👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودآناليز رشد گياه يك تحليلي توصيفي، چند جانبه و تكميلي است كه عملكرد و شكل گياه را تفير مي كند و از داده هاي ساده اوليه مثل وزن، سطح، حجم، محتويات اجزاء گياه براي بررسي دروني كه در برگيرنده كل است. استفاده مي كند (ايوانز 1972، كاستون و ونوس 1981، هانت 1990)
در اواخر قرن 19 بررسيهاي مربوط به رشد گياه ابتدا فيزيولوژي گياه، سپس كشاورزي، امروزه اكولوژي مربوط به تكامل گياهي را براي ما روشن مي كند ( گاريز، Garnier ) در اين ژورنال هافمن (Maffmann)، پورتر اين مقاله يك نرم افزار جامع و به روز را معرفي مي كند كه در برآورده هاي آماري و رياضي به رشد گياه را مورد بحث قرار
مي دهد. اين برآوردها مي توانند برآوردهاي آماري يا حتي بي معني باشند. ما ساده ترين بررسي ممكن را كه تخمين پرامترهاي اصلي رشد طبق روشهاي صرفاً كلاسيك مي باشد بر اساس نتايج مربوط به يك بازه زماني در نظر مي گيريم. بررسيهاي ديناميك تابعي شامل استفاده از نتايج مربوط به ترسيم منحنيهايي است كه به شكل پارامتري يا آزاد
مي باشند و همچنين بررسيهاي تركيبي كه شامل رسم منحني از روي مقادير مشتق بدست آمده است.
روش مورد نياز براي سنجش رشد سني در تمام گياهان وزن خشك ( پارامتر اصلي در بررسيهاي رشد ) است به اضافه اجزاء آن: واحد سطح برگ ULR ( ميزان ماده سازي خاص ) SLA ( سطح ويژه برگ) و LWF ( وزن قطعات برگي ) اين مورد به طريق زير بهم مربوطند:
 
RGR wLRSLALwf
كه t زمان است. w: وزن خشك كل هر گياه، LA سطح برگ كل هر گياه و Lw وزن خشك برگ كل هر گياه وزن قطعه برگي ما نسبت وزن برگي (LwR ) مترادف است موحصول SLA و LwF بصورت تعريف مي شود كه به عنوان LAR يا نسبت سطح برگ شناخته مي ود. اين پارامترهاي كلي رشد هستند. و هدف اين روش اين است كه هر 5 پارامتر را تخمين كه در برگيرنده خطاي استاندارد در سطح معني دار 95% است.
روشها:
روشهاي آماري و رياضي كه بوسيله كاستون (Causton) و ونوس (Venus) بهبود بخشيده شده كه به موجب آن ميانگين پارامترهاي مربوط به نتايج بازه زماني بدرن توابع مرتب شده، حاصل مي شود.
مقدار متوسط RGR بطور دقيق در فاصله زماني t1 تا t2 از فرمول معمول فيشر (Fisher)
(1921)، بدست مي آيد
(2)
واريانس R:
(3)
كه علامت V نمايانگر واريانش است در هر دو اين معادلات w در هر دو نتيجه 1 و 2 حاضر است در معادله (2) بصورت ميانگين logew و در معادله (3) بصورت
سنجش هاي مجددد بررسي ظاهر مي شود. درجات آزادي مي باشد به منظور معمول مقدار تقريبي wLR (NAR) در يك بازه زماني مشخص در فرمول ويليامز (Wiliams 1946) استفاده مي كنيم.
(4)
كه در آن سمبول به معنايي تقريباً برابر است با مي باشد. تخمين آماري نسبت سطح برگ ، بوسيله ونوس و كاستون مشتق شده است و برابر با
(5) كه در آن C معرف املاح كوواريانس است. واريانس اين ميانگين مورد انتظار ، مجدداً از فرمول ونوس و كاستون بدست مي آيد:
(6) مجدداً متغير w و LA هر دو در نتيجه 1و 2 وجود دارند w LA و logeLA نيز در معادله 4 و 5و 6 وجود دارند با استفاده از عبارت ، ، و مشتقاتي كه در معادله 5 و 6 هستند.
(7)
(8)
(9)
(10) (11)
(12) (13) (14) (15)
براي LAR quotieut در هر نتيجه به آساني صورت F=LA/w تعريف مي شود تخمينهاي آماري F و واريانس آن، بعد از كاستون و ونوس بصورت زير داده شد.
(16)
(17)
با داشتن دو نتيجه هيچ اطلاعي در مورد ارتباط دقيق بين F و زمان بدست نمي آيد. بنابراين از تقريبهاي جداگانه F روي هر نتيجه، مقدار ميانگين LAR فرضي در بازه
t1 -t2 و واريانس آن بدست مي آيد.
(18)
ميانگين SLA و LWF و واريانس آنها به وسييله روشهاي كاربردي در مورد LAR بدست مي آيد. ضريب آلومتريك ريشه- ساقه ( شيب روي ) و واريانس آن با استفاده از تخمين احتمالي ماكزيمم دو متغيره بدست مي آيد. x به عنوان و y به عنوان و با استفاده از عبارات
 
تخمين احتمالي ماكزميم ضريب شيب خط مربوط به داده هاي در متغير از طريق زير بدست مي آيد
(20)
كه به نظر مي رسد پراكنش نرمال كوواريانس در متغيره صفر باشد
(21)
(22)
و براي 2و 1 =I
(23)
و سپس واريانس شيب بوسيله فرمول زير داده مي شود
(24) درجه آزادي تخمين ضريب آلومتريك 4-8 است.
 
 ابزار نرم افزار
1- طرح: ابزار ورودي يك PC اجرا مي شود و در ميكروسافت 2000 excel نوشته مي شود. ابزار هر لحظه يك ماتريكس داده مناسب را فعال مي كند كه در زمينه ورودي Copy -Paste مي شود. خروجي ها شامل يك سري كامل پارامترهاي رشد براي يك نتيجه مربوط به يك بازه زماني و خطاهاي استاندارد و 95% محدوديت است.
2- ورودي = ماتريكس ورودي به شكل آماري معمول مرتب مي شود ستونها براي متغيرها و رديفها براي حالات كه گياهان مي باشند. بطور كلي، متغيرها، زمان، وزن كل ريشه هر گياه، وزن كل بگ هر گياه، وزن بخش بالايي گياه منهاي برگ ( براساس وزن خشك و تر ). سطح كل برگ هر گياه مي باشند كه وجود همه ضرورت ندارد.
3- خروجي = اينها مقادير ميانگين براي RGR، ULR ( NAR)، LAR، SLA ، LWF و ضريب آلومتريك داده هاي با n=24 را نشان مي دهد.
4- واحدها = براي هر بار اندازه گيري ، وزن و سطح و در هر زمينه خروجي و ورودي، كاربر واحدهايي را از سوي Drop-down اناخاب مي كند ( ابزار تبديلات لازم را انجام مي دهد) بيشتر واحدهاي پيشنهادي، متريك هستند اما بعضي هم غير SL هستند.
 
آناليز بافت گياه در محصولات زراعي
آناليز بافت گياه راهنماي مفيد براي بازدهي باروري محصول زارعي محسوب مي شود اين بررسيها تعيين مي كنند چه نوع تغذيه اي، به چه ميزان استفاده شود و نيز بهترين زمان و روش استفاده را مشخص مي كند. اين راهنمايهاي تفسير شده در مورد برخي محصولات فرضاً آسپاراگوس ابتدا تخمين زده مي شود و بعد اصلاح مي شود اين موارد بطور دائم مورد اصلاح قرار مي گيرد و داده هاي بيشتري در ارتباط با غلظتهاي مواد غذايي و ايجاد محصول بدست مي آيد.
احتمالاً بزرگترين متغير در آناليز محصولات زارعي مربوط به سن گياه هنگام نمونه برداري است دوره رشد غالب محصولات مي تواند خيلي گسترده باشد براي مثال، كاهو در دره ساليناس (Salinas ) ممكن است طي تنها 63 روز رشد و يا بدو يا به مدت 145 روز سيب زميني ها كمتر از 100 روز رشد مي كنند ساير گياهان به بيش از 150 روز نياز دارند از اينجا معلوم مي شود كه يك انتخاب نمي تواند بر اساس شمار روزهاي دقيق آن در برخي گياهان مشكل است.
براي سيب زميني ما اين دوره را اينطور توصيف مي كنيم. گياه با 12 اينچ ارتفاع، شكل برآمدگي (توبر)، بلوغ.
در گوجه فرهنگي، اولين قرمزي رنگ اولين ميوه و از بين ميوه رسيده در كانتالوپس، شكل ميوه، ميوه نيم رشد يافته اولين ميوه رسيده.

👇 تصادفی👇

بانک کامل شماره های وایبری سراسر کشور به تفکیک شغلکامپوننت حق عضویت AEC Account Expiration Control 1.2.35 rev6808فیلم سینمایی ابد و یک روزآموزش ترکیب اینترنت های وایرلس و اینترنت موبایلنقد داستان کوتاه The Short Happy Life of Francis Macomber by Ernest Hemingwayبررسی نقش رسانه در آموزش پیشگیری از ایدز از دیدگاه کارشناسان علوم ارتباطات اجتماعی wordدانلود پروژه phd زیستویدئوی آموزشی جلسه چهارم فتوشاپ - زبان فارسیتحقیق درباره مديريت تحول ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞