👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword

ارتباط با ما

دانلود


انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword
 مقدمه ..........................................................................................................................2
فصل یکم : کلیات ..................................................................................................... 6
مبحث یکم – مفاهیم ......................................................................................................................7
مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری ......................................................................22
مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ..............................................................................27
 
فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ..............................................................30
مبحث اول- انحلال اختیاری ....................................................................................................... 31
مبحث دوم- انحلال اجباری .........................................................................................................39
 فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی .....................................................................59
مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ......................................................................60
مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده ....................................................................................69
مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده .................................................................................73
 فهرست منابع و مأخذ ...................................................................................................................86
 چکیده:
علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری. در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.
در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی:
انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان
شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
قانون تجارت ایران در سال 1311 از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده و موادی از آن با توجه به وضع موجود در آن زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته که در آخر سال 1347 مورد تصویب قرار گرفته و از ماده 199-231 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بحث انحلال شرکت های تجاری اختصاص داده شده است و همچنین از ماده 202 تا 218 ق.ت. در مورد امور تصفیه شرکت های تجاری بحث شده است.
همان طور که از موجبات انحلال شرکت های تجاری بر می آید انحلال شرکت ها علی الاصول دو نوعند: الف) انحلال ارادی (اختیاری) ب) انحلال اجباری: 1- انحلال قانونی 2- انحلال قضایی
تقسیم بندی فوق بر این مبنا استوار است که در انحلال ارادی، شرکا و سهامداران شرکت تجاری متنفقاً و یا با اکثریتی که قانون تجارت و اساسنامه شرکت مقرر نموده است، تصمیم به خاتمه دادن به حیات شرکت می گیرند. ولی در انحلال اجباری 1) انحلال قانونی با توجه به احکام قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت، اقدام به انحلال شرکت می شود و بقا یا انحلال شرکت موضوعیت پیدا می کند 2) در انحلال به حکم دادگاه نیز موجب انحلال، حکم مرجع صلاح قضایی است مثل مواردی که قانون تجارت به شرکا، سهامداران و یا اشخاص ذی نفع حق داده است تا رجوع به دادگاه طرح دعوی، انحلال شرکت را درخواست کند.
در حقوق انگلستان، تقسیم بندی انواع انحلال شرکت تجاری بدین صورت است که انحلال را به دو دسته تقسیم کرده اند: انحلال اختیاری و انحلال اجباری، انحلال اجباری در حقوق انگلیس، به آن انحلالی اطلاق می شود که بنا به حکم دادگاه صورت گیرد و انحلال اختیاری نیز همان تصمیم سهامداران شرکت به اختتام فعالیت و حیات شرکت است. در قانون توقف انگلیس همچنین هفت مورد و موجب برای انحلال اجباری یک شرکت تجاری برشمرده است. من جمله حق اقامه دعوی سهامداران شرکت بر ضد مدیران و درخواست انحلال شرکت توسط آنان و نیز عدم تأئید دیون شرکت و ورشکستگی.
1- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آن ها
2- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، ...
1- لزوم آشنایی با خرین مبانی در خصوص ورشگستگی
2- لزوم اصلاح قوانین داخلی
سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
سؤالات فرعی
(1) : آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
(2) : تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟
1- در هر دو کشور انحلال شرکت تجاری جز در موارد مصرح مجاز نیست.
2- اثر عمومی اصلی انحلال شرکت های تجاری در هر دو کشور این است که پس از انحلال، تصفیه اموال شرکت آغاز می شود.
3- فوت، حجر شرکاء ضامن در شرکت های شخص یا مختلط اصولاً سبب انحلال است.
بررسی، تحقیقات و پایان نامه ها و کتب و سایتهای اینترنتی نشان گر این مطلب است که تحقیق درخوری در این حوزه انجام نشده است. البته پایان نامه ای با عنوان (بررسی تطبیقی انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان در سال 1384، در دانشگاه قم، به وسیلۀ آقای الهوردی قلی زاده) دفاع گردیده است که تأکیدی بر قاعده عمومی انحلال ننموده است و اکتفا به تطبیق دو کشور نموده است و همچنین اشارتی به لایحۀ 1391 ق.ت. و همچنین قانون 2006 انگلستان ننموده است که پایان نامه اینجانب اصولاً بر قواعد عمومی که شامل موجبات شرکت و همچنین نگاهی ویژه به ل.ق.ت. مصوب 1391 نموده است.
در این نوشتار از کتب حقوقی علوم انسانی و همچنین در اکثر داده ها می توان از تفسیر تحلیلی و نظرات حقوقدانان و مقالات مورد استفاده قرار گیرد. بایستی گفت که روش تحقیق‌مان به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و نوع نوشتارمان به صورت ابزار فیش برداری از کتب و مقالات و منابع الکترونیک موجود در پایگاه های اینترنتی و سایر پایگاه ها و داده ها است.
با توجه به مقتضیات
 مقدمه ..........................................................................................................................2
فصل یکم : کلیات ..................................................................................................... 6
مبحث یکم – مفاهیم ......................................................................................................................7
مبحث دوم – مبانی و ماهیت انحلال شرکت تجاری ......................................................................22
مبحث سوم- تاریخچه انحلال شرکت تجارتی ..............................................................................27
 فصل دوم: موجبات انحلال شرکت تجارتی ..............................................................30
مبحث اول- انحلال اختیاری ....................................................................................................... 31
مبحث دوم- انحلال اجباری .........................................................................................................39
 فصل سوم: آثار انحلال شرکت تجارتی .....................................................................59
مبحث اول- اداره کنندگان امور شرکت منحل شده ......................................................................60
مبحث دوم- اداره امور شرکت منحل شده ....................................................................................69
مبحث سوم- تصفیه امور شرکت منحل شده .................................................................................73
 فهرست منابع و مأخذ ...................................................................................................................86
 چکیده:
علی الاصول شرکت های تجارتی در ایران و انگلستان به دو صورت منحل می شوند: 1) انحلال داوطلبانه (توافقی)، 2) انحلال اجباری. در انحلال داوطلبانه شرکاء یا همان سهامداران حسب مورد با اتفاق یا اکثریت آرا حق منحل نمودن شرکت تجارتی را دارا می باشند و بدین وسیله شرکت منحل می شود منتها در حقوق انگلستان به جز سهامداران، طلبکاران و حتی دادگاه نیز حق انحلال شرکت را به صورت داوطلبانه دارا می باشند.
در انحلال اجباری این انحلال، به دو قسمت قابل تقسیم است: 1) انحلال قانونی و 2) انحلال قضایی در انحلال قانونی، شرکت به موجب قانون منحل می شود و تراضی شرکاء و حکم دادگاه در این زمینه اثری ندارد. و شرکاء یا سهامداران صرفاً اعلام کننده این وضع قانونی هستند. در حقوق انگلستان انحلال به وسیله قانون تعریف نشده است که می توان مهمترین تفاوت در حقوق دو کشور باشد. در انحلال قضایی قانون گذار مواردی را که شرکت به وسیله آن و با رأی دادگاه منحل می شود را احصاء نموده است که ماده 201 ل.ا.ق.ت. مصوب 1347 از مهمترین مواردی است که با رأی دادگاه منحل می شود در انگلستان نیز قانون گذار موارد (انحلال) شرکت به وسیلۀ دادگاه را مشخص نموده است منتهی اختیار دادگاه در این زمینه بسیار گسترده است و گاهی اوقات بنا به اختیار و قدرتی که دارد می تواند شرکت را منحل نماید. به طور کلی در حقوق ایران شرکت ها به صورت مجزا انحلالشان پیش بینی شده است و قانون گذار برای هر یک قاعده ای را بیان نموده است که این قاعده ممکن است در بعضی شرکت ها به صورت عام باشد گاهی به صورت خاص چرا که همان طور که برای تشکیل هر شرکت قانون گذار راه حل خاصی را بیان نموده بالطبع برای انحلالش نیز ممکن است راه حل خاصی را بیان نموده باشد. در انگلستان در تمامی شرکت ها یک قاعده عمومی وجود دارد که شرکت ها بر اساس همان قاعده عمومی منحل می شوند که این هم از جمله تفاوت‌هایی است که در حقوق دو کشور وجود دارد.
واژگان کلیدی:
انحلال شرکت تجارتی، انحلال داوطلبانه، انحلال اجباری، حقوق ایران، حقوق انگلستان
شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظائف ابوت و نبوّت و غیره. بنابراین اشخاص حقوقی مانند اشخاص حقیقی به وجود می آیند، زندگی می کنند و می میرند و به وجود آمدن آن ها در حقیقت تشکیل و ثبت قانونی آن هاست و زندگی و حیات شان همان فعالیتی است که برای رسیدن به اهداف خاص خود عهده دار می گردند و مرگ اشخاص حقوقی هم انحلال آن هاست. که در این پایان نامه انحلال شرکت را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.
قانون تجارت ایران در سال 1311 از قانون تجارت فرانسه اقتباس گردیده و موادی از آن با توجه به وضع موجود در آن زمان مورد اصلاح و بازبینی قرار گرفته که در آخر سال 1347 مورد تصویب قرار گرفته و از ماده 199-231 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت به بحث انحلال شرکت های تجاری اختصاص داده شده است و همچنین از ماده 202 تا 218 ق.ت. در مورد امور تصفیه شرکت های تجاری بحث شده است.
همان طور که از موجبات انحلال شرکت های تجاری بر می آید انحلال شرکت ها علی الاصول دو نوعند: الف) انحلال ارادی (اختیاری) ب) انحلال اجباری: 1- انحلال قانونی 2- انحلال قضایی
تقسیم بندی فوق بر این مبنا استوار است که در انحلال ارادی، شرکا و سهامداران شرکت تجاری متنفقاً و یا با اکثریتی که قانون تجارت و اساسنامه شرکت مقرر نموده است، تصمیم به خاتمه دادن به حیات شرکت می گیرند. ولی در انحلال اجباری 1) انحلال قانونی با توجه به احکام قانون تجارت و یا اساسنامه شرکت، اقدام به انحلال شرکت می شود و بقا یا انحلال شرکت موضوعیت پیدا می کند 2) در انحلال به حکم دادگاه نیز موجب انحلال، حکم مرجع صلاح قضایی است مثل مواردی که قانون تجارت به شرکا، سهامداران و یا اشخاص ذی نفع حق داده است تا رجوع به دادگاه طرح دعوی، انحلال شرکت را درخواست کند.
در حقوق انگلستان، تقسیم بندی انواع انحلال شرکت تجاری بدین صورت است که انحلال را به دو دسته تقسیم کرده اند: انحلال اختیاری و انحلال اجباری، انحلال اجباری در حقوق انگلیس، به آن انحلالی اطلاق می شود که بنا به حکم دادگاه صورت گیرد و انحلال اختیاری نیز همان تصمیم سهامداران شرکت به اختتام فعالیت و حیات شرکت است. در قانون توقف انگلیس همچنین هفت مورد و موجب برای انحلال اجباری یک شرکت تجاری برشمرده است. من جمله حق اقامه دعوی سهامداران شرکت بر ضد مدیران و درخواست انحلال شرکت توسط آنان و نیز عدم تأئید دیون شرکت و ورشکستگی.
1- پی بردن به مبانی و قواعد راجع به انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و عمومیت یا عدم عمومیت آن ها
2- اصلاح قانون تجارت قوانین مشابه در حوزه اقتصاد، پولی بانکی، بیمه، ...
1- لزوم آشنایی با خرین مبانی در خصوص ورشگستگی
2- لزوم اصلاح قوانین داخلی
سؤال اصلی: قاعده عمومی حاکم بر انحلال شرکت تجاری در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
سؤالات فرعی
(1) : آثار عمومی انحلال در حقوق ایران و انگلستان چیست؟
(2) : تأثیر فوت و حجر در انحلال شرکت تجاری چیست؟
1- در هر دو کشور انحلال شرکت تجاری جز در موارد مصرح مجاز نیست.
2- اثر عمومی اصلی انحلال شرکت های تجاری در هر دو کشور این است که پس از انحلال، تصفیه اموال شرکت آغاز می شود.
3- فوت، حجر شرکاء ضامن در شرکت های شخص یا مختلط اصولاً سبب انحلال است.
بررسی، تحقیقات و پایان نامه ها و کتب و سایتهای اینترنتی نشان گر این مطلب است که تحقیق درخوری در این حوزه انجام نشده است. البته پایان نامه ای با عنوان (بررسی تطبیقی انحلال شرکت های تجاری در حقوق ایران و انگلستان در سال 1384، در دانشگاه قم، به وسیلۀ آقای الهوردی قلی زاده) دفاع گردیده است که تأکیدی بر قاعده عمومی انحلال ننموده است و اکتفا به تطبیق دو کشور نموده است و همچنین اشارتی به لایحۀ 1391 ق.ت. و همچنین قانون 2006 انگلستان ننموده است که پایان نامه اینجانب اصولاً بر قواعد عمومی که شامل موجبات شرکت و همچنین نگاهی ویژه به ل.ق.ت. مصوب 1391 نموده است.
در این نوشتار از کتب حقوقی علوم انسانی و همچنین در اکثر داده ها می توان از تفسیر تحلیلی و نظرات حقوقدانان و مقالات مورد استفاده قرار گیرد. بایستی گفت که روش تحقیق‌مان به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد و نوع نوشتارمان به صورت ابزار فیش برداری از کتب و مقالات و منابع الکترونیک موجود در پایگاه های اینترنتی و سایر پایگاه ها و داده ها است.
با توجه به مقتضیات

👇 تصادفی👇

دانلود کتاب ژاک و اربابشدون خوانبهبود كارایی مدل روندیابی ماسكینگام با استفاده از یكسان سازی ساختار آب نمود بالادست در دوره های واسنجی و پیش بینیدانلود مقاله ارسال و دریافت رادیویی امواج بوسیله مدارات مجتمعامتحان نهایی آشنایی با بناهای تاریخی سوم هنرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91اثر تبلیغات شفاهی بر انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگریسوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- ادیان و عرفان-متون عرفانی فارسی 2 دو کد درس: 1220154فایل فلش فارسی y625-u32 بیلد 104 همراه با آموزش دانگرید209-تعیین امپدانس دینامیكی خاك در تحلیل اندركنش با سازه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword

انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword

دانلود انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword

خرید اینترنتی انحلال شرکت های تجارتی در حقوق ایران و انگلیسword

👇🏞 تصاویر 🏞