👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودبرسي روند تحول يك معماري بدون بررسي تحول اجزاء يا عناصر آن،امكان بذير نيست
 
ازسوي ديگر هر اثر معماري قابليت تقسيم به دو نظام را داراست :نظام شكل ونظام معنا .هر شكلي مي بايد بر مبناي معناي موجوديت پذيرونيزفهم هر معنا ازطريق درك نظام شكل صورت مى پذيرد.ازاين رو در رابطه با هر اثرمعمارى معنا مقدمه لازم براى توليدشكل است.نسبت معماربا نظام شكل ومعنا گزينش است وتركيب ونقش خلاقانه معمار در اين دو امرنهفته است به عبارت ديگر هرمعمارمى بايد بر حسب فضايى كه تكوين مى دهد مواردذيل را در گزينش وتركيب ،مورد تدقيق قرار دهد:
 
- گزينش معناهاى متناسب با موضوع ،
- گزينش شكل هاى متناسب با معنا،
- تركيب معناها با يكديگر به منظور دستيابى به معناى مسلط،
- تركيب نظام اشكال با يكديگر.
 
نظام معنايى ازدوطريق قابل تفسير است:
 
كشف معنا:بازگشت به زمان ومكان توليد اثر، زمينه كافى رابراى درك معنا ازشكل به دست مى دهد
 
به عبارت ديگر،تلاش برآن است تا معناهاى ديروزين عين ديروزدرك شوند.در اين قاعده،پژوهنده درراستاىكشف گام بر مى داردو ساير لايه هاى اضافى معنايى را در زمان هاى ديگركنار مى زند.آفريدن معنا:افزودن لايه هاى معنايى ديگر به اثر،پس ازتكوين آن اين شيوه علاوه برآنكه در برگيرنده
 
معناهاى اوليه است؛معناهاى ديگر را نيزبه ازاى زمان ها در بر گيرد كه دردوشكل قابل طرح است:
 
الف) ممكن است شكل امروزه عين شكل ديروزباشد اما بار معنايى آن در زمان هادگرگون باشد.
 
ب)ممكن است شكل ديروز ازالحاقاتى در زمان هاى مختلف تا به امروزبرخوردار باشدازاين رو،به
 
ازاى لايه هاى لايه هاى زمانى لايه هاى معنايى نيزبه وجود خواهدآمد.دراين نوشتار مؤلف سعى دارد ت‍أثير مكان رابر نظام شكل موردتأكيد قراردهد. اين تفكر تصريح مى دارد كه اسلام بر معناى مبادى معنوى واحد در سرزمين هاى متفاوت ازاشكال وعناصر موجود اين سرزمين ها در راستاى بيان ارزش هاى خود سودبرده است. -آفریدن معنا:افزودن لایه های معنایی دیگر به اثر،پس از تکوین آن.این شیوه علاوه برآنکه دربرگیرندۀ معناهای اولیه است،معناهای دیگررا نیز به ازای زمان ها در برمی گیرد که در دو شکل قابل طرح است :
الف)ممکن است شکل دیروز از الحاقاتی در زمان های مختلف تا به امروز برخوردار باشد :از این رو ،به ازای لایه های زمانی لایه های معنایی نیز به وجودخواهد آمد.در این نوشتار مؤلف سعی دارد تأثیر مکان را بر نظام شکل مورد تأکید قرار دهد.این تفکر تصریح می داردکه اسلام بر معنای مبادی معنوی واحد در سرزمین متفاوت از اشکال وعناصر موجود این سرزمین ها در راستای بیان ارزش های خود سود برده است.این تفکر باور دارد که دین مبین اسلام درمحددۀ معنی حرکت کرده واز این دو نظام شکل را در سرزمین های مفتوحه به تناسب معناها ،گزینش وترکیبی جدید ازآنها به دست داده است .به عبارت دیگر حاصل این گزینش وترکیب به نظامی ازشکل ختم شده که بیانگر دلالت های معنایی نظام ارزشی اسلام است
 

👇 تصادفی👇

ترک سیگاركارآموزي کارخانه سوسيس و كالباسراهنمای جامع پرورش بوقلموندانلود گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالحPowerPoint 2016 Tips and Tricksدانلود حل مسائل کتاب تئوری کنترل بهینه کرک ( Donald E.kirk )دانلود مقاله سیصد اصل در مدیریت اسلامیانتخاب تامین کننده بهینه توسط خرده فروش تحت سیستم کنترل موجودی توسط wordآموزش نرم افزار SPSSK2Store V3.8.3 - کامپوننت فارسی فروش فایل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞