👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ارتباط با ما

دانلود


دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه
چکیده
بی گمان اهميت اقرار در امور كيفري و حتي امور مدني به حدي است كه علمــاي حقـوق آن را ملكـه دلايل مي­نامند. اهميت وجوددليل براي احراز ارتكاب جـرم بـراي محكوميت تا آنجاست­كه حضـرت علـي (ع) مي­فرمايـند: « اگر هزاران گناهكار بي كيفر بمانند بهتر است از آنكه يك نفر بي­گناه برخلاف حق به كيفر برسد ». در قوانین جزایی ایران نیز به صراحت از اقرار در اثبات برخی جرایم بحث شده است . در این قوانین از توبه بعد از اقرار و تأثیر آن در مجازات متهم و انکار بعد از اقرار سخن به میان آمده است که نشان دهنده گرایش و توجه قانونگذار به این دلیل اثبات، در دعاوی کیفری می­باشد. همین امر و عدم ذکر آن به تفصیل و با جزئیات بیشتر در قوانین مربوطه و ایجاد بحثهای مختلف در ارتباط با این موضوع، محقق را واداشته است تا با مطالعه نظرات حقوقی، فقهی و با مطالعه پرونده ها و ملاحظه آراء و نظریات قضایی ضمن بررسی تحلیلی اقرار در امور کیفری، ارزش اثباتی و آثار آن در حقوق جزای ایران در ادوار مختلف و فقه امامیه را با ارائه نظریات مختلف موردبحث و بررسی قرارگیرد. در این تحقیق میخواهیم ببینیم چالشها فرا روی اقرار در فرایند دادرسی کیفری ، شرایط حجیّت اقرار و نقش تعدد اقاریر در اعتبار اقرار چیست و تأثیر انکار بعد از اقرار در حقوق کیفری ایران کدام است . باید گفت گذشته از برخورداری از شرایط عامه ، اقرار باید عندالحاکم باشد و اصل اولیه در اعتبار اقرار در کلیه جرائم عدم لزوم تعدد آن است و همچنین انکار بعد از اقرار در جرائم مستوجب حد جز در موارد مصرح در قانون فاقد تأثیر است و بنظر می رسد که کیفیت تحصیل اقرار در فرآیند دادرسی کیفری، با توجه به واقعیتهای عینی و با مبانی قانونی و حقوقی چندان سازگار نمی باشد . در اين تحقيق سعي شده تا به كنکاش در اين مقوله پرداخته شود ، باشد كه مفيد فايده ي اصحاب قلم و دانشجويان واقع شود.
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکیده
1
مقدمه
2
الف ـ بیان موضوع
2
ب ـ سئوالات تحقیق
2
ج ـ فرضیه های تحقیق
2
د – اهداف کاربردهای تحقیق
3
ﻫ – روش تحقیق
3
و- معرفی پلان تحقیق
3
بخش نخست : ماهیت ، پیشینه ، ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : ماهیت و پیشینه اقرار در حقوق کیفری
5
مبحث اول : ماهیت ، اقسام و طرق تحصیل اقرار
5
گفتار اول : تعریف و اقسام اقرار
7
بند اول : تعریف اقرار
7
الف : تعریف لغوی اقرار
8
ب: تعریف اصطلاحی اقرار
8
ج: خصایص اقرار کیفری
11
1-طریقت داشتن
11
2-انکار پذیر بودن
12
3-تجزیه پذیر بودن
13
بند دوم : اقسام اقرار
14
الف : اقسام اقرار به لحاظ شیوه بروز
14
1-اقرار فعلی و لفظی
14
2-اقرار شفاهی و کتبی
15
3-اقرار داوطلبانه و اجباری
16
4-اقرار کلی و جزئی
16
5-اقرار ساده ، مقید و مرکب
16
ب : اقسام اقرار به لحاظ محل وقوع
17
1-اقرار در دادگاه
17
2-اقرار در خارج از دادگاه
18
ج : اقسام اقرار به اعتبار موضوع
19
1-اقرار مدنی و کیفری
19
2-اقرار در حق ا... و حق الناس
20
گفتار دوم: طرق و وسایل تحصیل اقرار
21
بند اول : تحصیل اقرار از طریق پرسش و پاسخ قضایی
22
بند دوم : تحصیل اقرار از طریق اعمال خدعه و فریب
24
بند سوم : تحصیل اقرار از طریق وعده معافیت از مجازات
25
بند چهارم : تحصیل اقرر از طریق اعمال شکنجه
26
بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روشهای علمی و فنی
27
الف : تست های تصویری (پروژکتیو)
28
ب : روش تداعی معانی
28
ج : پلی گراف
28
د : نارکوانالیز
29
مبحث دوم : پیشینه اقرار در حقوق کیفری
30
گفتار اول : سیر تحول اقرار در ادوار مختلف
30
بند اول : دوره انتقام خصوصی
31
بند دوم : دوره دادگستری خصوصی
32
بند سوم : دوره دادگستری عمومی
33
الف : دوره قدیم
33
ب : دوره اصلاحات حقوق جزا
34
گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران
34
بند اول: دوره باستان
35
بند دوم : دوره میانه
35
بند سوم : دوره معاصر
37
فصل دوم : ادله و شرایط اعتبار اقرر در حقوق کیفری
39
مبحث اول : ادله اعتبار اقرر
39
گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار
39
بند اول : کتاب
39
بند دوم : اخبار و روایات
41
بند سوم : اجماع
41
بند چهارم : سیره و بنای عقلا
42
گفتار دوم : ادله حقوقی اعتبار اقرار
42
بند اول : قانون مدنی
42
بند دوم : قانون آیین دادرسی مدنی
44
بند سوم : قانون مجازات اسلامی
45
بند چهارم : قانون آیین دادرسی کیفری
46
مبحث دوم : شرایط اعتبار اقرار
47
گفتار اول : شرایط مقر
47
بند اول : عقل
47
بند دوم : بلوغ
48
بند سوم : اختیار
49
بند چهارم : آگاهی به موضوع اقرار
51
بند پنجم : رشد
52
گفتار دوم : شرایط مقرله
53
بند اول : اهلیت تمتع
54
بند دوم : معلوم بودن مقرله
54
بند سوم : عدم تکذیب مقرله
55
گفتار سوم : شرایط مقربه
56
بند اول : وجود خارجی مقربه
56
بند دوم : امکان عقلی یا عادی
56
گفتار چهارم : شرایط اداء اقرار
57
بند اول : صریح بودن
57
بند دوم : منجز بودن
58
بند سوم : نزد حاکم بودن
59
بند چهارم : تعدد اقرار
61
بند پنجم : تعدد مجالس
62
بخش دوم : حدود اعتبار و ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
فصل نخست : حدود اعتبار و آثار اقرار
65
مبحث اول : حدود اعتبار اقرار در حقوق کیفری
65
گفتار اول : طریقیت یا موضوعیت داشتن اقرار
65
گفتار دوم : اشتراط مقرون بودن اقرار به قرائن و امارات
66
گفتار سوم : قابلیت انکار و تجزیه پذیر بودن اقرار
67
مبحث دوم : آثار اقرار در حقوق کیفری
68
گفتار اول : آثار اصلی اقرار
68
گفتار دوم : آثار فرعی اقرار
69
بند اول : تاثیر در شروع تحقیقات
69
بند دوم : تاثیر در استفادهه از تعلیق تعقیب ، کیفیات مخففه و معاذیر قانونی
69
الف : تاثیر در استفاده از تعلیق تعقیب
70
ب: تاثیر در استفاده از کیفیات مخففه
70
ج : تاثیر در استفاده از معاذیر قانونی
71
فصل دوم : ارزش اثباتی اقرار در حقوق کیفری
74
مبحث اول : ارزش اثباتی اقرار در رفتارهای مجرمانه
74
گفتار اول : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب قصاص
74
گفتار دوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم موجب حد
75
بند اول : زنا
75
بند دوم : لواط
78
بند سوم : مساحقه
80
بند چهارم : قوادی
80
بند پنجم : قذف
81
بند ششم : شرب خمر
82
بند هفتم : سرقت
84
بند هشتم : محاربه و افساد فی الارض
85
بند نهم : ارتداد
85
گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده
86
مبحث دوم: عوامل تاثیر گذار برارزش اثباتی و آثار اقرار
87
گفتار اول : تعدد اقرار
88
گفتار دوم : تنکار بعد از اقرار
88
بند اول : تعریف انکار
89
بند دوم : زمان انکار و تاثیر آن
90
بند سوم : موارد پذیرش انکار بعد از اقرار
90
الف : فقه امامیه
91
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم
91
2-انکار بعد از اقرار در زنای موجب قتل
91
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
93
ب : فقه عامه
93
1-مذهب شافعی
93
2-مذهب مالکی
93
3-مذهب حنفی
94
4-مذهب حنبلی
94
ج: حقوق ایران
94
1-انکار بعد از اقرار در زنای موجب رجم و قتل
94
2-انکار بعد از اقرار در قتل
99
3-انکار بعد از اقرار در سرقت
100
گفتار سوم : توبه بعد از اقرار
100
بند اول : مفهوم توبه و نحوه احراز آن
100
بند دوم : توبه و سقوط مجازات
102
بند سوم : توبه و تخفیف مجازات
104
گفتار چهارم : تعارض اقرار با سایر ادله
105
بند اول : مفهوم تعارض و تفاوت آن با تزاحم
106
بند دوم : صور مختلف تعارض
107
الف : تعارض اقرار با اقرار
107
ب : تعارض اقرار با بینه
112
ج : تعارض اقرار با علم قاضی
115
د : تعارض اقرار با قسامه
118
ﻫ : تعارض اقرار با قرائن و امارات
120
نتایج تحقیق
123
فهرست منابع و مأخذ
126
چکیده انگلیسی
130
فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

ستون رویتبررسی كارایی حذف TOC در واحدهای مختلف تصفیه خانه آب تهرانپارس تاثیر فرایند های تصفیه روی شاخص های اندازه و تعداد ذراتفایل دهم نسخه صوتی اسرار قدرت درونيادگيري ماشين142 - اقدام پژوهی: چگونه مي توانم دانش آموزان مدرسه راهنمايي را به خوردن قرص آهن ترغيب كنم ؟ - 28 صفحه فایل ورد - word101 نمونه سوال امتحان ریاضی فصل دوم ریاضی هشتم - عددهای طبیعیدانلود سمینار ارشد عمران قالب pdf با عنوان انواع تأمين مالي پروژه هاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي177صپروژه بررسی فیلترها و آثار هارمونیکها بر موتور های ACنقد و بررسي آثار پابلو پيكاسودولت مدیریتی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

دانلود دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

خرید اینترنتی دانلودبررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

👇🏞 تصاویر 🏞