👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

كاربراتور پژو 405

ارتباط با ما

دانلود


كاربراتور پژو 405
فرمت فایل:word
تعداد صفحات: 26 صفحه

چكيده
در اين مقاله با استفاده از روش حجم محدود،جريان آرام و جريان آشفته سه بعدي با تقارن محوري سوخت وهواي كا ربراتور ،مورد برسي قرار گرفته است .حوزه جريان توسط يك سيستم شبكه كه به روش جبري ايجاد مي شود ،شبكه بندي شده است.اين شبكه منطبق بر جسم است.در حل معادلات مختصات عمومي به كار گرفته شده اند.افزون بر معادلات بقاء جرم ومو منتوم،معادله هاي بقاء مربوط به سوخت هوانيز حل شدهان تا ميزان ونحوه اختلاط سوخت وهوا مورد برسي قرار گرفته با شد .در حل همزمان معادلات بقاءاز روش هاي تكرار ضمني در قالب يك حل كننده بلوك سه قطري Block Tridiagona Silver )) استفاده شده است. با توجه به اعداد ماخ نسبتاًپايين در جريان مورد برسي،جريان تراكم ناپذير فرض شده است. در اين پژوهش ،روش تصحيح كننده ي فشار ، روش معادله كمكي پتانسيل(Methodprojection)مي باشدكه خود بر حل يك معادله پواسون استوار است.با استفاده از نرم افزار توسعه يافته ،ديناميك جريان در چند مخلوط كننده گازي مورد برسي قرار گرفت.مقايسه عملكرد آنها با نتايج آزمايشگاهي نشان داد كه اين برنامه مي تواند به عنوان يك ابزار مناسب براي طراحي مخلوط كننده گازي به خدمت گرفته شود.
واژه هاي كليدي كار براتور،مخلوط كننده گازي،ديناميك جريان،مدل آشفتگي
 
 
 
مقدمه
مدتهاست كه گاز سوز كردن موتورهاي احتراق داخلي حل معادلات حركت سيال وانتقال حرارت به كارگرفته شوند.يكي از مهمترين مزاياي روش هاي عددي اين است كه تواناييهاي ويژهاي را در اختيار تحليل به عنوان يكي از روش هاي كاهش آلودگي درشهرهاي بزرگ دنيا مطرح مي باشد.در ايران نيز از سال 1350 طرح گاز سوز كزدن خودو ها مورد بررسي قرار گرفته است . شركت بوتان گاز در اين مورد پيرو بود . در سال1354سازمان حفاظت محيط زيست ايرن به علت كارهاي قبلي در زمينه طراحي مخلوط كننده، تنها آلودگي شهري تهران ،مساله گازسوزكردن تاكسي ها خودروهاي درون شهري را با گاز( نفتي) مايعGLP (Liquified Petroleum gas )مطرح نمود .
در شيراز ومشهد نيز طرح گاز سورز كردن تاكسي ها با گاز طبيعي فشردهCNG ( compressed naturalGas ) از چندين سال قبل به مورد اجرا درآمده به طور يكه امروزه حدودچند هزار تاكسي از گازطبيعي يا گاز نفتي مايع به عنوان سوخت دوم استفاده مي كنند{1}.مخلوط كننده مهمترين قسمت كيت هاي گازي است كه در عملكرد موتورهاي گاز سوزشده نقش مهمي ايفا مي كندوهندسه آن بايد متناسب با مشخصات موتور طراحي شود.از آنجاكه استفاده از نمونه هاي آزمايشگاهي مستلزم صرف وقت و هزينه هايگزاف مي باشد،چنانچه بتوان با استفاده از روش هاي عددي رفتار جريان را شبيه سازي كرد،مي توان با هزينه كم و وقت اندك بهينه سازي را انجام داد. غير خطي بودن معادلات بقاءدر سيالات همواره سبب شده است تا حل تحليلي اين معادلات به جز مسايلي كه از شرايط فيزكي وهندسي ساده برخوردارند ،غير ممكن شود.مشكلات آزمايشگاهي و حل تحليل باعث شده است تا روش هاي عددي – داشتن خصوصيت انطباق پذيري برشرايط هندسي و فيزيكي مسايل مورد نظر –به عنوان يك ابزار مناسب در در حل معادلات حركت سيال و انتقال حرترت بكار گرفته شوند يكي از مهمترين روشهاي عددي اين است كه تواناييهاي ويژه اي در اختيار تحليل گر عدددي قرار ميدهند.مهمترين اين توانايي ها امكان كنترل قابل ملاحظه بر متغير ها حاكم بر جريان سيال است.به عنوان مثال يك تحليل گر عددي مي تواند به خوبي هريك از خواص سيال را در هر نقطه در هر زمان اتدازه گيري نمايد بدوناينكهاثرات وسايل اندازه گيري در روند حركت سيال وارد شوند. كارهاي قبلي در زمينه طراحي مخلوط كننده تنها براساس تحليل صفر بعدي جريانو يا بصورت تجربي است{2} در اين مقاله يك برنامه رايا نه اي توسعه داده شده كه توان برسي عملكرد يك كاربراتورهمراه با مخلوط كننده گازي را دارد،ارائه مي شود. براي نشان دادن امكانات برنامه،دوجريان آرام وآشفته به عنوان نمونه در وانتوري كار براتورپژو 405همراه باچند هندسه مختلف مخلوط كننده ،حل و برسي شده است.  

👇 تصادفی👇

سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد حقوق - حقوق جزا و جرم شناسی - جرم شناسی کد درس: 1223107مقایسه میزان رضایت زناشویی و امیدواری در بین مادران کودکان عادی و استثنایی در شهر ..... در سال 1393واحد پارازایلین پتروشیمی بندرامامپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - شناسایی منشا و مدیریت ریسک (مطالعه موردی)تغییر رزولیشن صفحه(اندازه صفحه) با نرم افزار بسیار جالب + سورس پروژهریتمهای میکس شده ی آماده ی شش هشت مدرنآموزش مکالمه زبان انگلیسی در سه ماه با روزی 35 دقیقه تمرین بدون کتاب و مدرس ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل كاربراتور پژو 405

كاربراتور پژو 405

دانلود كاربراتور پژو 405

خرید اینترنتی كاربراتور پژو 405

👇🏞 تصاویر 🏞