👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

وش شناسی حقوق بین المللword

ارتباط با ما

دانلود


وش شناسی حقوق بین المللword
فهرست
عنوان صفحه
چكيده................................... 1
مقدمه .................................. 3
بخش اول- کلیات.................................9
فصل اول-آشنایی با اصول روش شناسی......................10
بند اول- تعاریف.......................................10
بند دوم- موضوع روش شناسی..............................11
بند سوم-روش و روش شناسی...............................12
1-3-روش شناسی نوع اول و دوم...........................12
2-3-روش شناسی در معنای محدود و وسیع در حقوق بین الملل.12
3-3-کاربردهای اصطلاح روش...............................13
بند چهارم-رابطه روش شناسی با روش تحقیق و پژوهش........14
بند پنجم-رابطه روش شناسی با هستی شناسی و معرفت شناسی..15
1-5-هستی شناسی........................................15
2-5- معرفت شناسی(بحث شناسی)...........................17
1-2-5- تقسیمات کلی در معرفت شناسی.....................18
3-5- تحلیل رابطه معرفت شناسی و هستی شناسی.............19
بند ششم- بحث شکاکیت....................................20
1-6-کلیات .......................................... 20
2-6- شرح موضوع.........................................21
 بندهفتم-طبقه بندی مراتب شناسی از دیدگاهفیلسوفان مخالف. 21
 1-7-ماهیت شناخت......................................22
 2-7-حد شناسایی ...................................22
 3-7-معیار شناسایی ...................................23
 4-7-اعتبارشناسایی....................................23
 بند هشتم-منشاء شناخت..................................23
 1-8- تجربه........................................... 24
 2-8-اشکالات اصالت تجربه............................... 24
1-2-8-اشکال اول........................................25
2-2-8-اشکال دوم...................................... 25
3-2-8-اشکال سوم...................................... 25
4-2-8-اشکال چهارم.................................... 25
5-2-8-اشکال پنجم.......................................26
3-8- عقل...............................................26
4-8- دو حوزه حدس و عشق.................................26
بند نهم- بحث حجیَت......................................27
1-9-دکارت..............................................28
2-9-متکلمین............................................28
بند دهم-رابطه روش شناسی و نظریه........................28
بند یازدهم- تعامل روش ش ناسیو علم......................29
بند دوازدهم-روش شناسی و فلسفه..........................29
فصل دوم-رویکرد فلسفی
بند اول –انواع رویکردها................................31
1-1-رویکرد درونی و برونی...............................31
2-1-رویکردتک منظری و چند منظری.........................32
بند دوم- رویکرد فلسفی..................................32
بند سوم-حیطه شناسی مباحث فلسفی در حقوق بین الملل.......35
1-3-موضوعات درونی حقوق.................................37
2-3-موضوعات بیرونی حقوق................................37
بخش دوم-روش شناسی حقوق بین الملل در ساحت هستی شناسی و
معرفت شناسی
فصل اول-هستی شناسی حقوق بین الملل
بند اول –کلیات...........................................40
بند دوم-انکارکنندگان حقوق بین الملل......................41
1-2-آیا جامعه بین المللی وجود دارد.......................42
1-1-2-پاسخ...............................................43
2-2-نظر کانت در باب ماهیت جامعه بین المللی...............44
3-2-آیا در روابط بین المللی قواعد حقوقی حکمفرماست........46
1-3-2-پاسخ...............................................46
4-2-نظریه کانت در باب امکان وجود قواعد حقوقی در حقوق بین
الملل ...................................................47
5-2-مساله ی عدم وجود دستگاه دادگستری بین المللی..........48
1-5-2-پاسخ...............................................48
 2-5-2-نظر کانت در باب عوامل بازدارنده ی حقوق بین الملل...49
6-2-شبهه ی عدم وجود یا عدم ضمانت اجرای حقوق بین الملل....51
1-6-2-پاسخ...............................................51
2-6-2-نظر کانت در باب ضمانت اجرا در حقوق بین الملل.......52
3-6-2-علل مخالفت کانت باوجود یک حکومت جهانی برای تضمین و
اجرای حقوق بین الملل.....................................53
بند سوم-نظریه مارتین کاسکه نیمی در نفی موجودیت حقوق بین
الملل....................................................54
بند چهارم-نتیجه..........................................55
فصل دوم-معرفت شناسی حقوق بین الملل
بند اول –کلیات...........................................58
بند دوم-اهمیت این نوع روش شناسی در حقوق بین الملل........61
بند سوم- تقسیم بندی مکتب ها..............................63
بند چهارم-مکتب حقوق طبیعی................................64
1-4- معرفت شناسی مبدأ ومنشأ حقوق طبیعی...................65
2-4-انتقاد بر مکتب حقوق طبیعی............................66
3-4- روش استنتاج در مکتب حقوق طبیعی......................67
5-4-انتقاد بر روش استنتاجی حقوق طبیعی....................68
بند پنجم- روش شناسی مکتب حقوقی جدید......................69
بند ششم-مکتب حقوق ارادی..................................70
1-6-نقد..................................................70
2-6-روش استنتاجی در مکتب حقوق ارادی......................71
1-2-6-نقد................................................71
بند هفتم-پوزیتیویسم اثبات گرایی..........................72
1-7-روش شناسی مکتب پوزیتیویسم............................74
1-1-7-تجربه گرایی........................................74
2-1-7-تعارض اخلاق با جامعه شناسی..........................75
3-1-7-ماتریالیسم(مادی گرایی)فلسفی و تاریخی...............75
2-7-اثرات پوزیتیویسم حقوقی در حقوق بین الملل.............76
 3-7-نقد..................................................76
 بند هشتم –مکتب رئالیسم سیاسی.............................77
1-8-رئالسیم و حقوق بین الملل.............................77
2-8-رئالیسم نئو کلاسیک....................................79
3-8-رئالیسم خردگرا.......................................79
4-8-نقد..................................................80
فصل سوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین المللل
بند اول –اهمیت معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل..........81
بند دوم-معرفت شناسی منابع حقوق بین الملل ازمنظر رئالیسم..82
بند سوم-معاهده از نظر رئالسیم............................82
1-3-وضعیت های پیش از معاهده..............................83
1-1-3-وضعیت همسازی منافع.................................83
2-1-3-وضعیت معمای هماهنگی................................84
3-1-3-وضعیت هارمونی......................................85
4-1-3-وضعیت معمای زندانی.................................85
2-3-جایگاه هنجاری معاهده منعقده در حالت معمای زندانی.....86
بند چهارم-عرف از منظر رئالیسم............................90
1-4- عنصر اعتقادی حقوقی وتحلیل فلسفی آن..................91
بخش سوم-روش های استننتاج و پژوهش در حقوق بین الملل
فصل اول-روش های استنتاج در حقوق بین الملل
بند اول-دیباچه...........................................98
بند دوم-جایگاه روش منطقی در تحلیل حقوق بین الملل.........98
1-2-روش قیاسی............................................99
2-2-قیاس در حقوق وحقوق بین الملل........................100
بند سوم روش استقرایی....................................102
1-3-استقراء در حقوق بین الملل...........................102
2-3-تحلیل فلسفی استقراء در حقوق بین المللل..............104
بند چهارم-بت های ذهنی...................................104
 1-4-بت های قبیله ای و طایفه ای..........................105
2-4-بتهای غار...........................................105
1-2-4- مثال در حقوق بین الملل...........................106
3-4- بتهای بازاری.......................................107
4-4-بتهای نمایشی........................................107
بند پنجم- بتهارا بشکن...................................109
1-5-همه بتها نمی شکنند..................................109
بند ششم-روش علمی........................................110
فصل دوم-روش پژوهش در حقوق بین الملل
بند اول-دیباچه..........................................111
بند دوم-رابطه روش پژوهش و روش شناسی در حقوق بین الملل...112
بند سوم- مواد پژوهش در حقوق بین الملل...................113
بند چهارم- پژوهش توصیفی در حقوق بین الملل...............113
1-4-روش همبستگی.........................................114
2-4-پدیده شناسی.........................................114
بند پنجم – پژوهش هنجاری در حقوق بین الملل...............115
بندششم- پژوهش فرا حقوقی در حقوق بین الملل...............115
1-6-فلسفه حقوق بین الملل................................115
2-6-معناشناسی در حقوق بین الملل.........................116
3-6-متن پژوهی...........................................116
4-6-تفسیر...............................................117
1-4-5- روش های تفسیر....................................117
5-5-منطق خطایی در حقوق بین الملل........................119
بند ششم-مراحل پژوهش در حقوق بین الملل با رویکرد فلسفی و
روش شناسی...............................................120
1-6-انتخاب موضوع........................................120
2-6-یافتن موضوع پژوهش...................................121
3-6-ویژیگی های موضوع پژوهش..............................121
4-6- کتابشناسی..........................................122
5-6-جمع آوری و پردازش اطلاعات............................122
1-5-6-اطلاعات باید کافی و کامل باشد......................123
2-5-6-اطلاعات باید صادق باشد.............................123
3-5-6-اطلاعات باید دقیق باشد.............................124
4-5-6-اطلاعات باید مستند باشد............................126
6-6-نگارش...............................................127
نتیجه گیری..............................................128
فهرست منابع.............................................132
 چـکـیـده
روش شناسی حقوق بین الملل همانند روش شناسی های دیگر، مستقیماً به مسائل آن علم نمی پردازد. روش شناسی حقوق بین الملل، وسیله ی راستی آزمایی و معیار و مِحک شناخت قواعداین علم است. حال که قرار است روش شناسی، علم وآگاهی ما وکیفیّت کسب آن آگاهی را مورد بررسی قرار دهد پای دانش دیگری به بحث کشیده می شود که آن «معرفت شناسی» است . معرفت شناسی چه به معنای محض آن و چه به معنای حقوقی آن در روش شناسی لازم است. موضوع معرفت شناسی، چگونگی کسب علم و آگاهی برای انسان است. در معرفت شناسی، بحث برسر این است که آیا «تجربه» برای انسان «علم» به ارمغان می آورد یا«تعقل» محض؟ ویا«شهود»؟ و یا ملغمه ای از آنها؟ روش شناسی ازمنظر معرفت شناسی حکم می کند ذهن پژوهشگرو ابزارحسى او براى پژوهش هميشه خوب قضاوت نمى كند. برخى مواقع ذهن او چيزهايى را بديهى وقابل يقين فرض مى كند؛ در حالى كه آن چيزهاى به ظاهر بديهى ، خود نياز به اثبات دارد وخود آلوده به پيش فرض هايى است كه ذهن و نتيجه تحقيق را به بى راهه مى برد. اگر ذهن را با نورفلسفه و روش شناسی که خود نوعی فلسفه است هدايت نكنيم ممكن است به خطا رويم و آنچه كه دستاورد علمى مى شماريم در واقع جزیک پريشان گويى نباشد كه لباس پر ابّهت گزاره هاى علمى را به تن كرده است . اینجاست که روش شناسی آنعلم به یاری ما خواهد شتافت . مکاتب مختلف حقوق بین الملل، بنا برهستی شناسی ها و معرفت شناسی هایی که بدان قائل بودند ، قواعد حقوق بین الملل و نظام بین المللی را تبیین وتعریف کرده اند. اگرتوجیهات وتبین های مکاتب حقوق بین الملل از حقوق بین الملل و غایت وقواعد آن علم،باهم متفاوت است بخاطر اختلافی است که در هستی شناسی ها و معرفت شناسی های آن مکاتب بوده است. البته پاسخ به مسائل هستی شناسانه حقوق بین الملل، مقدم بر معرفت شناسی آن علم است . ناگزیر پای «هستی شناسی» هم به میان کشیده می شود؛ چرا که ابتدا باید وجود واصالت حقوق بین الملل را اثبات کرده وسپس به سراغ چگونگی کسب معرفت درآن علم رفت. نتیجتاً اگربگوییم هستی شناسی و معرفت شناسیِ یک علم روی هم روش شناسی آن علم را تشکیل می دهند سخنِ گزافی نگفته ایم. بحث دیگری که در روش شناسی حقوق بین الملل مطرح می شود مطالعه ی روشهای استنتاج منطقی همچون قیاس و استقراء وروش های غیر منطقی است. هرمکتب فلسفی حقوق بین الملل بنابر همان معرفت شناسی و هستی شناسی که از آن زاییده شده روش و یا روشهایی را برگزیده است. روش شناسی به پژوهشگرِ حقوق بین الملل نشان میدهد، آنچه که او، آن را ، قاعده ی حقوق بین الملل می نامد چگونه توّلد یافته و ازچه هستی شناسی و معرفت شناسی برخاسته است. روش شناسی حقوق بین الملل نه تنها پژوهشگراین رشته را ، بلکه قاضی بین المللی را در انشاء آرای قضایی و حقوقدان این رشته را درتبیین و توسعه ی مطلوب حقوق بین الملل یاری می رساند.
واژگان کلیدی: روش شناسی، هستی شناسی، معرفت شناسی،مکاتب حقوقی، روش های استنتاج
مـقدّ مـه
پژوهش، يعنى تلاش براى افزودن عِلم بشر؛ اگر اين فعّاليّت «روش مند» نباشد، تلاش ما بيهوده يا نتيجه، قابل اعتماد نخواهد بود. لذا ماپیش ازورود به پژوهش، نیازمندِ آشنایی باروش شناسی آن علم هستیم. «روش شناسی» درمعنای خاصّ خود به عنوان یک علم یعنی «شناختِ» فرایند عقلانی یا غیرعقلانی ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت.
«روش‏شناسى» غير از «روش» است. روش، مسيرى است كه دانشمند در سلوك علمى خود طى مى‏كند، و روش‏شناسى دانش ديگرى است كه به شناخت آن مسير مى‏پردازد که دراصطلاح فلسفی: شناختِ آن «سِیر» به ما هوسیرگفته می شود. روش همواره در متنِ حركتِ فكرى و تلاش‏هاى علمى يك دانشمند قرار دارد و روش‏شناسى دانشى است كه از نظر به آن حرکت فکری شكل مى‏گيرد، و به همين دليل روش‏شناسى همواره يك دانش و «علم درجه دوم» است. علم درجه دوم در برابر «علم درجه اول» قرار دارد. علم درجه اول علمى است كه به يك واقعيت عينى طبيعى و يا انسانى مى‏پردازد؛ مثل: فیزیک،شیمی یاحقوق بین الملل و علم درجه دوم، علمى است كه موضوع آن، نفسِ واقعيّت خارجى نيست، بلكه موضوع آن، علم و آگاهى بشرى است، اعم از اين‌كه آن آگاهى، خود متعلِّق به يك دانش و علم درجه اول و يا درجه دوم باشد؛مثل: علمِ منطق یا فلسفه یا فلسفه ی حقوق بین الملل یا روش شناسی حقوق بین الملل یا فلسفه ویا روش شناسی هر علم دیگر. اصطلاح علم درجه دوم نظير اصطلاح معقولات ثانيه است. معقولات ثانيه در قبال معقولات اوليه است. معقولات اوليه حقايق عينى هستند، و معقولات ثانيه مفاهيم ذهنى و انتزاعى مى‏باشند كه خارج، ظرف عروض آنها نيست، اعم از اين‌كه اين معقولات از معقولات اوليه و يا از معقولات ثانيه‌ي ديگرى انتزاع شده باشند.[1]
اماچرا عنوانِ این تحقیق، قیدِ «رویکرد فلسفی» را به دنبال دارد. چنانکه در بالا، در تعریف روش شناسی گفته شد ، روش شناسی شناخت فرایند «عقلانی» یا«غیرعقلانی» ذهن برای دستیابی به شناخت و یا توصیفِ واقعیت است. وظیفه کدام علم است که تشخیص دهد کدام فرایندِ ذهنی عقلانی و کدام، غیر عقلانی بوده است؟این فلسفه ی هر علم است که مبانی ومبادی هر علم را به مسلخگاه ابطال پذیری یا ابطال ناپذیری می کشاندواعتبار آن اصول را می سنجد. علومی مثل هستى‏شناسى و معرفت‏شناسى ازمباحث مهم «فلسفه» هستند که مقدّم بر روش شناسی هستند وبا آن رابطه تنگاتنگ دارند.البته اگرگفته شود روش شناسی نیز، خود نوعی فلسفه است ،اغراق نکرده ایم . چنان که هر علمی فلسفه ای داردمثل: فلسفه ی حقوق یا فلسفه هنریا فلسفه سیاست ویا حتّی فلسفه ی فلسفه، می توان روش شناسی را «فلسفه ی پژوهش» یا «فلسفه ی تحقیق» نام نهاد.
اعتقاد به یک نحله ی فکری – فلسفی، پژوهش را به سرمنزلی خاص، راهبری می کند. سطوح مختلف معرفت، لايه‏هاى طولى روش‏شناسى را به دنبال مى‏آورند، و لكن بنيان‌هاى فلسفى مختلف، هستى‏شناسى‏ها و معرفت‏شناسى‏هاى گوناگون، انواع مختلف روش‏شناسى را كه در عرض يكديگر و يا در تقابل با يكديگر مى‏باشند پديد مى‏آورند. منطق صورى يك روش‏شناسى عام و گسترده‏اى است كه از مبناى فلسفى و معرفت­شناختى حكمت مشاء استفاده مى‏كند.[2]منطق ديالكتيكى هگل نوع ديگرى از روش‏شناسى عام است كه از مبانى فلسفى او بهره مى‏برد. اين منطق، در رشته‏هاى مختلف علمى، هم نظريات مناسب با خود را به دنبال مى‏آورد و هم روش‌هاى خاصى را كه در ذيل روش‏شناسى عام آن قرار مى‏گيرد توليد مى‏كند. منطق علمى بيكن يك روش‏شناسى عام علمى است كه از مبناى معرفت‌شناختى او كه حس‌گرايى است بهره مى‏برد، برخى از روش­هاى هرمنوتيكى یا تأویل شناسی معرفت نيز روش‌هاى عامى هستند كه از مبناى معرفت‌شناختى خود استفاده مى‏كنند. هريك از روش­هاي مزبور الزامات بعدى را در سطوح و لايه‏هاى جزئى و خاص و همچنين توصيه‏هاى سازگار با خود را نيز به ارمغان مى‏آورند.[3] متدولوژی حقوق بین الملل با دو عنصر شناخته می شود،ازیک سو هرگونه نگرش علمی، مبتنی است برمشاهده ی عاری از هرگونه پیش فرض یا مفاهیم نظری؛ از سوی دیگرموضوع مشاهده که در نظام حقوقی بین المللی و قواعد آن گوناگون است از ایده یا تفکر حقوقی ناشی می شودکه ساخته و پرداخته ی ذهن بشر است(یاهمان معرفت شناسی). براین اساس مشاهده نمی تواند عاری از عناصرعقلی و منطقی باشد. گفتنی است روش شناسی تنها برای شناخت قواعد حقوق بین الملل نیست بلکه برای اجرای قواعد آن نیز به کار می رود.
 الف) سؤال اصلی
روش شناسی دررشته حقوق بين الملل با رويكرد فلسفى چگونه است ؟
چنان گفته شد روش شناسی دانش مستقلّی است که پرداختن به آن، به تنهایی، نفعی ندارد. در واقع روش شناسی همچون روحی است که نیاز مند جسم است؛ که درآن دمیده شود تا بتواند برای صاحب خویش کاری نافع انجام دهد. می توان گفت مهمترینِ این فواید، میدان تحق
[1]- پارسانیا،حمید، روش­شناسی واندیشه­ی سیاسی، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1383، شماره 28)، ص14.
[2]- موتن،عبدا لرشید،روش‌شناسی اسلامی در علم سیاست، ترجمه‌ي محمد شجاعیان، (فصلنامه‌ي علوم سیاسی، 1379، شماره 8)، ص110.
[3]- پارسانیا، حمید؛منبع پيشين، ص17.

👇 تصادفی👇

نرم افزار هاید ای پی Hide IP Platinumامنیتی است برای مخفی کردن ای پی دراینترنتدانلود تحقیق آماده در قالب word با عنوان تاريخچه تأسيس ايران خودرو ۵۲ صدانلود لایه shapefile خطوط ریلی ایرانپکیج کامل و جامع پلاگین های FabFilter 2015تست شخصیت نئو به همراه تحلیل آنمقایسه عملکرد ژنراتورهای (DFIG) و (PMSG) در سیستم توربین بادی با در نظر گرفتن (MPPT)پایان نامه بررسی و شناخت خشونتهای زنان علیه مردان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل وش شناسی حقوق بین المللword

وش شناسی حقوق بین المللword

دانلود وش شناسی حقوق بین المللword

خرید اینترنتی وش شناسی حقوق بین المللword

👇🏞 تصاویر 🏞