👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودايران، جامعه اي است پيچيده و با سابقه تاريخي و فرهنگي ديرينه كه بيش از هر. در سه دهه آخر قرن بيستم اين كشور رفت و برگشت هاي متعدديرا در فرايند گذر از سنت به مدرنيسم تجربه كرده و به ويژه طي دو دهه بعد از انقلاب،با حاكميت حكومت ديني، هر چند تكليف خود را در بسياري از مباحث بنيادين معاصر ازجمله دموكراسي، آزادي، رابطه تجاري و سياسي با جهان و توسعه اقتصادي و امثال آن تاحدي روشن ساخته ولي براي مثال، هنوز در زمينه مباحث كليدي چون مباني ارزشيبرنامه ريزي توسعه دچار چالش است. براي مثال، هنوز نمي داند با ماهواره و يااينترنت چه بكند. از بعد رتبه بندي جهاني، متأسفانه ايران به دليل درگير بودن دربحث مباني و مفاهيم و كشمكش هاي سياسي حاصل از آن و درگير بودن برخي مسئولان ومديران عالي در بازي هاي قدرت به رغم وجود امكانات پيشرفت (منابع سرشار انرژي ومواد خام، نيروي انساني توسعه خواه و تحول جو و...) وضعيت درخشاني ندارد.
 
 
شاخص HDI
سال
۵۵۶%
۱۹۷۵
۵۶۳%
۱۹۸۰
۶۰۷%
۱۹۸۵
۶۴۵%
۱۹۹۰
۶۸۸%
۱۹۹۵
۷۲۱%
۲۰۰۰
از نظر تكنولوژيك، جفري سكس، در دانشگاه هاروارد مطالعه اي انجامداده است و بر اساس دو معيار تعداد حق امتياز اختراعات به ازاي هر يك ميليون نفرجمعيت و سهم صادرات تكنولوژي پيشرفته از GDP، جهان را به سه منطقه تكنولوژيكي زيرتقسيم كرده است. نوآوران تكنولوژي: كشورهايي هستند كه به ازاي هر يك ميليون نفرجمعيت ۱۰ حق امتياز (اختراع ثبت شده) يا بيشتر دارند و صادرات تكنولوژي پيشرفته دراين كشورها حداقل ۲ درصد توليد ناخالص داخلي (GDP) آنان را تشكيلمي دهد. كاربران تكنولوژي: اين كشورها توانايي بالايي در جذب دانايي ها وتكنولوژي هاي پيشرفته دارند و زيرساخت لازم را براي اين كار فراهمآورده اند. حذف شدگان (Technologically Excluded) اين كشورها در توليد و درجذب و مصرف تكنولوژي پيشرفته سهمي ندارند و يا سهم آنان ناچيز است. در نقشه ايكه بر اين اساس تهيه شده ، گروه اول با رنگ زرد، گروه دوم با رنگ سبز روشن و گروهسوم با رنگ سبز تيره مشخص شده اند. ايران در گروه سوم قرار دارد. شايد گفته شود چونمدل و ارقام اين طبقه بندي در دست نيست، نمي توان اعتبار اين طبقه بندي را تأييدكرد. ولي شكي نيست كه سهم ايران از صادرات تكنولوژي پيشرفته و حق امتياز كه معرفتوليد تكنولوژي نوين است بسيار ناچيز است. ايران در سال ۲۰۰۱، تنها ۱ حق امتيازداشته است. اين در حالي است كه در سال ۱۹۹۷، اين رقم براي آمريكا ۱۱۱۹۰۶ بوده است. در ارتباط با ISI ( (Information Society Index نيز ايران در گروه پنجم كشورهاقرار دارد. ISI شاخص جامعه اطلاعاتي است كه بر اساس ۲۳ متغير در ۴زير ساخت (زيرساخت هاي كامپيوتر، اينترنت، ارتباطات و اجتماعي) كشورها را به ۵ گروه تقسيم كردهاست. ۴ گروه اول وارد عصر اطلاعات شده اند كه شامل ۵۵ كشور مي شود، ولي ۱۵۰ كشورديگر- از جمله ايران- تازه واردان اين جريان هستند. در اين كشورها، هنوز زيرساختلازم براي بهره برداري از عصر ديجيتال ايجاد نشده است. اين گروه ۴۰ درصد از جمعيتجهان و ۴ درصد از GDP جهاني را تشكيل مي دهند و سهم آنان از مخارج جهاني فناورياطلاعات و ارتباطات ICT)) كمتر از ۱ درصد است. فاصله اين گروه با ۴ گروه ديگر استكه شكاف ديجيتال را پديد آورده است. ۵۵ كشور ۴ گروه اول، ۹۷ درصد GDP جهاني و ۹۹درصد مخارج ICT را دارند. نكته جالب آن كه امارات متحده در سال هاي اخير با نرخ رشد۲۰درصد در زمينه ICT از همه كشورها از نظر رشد جلو افتاده است. شايد معتبرتريناطلاعات موجود در مورد سنجش وضعيت ايران در مقايسه با كشورهاي جهان پروژه توسعهانساني باشد كه توسط برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) اجرا مي شود و بر حسب شاخص توسعهانساني HDI)) كشورها را رتبه بندي مي كند. البته اين شاخص به طور مستقيم وضعيتديجيتالي را نمي سنجد. ولي مؤلفه هاي آن معرف زيرساخت هاي مهمي است كه براي استفادهاز دستاوردهاي انقلاب ديجيتال در فرايند توسعه ضرورت حياتي دارند. بد نيست به نتايجگزارش ۲۰۰۲ در مورد ايران نگاهي بيفكنيم. در اين گزارش، ايران در ميان ۱۷۳ كشور،با رتبه ۹۸ در گروه ميانه قرار دارد و ارزش شاخص HDI براي آن ۷۲۱/۰ محاسبه شدهاست. از سال ۱۹۷۵ وضع ايران در اين شاخص به شرح جدول شماره ۱ بوده است.
ارزش
مؤلفه هاي HDI
۹/۶۸سال
اميد به زندگي هنگام تولد
۳/۷۶درصد
نرخ با سوادي بزرگسالان
۷۳درصد
افراد واجد شرايطي كه در مدرسه هستند
۵۸۸۴دلار
GDP سرانه
۵/۳۳ميليون نفر
جمعيت سال ۱۹۷۵
۳/۷۰ميليون نفر
جمعيت سال ۲۰۰۰
۳درصد
نرخ رشد جمعيت سال ۱۹۷۵
۴/۱درصد
نرخ رشد جمعيت سال ۲۰۰۰
۸/۴۵درصد
جمعيت شهرنشين سال ۱۹۷۵
۶۴درصد
جمعيت شهرنشين سال ۲۰۰۰
۴۰دستگاه
تعداد تلفن به ازاي هر هزار نفر، سال ۱۹۹۰
۱۴۹دستگاه
تعداد تلفن به ازاي هر هزار نفر، سال ۲۰۰۰
صفر
مشتركان تلفن سيار به ازاي هر هزار نفر، سال ۱۹۹۰
۱۵نفر
مشتركان تلفن سيار به ازاي هر هزار نفر، ۲۰۰۰
۱عدد
تعداد حق امتياز اختراعات
۵۹۰نفر
دانشمندان و مهندسان R&D به ازاي ميليون نفر
۷/۳درصد
سهم مخارج عمومي از GNP در آموزش؛ ۸۵-۱۹۸۷
۴درصد
سهم مخارج عمومي از GNP در آ موزش، ۹۵-۱۹۹۷
۵/۱درصد
سهم مخارج عمومي از GDP در بهداشت، ۱۹۹۰
۷/۱درصد
سهم مخارج عمومي از GDP در بهداشت، ۱۹۹۸
۷/۲درصد
سهم مخارج عمومي GDP در حوزه نظامي، ۱۹۹۰
۸/۳درصد
سهم مخارج عمومي از GDP در حوزه نظامي،۲۰۰۰

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه بررسی تاثير اتوماسيون اداری بر بهبود تصميم گيری مديران استانداريدانلود پایان نامه استفاده از نانو ذرات جهت استفاده از روكش هاي نفوذ ناپذير در پوشش دادن لوله هاي انتقال گازپوشاک 101جزوه محاسبات عددیتمرین جمع و تفریقنقد داستان کوتاه Children of the Sea by Edwidge Danticatدانلود طرح توجيهی سورتينگ و بسته بندی خرما ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞