👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله گیاه شناسی دارویی

ارتباط با ما

دانلود


مقاله گیاه شناسی دارویی
مقدمه:استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود.با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد.به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه‌هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن ۲۱ سرنوشت ساز تلقي نموده اند.اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي‌شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي‌كنند.مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، ۲ گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد. با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم.
آرتميزيا:۲-۲- اختصاصات پيوسته گلبرگاناين گروه شامل پنجاه هزار گونه در جهان است. شامل گروهي از گياهان گلدار واجد برگهاي غالبا ساده و فاقد گوشوارك، جام پيوسته، برچه‌هاي متصل به هم و تخمكهايي تك پوششي هستند.
۱-۲-۲- راسته آسترال:گياهان اين راسته، گلهايي با آرايش حلقه اي كاسه و جام و نافه پنج پر (۵ قطعه) مشخص مي‌شوند. براثر عدم رشد برخي از قطعات گلپوش و نافه و يا پيوستگي آنها به هم، تعداد قطعات گل، تغيير حاصل مي‌كند، و ممكن است به كمتر از ۵ برسد. در گياهان اين راسته پرچمها هميشه روي لوله جام قرار دارند. تخمدان همواره ناشكوفا و محتوي يك دانه (فندقه) است. در بيشتر رده بنديهاي كنوني، راسته آسترال، فقط به يك تيره كاسني منحصر مي‌شود.
۲-۲-۲- تيره كاسنی:از تيره‌هاي بزرگ گياهان ۲ لپه اي و آخرين تيره اين گروه به شمار مي‌آيد. اين گياهان عموما علفي، بندرت چوبي يا پيچان بوده، داراي برگهاي متناوب و ساده يا كم و بيش باپهنك بريده و به اشكال مختلف هستند. تيره كاسني حدود ۱۰۰۰ جنس و ۰۰۰/۲۰ گونه دارد كه تقريبا در تمام سطح كره زمين پراكنده اند. اين تيره به ۴ زير تيره تقسيم مي‌شود. كه جنس آرتميزيا به زير تيره پرتو آساها تعلق دارد.

فهرست مطالب دانلود پایان نامه گیاه شناسی دارویی :فصل اول: مقدمه و هدفمقدمه و هدف
فصل دوم: كليات و مروري بر منابعكليات و مروري بر منابعگياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا)آرتميزيا۱-۲- اختصاصات پيوسته گلبرگان۱-۱-۲- راسته آسترال۲-۱-۲- تيره كاسني۱-۲-۱-۲- اختصاصات دستگاه رويشي۳-۲-۱-۲ – اختصاصات دستگاه زايشي۳-۱-۲- زير تيره پرتو آساها (راديه)۴-۱-۲- طايفه بابونه۵-۱-۲- جنس درمنه (آرتميزيا)۱-۵-۱-۲- آرتميزيا سيبري۱-۱-۵-۱-۲- اسامي مختلف گياه۲-۵-۱-۲- گياه آرتميزيا سانتولينا۲-۱-۵-۱-۲ – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري۳-۱-۵-۲- انتشار در جهان۴-۱-۵-۱-۲- انتشار در ايران۵-۱-۵-۱-۲- نوع مناطق رويش۶-۱-۵-۱-۲- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني۷-۱-۵-۱-۲- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش۸-۱-۵-۱-۲- تركيبات مهم شيميايي گياه۱-۸-۱-۵-۱-۲- خواص آرتميزين (آرتميزينين)۲-۸-۱-۵-۱-۲ – مكانيسم اثر آرتميزنين۳-۸-۱-۵-۱-۲ خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه۲-۵-۱-۲ – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي۳-۵-۱-۲– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا۱-۳-۵-۲-۱ اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه۲-۳-۵-۱-۲- اثر ضد ميكروبي درمنه۳-۳-۵-۱-۲- اثرات ضد قارچي درمنه۴-۳-۵-۱-۲- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه۱-۲- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني۲-۲- مشخصات راسته اسپيروريدا۳-۲- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ۴-۲- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني۱-۴-۲-جنس نر۲-۴-۲-جنس ماده۳-۴-۲-محل زندگي۴-۴-۲-سير تكاملي۵-۴-۲-تخم۶-۴-۲-بيماريزايي۷-۴-۲-همه گيري شناسي انگل در ايران۸-۴-۲ همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا۳-۲ – لواميزول۱-۳-۲- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول۲-۳-۲- موارد كاربرد۳-۳-۲- فارماكوكينتيك۴-۳-۲-فارماكوديناميك۵-۳-۲-عوارض جانبي۶-۳-۲-مسموميت دارويي۷-۳-۲-تداخل دارويي۸-۳-۲-احتياطات لازم۹- ۳-۲-ميزان درماني دارو
فصل سوم: مواد و روش كارمواد و روش كار۱-۳ مواد مورد استفاده۱-۱-۳ – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده۲-۱-۳ مواد شيميايي مورد استفاده۲-۳- روش كار۱-۲-۳-تهيه عصاره۱-۱-۲-۳- انتخاب گياهان مورد استفاده۲-۱-۲-۳- خشك كردن۳-۱-۲-۳ آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري۴-۱-۲-۳- تهيه عصاره‌ گياهي۵-۱-۲-۳-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف۱-۵-۱-۲-۳- تهيه عصاره‌هاي آبي۲-۵-۲-۳- تهيه عصاره متانولي۳-۵-۲-۳- تهيه عصاره متانولي۴-۵-۲-۳- تهيه لواميزول۲-۲-۳- تهيه انگلها۱-۲-۲-۳ تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها۲-۲-۲-۳- جدا سازي انگلها۳-۲-۳- انجام آزمايشات
فصل چهارم: نتايج۱-۴ نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري۲-۴ -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا۴-۴-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا۵-۴-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري۶-۴- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيریبحثمنابع فارسيمنابع لاتین
نوع فایل : ورد (doc)
حجم فایل : ۸۶ کیلوبایت (zip)
تعداد صفحات : ۱۳۷ صفحه
قیمت : 1200 تومان

👇 تصادفی👇

آموزش کامل فلش کردن محصولات اپل به صورت تصویری(اختصاصی پرامیس شاپ)دانلود پروژه آموزش مجازی و استانداردهای آموزش مجازی و ایجاد سیستم آموزش مجازی(با قابلیت ویرایش فرمت word)تعداد صفحات 119آموزش تصویری اینترنتامپرسيونيسمنمایش های مختلف ماتریس اسپارس و کاربرد آن در پردازش تصویردانلود نقشه کامل خانه مسکونی همراه با فایل تریدی مکسنرم افزار مدیریت فروشگاه لوله و اتصالاتطرح توجیهی تولید دستمال کاغذی ۱۰۰۰ تن در سال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله گیاه شناسی دارویی

مقاله گیاه شناسی دارویی

دانلود مقاله گیاه شناسی دارویی

خرید اینترنتی مقاله گیاه شناسی دارویی

👇🏞 تصاویر 🏞