👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودمقدمه
هر موجود زنده‌ای برای برخی از فرآورده‌ها و فرایندهای زیستی اساسیبطور انکارناپذیری بهمحیطزیست خود و بویژه به موجودات زنده دیگر وابسته است. لازمه بقا ، همبستگی گروهیاست و بررسی چگونگی این همبستگیها مورد توجه دانشاکولوژی است. دانش اکولوژی مجموعه شناختهایی است که انسان درباره اثرات محیط بر روی موجوداتزنده ، اثرات موجود زنده بر روی محیط و ارتباطات متقابل بین موجودات زندهدارد.
وقتی موجود زنده‌ای از لحاظ بوم شناسی موردمطالعه قرار می‌گیرد، هدف این است که معلوم شود، چرا موجود مورد نظر در محیطهای خاصو تحت شرایط معینی زندگی می‌کند؟ شرایط محیطی چه اثراتی بر موجود زنده دارند؟ وموجود زنده به نوبه خود چه تحولاتی در محیط پدید می‌آورد؟ طبیعی است که خود انسانبه عنوان یک موجود زنده ، متاثر از عوامل محیط و موثر بر روی عوامل طبیعت در چارچوپمطالعات اکولوژی از توجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 
 
دید کلی
انگور یا مو با نام علمی Vitis یکی ازانواعگیاهان دو لپه‌ای می‌باشد. انگور یکی از مهمترین میوه‌هایی است که از زمانهایبسیار قدیم مورد استفاده بشر قرار گرفته است. بطورکلی ، دو نظریه متفاوت در مورددیرینگی انگور وجود دارد. عده‌ای معتقدند که انگور ، حتی قبل از پیدایش غلات ، مورداستفاده بشر قرار گرفته است. انگور بطور وحشی و به مقدار فراوان در جنگلها وجودداشته و انسانهای نخستین از برگ و میوه آن بهره می‌جستند. انگور میوه‌ای است بهشتیکه شامل ویتامینهای A , B ، C می‌باشد هچنین دارای مقداریمنیزیم ،کلسیم،آهن ،فسفر ،پتاسیم وآلبومین است. انگور یکی از میوه‌های ضد سرطان شناخته شده است و این به خاطر خواص ضدعفونی کنندگی آن است.

 
فیزیولوژی رشد و نمو انگور
تعریق
این عمل عبارت است از تبخیر مقدار فراوانی از آب بطور روزانه توسطبرگهای انگور. عوامل محیطی موثر در میزان تبخیر از سطح برگ عبارتند از: شدت نور ،دما ، رطوبت و باد. نور و دما باعث افزایش تبخیر ولی رطوبت باعث پایین آمدن میزانتبخیر ازسطح برگ می‌شود. جریان هوا وباد میزان تبخیر را افزایش می‌دهد.
جذب آب
تبخیر آب از سطح برگها ، باعث غلیظ‌تر شدنشیرهیاخته‌ای شده و این غلظت شیرابه که از بالا به سویریشه ادامه می‌یابد، بوجود آورنده نیروی کشش است که باعث جذب آب به درون ریشه می‌شود. آبجذب شده، درونآوندچوبی به حرکت درآمده و از طریق آن به تمام یاخته‌ها می‌رسد. در مواردی که رطوبتهوا زیاد باشد آب بوسیلهفشاراسمزی وارد ریشه می‌شود که با حالت اول یعنی کشش تبخیری تفاوت اندکی دارد.
اشک مو
فرایندی است که نحوه عمل آن ، کاملا شناخته نشده است. این فرایندغالبا بر براثر دیر هرس کردن در اوایل بهار روی می‌دهد. ریزش اشک مو تا چندین ادامهمی‌یابد. در اشک مو ، هورمونهای گیاهی مانندسیتوکینین،جیبرلینو به میزان اندکی قند و مواد کانیدیده می‌شود. ریزش اشک مو به دلیل فعالیت شدید ریشه می‌باشد.
 

👇 تصادفی👇

گودبرداریاقدام پژوهی افزایش سطح یادگیری دانش آموزان با طرح سوالات جذاب و کاربردیسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فقه و مبانی حقوق- مبادی فقه و اصول کد درس: 1220023-1220524-1220489گزارش کارورزی بانك كشاورزي مركزيآموزش نان نوتلادانلود پروژه تحلیل میدان امام حسین ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞