👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

ارتباط با ما

دانلود


مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک
مقدمه :تحقيق‌ براي‌ افزايش‌ صادرات‌ غيرنفتي‌ كه‌ در كشور ما امري‌ الزامي‌است‌. دراين‌ مورد گرچه‌ در مقاطع‌مختلف‌ زماني‌ چه‌ قبل‌ و چه‌ بعد از انقلاب‌ تحقيقاتي‌ انجام‌ شده‌ است‌ اما اقدامات‌ مؤثري‌ آنچنانكه‌ بايد و شايدهنوز صورت‌ نگرفته‌ است‌. تجربه‌ كشورهاي‌ موفق‌ در امر توسعه‌ اقتصادي‌ نشان‌ داده‌ كه‌ تجارت‌ خارجي‌ نقش‌بسيار مهم‌ و تعيين‌ كننده‌اي‌ در فرايند توسعه‌ اين‌ كشورها ايفا كرده‌ و به‌ طور قطع‌ مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ هيچ‌كشورتوسعه‌ يافته‌ و تازه‌ صنعتي‌ شده‌اي‌ را نمي‌توان‌ يافت‌ كه‌ بدو توسعه‌ تجارت‌ و تكيه‌ بر صادرات‌ خود به‌ اين‌امر نايل‌ شده‌ باشد. الگوي‌ توسعه‌ متكي‌ به‌ صادرات‌ امروزه‌ تقريباً در ميان‌ اكثر كشورهاي‌ در حال‌ توسعه‌ به‌صورت‌ مدل‌ غالبي‌ درآمد است‌ و از اين‌ رو مشاهده‌ مي‌كنيم‌ كه‌ طي‌ ۱۹۸۰ بسياري‌ از اين‌ كشورها بسوي‌خصوصي‌ سازي‌ و كاهش‌ دخالت‌هاي‌ دولت‌ در اقتصاد، مقررات‌ زدايي‌، آزادسازي‌ تجاري‌، تلاش‌ در جهت‌جلب‌ سرمايه‌هاي‌ خارجي‌ و به‌ طور كلي‌ در جهت‌ حاكميت‌ عناصر اقتصاد بازار اهتمام‌ كرده‌اند. نظريه‌ تجارت‌به‌ عنوان‌ متور رشد اقتصادي‌ داراي‌ مخالفين‌ و موافقين‌ زيادي‌ است‌. پر بيش‌ و سنيگر از جمع‌ مخالفان‌ اين‌نظريه‌ بويژه‌ در كشورهاي‌ درحال‌ توسعه‌ بوده‌اند و دليل‌ اين‌ امر را تخريب‌ رابطه‌ مبادله‌ تجاري‌ اين‌ كشورهامي‌دانند زيرا اين‌ كشورها صادر كننده‌ مواد خام‌ و وارد كننده‌ محصولات‌ نهايي‌ مي‌باشند و قيمت‌ مواد خام‌نسبت‌ به‌ محصولات‌ نهايي‌ روز به‌ روز در حال‌ كاهش‌ است‌ برخي‌ ديگر از نظريه‌پردازان‌ اقتصادي‌ همانندريكاردو، هگچر اهلين‌ و كروگمن‌ از موافقين‌ رابطه‌ مثبت‌ بين‌ رشد اقتصادي‌ و تجارت‌ خارجي‌ بوده‌ و دليل‌ اين‌امر را عمدتاً در مزيت‌هاي‌ نسبي‌ و فراواني‌ نسبي‌ عوامل‌ توليد در بين‌ كشورهاي‌ مختلف‌ مي‌دانند اما نكته‌ اين‌است‌ كه‌ به‌ مرور زمان‌ و بويژه‌ پس‌ از جنگ‌ جهاني‌ دوم‌ از تعداد مخالفين‌ كاسته‌ شده‌ و بر تعداد موافقين‌ افزوده‌شده‌ است‌ به‌ ديگر سخن‌ ديدگاه‌ صاحبنظران‌ در مورد نقش‌ مثبت‌ و مؤثر تجارت‌ خارجي‌ در رشد اقتصادي‌روز به‌ روز خوشبينانه‌تر شده‌ و آنرا به‌ يك‌ اصل‌ تبديل‌ مي‌نمايند.
در سالهاي‌ اخير جهت‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور واستفاده‌ از تجارت‌ خارجي‌ به‌ عنوان‌ يكي‌ از محورهاي‌اصلي‌ رشد وتوسعه‌ اقتصادي‌، افزايش‌ ذخاير ارزي‌، ايجاد زمينه‌هاي‌ اشتغال‌ و رونق‌ كسب‌ و كار براي‌ صنايع‌مختلف‌ و رهايي‌ از اقتصاد تك‌ محصولي‌ نفت‌، روند پژوهش‌ دراين‌ مورد شتاب‌ بيشتري‌ گرفته‌ است‌ هرمحصولي‌ كه‌ صادر مي‌شود در منطقه‌ توليد آن‌ محصول‌ رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ ايجاد مي‌شود. جهت‌ افزايش‌صادرات‌ به‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و تدوين‌ استراتژيهاي‌ مؤثر براي‌ ورود به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ بايد بيشتر و بهترپرداخته‌ شود. جوان‌ بودن‌ جمعيت‌ كشور، توسعه‌ صادرات‌ را مي‌تواند به‌ عنوان‌ يكي‌ از استراتژيهاي‌ ايجاداشتغال‌ منظور داشت‌ جهت‌ وارد شدن‌ به‌ بازارهاي‌ جهاني‌ نيازمند طراحي‌ استراتژي‌ مناسب‌ بازاريابي‌ بين‌المللي‌ مي‌باشيم‌ در شروع‌ قرن‌ ۲۱ جهان‌ با دو تحول‌ تغيير اساسي‌ مواجه‌ است‌.۱- روند جهاني‌ شدن‌۲- پيشرفت‌ سريع‌ تكنولوژیبنابراين‌ اتكا به‌ بازارهاي‌ داخلي‌ ديگر كافي‌ است‌ گرچه‌ آسان‌تر است‌ از اين‌ پس‌ بايد جهاني‌ انديشيد و ملي‌و بومي‌عمل‌ نمود پيشرتف‌ ارتباطات‌ و توسعه‌ شبكه‌هاي‌ اطلاع‌ رساني‌ جهاني‌ فعاليت‌هاي‌ بازاريابي‌ را بسيارتخصصي‌ و پيچيده‌ نموده‌ است‌ بازاريابي‌ را به‌ صورت‌ يكي‌ از محورهاي‌ اصلي‌ فعاليت‌ بازرگاني‌ و مديريتي‌درآورده‌ است‌. در بازاريابي‌ جهاني‌ بايد به‌ عوامل‌ اصلي‌ محيطي‌ كه‌ پيوست‌ در حال‌ تغيير و تحول‌ و تعامل‌ بايكديگر هستند مانند اقتصاد، تكنولوژي‌، سياست‌، قانون‌ و فرهنگ‌ توجه‌ كافي‌ مبذول‌ داشت‌ و استراتژي‌بازاريابي‌ براي‌ هر كشور را با توجه‌ به‌ اين‌ عوامل‌ طراحي‌ نمودد و به‌ ويژه‌ ارزشهاي‌ فرهنگي‌ محيط‌ را براي‌افزايش‌ فروش‌ در نظر گرفت‌. فرويپاشي‌ شوروي‌ سابق‌ و حركت‌ كشور چين‌ به‌ طرف‌ اقتصاد بازار، آزادي‌كشورهاي‌ اروپاي‌ شرقي‌، تشكيل‌ اتحاديه‌ اروپا، رشد و توسعه‌ اقتصادي‌ كشور جنوب‌ شرق‌ آسيا و… همگي‌فرصت‌هاي‌ نوين‌ بازاريابي‌ را به‌ ارمغان‌ آورده‌اند. توسعه‌ GATT (موافقن‌ كلي‌ روي‌ تعرفه‌ گمركي‌ و تجارت‌) وسازمان‌ و نهادهاي‌ اقتصادي‌ جهاني‌ و منطقه‌اي‌ همكاريهاي‌ اقتصادي‌ و بازرگاني‌، WTO (سازمان‌ تجارت‌جهاني‌) تسهيلات‌ و تمهيدات‌ فعاليت‌ بازاريابي‌ و بازرگاني‌ را بوجود آورده‌اند به‌ همان‌ نسبت‌ هم‌ با رقابت‌آزادند مواجه‌ شدن‌، تميهدات‌ و محدوديت‌هايي‌ را بجود آورده‌اند و رقابت‌ از قيمت‌ به‌ رقابت‌ بد كيفيت‌ وبسته‌بندي‌ انتقال‌ يافته‌ است‌ پايان‌ جنگ‌ سرد سياسي‌ جاي‌ خود به‌ جنگ‌ سرد اقتصادي‌ و تبليغاتي‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ داده‌ است‌ در قرن‌ ۲۱ شركت‌ها و كشورهايي‌ برنده‌ خواهند بود كه‌ با نوآوري‌ و فعاليت‌مناسب‌ بازاريابي‌ از طريق‌ طراحي‌ استراتژيهاي‌ بازاريابي‌ بتوانند فرصت‌هاي‌ نوين‌ تجاري‌ را كشف‌ نموده‌ و اآنها بهره‌ برداري‌ نمايند و هرچه‌ بيشتر در صحه‌ تجارت‌ و رقابت‌ جهاني‌ وارد شده‌ و فعال‌ باشند و تبوانند سهم‌مناسبي‌ از اين‌ بازار را گرتفه‌ و آرنا حفظ‌ نموده‌ و درآينده‌ توسعه‌ بخشند با توجه‌ به‌ نكات‌ فوق‌ و نيز شرايط‌بوجود آمده‌ در نظام‌ تجارت‌ جهاني‌ تمامي‌كشورها و بويژه‌ كشورهاي‌ درحالت‌ وسعه‌ بر آن‌ شده‌اند كه‌ بانگرشي‌ جامعه‌ و با توجه‌ به‌ تحولات‌ اقتصاد بين‌الملل‌ برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ خود را مورد ارزيابي‌ قراردهند بديهي‌ است‌ جمهوري‌ اسلامي‌ايران‌ نيز به‌ عنوان‌ يك‌ كشور در حال‌ توسعه‌ كه‌ تاكنون‌ اقتصاد غيرنفتي‌ آن‌نقش‌ و حضور چنداني‌ دراقتصاد بين‌ الملل‌ نداشته‌ نمي‌توانست‌ از اين‌ جريان‌ و تحولات‌ جهاني‌ مستثني‌ باشداز آنجا كه‌ حضور ايران‌ در صحنه‌ اقتصاد بين‌ الملل‌ طي‌ چند دهه‌ گذشته‌ عمدتاً به‌ فروش‌ نفت‌ خام‌ و ورود انواع‌كالاها خلاصه‌ شده‌ است‌ لذا برنامه‌هاي‌ توسعه‌ اقتصادي‌ كشور هيچگاه‌ در پيوند ارگانيك‌ و توسعه‌زا با تجارت‌خارجي‌ و توسعه‌ صادرات‌ قرار نگرفت‌ به‌ نظر مي‌رسد كه‌ دستيابي‌ به‌ هر گونه‌ راه‌ حل‌ در جهت‌ رفع‌ و ياتخفيف‌ مشكل‌ فوق‌ و نيز برقراري‌ ارتباط‌ ميان‌ هر يك‌ از بخشهاي‌ اقتصادي‌ كشور و ازجملهبخش‌ كشاورزي‌ بااقتصاد بين‌ الملل‌ مستلزم‌ ايجاد سياست‌هاي‌ مناسب‌، اعمال‌ ديدگاه‌هاي‌ مقتضي‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ زيربنايي‌و مستمري‌ خواهد بود كه‌ براساس‌ بررسيها و پژوهشهاي‌ جامع‌ ارائه‌ و تهيه‌ گرديده‌ است‌ بي‌ترديد نتايج‌مجموعه‌ پژوهشهاي‌ اين‌ پروژه‌ مي‌تواند شنخت‌ لازم‌ را براي‌ سياست‌گذاري‌ و اتخاذ راهكارهاي‌ پايه‌ براي‌توسعه‌ تجارت‌ كشاورزي‌، حضور مؤثر در بازارهاي‌ بين‌المللي‌ روند الحاق‌ به‌ سازمان‌ جهاني‌ تجارت‌، مقابله‌ بااثرات‌ منفي‌ ناشي‌ از اجراي‌ موافقتنامه‌WTO به‌ بخش‌ كشاورزي‌ و ساير مسائل‌ مرتبط‌ در اختيار قرار مي‌دهد.آنچه‌ پيش‌ روي‌ داريد حاصل‌ پژوهشي‌ است‌ با عنوان‌ بازاريابي‌ و بازاررساني‌ زيره‌ و زرشك‌ در استان‌خراسان‌ هدف‌ كلي‌ اين‌ مطالعه‌ بررسي‌ وضعيت‌ بازاررساني‌ و بازاريابي‌ محصولات‌ فوق‌ الذكر در سطوح‌مختلف‌ توليد كننده‌، عمده‌ فروش‌، خرده‌ فروش‌ و صادر كننده‌ و نيز تعيين‌ سير حاشيه‌، كارآيي‌ و ضريب‌ هزينه‌بازاريابي‌ اين‌ دو محصول‌، بررسي‌ عوامل‌ مؤثر برحاشيه‌ خرده‌ فروشي‌، ضايعات‌ و كارآيي‌ بازاريابي‌ زيره‌ وزرشك‌ بررسي‌ و شناخت‌ وضعيت‌ رقباي‌ بالقوه‌ و اصلي‌ صادراتي‌ در بازارهاي‌ نهايي‌، هدف‌، برآورد توابع‌عرضه‌ و تقاضاي‌ صادرات‌ محصولات‌ فوق‌، شناسايي‌ مسيرهاي‌ صادراتي‌ در بازارهاي‌ جهاني‌ و بين‌المللي‌ ودر نهايت‌ ارائه‌ راهكارهاي‌ مناسب‌ جهت‌ بهبود بازاريابي‌ و بازاررساني‌ آنها در داخل‌ و خارج‌ كشور و توسعه‌صادرات‌ زيره‌ و زرشك‌ مي‌باشد.
عوامل موثر در بازاريابی:آنچه در اكثر نوشته‌هاي مربوط به بازاريابي تاكيد شده است اين است كه افراد خاصي با ارائه برخي خدمات به روند بازاريابي كمك مي‌كنند و در قبال اين خدمت هزينه اي بر قيمت اوليه توليد كننده افزوده مي‌شود. چنانچه اين شبكه از عوامل، طولاني باشد بالطبع بر قيمت محصولات افزوده مي‌شود كاتلر و آرمسترانگ (۱۹۹۱) عوامل فوق الذكر را به صورت ذيل تقسيم بندي نموده اند:
۱-۸-۲ فروشندگان اوليه:فروشندگان اوليه، اشخاص يا موسساتي هستند ه منابع مورد نياز توليد كننده را جهت توليد و يا ارائه خدمات فراهم مي‌كنند. اين عرضه كنندگان به نحو موثري بر بازاريابي اثر مي‌گذارند. ايجاد هر گونه تاخير و يا كمبود و يا عدم توجه به كيفيت مواد اوليه در كوتاه مدت مي‌تواند باعث ايجاد هزينه بالاتر و عدم موفقيت از ارائه محصول منجر مي‌شود (كاتلر و آرمسترانگ ۱۹۹۱)در رابطه با محصولات كشاورزي با توجه به شرايط خاص آن، فروشندگان اوليه نقش مهمي‌را ايفا مي‌كنند. اين افراد مراجع تهيه بذر، كود‌هاي شيميايي، ريز مغذي‌ها و ساير عوامل موثر بر توليد مي‌باشند. ارائه خدمات فني نيز از طريق آنها به كشاورزان منتقل مي‌شود و در مواردي چون راهنمايي در زمان كشت ميزان كشت بذر استفاده از انواع مختلف ريز مغذي‌ها، نوع سموم دفع آفات و … مدد كاري كشاورزي مي‌باشند. بنابراين توجه به چگونگي كار آنها و ارائه آموزش‌هاي مورد نياز مي‌تواند در بهبود كيفيت كالاي توليد ي موثر باشد.
۲-۸-۲ واسطه‌هاي بازاريابی:اين واسطه‌ها نيز افراد يا واحدهايي هستند كه در امر تبليغات، توزيع كالا به مصرف كنندگان و ارائه اطلاعات به توليد كنندگان دخالت دارند. اين افراد شامل دلالان، موسسات توزيع و پخش محصول، آژانس‌هاي خدمات بازاريابي و واسطه‌هاي مالي مي‌باشند كه به شرح وظيفه آنها پرداخته مي‌شود:
۱-۲-۸-۲ دلالان:به واحدهاي توزيع گفته مي‌شود كه واحدهاي توليدي چون مزرعه و … را در يافتن مشتري و فروش كالا ياري مي‌دهند.
۲-۲-۸-۲ واحدهاي توزيع فيزيكي:اين واحدها، مراكز توليدي را در امر انبارداري و جابجايي كالا تا رسيدن به مقصد ياري مي‌كنند. اين واحدها تا قبل از انتقال محصول به مقصد، در انبارها از اين محصولات نگهداري و مراقبت مي‌كنند موسسات حمل و نقل چون راه آهن به شركتهاي ترابري، جاده، دريايي، هواپيمايي و ساير واحدهايي كه در جابجايي كالا از جايي به جاي ديگر تخصص مي‌يابند، از جمله واحدهاي فيزيكي به شمار مي‌روند. يك مركز توليدي بايد بهترين روش انبارداري و انتقال كالا را با ايجاد تعادل و عواملي چون هزينه تحويل، سرعت و ايمني براي خود انتخاب كند.
۳-۲-۸-۲ آژانسهاي خدمات بازاريابي:شامل موسسات تحقيقاتي بازار، آژانسهاي تبليغاتي، رسانه‌هاي جمعي و شركت‌هاي مشاوره اي بازاريابي مي‌باشند. اين واحدها داراي اين قابليت هستند كه هر مركز توليدي را در انتخاب بازار هدف و پيشبرد محصولاتش در بازارهاي مناسب ياري كنند.
۴-۲-۸-۲ واسطه‌هاي مالی:اين واسطه‌ها شامل بانك‌ها، موسسات اعتباري، شركت‌هاي بيمه و ساير مراكزي مي‌شوند ه واحدهاي توليدي را در تامين مالي، معملات بيمه خريد و فروش محصول در مقال خطرات ياري مي‌كنند. بيشتر موسسات مشتريان صنعتي و تا حدودي كشاورزان براي تامين مالي معاملات خود به واسطه‌هاي مالي وابسته اند، با در نظر گرفتن صنعتي و تا حدودي كشاورزي براي تامين مالي معاملات خود به واسطه‌هاي مالي وابسته اند. با در نظر گرفتن اين مورد كه در بحث كشاورزي بسياري از كشاورزان به افراد و واسطه‌هاي محلي جهت تامين مالي متوسل مي‌شوند. بهرحال آنچه مسلم است اين است كه وجود اعتبارات به ويژه در توليدات، حمل و نقل و انبارداري و…. كشاورزي را ياري مي‌كند تا در فروش و عرضه، مطابق نياز بازار اقدام نمايد و در زماني كه عرضه محصول به دليل رسيدن يكباره محصول ازدياد مي‌يابد، كنترل عرضه، قيمت و فروش را به نفع خود كنترل نمايد.
۳-۸-۲ مشتريان:سومين عامل موثر در بازاريابي، مشتري مي‌باشد كه خود چندين نوع بازار را تشكيل مي‌دهد.الف) بازار مصرف كننده: شامل افراد و خانواده‌هايي كه محصولات را جهت مصرف شخصي خريداري مي‌كنند مي‌شود.ب) بازار صنعتي: اين بازار شامل سازمان‌هايي است كه به منظور باز پروري بيشتر و يا ايجاد تغيير و تبديل و يا استفاده مجدد از محصول آن را خريداري مي‌نمايند.ج) بازار واسطه اي: شامل سازمان‌هايي است كه محصولات و خدمات را به منظور فروش مجدد به تحصيل سود خريداري مي‌كنند.د) بازار دولتي: شالم نمايندگي‌هاي دولت است كه به منظور ايجاد خدمات عام المنفعه يا اتصال اين محصولات يا خدمات به افراد نيازمند مي‌باشد.ه) بازارهاي بين المللي: اين بازار شامل خريداران خارجي است و ا زمصرف كنندگان، توليد كنندگان و واسطه‌هاي فروش و دولت تشكيل مي‌شود.
۴-۸-۲ رقبا:رقبا مي‌توانند با برآورده كردن بهتر نياز مصرف كنندگان خود، جاي ساير رقبا را پر نمايند. در بحث بازاريابي، رقيبي كه بتواند كالاي مناسب تر و يا قيمت مناسب تر را در اختيار مصرف كننده قرار دهد و به عبارت ديگر خدمت و يا محصول شايسته تري را به بازار مصرف ارائه دهد از رقباي خود پيشي مي‌گيرد. در بحث رقابت و به خصوص رقابت بين المللي سالها به طول مي‌انجامد تا كشوري محصولات خود را تثبيت كند. متاسفانه عدم توجه به كيفيت مناسب كالا و يا تقلب در عرضه كالا باعث افت شديد اطمينان به محصولات كشاورزي كشور شده است و رقباي اين محصولات جاي كشور ما را پر كرده اند. اطمينان به محصولات كشاورزي كشور شده است و رقباي محصولات جاي كشور ما را پر كرده اند.
۵-۸-۲ جوامع:جوامع نيز قسمتي از عوامل موثر بر بازاريابي را تشكيل مي‌دهند. اين جوامع شامل جوامع مالي، رسانه‌هاي جمعي، جوامع دولتي، جوامع شهروندي، جوامع محلي، جوامع عمومي‌و جوامع داخلي مي‌باشد.

فهرست مطالب پایان نامه بازاریابی و بازارسازی زیره و زرشک :فصل اول : کلیات طرحمقدمهضرورت‌ و اهمیت‌ مسئله‌اهداف تحقیقفرضیات تحقیقکاربرد های انجام تحقیقپیشینه تحقیقتحقیقات انجام شده در زمینه بازاریابی و بازاررسانی محصولات کشاورزی
فصل دوم : کلیات تحقیقبخش اولمقدمه‌تاریخچه‌خصوصیات‌ گیاه شناسی زیره‌ سبزسایر کاربرد های زیره‌ سبزویژگی ها و روش های کشت‌ زیره‌ سبزآفات‌ و امراض‌خصوصیات‌ زرشکتاریخچه‌ زرشکخصوصیات‌ گیاه شناسی و پراکنش‌ جنس‌ زرشکمصارف‌ خوراکی، ارزش‌ غذایی و اهیمت‌ دارویی زرشکسایر کابردهای زرشکویژگی ها و روش های پرورش‌ زرشک بیدانه‌آفات‌ و امراض‌ زرشکبخش دومتعریف بازارطبقه بندی بازارهای مختلفتعریف بازاریابیابعاد مختلف بازاریابیعناصر قابل کنترل و موثر بر بازاریابیتاریخچه بازاریابیمفاهیم اساسی بازاریابیعوامل موثر در بازاریابیمفهوم جدید بازاریابیتئوری های رفتار خریدارمفهوم بازاریابی محصولات کشاورزیاهمیت بازاریابی محصولات کشاورزیعملیات بازاریابیسازمان بازاریابیفعالیت ها و وظایف بازاریابی محصولات کشاورزیشبکه‌ های بازاریابیاهداف بازاریابی محصولات کشاورزینقش شرکت های تعاونی در بازاریابیمسیر بازاریابیهزینه‌ های بازاریابیحاشیه بازاریابیکارایی بازاریابیمدل‌ های حاشیه بازاریابیشفافیت بازاربرخی مشکلات اساسی موجود در بازاریابی محصولات کشاورزی
فصل سوم : روش تحقیقمقدمهروش تحقیقروش جمع آوری اطلاعاتمنابع اطلاعات ثانویهمنابع اطلاعات اولیهجامعه آمارینمونه آماری
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده هامقدمهاهمیت اقتصادی زیرهمشخصات جامعه مورد بررسی و مشخصات تحقیقویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زیرهویژگی های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زیرهانواع بازارهای زیرهسازمان بازاریابی زیرهعملیات بازاریابی زیرهاعتبارمسیر بازاریابی زیرهقیمت گذاریحاشیه بازاریابیهزینه بازاریابیسود بازاریابیضریب هزینه بازاریابیضایعاتعدم کارایی بازاریابیشفافیت بازارویژگی های نمونه مورد بررسی تولید کنندگان زرشکویژگی های نمونه مورد بررسی عمده فروشان زرشکویژگی های نمونه مورد بررسی خرده فروشان زرشکانواع بازارهای زرشکسازمان بازاریابیعملیات بازاریابی زرشکاعتبارمسیر بازاریابی زرشکقیمت گذاریحاشیه بازاریابیهزینه‌ های بازاریابیسود بازاریابیضریب هزینه بازاریابیضایعاتعدم کارایی بازاریابیشفافیت بازارمشکلات بازاریابی و صادرات زیره و زرشک
فصل پنجم : نتیجه گیریمقدمهنتایج و بحثپیشنهادات جهت بهبود بازاریابی زیره و زرشکمنابع
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۲۴۰ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۲۲۴ صفحه
قیمت : 2000 تومان

👇 تصادفی👇

قالب خبری و خارق العاده JOOMSHAPER NEWEDGE226- استفاده از شبكه های عصبی به منظور تحلیل پارامترهای مناقصهبررسي اثرات مؤلفه‌هاي کيفيت زندگي کاري (WLQ) بر کيفيت تصميم‌هاي استراتژيک در سازمان آموزش وپرورش2-آنالیز پایداری شیب با استفاده از نرم افزار SSAبا یک تکان پس زمینه گوشی آندرویدی خود را عوض کنیددانلود پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدرآتنفشانهااثرات استقرار نظام تضمين كيفيت ايزو 9000 بر عملكرد شركت توزيع نيروي برقدانلود پروژه انجام محاسبات مختلف آماری با زبان سی شارپ (امکان شخصی سازی کامل پروژه و تغییر سورس کد ها را دارد)پایان نامه ارشد بررسی ارتباط میان عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

دانلود مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

خرید اینترنتی مقاله بازاريابی و بازارسازی زيره و زرشک

👇🏞 تصاویر 🏞