👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword

ارتباط با ما

دانلود


ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword
چکیده
اشتغال کودکان پدیده ای است که در جهان امروز قابل پذیرش نمی باشد آنهم بدان دلیل که اشتغال کودکانکودکان را از دوران کودکی شان، پتانسیل و جایگاه انسانی شان محروم می سازد و برای رشد فیزیکی و روانی آن زیان آور است. اشتغال کودکان اغلب در بخش هایی نظیر کشاورزی، محیط های شهری، کارهای ساختمانی، ماهیگیری، کارهای صنعتی و تولید و مستخدمین خانگی رخ می دهد. عوامل گوناگونی همچون فقر و خلاء های قانونی منجر به اشتغال کودکان می گردند. کار کودکان پیامدهای مختلفی همچون پیامدهای های منفی فیزیکی، روانی و اجتماعی با خود به همراه دارد. کودک به عنوان یک انسان دارای حقوق اساسی و مشترک با سایر انسان ها می باشد. حقوقی که از آنها به عنوان حقوق بشر یاد می شود. با این وجود ضرورت حمایت از حقوق کودکان بنا به دلایلی همچون ناتوانی آنها در محافظت بهینه از خود، حساسیت و لطافت روحی آنها و آسیب پذیری شان دو چندان می گردد. یکی از این حمایت ها، محدود نمودن اشتغال کودکان و در نهایت دستیابی به منع اشتغال کودکان می باشد. در واقع گستردگی اشتغال کودکان در کشورهای گوناگون جهان موجب شده است تا برخورد با اشتغال کودکان و پیشگیری از استثمار کودکان به یکی از مهمترین ابعاد حمایت از حقوق کودک در حقوق بین الملل تبدیل گردد. در همین راستا این پایان نامه به تجزیه و تحلیل اسناد حقوق بشری و اسناد بین المللی همچون کنوانسیون های سازمان بین المللی کار، که صریحا یا تلویحا اشتغال کودکان را منع نموده اند، پرداخته و نقش سازمان های بین المللی را در این زمینه مورد نقد و بررسی قرار می دهد. این پایان نامه نتیجه می گیرد که با وجود تدوین قواعد اساسی در زمینه ممنوعیت اشتغال کودکان و با وجود تلاش های بسیار سازمان های بین المللی مربوطه، جهان هنوز از وجود 215 میلیون کودک کارگر رنج می برد. به نظر می رسد که دولت ها نیز اقدامات جدی را برای محو اشتغال کودکان انجام نداده اند. بر این اساس آنچه در زمینه ممنوعیت اشتغال کودکان لازم است، استحکام قواعد و مقررات بین المللی مربوطه از یکسو و عزم دولت ها و جامعه بین المللی برای به اجرا در آوردن این قواعد و مقررات در جهت دستیابی به جهانی "عاری از کار کودک" می باشد.
 کلید واژه : کودک، کار کودک، بهره کشی از کودکان، حق آموزش کودکان، ممنوعیت کار کودک.
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
 فصل اول: مقدمه................................. 2
 فصل دوم : کلیات
مقدمه....................................... 10
مبحث اول: تعریف کودک، اشتغال کودکان و تاریخچه ﻱ ممنوعیت اشتغال کودکان در
حقوق بین الملل............................... 11
گفتار اول: تعریف کودک...................... 11
گفتار دوم: تعریف کار کودک.................. 12
گفتار سوم: تاریخچه ممنوعیت کار کودک......... 15
مبحث دوم: انواع و علل اشتغال کودکان و پیامد های ناشی از آن16
گفتار اول: انواع کار کودک.................. 16
بند اول) کار کودکان در بخش کشاورزی........ 17
بند دوم) کار کودکان در خیابان ها......... 20
بند سوم) کار کودکان در بخش های صنعتی...... 21
بند چهارم) کار کودکان در معادن........... 22
بند پنجم) کار کودکان به عنوان مستخدمین خانگی 23
بند ششم) کار کودکان در مخاصمات مسلحانه.... 25
بند هفتم) بهره کشی جنسی تجاری از کودکان.... 26
بند هشتم) بهره کشی از کودکان در قاچاق مواد مخدر 27
گفتار دوم: علل کار کودک.................... 28
بند اول) بافت خانواده (سنت ها و فرهنگ های خانوادگی)28
بند دوم) فقر.............................. 29
بند سوم) مهاجرت .......................... 31
عنوان صفحه
 بند چهارم) فقدان یا عدم اجرای قوانین و مقررات 32
بند پنجم) فقدان کنترل در محیط های کاری کوچک تر 33
بند ششم) فقدان مدارس کم هزینه............ 33
بند هفتم) معیارها و نگرش های اجتماعی..... 34
گفتار سوم: پیامد های کار کودک.............. 34
بند اول) پیامد های جسمانی................ 34
بند دوم) پیامد های ادراکی................ 38
بند سوم) پیامد های عاطفی و روانی......... 39
بند چهارم) پیامد های اجتماعی و اخلاقی..... 39
مبحث سوم: وضعیت جهانی اشتغال کودکان و ضرورت بررسی حقوقی
ممنوعیت آن از منظر اسناد بین المللی.......... 40
گفتار اول : بررسی آماری کار کودکان در جهان. 40
بند اول) توزیع کودکان کارگر بر اساس گروه سنی 40
بند دوم) توزیع کودکان کارگر بر اساس جنسیت41
بند سوم) توزیع منطقه ای کودکان کارگر..... 41
بند چهارم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس گروه سنی...................................... 41
بند پنجم) توزیع کودکان کارگر در کار های خطرناک بر اساس جنسیت......................................... 41
بند ششم) توزیع کودکان کارگر بر اساس بخش اقتصادی41
گفتار دوم: ضرورت ممنوعیت کار کودک........... 42
بند اول) آسیب پذیری کودکان با توجه به وضعیت عمومی بدن 44
بند دوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس پوست بدن44
بند سوم) آسیب پذیری کودکان بر اساس ساختار مغز 44
بند چهارم) آسیب پذیری کودکان بر اساس دستگاه های معدی روده ای،
غدد درون ریز و تناسلی و عملکرد کلیوی..... 45
بند پنجم) آسیب پذیری کودکان بر اساس سیستم آنزیم های سم زدا 45
بند ششم) آسیب پذیری کودکان بر اساس فشار فیزیکی/ حرکات تکراری45
بند هفتم) آسیب پذیری کودکان بر اساس نبود رشد رفتاری و شناختی45
بند هشتم) دیگر عوامل خطرناک برای کودکان.. 46
گفتار سوم: اسناد بین المللی و ممنوعیت کار کودکان 46
 عنوان صفحه
 بند اول) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی46
بند دوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی47
بند سوم) اعلامیه جهانی حقوق کودک.......... 47
بند چهارم) کنوانسیون حقوق کودک........... 47
بند پنجم) اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال. 48
بند ششم) اسناد مربوط به کارهای خطرناک ... 48
بند هفتم) کنوانسیون راجع به کارگران خانگی (مستخدمان خانگی) 49
نتیجه گیری.................................. 49
 فصل سوم : تحلیل اسناد حقوقی بین المللی در زمینه ممنوعیت کار کودک
مقدمه....................................... 52
مبحث اول : تحلیل اسناد حقوق بین الملل بشری در راستای ممنوعیت اشتغال کودکان ..................................... 53
گفتار اول: تحلیل اسناد پایه ای حقوق بشر در راستای ممنوعیت کار کودک........................................... 53
بند اول) اعلامیه جهانی حقوق بشر .......... 53
بند دوم) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 58
بند سوم) میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی60
گفتار سوم: تحلیل اسناد حقوق بشری راجع به حقوق کودک
در راستای ممنوعیت کار کودک................. 61
بند اول) اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 میلادی 61
بند دوم) کنوانسیون حقوق کودک 1989 میلادی... 63
گفتار سوم : تحلیل اسناد منطقه ایحقوق بشری در راستای ممنوعیت کار کودک....................................... 75
بند اول) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر....... 75
بند دوم) کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر...... 75
بند سوم) منشور آفریقایی حقوق بشر.......... 76
بند چهارم) منشور آفریقایی حقوق و رفاه کودک77
مبحث دوم : تحلیل اسناد سازمان بین المللی کار در راستای ممنوعیت کار کودک........................................ 79
گفتار اول: اسناد مربوط به کار های خطرناک و زیان آور79
بند اول) کنوانسیون شماره 13 راجع به سفید آب سرب
و توصیه نامه شماره 4 راجع به مسمومیت ناشی از سرب79
 عنوان صفحه
 بند دوم) کنوانسیون شماره 136 راجع به حفاظت در برابر خطرات
مسمومیت ناشی از بنزن و توصیه نامه شماره 144 راجع به حفاظت
در برابر خطرات مسمومیت ناشی از بنزن...... 81
گفتار دوم : اسناد مربوط به حداقل سن اشتغال. 81
بند اول) کنوانسیون حداقل سن استخدام در صنعت 82
بند دوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کار های دریایی 83
بند سوم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در کشاورزی83
بند چهارم) کنوانسیون حداقل سندر مورد کارهای غیر صنعتی 84
بند پنجم) کنوانسیون حداقل سن استخدام در مورد صید دریایی85
بند ششم)کنوانسیون حداقل سن استخدام در معادن و کارهای زیر زمینی......................................... 85
بند هفتم) کنوانسیون حداقل سن استخدام به کار شماره 138 86
گفتار سوم) کنوانسیون بدترین اشکال کار کودک. 90
گفتار چهارم) کنوانسیون کار اجباری.......... 92
گفتار پنجم) کنوانسیون لغو کار اجباری....... 93
گفتار ششم) کنوانسیون مستخدمین خانگی........ 93
نتیجه گیری.................................. 95
 فصل چهارم : بررسی اقدامات جهانی و ملی در راستای محواشتغال کودکان ونقش
و مسئولیت دولت ها در راستای تحقق آن
مقدمه....................................... 98
مبحث اول : اقدامات و فعالیت های جهانی در راستای محو کار کودک 100
گفتار اول: اقدامات سازمان ملل متحد در راستای محو کار کودک 100
بند اول) اقدامات ارکان اصلی سازمان ملل در راستای محو کار کودک100
الف) مجمع عمومی سازمان ملل متحد......... 100
ب) شورای امنیت ........................ 104
پ) شورای اقتصادی و اجتماعی............. 105
بند دوم) اقدامات نهادهای فرعی سازمان ملل در راستای محو کار کودک......................................... 106
الف) کمیسیون حقوق بشر پیشین و شورای حقوق بشر فعلی106
بند سوم) اقدامات نهادهای مبتنی بر معاهدات در راستای محو کار کودک......................................... 107
الف) کمیته حقوق کودک................... 107
عنوان صفحه
 بند چهارم) اقدامات صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف)
در راستای محو کار کودک.................... 109
گفتار دوم: اقدامات دیگر سازمان های بین المللی در راستای محو کار کودک....................................... 112
بند اول) سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل (یونسکو) 112
بند دوم) سازمان بهداشت جهانی.............. 114
بند سوم) بانک جهانی...................... 115
بند چهارم) سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) 117
گفتار سوم : فعالیت سازمان های بین المللی غیر دولتی در راستای محو کار کودک................................... 118
بند اول) دیده بان حقوق بشر............... 118
بند دوم) عفو بین الملل.................... 119
بند سوم) سازمان بین المللی ضد بردگی....... 120
بند چهارم) سازمان راهپیمایی جهانی علیه کار کودک 121
بند پنجم) سازمان بین المللی آموزش......... 122
بند ششم) اتحاد بین المللی نجات کودکان....... 122
مبحث دوم : بررسی اقدامات سازمان بین‌المللی کار و شرکای اجتماعی در
راستای محو کار کودک.......................... 124
گفتار اول : اقدامات برنامه بین المللی حذف کار کودک(IPEC). 125
بند اول) برنامه های با بازه زمانی مشخص برای حذف بدترین اشکال
اشتغال کودکان (TBP)....................... 126
بند دوم)گفتگوی اجتماعی................... 127
بند سوم) بازرسی کار...................... 128
بند چهارم) پروژه های جهانی و بین منطقه ای IPEC 129
الف) پروژه کمپین جهانی به منظور ارتقا آگاهی و شناخت در خصوص
مشکلات و راه حل های بدترین اشکال کار کودک129
ب) پروژه مبارزه با اشتغال کودکان از طریق آموزش (تحصیل) در
کشورهای آفریقایی، منطقه کارائیب و اقیانوس آرام 129
پ) پروژه حذف اشتغال کودکان در کشورهای پرتغالی زبان در آفریقا....................................... 131
بند پنجم) پروژه های ملی IPEC.............. 132
الف) پروژه بنگلادش- استقرار یک مکانیسم کنترلی و نظارتی به منظور
مبارزه با اشتغال کودکان در بخش غیر رسمی اقتصاد132
عنوان صفحه
 ب) پروژه اوگاندا: حمایت از برنامه عملیاتی ملی133
بند ششم) کمپین ها و برنامه هایIPEC ..... 134
الف) کنفرانس جهانی اشتغال کودکان در لاهه134
ب) روز جهانی علیه کار کودک............. 134
پ) برنامه مشارکت 12 تا 12............... 135
ت) کارت قرمز به کار کودک............... 136
گفتار دوم : اقدامات دفتر فعالیت های کارگری سازمان بین المللی کار .......................................... 136
گفتار سوم: اقدامات دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار.......................................... 138
گفتار چهارم: نقش سیستم نظارتی سازمان بین المللی کار 138
گفتار پنجم: اقدامات سازمان های کارگری بین المللی و ملی 139
بند اول) کنفدراسیون بین المللی اتحادیه کارگری (ITUC). 141
بند دوم) بنیاد حذف اشتغال کودکان در کشورهای تولید کننده تنباکو (ECLT).................................... 142
بند سوم) فدراسیون ملی کارگران در بخش کشاورزی... 143
گفتار ششم: اقدامات سازمان های کارفرمایی بین المللی و ملی 143
بند اول) سازمان بین المللی کارفرمایان (IOE).144
بند دوم) کنفدراسیون انجمن های کارفرمایی ترکیه (TISK) 145
مبحث سوم: نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو اشتغال کودکان و رویه عملی
برخی از کشورهای جهان در مبارزه علیه کار کودک146
گفتار اول : نقش و مسئولیت دولت ها در راستای محو کار کودک 146
گفتار دوم: رویه عملی برخی کشورهای جهان در راستای محو کار کودک 148
بند اول) اقدامات کشور رومانی در راستای محو کار کودک 148
بند دوم) اقدامات کشور غنا در راستای محو کار کودک151
نتیجه گیری.................................. 153
 فصل پنجم : ایران و ممنوعیت کار کودک
مقدمه....................................... 155
مبحث اول: تعریف کودک، کودک کارگر و وضعیت اشتغال کودکان در ایران156
گفتار اول : تعریف کودک در حقوق داخلی ایران. 156
گفتار دوم: تعریف کودک کارگر در حقوق داخلی ایران 158
گفتار سوم: ابعاد و وضعیت اشتغال کودکان در ایران 159
عنوان صفحه
 
مبحث دوم: ایران و اسناد حقوقی بین المللی در زمینه کار کودک 165
گفتار اول: تعهدات ایران در زمینه ی ممنوعیت اشتغال کودکان به موجب
اسناد حقوق بین الملل بشری.................. 165
گفتار دوم: تعهدات ایران در زمینه ممنوعیت اشتغال کودکان به موجب اسناد
سازمان بین المللی کار...................... 167
مبحث سوم : بررسی قوانین و نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک........................................ 171
گفتار اول : بررسی قوانین ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک 171
گفتار دوم: بررسی نهاد های داخلی ایران در زمینه ممنوعیت کار کودک177
گفتار سوم: اقدامات ضروری در راستای تحقق ممنوعیت اشتغال کودکان در ایران...................................... 183
نتیجه گیری.................................. 184
 نتیجه گیری نهایی............................... 187
 فهرست منابع................................... 196
 فصل اول
 
مقدمه
طرح مسئله
کودکان کارگر[1] به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند. اشتغال کودکان یک امر شایع و حتی شاید یک پدیده ی در حال رشد در جهان امروزی است. شاید بتوان گفت تمام کودکانی که کار می کنند با عدول از استاندارد های ملی و بین المللی و یا نقض آنها به کار مشغولند، این امر یک واقعیت عینی است و به عنوان مثال در موارد زیر مصداق دارد:
الف) کودکانیکه در شرکت های صنعتی کوچک کارهایی انجام می دهند نظیر لمس سیم های ظریف خیلی ریز که منجر به فقدان بینایی آنها از سنین 5 تا 8 سالگی می شود.
ب) کودکان چوپان که با مالکان املاک بزرگ قرارداد می بندند تا در طول روز 15 ساعت کار کنند.
ج)کودکانی که در معادن زیر زمینی کار می کنند.
د) کودکانی که به عنوان کارگر فصلی و ارزان در مزارع مرطوب آغشته به ماده ضد آفت طاعون به کار گرفته می شوند.
ز) کودکان در داد و ستد های خیابانی – یک وضعیتی که در جهان توسعه یافته شایع است. [2]
فقر و نیاز مادی علت اساسی کار کردن کودکان است. شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی کودکان را به کار کردن مجبور می کند. این حالت اضطرار و نیاز مادی است که ایشان را وا می دارد برای رهایی از فقر و بدست آوردن لقمه نانی به کار پردازند. عوامل دیگر نیز به نوبه خود این عامل اصلی و علت اساسی را تشدید می نمایند. از جمله این عوامل دیگر عبارتند از: مهاجرت از شهر به روستا و عدم ثبات شغلی سرپرست خانواده، نابسامانی وضع خانوادگی کودک به سبب غیبت پدر یا بیماری، از کار افتادگی یا مرگ یکی از والدین، و یا عدم موفقیت کودک در تحصیل.
روشن است که در مورد کودکان خانواده های فقیر غالبا به سبب فقر خانواده و عدم توانایی تحمل هزینه تحصیل کودکان اشتغال ایشان به تحصیل دشوار است، مضافا به آنکه بی سوادی والدین نیز مشکلاتی در راه تحصیل کودک پدید آورده و نمونه و سرمشقی نامناسب برای وی می باشد. در کشورهای پیشرفته از لحاظ اقتصادی، اغلب کودکان در کشاورزی و غالبا در کنار خانواده خارج از ساعات کلاس و در ایام تعطیل تابستان کار می کنند. علاوه بر کشاورزی کودکان و نوجوانان در فعالیت های بازرگانی به عنوان فروشنده یا توزیع کننده کالا و در کار هتلداری و رستوران بویژه در زمان تعطیلات و در نقاطیکه مسافر زیاد است به کار می پردازند.
آلبرت توماس اولین مدیر دفتر بین المللی کار عقیده داشت وضع نابسامان کودکان خردسال شاغل در کارهای ریسندگی و غیره و لزوم جلوگیری از آنان بیش از هر عامل دیگری انگیزه اقدامات اولیه و فعالیت های مربوط به ایجاد یک سازمان بین المللی بود که منجر به تاسیس سازمان بین المللی کار [3]گردید. به همین سبب در مقدمه اساسنامه سازمان بین المللی کار و در ضمن اصول کلی جزو فعالیت ها و اقداماتی که باید صورت گیرد حمایت از کودکان و نوجوانان ذکر شده است. این امر مجددا در اعلامیه فیلادلفیا[4] مورد تاکید قرار گرفته است. در راه اجرای اهداف فوق سازمان بین المللی کار مقاوله نامه ها و توصیه نامه های متعددی تصویب نموده است. در همین راستا، مقاوله نامه بدترین اشکال اشتغال کودکان (مقاوله نامه شماره 182) و توصیه نامه شماره 190، برنامه ملی اقدام جهانی سازمان بین المللی کار در مورد بدترین اشکال اشتغال کودکان ) ارائه شده در سال 2006 که دوره زمانی تا 2016 را مورد هدف قرار داده(، 11 مقاوله نامه در خصوص حداقل سن اشتغال در صنایع[5]، کارهای دریایی[6]، کشاورزی[7]، کارهای غیر صنعتی[8]، صید دریایی[9]و غیرهاز جمله اسناد بین المللی هستند که بیشترین ارتباط را با اشتغال کودکان دار
Child Labourer.[1]
.[2] Mini Action Guide, International Trade Union Confederation (ITUC), June 2008
http://www.ituc-csi.org ,pp,1-52
International Labour Organization.[3]
Declaration of Philadelphia.[4]
C005 Minimum Age (Industry) Convention, 1919.[5]
C007 Minimum Age (Sea) Convention.1920.[6]
C010 Minimum Age (Agriculture) Convention,1921 .[7]
C033 Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention.1932 .[8]
(Fisherman) Convention.1959 C112 Minimum Age.[9]

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید دستکش چرمیترشی مخلوطمقاله 35- رفتارپیامبر با کودکان 31صپاورپوینت معماری کامپیوتریمهندسی معکوس دستگاه سبزی خردکنتقویم فارسی برای ویندوز 7 اضافه شدن به منوی گجت ویندوز 7دانلود کتاب جهان های موازیمقایسه روشهای آبگیری از لجن با استفاده از روشهای تصمیمگیری چندمعیاره ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword

ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword

دانلود ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword

خرید اینترنتی ممنوعیت اشتغال کودکان در حقوق بین المللword

👇🏞 تصاویر 🏞