
گفتار دوم : مفهوم ارث53
بند اول : ارث در ایران باستان53
بند دوم : ارث در شريعتمسيح55
بند سوم : دین زرتشت56
بند چهارم : دین یهود57
بند پنجم : ارث در دین اسلام58
1 - ارث پسرخوانده‏58
2 - ارث هم پيمان‏58
3 - ارث مهاجرین (عقد اخوت )59
بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت60
بند هفتم : مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان60
1 - تمدن رم60
2 - تمدن بابل61
3 - تمدن ایران باستان61
4 - تمدن چین و ژاپن61
5 - تمدن هند61
فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین62
مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین63
گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر63
گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف63
مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین65
گفتار اول : علل ناباروري در مردان65
گفتار دوم : علل ناباروري در زنان65
گفتار سوم : IUI66
گفتارچهارم : IVF68
بند اول : مرحله تحريک تخمدانها68
بند دوم : مرحله جمع آوري تخمک69
بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم69
بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنين69
گفتار پنجم : اهدای تخمک70
گفتار ششم : اجاره رحم71
گفتار هفتم: ICSI75
مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی75
گفتار اول : جواز مطلق75
گفتار دوم : ممنوعیت مطلق75
گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط76
گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق76
گفتار پنجم : حرمت مطلق77
گفتار ششم : نظريه توقف در مسأله77
مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین77
گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین77
گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین78
گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین82
گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی83
گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت84
مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها86
گفتار اول : بررسی آیات86
بند اول : نظريه مادر بودن صاحب تخمك89
بند دوم : نقد نظريه نظريه مادر بودن صاحب تخمك90
گفتار دوم : بررسی روايات91
گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان93
بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی95
بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی95
گفتار چهارم : بررسی سایر ادله96
بند اول : بررسی آیات96
بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان99
مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی100
گفتار اول : اماره فراش111
گفتار دوم : نظریه اعراض112
فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین116
مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر117
گفتار اول : ديدگاه قرآن117
گفتار دوم : در روايات118
مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات119
گفتار اول : كتاب121
گفتار دوم : سنت122
گفتار سوم : نظر علم پزشكي123
گفتار چهارم : بيان نظريه ها124
بند اول : بی مادری126
بند دوم : دو مادری126
بند سوم : انتساب به صاحب تخمک131
بند چهارم : بی پدری132
بند پنجم : نظر برگزیده137
فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین139
مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین140
مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم140
مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده145
مبحث چهارم : تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت149
مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور150
نتیجه گیری و پیشنهادها152
نتيجه گیری152
پیشنهادها156
ضمائم158
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور158
تصويب نامه هيئت وزيران159
آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور159
پاسخ استفتائیه از علماء161
پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی161
پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی162
پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی164
پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی165
فهرست منابع168
قوانین172
پایان نامه ها173
منابع نرم افزاری173
منابع اینترنتی173
Abstract174
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
بیان مساله3
سوالات تحقیق3
فرضیه های تحقیق3
اهداف تحقيق (ضرورت انجام تحقیق)4
روش تحقیق4
پیشینه تحقیق4
تاریخچه قانون گذاری6
مشکلات تحقیق8
ساماندهی تحقیق8
فصل اول : کلیات و مفاهیم10
مبحث اول :واژه شناسی11
گفتار اول : واژگان اصلی15
بند اول : نسب و ماهیت آن15
1- چگونگی نسب پدری و مادری اقسام سه گانة تلقیح17
2- نقش عرف در تحقق نسب20
3- نقش نزديكي در پيدايش نسب20
بند دوم : ارث25
بند سوم : تلقیح و اهدای جنین25
1- شرايط صاحبان جنين26
2-آثار انتقال جنين26
گفتار دوم :واژگان فرعی26
بند اول : عقد ازدواج27
1- ازدواج از دیدگاه اسلام27
2-ازدواج در ایران باستان28
3 - ازدواج در ایران بعد از اسلام29
4 - خاتمه یافتن ازدواج29
بند دوم : باروری از طریق مساحقه29
بند سوم : ناباروری31
گفتار سوم : حسبی بودن کار اهدای جنین32
مبحث دوم : مفهوم شناسی نسب و ارث36
گفتار اول : مفهوم نسب36
1 - ماهيت نسب در حقوق ايران37
2 - نسب نامشروع38
3 - احکام فقهی و حقوقی، کودکان نامشروع.39
گفتار دوم : مفهوم ارث53
بند اول : ارث در ایران باستان53
بند دوم : ارث در شريعتمسيح55
بند سوم : دین زرتشت56
بند چهارم : دین یهود57
بند پنجم : ارث در دین اسلام58
1 - ارث پسرخوانده‏58
2 - ارث هم پيمان‏58
3 - ارث مهاجرین (عقد اخوت )59
بند ششم : مقارنه ارث در اسلام و مسيحيت60
بند هفتم : مقایسه ارث زن و مرد در تمدنهاى بزرگ جهان60
1 - تمدن رم60
2 - تمدن بابل61
3 - تمدن ایران باستان61
4 - تمدن چین و ژاپن61
5 - تمدن هند61
فصل دوم: واکاوی جایگاه نسب دراهدای جنین62
مبحث اول : جایگاه نسب در اهدای جنین63
گفتار اول : نسب در تلقیح با اسپرم شوهر63
گفتار دوم : انتقال اسپرم از طریق متعارف63
مبحث دوم : تبیین روش های جدید در درمان ناباروری زوجین65
گفتار اول : علل ناباروري در مردان65
گفتار دوم : علل ناباروري در زنان65
گفتار سوم : IUI66
گفتارچهارم : IVF68
بند اول : مرحله تحريک تخمدانها68
بند دوم : مرحله جمع آوري تخمک69
بند سوم : مرحله جمع آوري اسپرم69
بند چهارم : مرحله لقاح و کشت جنين69
گفتار پنجم : اهدای تخمک70
گفتار ششم : اجاره رحم71
گفتار هفتم: ICSI75
مبحث سوم : بیان نظرات مختلف در باروری های پزشکی75
گفتار اول : جواز مطلق75
گفتار دوم : ممنوعیت مطلق75
گفتار سوم : جواز مطلق و مشروط76
گفتار چهارم : جواز مطلق و منع مطلق76
گفتار پنجم : حرمت مطلق77
گفتار ششم : نظريه توقف در مسأله77
مبحث چهارم : نظرات متفاوت در انتقال جنین77
گفتار اول : نظر موافقان اهدای جنین77
گفتار دوم: نظر مخالفان اهدای جنین78
گفتار سوم : نظر حقوقدانان در باره اهدای جنین82
گفتار چهارم : هویت جنین انتقالی83
گفتار پنجم : نامعلوم بودن اهدا کنندگان گامت وتاثیر آن در وراثت84
مبحث پنجم : دلایل قائلین به تحقق نسب میان اهداء کنندگان جنین و طفل متولد شده از اهدای جنین و نقد نظر آنها86
گفتار اول : بررسی آیات86
بند اول : نظريه مادر بودن صاحب تخمك89
بند دوم : نقد نظريه نظريه مادر بودن صاحب تخمك90
گفتار دوم : بررسی روايات91
گفتار سوم : بررسی نظر فقها و حقوقدانان93
بند اول : قائلین به جواز لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی95
بند دوم : قائلین به حرمت لقاح مصنوعی با اسپرم اجنبی95
گفتار چهارم : بررسی سایر ادله96
بند اول : بررسی آیات96
بند دوم : بررسی نظریه حقوقدانان99
مبحث ششم : امارات اثبات نسب مشروع در فقه و حقوق تطبیقی100
گفتار اول : اماره فراش111
گفتار دوم : نظریه اعراض112
فصل سوم : واکاوی نظرات مختلف در باب نسب ناشی از اهدای جنین116
مبحث اول : منشأ انتساب فرزند به پدر117
گفتار اول : ديدگاه قرآن117
گفتار دوم : در روايات118
مبحث دوم : منشأ انتساب فرزند به مادر و بیان نظرات119
گفتار اول : كتاب121
گفتار دوم : سنت122
گفتار سوم : نظر علم پزشكي123
گفتار چهارم : بيان نظريه ها124
بند اول : بی مادری126
بند دوم : دو مادری126
بند سوم : انتساب به صاحب تخمک131
بند چهارم : بی پدری132
بند پنجم : نظر برگزیده137
فصل چهارم : بررسی مسائل مستحدثه در اهدای جنین139
مبحث اول : میراث جنین ناشی از اهدای جنین140
مبحث دوم : وضعیت ارث جنین لقاح یافته بعد از وفات صاحب اسپرم140
مبحث سوم : وضعیت ارث جنین منجمد شده145
مبحث چهارم : تلقيح مصنوعي مشمول عنوان اعمال منافي عفت149
مبحث پنجم : بررسی قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور150
نتیجه گیری و پیشنهادها152
نتيجه گیری152
پیشنهادها156
ضمائم158
قانون نحوه اهداي جنين به زوجين نابارور158
تصويب نامه هيئت وزيران159
آئين نامه اجرايي قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور159
پاسخ استفتائیه از علماء161
پاسخ حضرت آیت الله علوی گرگانی161
پاسخ حضرت آیت الله صافی گلپایگانی162
پاسخ حضرت آیت الله سید موسی شبیری زنجانی164
پاسخ حضرت آیت الله یوسف صانعی165
فهرست منابع168
قوانین172
پایان نامه ها173
منابع نرم افزاری173
منابع اینترنتی173
Abstract174
نسب یکی از موجبات ارث شناخته شده است. مسأله ی ارث کودکانی که از طریق تلقیح مصنوعی متولد می شوند. تابع ثبوت یا عدم ثبوت نسب میان طفل و صاحبان اسپرم یا تخمک و یا رحم است. چنانچه رابطه ی نسبی میان طفل و صاحب اسپرم از یک سو، و صاحب تخمک یا رحم یا هر دو(بنا بر اختلاف میانی در مسأله ی نسب مادری) از سوی دیگر، به رسمیت شناخته شود، توراث میان آن ها نیز برقرار گردید. و بر عکس هر گاه رابطه نسبی میان کودک و والدین ژنتیکی او برقرار نشود، مسأله ی توارث میان آن ها نیز سالبه به انتفای موضوع خواهد بود .
در این پایان نامه درخصوص تعيين هويت و نسب طفل حاصل از جنين اهدايي سه نظريه معارض از جانب فقها و حقوقدانان مطرح شده است. حقيقت آن است كه هر كدام از اين نظريات، جنبه‌هايي از حقيقت را در بر داشته و داراي مباني حقوقي معقولي بوده كه به راحتي قابل رد نيستند.
بنابراين به نظر مي‌رسد كه آنچه مثبت رابطه‌ي حقوقي بين صاحب نطفه با جنين و طفل حاصل از آن خواهد شد، عبارت از دو امر قانون و اراده مي‌باشد. و از آنجایی که اراده ی اهداء کنندگان بر این بوده که جنین را اهداء کنند لذا از آن اعراض نموده و تحت عنوان اهداء، به گیرندگان بخشیدند؛ و از طرفی گیرندگان به درخواست خود و بدون هیچ اجباری متقبل نگهداری از آن جنین در رحم و خارج از رحم (بعد از تولد) شده اند؛ لذا می توان بخاطر مصلحت گیرندگان و طفل ، با توجه سکوت قانون اهدای جنین پیرامون مساله ی نسب و ارث و نیز واکاوی فقه پویای امامیه و رویات وارده ، قانونی را به تصویب رساند که بوسیله آن بتوان علاوه بر تعیین نسب ، سهم الارثی را برای اطفال متولد از اهدای جنین محقق کرد.
 کلمات کلیدی :اهدای جنین ،نسب ، ارث، ناباروری، اهداء کنندگان ، اهداء گیرندگان
 مقدمه
همگام با گسترش حوزة دانش بشری و ظهور دستاوردهای نو در قلمرو علوم تجربی، مسائل و موضوعات پیچیده ی فقهی و حقوقی نیز پدیدار آمده، راه حل های مناسب خویش را می طلبند. فقه امامیه با برخورداری از اصل «اجتهاد» توانایی رویارویی با مسائل نوپیدا و ارایة بهترین راه حل ها را داراست. «تلقیح مصنوعی» نیز یکی از مسائل نوپیداست که پیشرفت دانش پزشکی آن را به عرصه فقه و حقوق کشانده و از آنجا که قوانین و مقرّرات حقوقی ما ریشه در احکام مذهبی دارد، هیچ حقوقدان و اندیشمندی در دانش حقوق، نمی تواند بدون بهره مندی از این منبع عظیم، در جهت قانونی کردن چنین مسائل جدیدی گام بردارد، بلکه نخست باید فقیهان جواز شرعی آن را تایید و حکم وضعی آن را روشن کنند، سپس به صورت ماده یا مواد قانونی درآید.
ما در این پایان نامه ابتدا به موضوع نسب پرداخته و سپس ارث بری در اهدای جنین را مورد بحث قرار دادیم ، از آنجایی که موضوع نسب و ارث لازم و ملزوم یکدیگر می باشند (تا نسب ثابت نشود ارث بری مشخص نمی شود) لذا در بعضی از موارد در این پایان نامه تفکیک مساله امکان پذیر نبوده و این دو بحث در کنار یکدیگر قرار گرفته اند .
 بیان مساله
نیاز به تولد ، تناسل و ادامه حیات و بطور کلی حس جاودانگی ،‌موضوعی است که از گذشته تا کنون با انسان بوده تا بدانجا که انگیزه ذوالقرنین (کوروش کبیر یا اسکندرمقدونی)، برای کشورگشایی، دست یافتن به اکسیر حیات و مایع جاودانگی، عنوان شده است.... اگر چه امروزه آب حیات و اکسیر جاودانگی افسانه ای بیش نمی نماید ولی کماکان حس تنازع بقا با بشر بوده و این مساله در تولید مثل و داشتن فرزند تجلی یافته است. موهبتی الهی که به یمن پیشرفتهای علمی و پزشکی، امکان آن برای افراد بیشتری فراهم گردیده است. روشهایی از قبیل اهداء اسپرم ، تخمک ، جنین ،‌اجاره رحم و بطور کلی تلقیح مصنوعی که اگر چه به علت برآوردن آرزوی داشتن فرزند برای تعداد زیادی از افراد و جلوگیری از پاشیده شدن بسیاری خانواده ها، درخور ستایش و تحسین است. بر همین اساس، جوامع مختلف ، بسته به میزان نفوذ مذهب و اخلاق یا مسائل اجتماعی و فرهنگی رویکردهای گوناگونی را نسبت به این پدیده ، از خود نشان داده و می دهند. در کشور ما با تصویب قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نا بارور مصوب 29/4/82 و آیین نامه اجرائی آن مصوب 9/12/83 ، یکی از روشهای یاد شده با شرایطی خاص رسمیت یافت. مقرراتی که به لحاظ جامع نبودن آن ، فقط برخی سوالات و ابهامات مطرح در این حوزه را پاسخ داده و کماکان راجع به حقوق متولدین ناشی از اهداء جنین وتکالیف صاحبان گامت (اسپرم و تخمک) و اهداء گیرندگان گامت نسبت به این کودکان و همچنین مشروعیت سایر طرق تلقیح مصنوعی و اجاره رحم ، بحثها و مناقشات بسیاری وجود دارد که با توجه به نوظهور بودن آن، رویه قضائی نیز مجال پرداختن به آنرا نیافته است. این نوشتار تنها در مقام بررسی اهداء جنین و حقوق متولدین ناشی از آن از منظر قانون و آیین نامه مصوب و طرح برخی دیدگاه ها و ایده های فقهی و حقوقی نسبت به آن می باشد.
در این پایان نامه ما به دنبال بیان مباحث کلی در مورد ارث و نسب جنین اهدایی و اهداء جنین و روش های انجام این کار هستیم تا به سوالات متنوعی که در این مورد حادث می گردد پاسخ دهیم.
1 - آیا وارد کردن نطفه مرد و پرورش نطفه بارور شده دو همسر خارج از رحم جایز است ؟
2- نسب طفل ناشي از تلقيح مصنوعي به چه كسي مي رسد ؟
3- آيا طفل ناشي از تلقيح مصنوعي در انواع گوناگون آن ارث مي برد يا خير؟
1 – با تصویب قانون نحوه اهدای جنین ،شکی نیست که اهدای جنین شرعی و قانونی می باشد .
2 – در فرض اهدای جنین ، بین اهداء گیرندگان و جنین نسب شرعی و قانونی برقرار می شود.
3 – توارث میان اهداء گیرندگان و فرزند حاصل از اهدای جنین برقرار می گردد.
1- تبيين و روشن ساختن نسب و ارثِ طفلِ ناشي از تلقيح مصنوعي.
2- بررسي موانع و مشكلات تلقيح مصنوعي از جمله در مورد نسب وارث كودك ناشي از آن.
3- بررسي وضعيت طفل در شرع و قانون.
با توجه به اینکه قانون نحوه ی اهدای جنین جدید التصویب می باشد و موارد مسکوت و ابهامات زیادی را به همراه خود به ارمغان آورده است لذا انجام تحقیق فقهی و حقوقی پیرامون مساله نسب و ارث در این راستا ضروری می باشد .
این پایان نامه از نوع پژوهش توصیفی می باشد و روش گرد آوری آن کتابخانه ای است، با استفاده از کتب معتبر ، مقالات و پایان نامه ها تدوین شده است و با استفاده از نظرات اساتید محترم چینش و گردآوری شده است .
تلقیح مصنوعی برای نخستین بار در سال 1765 به منظور اصلاح نژاد و تکثیر نسل حیوانات، توسط یک دانشمند آلمانی به نام لدويگ جاكوبي[1]بر روی ماهی ها انجام شد، متعاقب آن برای تولید مثل انسان نیز مورد آزمایش قرار گرفت و در برخی کشورها مانند آمریکا معمول گردید.
با پیشرفت علم و استفاده از تکنیک های برتر، نخستین نوزاد آزمایشگاهی به نام«لوئیز براون» در 1987 در لندن با تلاش دکتر استپتو و همکارانش به دنیا آمد.
پس از آن در سال 1988 یعنی یک سال پس از این موفقیت در کشور انگلستان 956 کودک از طریق باروری خارج از رحم(I.V.F)متولد شدند در ایالت متحده آمریکا بیش از 40000 سیکل ART انجام گرفت که منجر به 8741 وضع حمل شد ، 5103 مورد آنها از طریق I.V.F بود[2].
تلقيح مصنوعي به شكل علمي پديده‌اي نسبتاً جديد و زاييده دانش امروزي بشر است.اين پديده موانع بارداري را مرتفع كرده، در توليد نسل كمك شايسته‌اي به انسان عرضه مي‌دارد. دانش پزشكي از مدتي قبل اين توان را پيدا كرد كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي بسياري از نواقص و عيوب زن و مرد را در توليد نسل جبران كند. اين عمل (تلقيح مصنوعي) بدواً به منظور اصلاح نژاد و تكثير نسل حيوانات اهلي به كار گرفته شده بود. اولين آزمايش را يكي از دانشمندان آلماني به نام «لدويگ جاكوبي» در سال 1765 ميلادي روي ماهي‌ها و کمی بعد در حیوانات توسط اپالانزانی در سال 1785 میلادی این کار انجام شد اپالانزانی موفق به ایجاد حاملگی در سگهای پشمالو با تلقیح اسپرم در آن ها شد [3] و سپس در ايتاليا و بعداً در روسيه تلقيح مصنوعي روي حيوانات انجام گرفت و كم‌كم به انسان نيز تعميم يافت. دانشمندان در سال 1799 در انگلستان، در سال 1866 ميلادي در ايالات متحده آمريكا در سال 1868 در فرانسه و در بيمارستان زنان «نيويورك سيتي» آزمايش‌هاي خود را انجام دادند. ده سال بعد يكي از دانشمندان فرانسوي گزارش داد از بين 72 زني كه تلقيح مصنوعي روي آنها انجام گرفته، 41 مورد پاسخ مثبت يافته و بارور گرديده‌اند. از آن سالها به بعد اين موضوع توجه علما و دانشمندان را به خود جلب كرد.
ازسال 1914 به بعد تقريباً موضوع تلقيح مصنوعي كاملاً توجه علماء و پزشكان را به خود جلب كرد. در سال 1914 ميلادي يكي از اطباي انگليسي مقيم مصر موسوم به دكتر جامسيون شنيده بود كه در ميان بدويان طريقه اي براي معالجه زنان عقيم وجود دارد كه گاه منجر به آبستن شدن زنها مي شود و گاهي اين گونه زنان مي ميرند. اين اتفاق نظر پزشك انگليسي را به خود جلب كرد و در اثر بررسيهاي فراوان، دريافت كه زنان بدوي به قطعه اي از پشم حيوانات افسون مي خوانند و آن را به زن نازا مي دهند تا به رحم خود بمالد و معتقد بودند كه زن با اين روش حامله خواهد شد يا خواهد مرد.
اين مطلب باعث شد كه پزشك انگليسي تحقيقات دقيق تري انجام دهد و سرانجام دريافت كه زنان بدوي پشم را به نطفه مردان آغشته كرده و سپس آن را به زن عقيم مي‌دهند تا آن را استعمال نمايد كه علاوه بر نطفه مقدار زيادي از ميكروب‌هاي مضر موجود در پشـم وارد رحم زن مي‌گرديـد، اگـر آن زن داراي بنيـه قـوي بـود در مقابـل ميكروبها مقاومتمي‌كرد والا از پا در مي‌آمد و مي‌مرد. .[4]
اين موضوع دكترجاميسون را به فكر انداخت كه به‌ وسيله تلقيح مصنوعي و از راه صحيح علمي كار صحرانشينان و جادوگران را به نتيجه برساند و با تكنيك موجود تلقيح مصنوعي زنان را انجام دهد و به‌ وسيله آلات مصنوعي و لوله آزمايش، نطفه مرد را به رحم زن منتقل نمايد تا به اين وسيله خانواده‌هاي فراواني را كه در اثر نداشتن فرزند، به متلاشي شدن تهديد مي‌گرديدند نجات دهد. او در اين مراحل گاهي به علت بي‌ثمر بودن اسپرم شوهر از نطفه مرد بيگانه استفاده مي‌كرد.
در ایران اولین مرکز درمان ناباروری در شهرستان یزد تاسیس شد که خدمات بالینی و تحقیقاتی پزشکی زیادی ارائه داده است .[5] دومین مرکز باروری و ناباروری از سوی جهاد دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، موسسه رویان در سال 1368 افتتاح شد.[6] سومین مرکز باروری و ناباروری در دانشگاه علوم پزشکی تهران ، در بیمارستان هایی ، مانند بیمارستان دکتر شریعتی شروع به کار کرد.[7]
در کشورهای جهان سوم که اغلب کشورهای اسلامی نیز در این زمره قرار دارند قانون و مقررات خاصی تدوین نشده است.
جمهوری اسلامی ایران با تدوین قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور(مصوب 29/4/1382) قانونی را در پنج ماده به تصویب رسانیده که تنها یک روش از روش های موجود را به تصریح تجویز کرده است.
در شورای مجمع فقهی سازمان کنفرانس اسلامی، نمایندگی فقهی کشورهای عضو، دیدگاه های شرعی خود را طی مصوبه ای در سال 1365 (1986) پیرامون صور متعدد باروری های مصنوعی بیان کردند، لیکن این امر خلا قانونی کشورها را پر نمی نماید. به عنوان نمونه در کشور مصر، هیئت مشاوره اسلامی در سال 1980 و شورای اتحاد اسلامی در سال 1985 نظرات فقهی خویش را به دولت مصر اعلام کردند، ولی تاکنون این کشور نظرات مزبور را به صورت قانون منعکس ننموده است[8].
در کشورهایی که دارای مقررات خاص و نسبتاً جامعی می باشند نیز قوانین مربوط به تلقیح مصنوعی به مرور زمان تدوین شد.
در قانون بهداشت عمومی در کشورهایی که دارای مقررات خاص و نسبتاً جامعی می باشند نیز قوانین مربوط به تلقیح مصنوعی به مرور زمان تدوین شد.
در قانون بهداشت عمومی در کشور فرانسه(مصوب 29ژوئیه 1994) مقررات جامعی در مورد تلقیح مصنوعی وضع شد. این مقررات ذیل دو فصل با عناوین«کمک پزشکی به حاملگی» و «مقررات ویژه مربوط به اعطا و استفاده از نطفه» با افزودن مواد 19-311 و 20- 311، نسب ناشی از لقاح مصنوعی تحت شرایط مقررات مربوط به بهداشت عمومی، قانونی شناخته شد. در انگلستان سال 1990 قانون جامعی تحت عنوان قانون جنین شناسی و تلقیح انسانی به تصویب رسید. در سوئد قانون باروری در سال 1984 به تصویب مجلس قانون گذاری رسید.
در روسیه با اصلاح قانون خانواده در سال 1968 این امر قانونی شد. در استرالیا با اصلاح قانون خانواده مصوب 1984 این امر قانونی شد، ولی همسر زن عنوان پدر را نمی گیرد و بچه از نظر قانون بدون پدرتلقی می گردد. در کانادا، بنابر توصیه کمیسیون اصلاح قوانین در سال 1985 پیشنهاد شد که مراجع قانون گذاری ایالت های کبک و یوکون قوانینی را درخصوص تلقیح مصنوعی وضع نمایند.
در ایالات متحده آمریکا، حداقل 34 ایالت قوانینی را درخصوص بعضی از حقوق و مسئولیت های اهداکننده اسپرم به تصویب رساندند، به نظر نمی رسد که هیچ ایالتی یک قانون جامع و کامل در مورد A.I.D داشته باشد و یا قانون یک ایالت را بتوان به عنوان نمونه و مدل قانون گذاری در مورد A.I.D در نظر گرفت. در کشورهای اتریش، آلمان، نروژ، دانمارک، هلند، بلژیک، پرتغال، یونان، فنلاند اقدام به تصویب قوانین خاص درخصوص تلقیح مصنوعی نموده، به موجب آن مسائل ناشی از به کارگیری این تکنیک ها را از جهات تخصصی و حقوقی تنظیم کرده اند. در مجموع بررسی ها نشان می دهد که قانون گذاری در این زمینه از اواخر دهه هفتاد میلادی آغاز شده است.[9]
رواج تلقيح مصنوعي در انگلستان و هجوم زنان بي‌فرزند به بيمارستان‌هاي لندن موجب شد كه موضوع تلقيح مصنوعي در بين عوام انگلستان مطرح، وزير بهداري استيضاح و دولت تخطئه گردد. علت مخالفت مجلس اين بود كه چرا اين گونه افراد مانند اطفال قانوني، طبيعي و شرعي به ثبت مي‌رسند و شناسنامه براي آنها صادر مي‌شود. با وجود اعتراض‌هاي مذكور از تلقيح مصنوعي جلوگيري نشد و امروزه در انگلستان اطفال ناشي از تلقيح مصنوعي به طور چشم‌گير مشاهده مي‌گردد.
در پاره‌اي از كشورها تلاش بر اين بود كه از اشاعه اين رويه غير طبيعي جلوگيري به عمل آيد. در كشور ايتاليا و در شهر واتيكان، پاپ رهبر كاتوليكهاي جهان تلقيح مصنوعي را تحريم كرد[10]؛ ولي بعضي از كشورهاي اروپايي و آمريكايي تلقيح مصنوعي را مباح دانستند. امروزه در ممالك متحده آمريكا با وجود مخالفت‌هاي ف
1- Iud wig Jacobin
[2] - جعفرزاده،سید قاسم ، در آمدی بر مسائل فقهی و حقوقی ART بولتن تولید مثل ، پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا ) وابسته به جهاد دانشگاهی ،1378(اقتباس )
[3] - کی و دیگران ،ناباروری ، ارزیابی و درمان ، ترجمه دکتر علی کریم زاده میبدی و دیگران،چاپ اول ، یزد ، بیمارستان تخصصی زنان و زایمان و نازایی مادر 1375 ، ص 736
[4] - محمد هاشم صمدي اهري، نسب ناشي از لقاح مصنوعي در حقوق ايران و اسلام، چاپ اول، ( انتشارات گنج دانش، تهران1382)صفحات 19-18
[5] - این موسسه علاوه بر درمان ناباروری مردان و زنان و تولد فرزندان زیادی از این شیوه ها که اولین انها در 8/10/ 1369 در بیمارستان افشار دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد اتفاق افتاد ، به انتشار و ترجمه کتابهایی در این زمینه پرداخته است ( دکتر عباس افلاطونیان و دیگران ، باروری آزمایشگاهی و انتقال جنین و گزارش اولین موارد موفقیت آمیز آن در ایران ).
[6] - این موسسه نیز ، افزون بر فعالیت در درمان ناباروری – که اولین فرزند به شیوه I.V.F آن در تاریخ 1/5/1372 و اولین نوزاد منجمد شده آن در سال 1376 بدنیا آمد ، به تحقیقات و پژوهش درباره شیوه های پیشرفته درمان نازایی می پردازد .در همین راستا توانسته است به شیوه اخذ اسپرم از اسپرماتید و انجماد رویان ، در سال 1376 و 1377 فرزندی را بدنیا آورد. همچنین تا کنون 5 سمینار و 6 کارگاه علمی در این زمینه برگزار کرده است .
[7] - رضا نیا معلم ، محمد رضا، باروریهای پزشکی ازدیدگاه فقه و حقوق ، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی ، پژوهشکده فقه و حقوق ، چاپ اول 1389، ص 56
[8] - جعفر زاده ، میر قاسم ، در آمدی بر مسائل فقهی و حقوقی 1378، A.R.T بولتن تولید مثل ، پژوهشکده بیولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی ، 1378
[9] - روشن ، محمد ،1384 ،فصلنامه خانواده پژوهی ، سال اول ،شماره 2،ص 182
[10] - همان
 

👇 تصادفی👇

دانلود رايگان فيلم آموزش قارچ دكمه اي و صدفيرابطه بین سرمایه فکری با ریسک سیستماتیک در بورس اوراق بهادار تهرانهک بلوتوثفایل فلش فارسی نوکیا 130پیشینه تحقیق ومبانی نظری عدالت سازمانیسورس رادار اروحگرامر اموزش زبان انگلیسیپرسشنامه تاثير اب و هوا بر بزهكاري جوانان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

دانلود عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

خرید اینترنتی عنوان : مطالعه تطبیقی جایگاه نسب و ارث در اهدای جنین در فقه امامیه و حقوق

👇🏞 تصاویر 🏞