👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

چکیده
اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب شده و موجب رکود اجتماعی در زمینه‌های مختلف می‌گردد، همچنین ویرانگری‌های حاصل از آن زمینه‌ساز سقوط بسیاری از ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی و اخلاقی شده و بدین ترتیب سلامت جامعه را به طور جدی به مخاطره می‌اندازد.
کشور ایران به دلیل شرایط خاص و همجواری با مراکز عمده تولید کننده مواد مخدر و قرار گرفتن در بهترین و کوتاهترین مسیر ترانزیت در چند دهه اخیر گذرگاه انتقال مواد مخدر از افغانستان به اروپا بوده است.
در ایران مبارزه با کشت، توزیع و مصرف مواد مخدر دارای فراز و نشیب‌های زیادی بوده است به طوریکه قبل از انقلاب اسلامی غالباً دولت‌ها تحت نظارت خود اقدام به کشت و تولید مواد مخدر می‌نمودند و بعضی از شاهزادگان در حوزه‌های مافیایی خود اقدام به قاچاق مواد مخدر می‌نمودند و از موقعیت استراتژیک ایران در راه ترانزیت و قاچاق مواد مخدر که از منطقه شرق آسیا و خصوصاً از هلال طلایی صادر می‌شد همکاری و باجگیری می‌کردند تا اینکه در بعد از انقلاب اسلامی دولت مصمم به مبارزه با مواد مخدر در داخل ومرزهای کشور شد و ملت‌ها و حکومت‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی درک کردند که چنانچه هر چه زودتر چاره‌ای برای رفع این معضل اجتماعی نیندیشند بشریت به سراشیبی سقوط خواهد رفت. لذا ابتدا بعضی از حکومت‌ها که آسیب‌پذیری نفوذ مواد مخدر در میان مردم خود را لمس کردند سازوکار مبارزه و جلوگیری از آن را آماده و مردم را در راه عدم استفاده از مواد مخدر بسیج کردند و از طرفی با استفاده از قانونمندی به برخورد با تولید، توزیع و مصرف‌کنندگان اینگونه مواد پرداختند اما به زودی معلوم شد که مبارزه شهروندان و حکومت صرفاً در داخل کشور نمی‌تواند مؤثر باشد و باید با همسایگان مرزی و فرامرزی نیز در مبارزه و جلوگیری از تولید، توزیع و مصرف همگرایی به وجود آید. کشورهای جهان در آغاز قرن بیستم دریافتند که سرنوشت آنها در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر کاملاً به یکدیگر وابسته است و برای مبارزه با اعتیاد و کنترل تولید مواد مخدر غیرقانونی اقدامات گسترده‌ای را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی به انجام رسانیدند.
فهرست مطالب
چکیده.................................................................................................................................................................... آ
پیشگفتار .............................................................................................................................................................. د
مقدمه .................................................................................................................................................................... و
بیان مسئله ........................................................................................................................................................... 1
فایده و اهمیت تحقیق ......................................................................................................................................... 3
روش تحقیق ......................................................................................................................................................... 5
سئوالات تحقیق.................................................................................................................................................... 6
فرضیات تحقیق..................................................................................................................................................... 7
بخش اوّل: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی ................................................................................. 8
فصل اوّل: آشنایی با مواد روانگردان و مخدر.................................................................................................. 9
مبحث اوّل: تعاریف................................................................................................................................................ 11
گفتار اوّل: تعریف مواد مخدر................................................................................................................... 11
گفتار دوّم: تعریف مواد روانگردان ......................................................................................................... 12
مبحث دوّم: تاریخچه............................................................................................................................................. 13
گفتار اوّل: تاریخچه مواد مخدر................................................................................................................ 13
گفتار دوّم: تاریخچه مواد روانگردان....................................................................................................... 15
مبحث سوم: اقسام مواد مخدر و روانگردان........................................................................................................ 18
گفتار اوّل: اقسام مواد مخدر.................................................................................................................... 18
گفتار دوّم: اقسام مواد روانگردان........................................................................................................... 22
مبحث چهارم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان................................................................................................... 28
گفتار اوّل: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر جسم و روان انسان ...................................................... 28
گفتار دوّم: تأثیرات مواد مخدر و روانگردان بر اجتماع ......................................................................... 32
فصل دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در حقوق داخلی ایران .............................................................. 34
مبحث اوّل: بررسی مبانی فقهی اسلام پیرامون مواد مخدر................................................................................ 37
گفتار اوّل: بیان مستندات فقهی در مورد مواد مخدر............................................................................. 37
گفتار دوّم: بیان فتاوای مراجع عظام در مورد مواد مخدر ..................................................................... 39
مبحث دوّم: سیر تحوّلات قانونگذاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در حقوق ایران ................. 41
گفتار اوّل: دوران قبل از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ....................................................................... 41
گفتار دوّم: دوران پس از انقلاب جمهوری اسلامی ایران ....................................................................... 45
مبحث سوم: مواد روانگردان و مخدر از دیدگاه حقوق کیفری ایران ................................................................. 55
گفتار اوّل: بررسی عناصر تحقق جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر............................................ 56
گفتار دوّم: آئین دادرسی و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد روانگردان و مخدر ..................... 67
مبحث چهارم: بررسی و تحلیل موافقتنامه‌های کمک و همکاری دوجانبه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دوَل دیگر 69
گفتار اوّل: بررسی اسناد دو جانبه .......................................................................................................... 69
گفتار دوّم: بررسی اسناد منطقه‌ای ......................................................................................................... 71
بخش دوّم: بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد بین‌المللی ................................................................. 73
فصل اوّل: سیر قوانین و کنوانسیون‌های بین‌المللی و لزوم همکاری در زمینه مبارزه با مواد روانگردان و مخدر در ابعاد بین‌المللی ................................................................................................................................................................... 74
مبحث اوّل: لزوم همکاری و عوامل مؤثر در چگونگی شکل‌گیری قوانین بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان 76
گفتار اوّل: تاریخچه شکل‌گیری قوانین بین‌المللی ................................................................................ 76
گفتار دوّم: عوامل مؤثر در ایجاد نهادهای بین‌المللی ........................................................................... 85
گفتار سوم: لزوم اقدامات بین‌المللی در امر مبارزه با مواد مخدر و روانگردان .................................... 86
مبحث دوّم: بررسی مهمترین کنوانسیون‌های بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان و تأثیر آن‌ها در عرصه جهانی 88
گفتار اوّل: کنوانسیون واحد مواد مخدر سال 1961 ................................................................................ 88
گفتار دوّم: کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 و پروتکل اصلاحی معاهده واحد 1961 مصوب 1972 ژنو 92
گفتار سوم: کنوانسیون بین‌المللی مواد مخدر و روانگردان 1988 ...................................................... 97
مبحث سوم: نقش ارکان اصلی سازمان ملل متّحد در زمینه مبارزه با مواد مخدر ............................................ 105
گفتار اوّل: مجمع عمومی و تنظیم و تصویب اسناد جدید (2003- 1976) ............................................. 105
گفتار دوّم: شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) ......................................................................... 109
مبحث چهارم: استراتژی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی کنترل مواد مخدر .................................................. 113
گفتار اوّل: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNDCP ........................................... 113
گفتار دوّم: طرح ساختار کلی و اهداف اصلی برنامه بین‌المللی UNOCE .......................................... 117
گفتار سوم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح جهانی ............................................................ 120
گفتار چهارم: اقدامات UNDCP و UNODC در سطح ملّی ............................................................. 125
فصل دوّم: بررسی تطبیقی اسناد ملّی و بین‌المللی در زمینه مواد روانگردان و مخدر ............................ 128
مبحث اوّل: بررسی اثرگذاری کنوانسیون‌های بین‌المللی در قوانین داخلی ایران .......................................... 130
گفتار اوّل: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون واحد مواد مخدر 1961 ......................................... 130
گفتار دوّم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مربوط به مواد روانگردان 1971 .......................... 131
گفتار سوم: اثرپذیری مقررات داخلی از کنوانسیون مواد مخدر و روانگردان 1988 .......................... 133
مبحث دوّم: بررسی وجوه اشتراک مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ........................... 136
گفتار اوّل: اشتراک در مواد مخدر تحت نظارت (دلیوری) ..................................................................... 136
گفتار دوّم: اشتراک در ضبط، توقیف اموال و عواید ناشی از قاچاق ..................................................... 137
گفتار سوم: اشتراک در آموزش و پژوهش.............................................................................................. 142
مبحث سوم: بررسی وجوه افتراق مفاد کنوانسیون‌های بین‌المللی با قوانین داخلی ایران ............................. 146
گفتار اوّل: تفاوت در معاضدت و نیابت قضایی ....................................................................................... 146
گفتار دوّم: تفاوت در استرداد مجرمین و انتقال دادرسی ..................................................................... 149
گفتار سوم: تفاوت در سیاست جنایی مبنی بر مجازات اعدام ............................................................... 151
نتیجه‌گیری ........................................................................................................................................................... 154
فهرست منابع ....................................................................................................................................................... 159
 
فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

آشنایی با جوشکاری زیر آب ***دانلود مقاله بررسی کارایی و اثربخشی منحنی یادگیری‎کتاب اسرار موفقیتدانلود آدامک حصیریکتاب ترویج وبگاه در صنعت گردشگریپروژه پایگاه داده SQL Server | کتابخــــــــانه 1سوالات و پاسخنامه کنکور سراری ریاضی و تجربیپوستر پيام رهبريپاورپوینت نقشه کلان تحریم ها به تفکیک بخش های اقتصادیدانلود لایه shapefile مرز شهرستان تویسرکان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

دانلود دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

خرید اینترنتی دانلود بررسی مواد روانگردان و مخدر در اسناد ملّی و بین‌المللی

👇🏞 تصاویر 🏞