👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

ارتباط با ما

دانلود


عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391
 فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه2
فصل اول کلیات تحقیق
1-1 بیان مسأله5
1-2 اهميت تحقيق6
1-3 اهداف تحقيق7
1-4 سئوالاهای تحقيق8
1-5 فريضه‏هاي تحقيق8
1-7 روش تحقيق9
1-7پيشينۀ تحقيق9
1-8 زندان و جايگاه آن در حقوق كيفري9
1-9 مبحث اول : تعريف حبس، تاريخچه و جايگاه آن در حقوق كيفري10
1-9-1 گفتار اول – تعريف و تاریخچه حبس10
1-9-1-1 تعريف حبس10
1-9-1-2 معناي لغوي حبس11
1-9-1-3 تعريف اصطلاحي حبس11
1-9-1-4 تاريخچۀ حبس13
1-9-2 گفتار دوم : دیدگاه‌های مرتبط با اصلاح و بازپروري بزهكاران در زندان17
1-9-2-1 الغا گرايان20
1-9-2-2 جایگزین‌های مجازات سلب آزادي21
1-10 مبحث دوم – نقش حبس در پيشگيري از جرم21
1-10-1 گفتار اول – هدف ارعابي اعمال مجازات زندان22
1-10-1-1 ارعاب فردي24
1-10-1-2 ارعاب جمعي25
1-10-2 هدف اصلاحي مجازات حبس26
1-11 مبحث سوم – نقش جرم زايي حبس30
1-11-1 گفتار اول – تأثير حبس در جرم زايي30
1-110-1-1 آموزش و انتقال جرايم30
1-11-1-2 بزهكاري در داخل زندان33
1-11-1-3 پذيرش ارزش‌های ضد اجتماعي34
1-11-2 گفتار دوم – تأثير غير مستقيم حبس در جرم زايي36
1-11-2-1 از هم پاشيدگي خانواده36
1-11-2-2 بيكاري و طرد اجتماعي39
1-11-2-3 ساير موارد40
فصل دوم: ادبیات تحقیق
بررسي عملكرد اردوگاه كار درماني استان اصفهان44
2-1 مبحث اول : معرفي اردوگاه كار درماني استان اصفهان44
2-3 مبحث سوم : ضوابط حاكم بر اردوگاه كار درمان استان اصفهان45
2-3-1 اشتغال و حرفه آموزي زندانيان وفق حداقل رفتار سازمان ملل متحد45
2-4 اشتغال و حرفه آموزي زندانيان اردوگاه مركزي اصفهان52
2-5 كارهاي توليدي زندان كه خود به چند دسته كلي تقسيم می‌گردد :53
2-5-1 كارهاي توليدي صنعتي زندان53
2-5-2 كارهاي توليدي خدماتي56
2-5-3 كارهاي توليدي هنري56
2-5-4 كار خدمات اجتماعي56
فصل سوم : روش شناسی تحقيق و تجزیه و تحلیل داده­ها
3-1طرح پروژه60
3-2 روش کتابخانه‌ای60
3-3 روش پیمایشی61
3-4 جامعه آماری61
3-5 حجم نمونه و روش نمونه گیری63
3-5-1 حجم نمونه64
3-5-2 روش نمونه گیری64
3-6 ابزار پژوهش و شیوه گردآوری اطلاعات64
3-7 روش تهیه پرسشنامه 64
3-8روایی / اعتبار 64
3-8-1 روایی ظاهری65
3-8-2 روایی محتوایی65
3-8-2 پایایی 66
3-1 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تحصيلات67
3-2 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب وضعيت تأهل68
3-3 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب تعداد محکومیت به جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
3-4 وضعيت پاسخ دهندگان بر حسب محل و مكان حمل و استعمال مواد مخدر71
3-5 فراواني و درصد پاسخ نمونه‌ها مورد پژوهش به گويه هاي پرسشنامه72
 فصل چهارم نتیجه گیری و پیشنهاداها
4-1نتیجه گیری90
4-1-1 یافته‌های تحقيق مربوط به سوال اول تحقيق :91
4-1-2 یافته‌های تحقيق مربوط به سوال دوم تحقيق92
4-1-3 یافته‌های تحقيق مربوط به سوال سوم تحقيق93
4-1-4 یافته‌های تحقيق مربوط به سوال چهارم تحقيق94
4-1-5 یافته‌های تحقيق مربوط به سوال پنجم تحقيق95
4-2 پيشنهادات بر اساس یافته‌های تحقيق96
4-3 محدودیت‌های تحقيق98
ضمائم100
منابع و مآخذ102
فهرست جداول
جدول شماره (3-1) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات67
جدول شماره (3-2) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل.68
جدول شماره (3-3) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
جدول شماره (3- 4) : توزيع فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌های مورد.70
جدول شماره (3- 5) توزيع فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌های مورد تحقيق.71
جدول شماره (3- 6) توزيع فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌های مورد تحقيق72
جدول شماره (3-7) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال.73
جدول شماره (3-8) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي74
جدول شماره (3-9) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند.75
جدول شماره (3- 10) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها.76
جدول شماره (3- 11) توزيع فراواني و فراواني درصدي انگیزه از ارتکاب جرم77
جدول شماره (3-12) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم.78
جدول شماره (3-13) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان.79
جدول شماره (3-14)توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است.80
جدول شماره (3 – 15) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست81
جدول شماره (3-16) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها.82
جدول شماره (3-17) تحقيق درباره میزان تأثیر دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.83
جدول شماره (3-18) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.84
جدول شماره (3-19) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.85
جدول شماره (3-20) درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره....86
جدول شماره (3-21) نمونه‌های تحقيق درباره ميزان استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت.87
فهرست نمودارها
نمودار شماره (3-1) : توزيع فراواني و فراواني درصدي افراد نمونه بر اساس سطح تحصيلات67
نمودار شماره (3-2) : توزيع فراواني و فراواني درصدي نمونه بر اساس تأهل.68
نمودار شماره (3-3) به بررسي وضعيت تعداد دفعات جرم حمل و استعمال مواد مخدر69
نمودار شماره (3- 4) : توزيع فراواني درصدي محل و مكان حمل و نگهداری و استعمال مواد مخدر توسط نمونه‌های مورد.70
نمودار شماره (3- 5) توزيع فراواني و فراواني درصدي جنسيت نمونه‌های مورد تحقيق.71
نمودار شماره (3- 6) توزيع فراواني و فراواني درصدي ميزان سن نمونه‌های مورد تحقيق72
نمودار شماره (3-7) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر در فصول مختلف سال.73
نمودار شماره (3-8) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق در خصوص منطقه آب و هوايي محل زندگي74
نمودار شماره (3-9) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره نوع شغلي كه در جامعه بر عهده داشته‌اند.75
نمودار شماره (3- 10) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان درآمد ماهيانه آن‌ها.76
نمودار شماره (3- 11) توزيع فراواني و فراواني درصدي انگیزه از ارتکاب جرم77
نمودار شماره (3-12) وضعيت بيكاري بودن متهم ( محكوم ) به جرم حمل و استعمال مواد مخدر در زمان ارتكاب جرم.78
نمودار شماره (3-13) ميزان تاثيردرآمد متهمين و وضعيت معيشتي خانواده آن‌ها بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر شان.79
نمودار شماره (3-14)توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات پدر آن‌ها است.80
نمودار شماره (3 – 15) توزيع فراواني و فراواني درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان تحصيلات مادر آن‌هاست81
نمودار شماره (3-16) پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر خانواده بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر آن‌ها.82
نمودار شماره (3-17) تحقيق درباره میزان تأثیر دوستان دوران تحصيل بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.83
نمودار شماره (3-18) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر محل زندگي متهمين بر ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.84
نمودار شماره (3-19) نمونه‌های تحقيق درباره میزان تأثیر جامعه و مردم در ارتكاب جرم حمل و استعمال مواد مخدر.85
نمودار شماره (3-20) درصدي پاسخ نمونه‌های تحقيق درباره ميزان مصرف مواد دخاني از جمله سيگار، قليان و غيره....86
نمودار شماره (3-21) نمونه‌های تحقيق درباره ميزان استفاده از مواد مخدر در زمان قبل از ارتكاب به جرم سرقت.87
 
چکيده
پژوهش حاضر نگاهي انسان دوستانه با توجه به رعايت موازين حقوق به مجازات شايع جامعۀ امروزي ما (حبس) دارد. در ابتداي آن ضمن آشنايي با اين مجازات، تاريخچه و اهداف اين مجازات، با نقش اين مجازات در پيشگيري از وقوع جرم و نقش جرم زايي اين مجازات آشنا مي‌گرديم. سپس با برخي جنبه‌هاي انساني مجازات حبس شامل تفكيك و طبقه بندي، تغذيه و غذاي مصرفي، اشتغال و حرفه آموزي، امور آموزشي، تفريحي، ورزشي و بهداشتي زندانيان آشنا شده و به بررسي و تطبيق اين حقوق در حداقل قواعد رفتاري سازمان ملل متحد و آيين نامۀ فعلي سازمان زندان‌ها پرداخته و عملكرد سازمان زندان‌ها در اردوگاه مركزي اصفهان در رابطه با حقوق ياد شده مورد نقد و بررسي قرار مي‌گيرد.
مطالعه حاضر، به لحاظ اجرا از نوع پيمايشي، به لحاظ معيار زمان، مقطعي، به لحاظ معيار کاربرد، کاربردي و به لحاظ معيار ژرفايي، پهنانگر است. ضمن اينكه براي تدوين چارچوب نظري تحقيق و مروري بر تحقيقات پيشين از روش كتابخانه‌اي (اسنادي) نيز بهره گرفته شده است.
نتايج اين تحقيق در پرتوي تجزيه و تحليل نهايي سوالات اصلي و فرعي، حاكي از آن است عوامل مورد نظر كه در سوالات اصلي تحقيق شامل جنسيت، سن، عامل جغرافيا، بيكاري و وضعيت اقتصادي، زمينه‌هاي فرهنگي و اعتياد به مواد مخدر و دخاني در ارتكاب مجرمين به حمل و استعمال مواد مخدر تأثير دارند. البته ميزان تأثير گذاري هر كدام مؤلفه ها متفاوت مي‌باشد.
بنابراين مي‌توان راه‌­کارهايي را به عنوان عوامل كاهش حمل و استعمال مواد مخدر پيشنهاد داد.
- از بين بردن فقر و تنگدستي
- مبارزه با اعتياد و مواد مخدر
- ايجاد محيط‌هاي مناسب ورزشي، علمي و...
- مشاوره و مصاحبه با روانشناسان و جامعه شناسان به عبارتي استفاده از متخصصين امر
- برنامه‌هاي تلويزيوني مناسب و مفيد
واژگان کليدي: جرم، اردوگاه کار درماني، مواد مخدر و اصفهان.
 مقدمه
ترده و گاه وحشتناكي را پشت سر نهاده‌اند. اما امروزه از بسياري از كيفرهاي كهن كه روزگاري رواج داشته‌اند تنها نامي باقي مانده است. برخي از این گونه كيفرها كه هنوز در پاره‌ای از نظام‌های كيفري كاربرد دارند، در پرتو كيفري كه از چند قرن پيش به اين سو، سيطرۀ خود را به عنوان گسترده‌ترین و رایج‌ترین شكل سازماندهي بزهكاران، بر نظام‌های عدالت كيفري اكثر كشورهاي جهان گسترانيده است، تا حدود زيادي رنگ باخته‌اند. يكي از بحث برانگيزترين مجازات‌ها در حال حاضر مجازات زندان است. عليرغم انتقاداتي كه از اواخر قرن نوزدهم نسبت به سيستم زندانباني و شرايط نامناسب زندان‌ها در كشورهاي مختلف ابراز می‌شده است، حبس كردن هنوز معمول‌ترین مجازات براي مرتكبان جرايم سنگين در سراسر دنياست، به طوري كه شايد نتوان يك سياست كيفري بدون زندان را در ذهن مجسم نمود. بدين ترتيب با درك اين نكته كه شعار حذف كامل زندان‌ها و استفاده از مجازات‌ها جايگزين نمی‌تواند در شرايط فعلي واقع‌گرایانه باشد، تلاش‌های انجام شده از سوي دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و سازمان‌های غير دولتي مرتبط، معطوف به اصلاح وضع موجود براي برخورداري از يك نظام زندانباني بهتر و كارآمدتر بوده است. منظور از اين تلاش‌ها، از يك سو انسانی‌تر كردن شرايط زندان‌ها است.
توجه به اين امر كه از ميان خيل عظيم جمعيت كيفري زندان‌ها، برخي زندانيان كساني هستند كه به خاطر جرايم سنگ

👇 تصادفی👇

23-تعیین اولویت استانهای كشور برای احداث مجتمع های خدماتی-رفاهی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادههاپژوهشی در دوره های آموزش کارآفرینی دردانشگاه هادلایل افت تحصیلی دانش آموزان ***تراکت رنگی صنایع چوب وکمد وکابینت سازی لایه باز بسیار زیباپاورپوینت بررسي خصوصيات كمي و كيفي ارقام پستهبررسي رفتار كارآفرينانه منابع انساني در سازمان ميراث فرهنگيدانلود پاورپوینت آموزشی جانوران- شاخه کیسه تنانجزوه دست نویس و کامل فولاد 1 استاد طاحونی دانشگاه امیرکبیردانلود لایه shapefile مرز محلات منطقه18 تهراندانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی جواهرده به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

دانلود عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

خرید اینترنتی عنوان مطالعه كيفرشناختي عملكرد اردوگاه كاردرماني استان اصفهان در سال 1391

👇🏞 تصاویر 🏞