👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword

ارتباط با ما

دانلود


عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه تحقیق................................. 1
بیان مسأله................................. 2
سؤالات تحقیق................................. 3
فرضیه­های تحقیق.............................. 4
پیشینه تحقیق................................ 5
اهداف تحقیق................................. 7
روش تحقیق................................... 8
سازماندهي تحقيق............................. 9
فصل اول: مفاهیم و کلیات......................... 10
مبحث اول: تعریف و پیشینه عقد مزارعه........ 11
گفتار اول: معنای لغوی و اصطلاحی عقد مزارعه در حقوق مدنی و فقه امامیه........................................... 11
گفتار دوم: پیشینه عقد مزارعه............... 13
مبحث دوم: خصوصیات و نحوه انعقاد عقد مزارعه.. 14
گفتار اول: خصوصیات عقد مزارعه.............. 14
بند اول) معوض بودن عقد مزارعه.............. 14
بند دوم) لزوم عقد مزارعه................... 14
بند سوم) تمليكى بودن عقد مزارعه............. 15
بند چهارم) حق انتفاع مزارع نسبت به زمین.... 16
بند پنجم) امکان اشتراط شرط ضمن عقد.......... 16
گفتار دوم: شرایط صیغه، متعاملین و زمین در عقد مزارعه16
بند اول) صیغه.............................. 17
بند دوم) متعاملین (زارع و مالک)............ 17
الف- بلوغ.................................. 17
ب- عقل..................................... 17
ج- قصد..................................... 17
د- اختیار.................................. 17
ه- عدم حجر................................. 18
و- مالکیت تصرف............................. 18
بند سوم) زمین (متعلق معامله)............... 18
الف- قابلیت کشت............................ 18
ب- مالکیت منافع مزارع...................... 19
ج- مساحت معین ............................. 19
فصل دوم: احکام و اثار عقد مزارعه .......... 20
مبحث اول: احکام عقد مزارعه ................ 21
گفتار اول: احکام خاص عقد مزارعه .......... 21
بند اول) مشاع بودن محصول بین زارع و مالک ... 21
بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت.......... 23
بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه­ها . 25
بند چهارم) تعیین نوع زراعت................. 26
بند پنجم) مختص بودن عقد مزارعه به زراعت..... 27
گفتار دوم: تفاوت­ها وتشابهات عقد مزارعه با عقود معین دیگر در احکام28
بند اول) مقایسه با مساقات.................. 28
بند دوم) مقایسه با اجاره................... 30
بند سوم) مقایسه با مضاربه.................. 32
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه ................. 34
گفتار اول: حقوق و تکالیف عامل و مزارع ..... 34
بند اول) حقوق و تکالیف عامل................ 34
الف- حق فسخ عامل و صور پس از فسخ........... 34
الف -1- خیار عیب........................... 34
الف -2- خیار تعذر تسلیم.................... 34
الف -3- خیار غبن............................ 34
الف -4- عدم تسلیم زمین به عامل............. 35
الف -5- فسخ عقد توسط عامل و سه حالت آن .... 35
حالت اول: فسخ مزارعه پیش از کشت............ 35
حالت دوم: فسخ مزارعه بعد از کشت و قبل از ظهور ثمره 36
حالت سوم: فسخ مزارعه بعد از ظهور ثمره....... 36
ب- انجام زرع مورد توافق و مسئولت ناشی از عدم انجام آن36
ب-1- انجام زرع مورد توافق................... 36
ب-2- مسؤولیت ناشی از عدم انجام کشت.......... 37
ج- خودداری از تعدی و تفریط................. 37
د- امکان اجیر گرفتن......................... 38
ه- شرکت عامل با دیگری...................... 38
و- انتقال یا به مزارعه دادن معامله از سوی عامل39
ز- انجام اقدامات لازم کشت.................... 39
ی- حفاظت و مراقبت متعارف از زراعت.......... 40
بند دوم) حقوق و تكالیف مزارع............... 40
الف- حق فسخ مزارع.......................... 40
الف-1- غبن مزارع........................... 40
الف-2- ترک عمل از جانب عامل................ 40
الف-3 فسخ عقد توسط مزارع و سه حالت آن...... 40
ب- تعهد به تسلیم زمین و مسئولیت ناشی از عدم تسلیم 41
ب-1- تعهد به تسلیم......................... 41
ب-2- عدم تسلیم اختیاری..................... 41
ب-3- عدم تسلیم در نتیجه قوه قاهره.......... 41
ب-4- عدم تسلیم در نتیجه غصب ملک از طرف شخص ثالث41
ج- پرداخت خراج زمین........................ 42
د- امکان انتقال زمین....................... 43
گفتار دوم: انفساخ، بطلان و انقضای مدت عقد مزارعه و آثار آن 43
بند اول) موارد انفساخ عقد مزارعه........... 43
الف- خروج زمین از قابلیت انتفاع............ 43
ب- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد........ 44
ج- فوت مالکی که مادام­العمر صاحب منافع زمین بوده است44
د- قوه قاهره............................... 44
بند دوم) آثار انفساخ....................... 45
الف- انفساخ قبل از کشت..................... 45
ب- انفساخ قبل از ظهور ثمره.................. 45
ج- انفساخ در اثنا مدت...................... 45
بند سوم) موارد بطلان عقد مزارعه............. 45
الف- عدم اهلیت یا قصد و رضای طرفین......... 45
ب- عدم تعیین موضوع عقد مزارعه یا جهت نامشروع46
ج- عدم حصول شرکت در ثمره.................... 46
د- تغییر زرع مورد توافق.................... 46
بند چهارم) آثار بطلان....................... 47
بند پنجم) انقضاى مدت در مزارعه و صور آن.... 47
الف- انقضای مدت و ابقای زمین در دست عامل... 48
ب- انقضاى مدت و عدم كشت زرع در زمين......... 49
ج- انقضاى مدت و نرسيدن زرع................. 50
فصل سوم: احکام و آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا 53
مبحث اول: احکام عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا و شناخت اوراق
مزارعه بانکی............................... 54
گفتار اول: کلیات و احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا........................................ 54
بند اول) کلیات ............................ 54
بند دوم) احکام خاص عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون ربا55
الف- صرفا مزارع بودن بانک................. 55
ب- ذکر مدت عقد مزارعه..................... 56
ج- تعیین مسئولیت ها و مخارج................ 56
د- عدم نیاز به واریز پیش پرداخت........... 56
ه- مراحل و عملیات صدور اسناد حسابداری مزارعه 57
ه-1- ثبت قرارداد.......................... 57
ه- 2- ثبت وثیقه........................... 57
ه-3- ثبت انتظامی بیمه نامه وثایق و تضمینات57
ه-4- پرداخت تسهیلات......................... 57
و- پایان عقد مزارعه........................ 57
ز- تفاوت عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا، با خرید دین و سلف در احکام...................................... 57
ز-1- تفاوت عقد مزارعه با خرید دین.......... 57
ز-2- تفاوت عقد مزارعه با عقد سلف........... 58
گفتار دوم : شناخت اوراق مزارعه بانکی....... 58
بند اول) نحوه انتشار اوراق مزارعه........... 58
بند دوم) ارکان اوراق مزارعه................ 59
الف- بانی(سفارش دهنده)..................... 59
ب- ناشر اوراق مزارعه (وکیل)................ 59
ج- دارندهاوراقمزارعه(مالك)............... 60
د- زارع................................... 60
ه- دارايی(زمین)........................... 60
و- فروشندهزمین............................ 61
ز- مؤسسهرتبه بندياعتباري................. 61
ی- امين..................................... 61
بتد سوم) انواع اوراق مزارعه................ 61
الف-اوراقمزارعهخاص...................... 61
ب-اوراقمزارعهعام........................ 62
ب-1- عام باسررسيدمعين..................... 62
ب-2- عام بدونسر رسید معین................. 62
بتد چهارم) بازاراوراقمزارعه.............. 63
مبحث دوم: آثار عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا 63
گفتار اول: الزامات و پرداخت سود در عقد و اوراق مزارعه 63
بند اول) الزامات........................... 63
الف- پرداخت نقدی به عامل................... 64
ب- شرط عدم انتقال عقد توسط عامل............ 64
ج- اخذ تأمین کافی از عامل.................. 64
د- نظارت بر حسن اجرا....................... 64
ه- بیمه کردن محصول.......................... 64
بند دوم) پرداخت سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی 64
الف- باز پرداخت تسهیلات اعطایی.............. 64
ب- تصفیه حساب.............................. 64
ج- خاتمه عملیات............................. 65
بند سوم) پرداخت سود در اوراق مزارعه........ 65
الف- پرداخت سود در اوراق مزارعه عادی....... 67
ب- پرداخت سود در اوراقمزارعه بهشرطتمليك.. 67
گفتار دوم: بررسی عقد مزارعه از لحاظ معیارهای اقتصادی67
بند اول) معیارهای اقتصادی خرد.............. 68
الف- کاهش سهم خسارات سرمایه گذار و تولیدکننده 68
ب- افزایش بهره وری و سود.................... 68
ج- بازده و سود نسبتا یکنواخت............... 68
بند دوم) معیارهای اقتصادی کلان............. 69
الف- توزیع عادلانه ثروت و رونق کشاورزی..... 69
ب- کمک به دولت............................ 69
ج- کاهش تورم و ثبات اقتصادی............... 70
د- مشارکت اشخاص فاقد سرمايه در فعالیت اقتصادی و کاهش بی کاری 70
فصل چهارم: آسیب شناسی عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا 71
مبحث اول: شبهه ربوی بودن عقد مزارعه در عملیات بانکی بدون ربا72
گفتار اول: شناخت ربا و معاملات ربوی......... 72
بند اول) تعاریف و کلیات ربا................ 72
بند دوم) دلایل گرایش به ربا................. 73
الف- نظریه‏ی هزینه‏ی فرصت.................... 74
ب-نظریه‏ی قیمت.............................. 74
ج- نظریه‏ی ترجیح زمانی...................... 75
گفتار دوم: چگونگی رفع شبهه ربا از عقد مزارعه در سیستم بانکی ایران75
مبحث دوم: تخصیص منابع در عملیات بانکی بدون ربا و مشکلات اجرایی عقد مزارعه........................................... 79
گفتار اول: روش های تخصیص منابع در بانکداری بدون ربا در ایران 79
بند اول) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی79
الف- اعطای وام و اعتبار.................... 79
ب- سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار.............. 79
بند دوم) روش های تخصیص منابع در بانکداری ربوی 79
الف- قرض الحسنه............................ 80
الف-1- حساب جاري (قرض‏الحسنه)................ 80
الف-2- حساب پس‏انداز (قرض‏الحسنه)............. 81
ب- عقود مشاركتي............................. 81
ب-1- مشاركت مدنی........................... 81
ب-2- مشاركت حقوقی.......................... 82
ب-3- مضاربه................................ 82
ب-4- مزارعه................................ 83
ب-5- مساقات................................ 83
ب-7- ويژگی‌های عقود مشارکتی................. 83
ج- عقود مبادله ای.......................... 85
ج-1- فروش اقساطي........................... 85
ج-2- اجاره به شرط تمليك..................... 85
ج-3- سلف................................... 86
ج-4- جعاله................................. 87
ج-5- خريد دين.............................. 87
ج-6- ضمان.................................. 88
ج-7- ويژگی‌های عقود مبادله­ای................ 88
د- سرمايه گذاری مستقيم..................... 89
گفتار دوم: مشکلات اجرایی عقد مزارعه......... 90
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.......... 94
5-1- نتیجه­گیری............................. 95
5-2- پیشنهادات............................. 98
منابع و مآخذ.............................. 101
چکیده
مزارعه عقدی است که بر اساس آن یک طرف به عنوان مالک، زمین مشخصی را برای مدت معین، به طرف دیگر که عامل نامیده می­شود، می­دهدتا در آن زراعت کرده و در پایان، حاصل را مطابق توافق اولیه بین خویش تقسیم کنند. مزارعه عقدی لازم، معوض و تمليكى که هدف اصلی از انعقاد آن، ایجاد شرکت در محصول است تا بتوان آن را مزارعه تلقی کرد. این عقد یکی از بخش های فقه و نیز مواد518تا542قانونمدني را به خوداختصاصداده است.
عقد مزارعه در بخش اعطای تسهیلات و تخصیص منابع قانون عملیات بانکداری بدون ربا قرار می­گیرد و یکی از روش­های تأمین نیازهای مالی کوتاه مدت و عوامل تولید در بخش کشاورزی است که موجب تشویق در امر کشاورزی و افزایش تولید محصولات خواهد شد. در کنار عقد مزارعه، اوراق مزارعه را داریم که ابزاربسيارخوبي جهت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و کمک به زارعین بدون زمین می­باشد.
می­توان با در نظر گرفتن شروط قید شده در قانون بانکداری بدون ربا و استنباط از نظر فقها، عملیات پرداخت سود در عقد مزارعه بانکی را غیرربوی تلقی کرد؛ لیکن آنچه مورد انتقاد حقوق دانان و فقها واقع گشته، نحوه‏ی به کارگیری عملی قانون و آیین نامه‏هاست. اینکه در عمل، بانک­ها قبل از این که میزان سود مشخص شود، سودی را تحت عنوان حداقل سود مورد انتظار، قطعی فرض کرده و سهم خویش را اخذ می­کنند این را با ذات عقود مشارکتی من جمله مزارعه در منافات می دانند و در نتیجه این موضوع باعث شده که جهت­گیری فعالیت های بانک­ها عمدتاً به سمت به کارگیری عقود با بازدهی ثابت من جمله قراردادهای مبادله‌ای شود و الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها از جمله مزارعه سبب صوری‌ شدن این قراردادها شده است.
کلمات کلیدی: عقد، مزارعه، بانک، ربا، قانون.
مقدمه تحقیق
«ينبت لكم به الزّرع و الزّيتون و النّخيل و الاعناب و من كلّ الثّمرات انّ في ذلك لاية لقومٍِ يتفكّرون»«از آب باران زراعت­ها بروياند و درختان زيتون، خرما و انگور و از هر گونه ميوه بپرورد و در اين كار قدرت و آيات الهي براي اهل فكر پديداراست». ( قرآن كريم سوره النحل آيه 11).
شکر پروردگار عزوجل که فرصتي عنایت فرمود تا بتوان در این پایان­نامه كشاورزي و بالاخص عقد مزارعه را از ديدگاه قوانين اسلامي، يعني دينی که افتخار رهبرش احداث نخلستان و حفر چاه به منظور آبياري آن، جهت تأمين غذاي محتاجان جامعه است را در قالب بانکداری مورد بررسي قرار داد.
در امر زراعت قوانين پيشرفته و مدوني در فقه به نام مساقات، مزارعه و … مــوجــود است كه روشنگر حقوق و مباحث حقوقـی فراوانی مي باشد. در قانون مدنى در ماده 518 مزارعه بدین صورت تعریف شده است: «عقدى است كه به موجب آن احدی از طرفين زمينى را براى مدت معينى به طرف ديگر مى‏دهد كه آن را زراعت كرده و حاصل را تقسيم كند». طرفى كه زمين را تأمين مى‏كند، «مزارع» يا مالك و طرفى كه زراعت مى‏كند، «زارع» يا عامل ناميده مى‏شود.
عقد مزارعه يكى از روش­هاى تأمين نيازهاى مالى كوتاه­مدت در بخش كشاورزى و يكى از ابزارهاى كمك به كشاورزان، علی­الخصوص کشاورزان بدون زمین است و به منظور افزايش بهره­ورى و توليد محصولات كشاورزى فایده بخش خواهد بود. در كشور ما، زارع همواره یکی از ضعيف ­ترين اقشار جامعه بوده و هست كه در بخش­هاى اقتصادى فعاليت مى‏كند كه سيستم بانكى براى حمايت از اين قشر می­بایست عقد مزارعه را به جريان اندازد و ایرادات اجرایی آن را مرتفع سازد.
 بیان مسأله
با گسترش صنعت بانکداری، متفکران مسلمان به این فکر افتادند که به شکلی از این پدیده استفاده کنند؛ اما به دلیل آن که بیشتر فعالیت­های بانک براساس قرض با بهره است که از نظر اسلام ربا و ممنوع می­باشد، از این­رو ابتدا تلاش نمودند با حفظ عملیات بانکداری متعارف، بهره را توجیه نمایند. در اینجا بود که برخی اندیشمندان اسلامی درصدد طراحی بانکی براساس معاملات اسلامی برآمدند و نتیجه آن را امروزه در قالب بانک­های بدون ربا و اسلامی در سراسر دنیا و در ایران مشاهده می­کنیم (میرجلیلی، 1372).
از زمره معاملات اسلامی که در فقه اسلامی مورد توجه قرار گرفته و در قانون مدنی ایران نیز به تبع آن وارد شده است، عقد مزارعه است. قانون­گذار در این قانون مواد 518 تا 542 را به این قرارداد اختصاص داده است که به موجب آن یک طرف (عامل) زمینی را که مناسب زراعت است به مدت معینی که برای رسیدن محصول کافی باشد در اختیار دیگری (مزارع) می­گذارد تا زراعت نموده و در محصول آن به نسبت سهام تعیین شده شریک شوند.
عقد مزارعه در قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیز مورد توجه قرار گرفته تا به عنوان یکی از ابزارهای مهم شرعی به بانک­ها کمک نماید تا در امور کشاورزی بر اساس یک عقد تأیید شده اسلامی سرمایه­گذاری کنند و به دولت نیز کمک می­کند تا بخشی از سیاست­های ارضی و کشاورزی خود را بدین طریق پیش ببرد؛ لیکن با وجود اینکه این عقد مبنای شرعی دارد، بانک­ها در عمل و از حیث اعطای تسهیلات بانکی در قالب مزارعه شرایط فراوانی به این عقد تحمیل می­نمایند (موسویان، 1384).
این شرایط و ضوابط خاص در قانون عملیات بانکداری بدون ربا و آیین­نامه­های موجود باعث گشته که عقد مزارعه منعقد شده در بانک از حیث تطابق با شرع با ابهام و چالش مواجه گردد. بنابراین مسأله اساسی این است:
 سؤالات تحقیق
سؤال اصلی
آیا قراردادهای معمول در عملیات بانکی کشور تحت عنوان مزارعه با عقد معین مزارعه در قانون مدنی مفادا انطباق دارند و یا آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است را می ­توان عقدی غیرمعین محسوب نمود؟
سؤالات فرعی
اولاً: براساس احکام ربا در فقه امامیه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی چه صورتی به خود می­گیرد؟
ثانیاً: در صورتی که در عقد مزارعه عملیات بانکی با عدم سود مواجه شویم، آیا اخذ بهره بانکی قابل توجیه است؟
با وجود اینکه تحقیقات پیشین برخی عقود اسلامی را در عرصه بانکداری بدون ربا مورد توجه قرار داده­اند؛ اما به عقد مزارعه در این عرصه توجه نگردیده است در حالی که قرارداد مزارعه می­تواند به عنوان یکی از مهم­ترین ابزارهای بانکی هم به بانک، هم به دولت و هم به زارعین بدون زمین کمک نماید تا سرمایه انباشته خود را در این عرصه به گردش درآورد، سیاست­های ارضی و اجتماعی را اعمال کند و انگیزه کافی برای تلاش و کسب سود حلال را در کشاورز (مزارع) ایجاد کند. این تحقیق تلاش خواهد کرد تا ضمن بررسی اصول فقهی و قانونی حاکم بر عقد مزارعه، اجرای آن را در عملیات بانکی بدون ربا بر این اساس مورد مطالعه قرار داده و ارکان و شرایط و نحوه اجرای آن را تبیین و تحلیل نماید و به سؤالات فوق پاسخ دهد. در جواب سؤالات مطروحه باید گفت:
 فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
چنین به نظر می­رسد آنچه در عملیات بانکی کشور مورد عمل است علی­رغم عنوان مزارعه، عقد غیرمعین و خاص است.
فرضیه فرعی اول:
چنین به نظر می­رسدکه سود حاصل از عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل تطبیق بر احکام فقهی باشد.
فرضیه فرعی دوم:
چنین به نظر می­رسد که اخذ بهره بانکی در صورت عدم سود در عقد مزارعه در عملیات بانکی، قابل توجیه نبوده و جایگاه حقوقی ندارد.


👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید مصنوعات سنگیایمونولوژی کوبای ترجمه دکتر محمد علی بهار - متن کاملAsikart QuickIcons Pro V2.0.6 - کامپوننت افزودن آیکون های دسترسی سریع به کنترل پنل جوملاپاورپوینت مبانی تجارت الکترونیکارزيابي كارايي كانال هاي توزيع با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاگزارش کار آزمایش تیر نامعینپروژه آماده رستوران ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword

عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword

دانلود عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword

خرید اینترنتی عقد مزارعه در قانون عملیات بانکی بدون رباword

👇🏞 تصاویر 🏞