👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

ارتباط با ما

دانلود


دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران
 
یکی از نهاد هایی که در فقه و حقوق وجود دارد وقف می باشد. از وقف تعاریف مختلفی در فقه آمده است ولی آنچه در قانون مدنی در مورد تعریف وقف آمده این است که، وقف حبس مال و تسبیل منفعت می باشد. بخاطر آثار و اهمیت وقف، همواره این نهاد از جهات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. آشنایی با قواعد و ارکان و کارکرد های وقف می تواند به شناخت توانایی های این نهاد و پیشرفت جامعه کمک کند. نهاد دیگری که در فقه و حقوق ما وجود دارد حبس است و شباهت های قابل توجهی میان وقف و حبس وجود دارد. این نوشتار به دنبال مقایسه این دو نهاد و یافتن نقاط مشترک و همچنین وجوه اختلاف بین این دو می باشد. عقد حبس نیز مانند وقف ارکان و قواعدی دارد که در جاهایی بسیار شبیه به وقف می باشد تا آنجا که بعضی به مسامحه عقد حبس را نوعی وقف می دانند. گرچه این نکته، چندان درست نمی باشد زیرا با وجود شباهت های فراوان، اختلافات اساسی میان آن دو وجود دارد. از جمله اینکه حبس مال، موجب حق انتفاع می گردد و به موجب آن شخص می تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است استفاده کند در حالی که وقف گاهی به مالکیت می انجامد و نیزدر همه اقسام وقف، ابدی بودن حبس شرط است ولی در حبس چنین چیزی شرط نیست.
عنوان صفحه
سوالات تحقيق.............................................................................................................................................ز
فرضيه ها .....................................................................................................................................................ز
اهميتموضوع.............................................................................................................................................س
اهداف تحقيق .............................................................................................................................................ش
پیشینه...........................................................................................................................................................ش
روش .........................................................................................................................................................ش
فصلاول
کلیات وقف و حبس
1-1- وقف...................................................................................................................................................2
1-1-1-وقف در لغت و اصطلاح............................................................................................................2
1-1-1-1-وقف در لغت....................................................................................................................2
1-1-1-2-وقف اصطلاح...................................................................................................................2
1-1-1-3- تقسیم بندیوقف...........................................................................................................8
1-1-2-تاریخچه.....................................................................................................................................11
1-1-2-1- وقف در قبل از اسلام ....................................................................................................11
1-1-2-2- وقفدراسلام.................................................................................................................13
1-1-2-3- وقفدرقران..................................................................................................................14
1-1-2-4- وقف در سنت.................................................................................................................15
1-1-2-5- وقفدرايران..................................................................................................................16
1-1-3-خصوصیات وقف.......................................................................................................................19
1-1-4-ارکانوقف.................................................................................................................................21
1-1-4-1-صيغهوقف.......................................................................................................................21
1-1-4-2-واقف................................................................................................................................23
1-1-4-3- موقوفه.........................................................................................................................27
1-1-4-4-موقوف عليه...................................................................................................................29
1-1-5-شرايطمالموقوفه...................................................................................................................30
1-1-5-1-ملکبودن......................................................................................................................30
1-1-5-2-معلومبودنمالموقوفه..................................................................................................30
1-1-5-3-معينبودن......................................................................................................................30
1-1-5-4-قابليتنقلوانتقال........................................................................................................31
1-1-5-5-داشتنمنفعتعقلاييومشروع......................................................................................31
1-1-5-6-مقدورالتسليمبودن........................................................................................................31
1-1-5-7-ماليتداشتن..................................................................................................................32
1-1-5-8-قابليتبقاء....................................................................................................................32
1-2-حبس در لغت و اصطلاح..................................................................................................................33
1-2-1-1-معنايواژهحبس..........................................................................................................33
1-2-1-2-حبس در اصطلاح ........................................................................................................33
1-2-1-3-ماهیت عقد حبس.........................................................................................................35
1-2-2-ويژگيهاي عقد حبس ..............................................................................................................37
1-2-2-1-حبس عین.....................................................................................................................37
1-2-2-2-قبض...........................................................................................................................37
1-2-2-3- عدم خروج مال از مالکیت مالک...............................................................................37
1-2-2-4- ايجاد حق انتفاعبرای دیگران.....................................................................................38
1-2-3-ارکان عقد حبس.......................................................................................................................39
1-2-3-1-صيغه حبس..................................................................................................................39
1-2-3-2-حابس.........................................................................................................................39
1-2-3-3- مال مورد حبس...........................................................................................................40
1-2-3-4-محبوس عليه................................................................................................................40
.1-2-4-اقسام عقود موجد انتفاع............................................................................................................41
1-2-4-1-حبسمطلق...................................................................................................................41
1-2-4-2-حبسموبد....................................................................................................................43
1-2-4-3-حبس عمری...............................................................................................................44
1-2-4-4-عقد رقبی...................................................................................................................45
1-2-4-5-عقد حبس سکنی........................................................................................................47
1-2-5-شرایط ایجاد حق انتفاع............................................................................................................49
1-2-5-1-شرایط عمومی ...........................................................................................................49
1-2-5-2-شرایط اختصاصی.......................................................................................................50
1-2-6-نمونه احکام مشترک میان وقف و عقد حبس..........................................................................51
فصل دوم
مقایسه وقف با حبس
مقدمه..........................................................................................................................................................54
2-1-1-مقایسه از لحاظ اهداف.............................................................................................................55
2-1-2-مقایسه ماهیت...........................................................................................................................59
2-1-2-1-از لحاظ عقد بودن ......................................................................................................59
2-1-2-2-مقایسه از لحاظ مجانی بودن........................................................................................64
2-1-2-3- مال موضوع وقف و حبس..........................................................................................66
2-1-2-4-مقایسه از لحاظ لزوم و جواز........................................................................................69
2-1-2-5-مقایسه از لحاظ قابلیت رجوع......................................................................................71
2-1-2-6- مقایسه از لحاظ حبس مال..........................................................................................73
2-1-3 -مقایسه از لحاظ ایجاد و زوال..................................................................................................74
2-1-3-1-ایجاد............................................................................................................................74
2-1-3-2-شرایط تحقق................................................................................................................76
2-1-3-3-مقایسه از لحاظ موارد زوال.........................................................................................78
2-1-4-مقایسه از لحاظ ارکان...............................................................................................................82
2-1-5-مقایسه از لحاظ احکام..............................................................................................................86
2-1-5-1-مقایسه از لحاظ قبض مال ..........................................................................................86
2-1-6-ثمرات و نتایج..........................................................................................................................90
2-1-6-1-مقایسه از لحاظ مالکيت ............................................................................................90
2-1-6-2-مالکيت وقف در مذاهب اهل سنت..........................................................................92
2-6-1-3- هزینه های تملک وتصرفات مالکانه.........................................................................93
2-1-6-4-مقایسه از لحاظ تعدی وتفریط...................................................................................94
نتيجه گيري و پيشنهاد..................................................................................................................................98
منابع ..........................................................................................................................................................100
چکیده انگلیسی .........................................................................................................................................106
عنوان انگلیسی ...........................................................................................................................................107
فایل ورد با قابلیت ویرایش

👇 تصادفی👇

ساخت درب هوشمند با AVRشیرینی های مادر بزرگ شهرزاد و جرقه های زندگی یک گمشده کوچکپژوهش بررسي بازهای شیف و انواع آنhemopatiMinitek Wall Pro 3.8.2 - کامپوننت نمایش مطالب و محصولات برای جوملا، K2، ویرچومارت و جوم سوشیالدانلود مقاله الگوریتم های مختف رمز نگاری‎پاورپوینت شنا با عنوان (پاي كرال سينه)337-پیش بینی ضریب نفوذپذیری بتن با استفاده از شبكه های عصبی نوع GMDH و الگوریتم ژنتیك ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

دانلود دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

خرید اینترنتی دانلود پایان نامه تطبیق وقف و حبس در حقوق ایران

👇🏞 تصاویر 🏞