👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ماهيت حقوقی مزايدهword

ارتباط با ما

دانلود


ماهيت حقوقی مزايدهword
فهرست
عنوان صفحه
 چكيده1
مقدمه2
الف)بيان مسئله3
ب) پرسش‌هاي تحقيق3
ج) فرضيات تحقيق4
د) اهداف تحقيق4
ه) روش تحقيق5
ن) پیشینه تحقیق5
و) کاربران تحقیق6
ی) توجیه پلان6
فصل نخست: كليات و مفاهيم7
گفتار اول: مزايده و انواع آن7
بند اول: تعريف لغوي مزايده7
بند دوم: تعريف اصطلاحي مزايده9
بند سوم: انواع مزايده10
الف) مزایده از منظر قانون حاکم11
1) مزايده در ادارات و نهادهای دولتي11
2) مزايده در اجرای اسناد12
3) مزايده در اجرای احکام13
ب) مزایده از منظر شکل اجرا17
1) مزايده كتبي17
2) مزايده شفاهي17
گفتار دوم: مفاهيم مشابه18
بنداول: وجوه اشتراك و افتراق مزايده با بيع18
الف) وجوه اشتراك18
ب) وجوه افتراق19
بنددوم: وجوه اشتراك و افتراق مزايده در اجرای احکام بامزايده در اجرای اسناد22
الف) وجوه اشتراك22
ب) وجوه افتراق23
گفتار سوم: محاسن و معايب مزايده25
الف) محاسن25
ب) معايب26
فصل دوم: ارکان مزايده27
گفتار اول: ايجاب27
بنداول: موجب28
الف) نمايندگي28
ب) اجباري بودن اعطاي نمايندگي30
ج) مقيدبودن اختيار نماينده توسط قانون30
بند دوم: ايجاب در مزايده مرحله اول و مزايده مرحله دوم31
الف) ايجاب در مزايده مرحله اول31
ب) ايجاب در مزايده مرحله دوم31
بند سوم: ايجاب نامه33
الف) محتواي ايجاب نامه اموال منقول34
ب) محتواي ايجاب نامه اموال غيرمنقول36
گفتار دوم: قبول40
بند اول: قابل41
الف) پيشنهاد دهندگي قابل41
ب) حق تقدم براي اهالي محل وقوع مال42
ج) ممنوعيت برخي افراد از شركت در مزايده43
بند دوم: قبول در مزايده مرحله اول و مزایده مرحله دوم44
الف) قبول در مزايده مرحله اول44
ب) قبول در مزايده مرحله دوم46
گفتار سوم: تشريفاتي بودن مزايده47
بند اول: حضور دادورز و نماينده دادسرا50
الف) حدود اختيارات دادورز50
ب) نقش نماينده دادسرا و وظايف آن52
بند دوم: زمان و مكان مزايده.......................................................................................................................54
الف) تراضي طرفين54
ب) ضوابط قانوني 1- محل مزايده 2- زمان مزايده56
بند سوم: نحوه اعلان ايجاب مزايده60
الف) ابلاغ تكليفي ايجاب61
1)انتشار در روزنامه محلي............................................................................................................................61
2) انتشار در قسمت اجرا و محل فروش62
3) الصاق درمعابر63
4) الصاق آگهي در محل وقوع ملك64
ب) ابلاغ اختياري ايجاب64
فصل سوم: معايب و ايرادات قانون اجراي احكام در مزايده66
گفتار اول: ایجاد توالی فاسد در ماده ی 131 قانون اام66
بند اول) نظريه ی فروش مال به هر مقدار67
بند دوم) نظريه ی فروش مال به هرقیمت71
بند سوم) نظريه ی فروش مال به قیمت عادلانه74
بند چهارم) نتيجه گيري و پيشنهاد77
گفتار دوم: هزينه‌هاي انتقال رسمي مال79
بند اول) طرح ايراد79
بند دوم) راهكار81
گفتار سوم: تسليم نمودن مال مورد مزايده...................................................................................................83
بند اول) طرح ايراد83
بند دوم) راهکار84
نتیجه گیری........................................................................................................................................85
منابع و ماخذ..............................................................................................................................................88
علائم اختصاري
ق. م........................................................................................................ قانون مدني
ق.ا.ا.م........................................................................................................ قانون اجراي احكام مدني
ق.م.ع........................................................................................................ قانون محاسبات عمومي
ق.م.م........................................................................................................ قانون مالياتهاي مستقيم
آ.ا.م.ا.ر.ل........................................................................................................ آئين نامه اجرايي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي به شكايت از عمليات اجرايي
 چكيده
مزايده عقدي است متعين كه اجراي احكام به قائم مقامي مالك و با نظارت مدعي العموم مال تعرفه شده را جهت فروش، از مبلغ ارزيابي شده و با ذكر مشخصات و اوصاف آن به موجب اعلان كتبي به اطلاع خريداران احتمالي رسانيده و د رنهايت مال متعلق به كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد دهد.
شايسته آن است كه براي حل مشكل مزايده مرحله دوم ، بايد به مراحل مزايده افزود و هرچه مراحل مزايده بالاترمي رود، اجازه فروش به پائين تر از قيمت كارشناسي را با درصد مشخص و معين داده شود و يا اينكه مال را در صورت عدم خريدار در همان مرحله اوّل با قيمت كارشناسي به بستانكار واگذار نمائيم .
هزينه هاي نقل و انتقال رسمي مال و دارائي نيز بهتر است ازثمني كه برنده مزايده به حساب دادگستري واريز نموده، برداشت گردد.
همچنين پيشنهاد مي گردد؛مراجع قانون گذاري با تفكيك اموال منقول و غير منقول و حالت هايي كه مال در تصرف محكوم عليه مي باشد و يا در تصرف شخص ثالث است، به تكليف اداره اجرا به تسليم و تحويل مال به برنده مزايده ،اشاره نمايند .
 کلید واژه: مزایده، بالاترین قیمت ،کارشناس، قابل، موجب، ایجاب،قبول،ایجاب نامه
 مقدمه
علت انتخاب موضوع اين پايان نامه، برخورد با مواردي بود كه در محاكم قضائي با آن مواجه شدم، به عنوان مثال در كمال حيرت و شگفتي، كارخانه اي را كه با قيمت كارشناسي يك ميليارد تومان، ارزيابي شده بود، فردي با قيمت چهارصد ميليون تومان بعنوان برنده مزايده آن را تصاحب نمود ويا برخي قضات ديگر كه دغدغه عدالت خواهانه داشتند با اين تفسير كه در ماده 131 قانون اا مدني تصريح به هر ميزان شده و ميزان از وزن مي آيد، فلذا به هر مقدار و اندازه اي كه مال خريدار داشته باشد، به فروش خواهد رفت و نه به هر قيمت، برداشت خودشان از قانون را اعمال مي نمودند.
در همين راستا، بر آن شدم تا با تبيين جايگاه، موقعيت و ماهيت مزايده، به درك بهتر آن و عندالزوم تفسير و برداشت صحيح از آن كمكي هرچند ناچيز بنمايم.
 
نكته اي كه در اين خصوص شايان توجه است اين است كه وقتي ما مي گوييم مزايده همان گونه كه درفصل نخست نيز تقسيم بندي كلي از مزايده را عنوان داشته ام، مصادیق. متعددی از ان به ذهن متبادر میگردد، لكن اين پايان نامه بر ان نیست كه به توضيح تمامي ان موارد بپردازد و موضوعي كه در اين پايان نامه بدان پرداخته خواهد شد ،مزايده ايست كه وفق قانون اجراي احكام مدني مصوب 56 اعمال مي شود. متعاقب همين مسئله بايد اذعان نمايم، عنوان پيشنهادي ابتدائي اينجانب نيز مزايده وفق قانون اجراي احكام مدني بوده كه با نظر اساتيد محترم عنوان مزايده مورد تصويب قرار گرفته است.
 مع ذلك، در اين پايان نامه سعي شده با تبيين اركان مزايده، از جمله ايجاب و قبول در مزايده، اصل تشريفاتي بودن مزايده و تفكيك وظايف مدير اجرا، دادورز و نماينده دادسرا و بيان اهميت زمان و مكان و ضوابط موجود درآن به درك درستي از مزايده، دست پيدا كنيم.
همچنين معايبي كه در همين راستا در قانون اجراي احكام مدني وجود داشته را عنوان و براي برون رفت از اين مسائل پيشنهاداتي را نيز ارائه نمودم كه اميدوارم قدمي هرچند نازل در رفع مشكلات ومصائب اجراي احكام برداشته باشم.
الف) بيان مسئله
قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، جهت فروش اموال توقيف شده محكوم عليه ضوابط و قواعدي وضع نموده، كه لحاظ اين مواد قانوني مي‌تواند ما را به ماهيت حقوقي عقد مزايده رهنمون سازد. قدر مسلم بررسي ماهيت حقوقي عقد مزايده، مي‌تواند راهگشاي ما در بسياري از موارد باشد. اينكه ما بدانيم عقد در چه زماني منعقد مي‌شود و آيا علاوه بر ايجاب و قبول جري تشريفات قانوني نيز از اركان اصلي عقد مي‌باشد يا خير و يا اينكه ما بدانيم مزايده، چگونه عقدي است . بحث اهليت و طرق احراز آن در اين عقد چگونه است؟ آيا اين عقد را مي‌توان استثنايي بر قواعد عمومي قراردادها و ماده 190 قانون مدني دانست. اينجانب در اين وجيزه، سعي بر آن دارم حتي المقدور و در حد بضاعت علمي خود، براي اين پرسشها و پرسشهايي از اين قبيل، پاسخهايي در خور و مقرون به واقع ارائه و تبيين نمايم.
مع ذلك، علاوه بر تبيين و توشيح ماهيت حقوقي مزايده، از انجائيكه قوانين موجود داراي نواقص و ايراداتي مي‌باشد كه عدم تصحيح آن توالي فاسد متكثري داشته و باعث ايجاد تباني براي تضييع حقوق محكوم عليه، و يا حتي محكوم له و يا دولت مي‌شود كه از آن جمله وجود ماده 131 ق.ا.ا.م واحتمال خريد مال مورد مزايده به ثمن بخس مي‌باشد، همچنين عدم نص قانوني در خصوص هزينه‌هاي،انتقال رسمي مال به برنده مزايده اعم از دارايي، شهرداري و قس علي هذا، مي‌باشد و باعث ايجاد تعذر و مصائبی در مرحله‌ي بعد از انجام مزايده شده، كه متاسفانه در محاكم نيز رويه‌هاي متفاوت و گاها متعارض قواعد عمومي و مباني قانوني را موجب گرديده كه همگي ناشي از فقدان قوانين مناسب میباشد، كه در اين مقال سعي خواهد شد، موادي پيشنهاد داده شود تا حتي المقدور معايب و نواقص قانون برطرف و از تباني طرفين و افراد جلوگيري بعمل آ

👇 تصادفی👇

پایان نامه بررسي سيستم هاي كنترل گسترده DCSshapefile خطوط هم دما استان اصفهانکسب شارژ تا روزی 5000تومانپاورپوینت حقوق کار در کارآفرینیپژوهش نور در گرافيكپاورپوینت و دستورالعملهای مربوط به آنفولانزاجداسازی و شناسایی فنوتیپی و ژنوتیپی اسینتوباکتربومانی از نمونه های بالینی بیمارستان سینا تبریز در سال 1390به روش Multiplex PCRطرح توجیهی بازیافت آلیاژشبكه و انواع آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ماهيت حقوقی مزايدهword

ماهيت حقوقی مزايدهword

دانلود ماهيت حقوقی مزايدهword

خرید اینترنتی ماهيت حقوقی مزايدهword

👇🏞 تصاویر 🏞