👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
كاربرد علم فيزيك در ورزش 3
فيزيك چيست ؟ 5
شاخه هاي سنتي فيزيك : 5
تعريف علم بيومكانيك :7
رابطه علم فيزيك با ورزش : 8
تعريف علم مكانيك : 8
تعريف علم ورزش :9
تاثيرات نانوتكنولوژي 11
مواد و ساخت 11
نانو الكترونيك و تكنولوژي كامپيوتر 12
پزشكي و بهداشت 14
هوانوردي و جهان‌پژوهي 16
محيط‌زيست و انرژي 17
بيوتكنولوژي و كشاورزي 19
امنيت ملي 20
ساير كاربردهاي دولتي 21
علوم و آموزش 21
تجارت جهاني و رقابت 22
در آستانه پايان فيزيك 23
 
فيزيك پزشكي كاربرد فيزيك ، الكترونيك و محاسبات در كارهاي پزشكي است شماري از تخصص ها مثل پزشكي هسته اي كه از مواد پرتوزا براي تشخيص و درمان بيماريها استفاده مي كنند. راديو تراپي كه براي نابودي بافتهاي سرطا ني از شتابدهنده هاي خطي سود مي بردو نگاره برداري تشديد مغناطيسي نمونه هايي از فعاليت هاي فيزيك پزشكي است .
مهندسي زيستي كاربرد مهندسي در توسعه و ساخت ابزار جهت توانبخشي و همچنين مواد جديد است .
دپارتمان هاي اصلي موجود دردانشگاه عبارتند از :
فيزيك پزشكي ، نگاره برداري پزشكي ، فن آوري رسانه ها يا اطلا عات و مهندسي زيستي .
هررشته ميتواند بصورت تحصيلا ت تكميلي براي ديپلم post graduate diploma (PgDip) يا كارشناسي ارشد در علوم M.Sc بر گزار شود دوره كارشناسي ارشد دوازده ماه به طول مي انجامد وجهت ورود به آن دانشجو بايد حداقل معدل (2) دررشته فيزيك يا سايررشته هاي وابسته داشته باشد . براي مدرك (PgDip) معدل كمتري نيز جهت ورود قابل قبول است ، امادوره فقط دوترم ، يعني هشت ماه ودانشجو ترم پاياني راكه يك پروژه كوتاه تحقيقاتي است طي نمي كند . ولي توانايي علمي آنها معادل چيزي است كه براي درجهM.Sc انتظار مي رودو ممكن است درپايان ترم دوم اجازه داد ه شود تا به دوره كارشناسي ارشد راه يابند .
چه چيزهائي رادراين دوره ها ياد خواهند گرفت ؟كل دوره شامل سه ترم ، هركدام به مدت چهارماه است .
ترم اول : مقدمه عمو مي براي همه شاخه هاي فيزيك پزشكي و مهندسي زيستي است . واحدهاي ارائه شده شامل تشخيص پرتوي ، پزشكي هسته اي ، راديوتراپي، حفاظت در برابرپرتو، الكترونيك ، محاسبات ، MRI ، و مهندسي زيستي است . افزون واحدهايي در فيزيولوژي و بيوشيمي سلولي وجوددارد . درسهاي تئوري همراه باكارعملي وباليني تكميل مي شود .
ترم دوم : در اين مرحله دانشجويان در شماري از موضوعات به بررسي ژرف تري مي پردازند. اين موضوعات چنين هستند:
راديوتراپي ( پرتودرماني ) ، بيومكانيك ومهندسي ، توانبخشي ، پزشكي هسته اي ، بيومتريال ، نگاره برداري تشديد مغناطيسي ، توموگرافي تابش پوزيترون ، معماري كامپيوتروالگوريتم ، الكترونيك پزشكي وتجهيزات ، سيستم هاي كامپيوتري وروشها ، فراصوت ، حفاظت دربرابرپرتو ، تابش‌هاي غيريونيزان درپزشكي، ساختار كامپيو تر ، طراحي كامپيوترو الگو ريتم ،مواد درسي بصورت درس ، سمينار وعملي ارائه ميشود .
ترم سوم : اين ترم تنها براي دانشجويان M.Scاست و در بر گيرنده يك پروژه پژوهشي است كه بصورت يك پا يان نامه براي امتحان بوسيله ممتحن خارجي داده مي شود.پروژه هاي اخير در بر گيرنده موارد ذيل هستند:

👇 تصادفی👇

مقاله:بهداشت روانيبررسی پلی مورفیسم ژنتیکی (T1083C) , (A5522G) ژن cyp3a3 در یک جمعیت مبتلا به سرطان تخمدان در استان مازندرانبیش از صد عنوان فایل Border با فرمت EPSاستخراج ویژگی زمانی- فرکانسی جهت شناسایی دیداری مصوت های فارسی wordایران بین دو کودتا: تاریخ ایران 4دانلود مقاله و پروژه اصول انبارداريآگهی فوتHelp فارسی تمرینات تری دی مکس 2011116- ارزیابی لرزه ای ساختمان های بلند با نامنظمی مقاومت در ارتفاع ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞