👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلوددرجه حرارت کم، خشکی و شوری بالا، شرایط فشاری رایج هستند که بطور نامطلوب بر رشد گیاه و تولید محصول اثر نی گذارد. واکنش های سلول و مولکولی گیاهان به فشتارهای محیطی بطور گسترده مطالعه شده است. فهم مکانیزیم ها توسط اینکه کدام اینکه کدام گیاهان سیگنال های محیطی را دریافت و آنها را به سیستم های سلولی منتقل می کنند تا واکنش های تطابقی را فعال کنند، از اهمیت بیولوژی یا زیست شناسی است. علم و دانش درباره انتقال سیگنال فشار هم برای توسعه مستمر پرورش منطقی و استراتژی های ژن پیوندی برای رشد مقاومت فشار در محصولات لازم و ضروری است. در این دیدگاه، ما در ابتدا ویژگی های رایج انتقال سیگنال فشار در گیاهان را بررسی می کینم و سپس برخی از تحقیقات اخیر درباره تحلیل های پایه ای اجزای سیگنال دهنده را آزمایش می کینم در آخر تلاش می کنیم تا این اجزاء و شیوه های مذکور را در شبکه های انتقال سیگنال قرار دهیم به سه نوع سیگنال ده کلی، گروه بندی می شوند.
راههای انتقال کلی سیگنال فشار :
یک راه کلی برای انتقال سیگنال با درک سیگنال شروع و با تولید پیام رسان های ثانویه دنبال می شود (برای مثال فسفات های انیوستیول و گونه های اکسیژنی واکنشی) پیام رسان های ثانویه می توانند سطوح +2Ca بین سلول را مدل بندی کنند و اغلب یک پروتئین آبشاری دارای فسفر را بوجود می آوردند که در نهایت به پروتئین های مشمول در عوامل موثر در حفظ و تنظیم سلول منجر می شوند که مجموعه های خاص ژن های موثر در فشار (شکل 1) را کنترل می کنند. محصولات این ژن ها ممکن است در تولید مولکول هائی منظم مانند اسید abscisic هورمون های گیاهی (ABA)، اتیلن و اسید سالیسیک (SA) شرکت کنند. این مولکول ها می توانند به ترتیب یک حلقه ثانویه از سیگنال دهی را بوجود آورند که ممکن است. راه کلی ذکر شده در بالا را دنبال کنند، اگر چه اجزاء مختلف اغلب در این فرآیند مشمول می باشد. (شکل 1 و 2) انتقال سیگنال به تطابق و همکاری آنی و محیطی مناسب مقام مولکول های سیگنال ده نیاز دارد. از این رو مولکول های خاصی وجود دارد که در فرآیند اصلاح، ارائه یا جمع کردنی اجزاء سیگنال ده شرکت می کنند ولی مستقیماً برفرآیند سیگنال تکیه ندارند. آنها همچنین برای انتقال صحیح سیگنال های فشاری مهم می باشند. این پروتئین ها شامل اصلاح کننده های برای مثال آنزیم هایی برای لیپید سازی پروتئین، فرآیند متیل سازی، گلیکوژن، اسکاف فولدها و انطباق دهندگان (شکل 1) می باشد.
تنوع فشارهای آبیوتیک به عنوان سیگنال هایی برای گیاهان و نیاز به نسورهای چندگانه :
درجه حرارت کم، خشکی و شوری بالا محرک های بسیار پیچیده ای هستند که صفات بسایر متفاوتی دارند و هر یک از آنها ممکن است سلول گیاه را با اطلاعات کاملاً مختلف مجهز کنند. برای مثال درجه حرارت پایین ممکن است بلافاصله منجر به محدودیت های مکانیکی، تغییراتی در فعالیت های ماکرو مولکولی و پیتانسیل اسمزی کاهش یافته در محیط سلول شود. درجه شوری بال شامل هردوی اجزای (شیمیائی) و اسمزی (فیزیکی) است تنوع اطلاعات موقوف شده در سیگنال های فشاری آبیوتیک، یک جنبه از پیچیدگی سیگنال دهی فشار را تأکید می کنند.
بر مبنای این تنوع، نامحتمل است که فقط یک سنور وجود دارد که شرایط فشار را درک می کند و مقام سیگنال های متعاقب را کنترل می کند. تقریباً یک سنسور سیگنالی ممکن است فقط شاخه هائی از کاسکا (آبشارهای) سیگنالی که منظم کند که با یک جنبه از شرایط فشاری اجرا می شوند. برای مثال درجه حرارت کم برای تغییر سیالی غشاء شناخته شده است.
یک سنسوری که این تغییر را بررسی می کند، یک آبشار سیگنالی واکنشی به سیلی غشاء را اجرا می کند ولی الزاماً سیگنال دهی بکار رفته با یک پروتئین بین سلول که فعالیتش مستقیماً تحت تأثیر درجه حرارت کم است را کنترل نمی کند. از این رو ممکن است سنسورهای مقدماتی وجود داشته باشد که سیگنال فشار اولیه را درک کنند.
سیگنال های ثانویه (یعنی هورمون ها و پیام رسان های ثانویه) می توانند آبشار دیگری از رویدادهای سیگنالی را بکار اندازد از سیگنال دهی اولیه در آن زمان متفاوت باشد (یعنی یا تأخیر) و حتی در فضا (برای مثال سیگنال ها ممکن است درون یا در میان سلول ها اشاعه یابند و گیرنده های آنها هم در موقعیت های سلولی فرعی مختلف از سنسورهای اولیه باشند) (شکل 2) این سیگنال های ثانویه ممکن است در ویژگی و خصوصیت از محرک اولیه متفاوت باشند و با راههای فشاری مختلف سهیم شد. و زیر بنای تعامل بین راههای سیگنال ده برای فشارهای متفاوت و فشار از نوع محافظت پیوندی باشند. بنابراین یک شرط فشار اولیه، ممکن است راههای سیگنال دهی چندگانه را فعال کند و در زمان و فضا و خروجی ها متفاوت باشد. این راه ها ممکن است با یکدیگر و با استفاده از اجزاء مشترک تولید کننده شبکه های درهم ادغام شده اتصال یابند و یا تعمل داشته باشند.
سنسورهای بالقوه برای سیگنال های فشار آپیوتیک :
بسیاری از سنسورهای مختلف با ارائه تموع سیگنال های فشاری طبق انتظار می کنند، گرچه هیچ یک برای شرایط سرما خشکی و شوری تأیید نشده اند. مقام این فشارها برای القای جریان موقتی +2Ca به سیتوپلاسم سلول شنان داده شده اند.
بنابراین کانال های مسئول برای این جریان +2Ca ممکن است نشان از یک نوع سنسور برای این سیگنال های فشاری باشد.
 

👇 تصادفی👇

عوامل مرتبط با خشونت در خانوادهنرم افزار COMSOLنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزش- طرح و روش های تحلیل آماری در علوم تربیتی کد درس: 1215124سیستم های فازیراستان (آلبرت کامو)نسق زراعی و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارتمقاله شيوه نوين مديريت يکپارچه اطلاعات فرودگاهی و بررسی تاثير آن بر افزايش ايمنی هوائیگزارش کارآموزی علوم رنگ فرايند توليد با پوشش بيتوسيل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞