👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود 
مختصري از تاریخچه علم آمار
واژه آمار از کلمه لاتینStatista ،سرچشمه گرفته است که به معناي حالت, وضع یا Status( دولت ) Stato موقعیت می باشد.از این واژه به عنوان ریشه واژه هايآمار)، که ) Statistica ،( (دولت شناسی یا کسی که اطلاعات راجع به دولت داردمجموعه معین راجع به دولت می باشد، به وجود آماده است.علم آمار همانند هر علم دیگر، در نتیجه نیازهاي بشر بوجود آمده است و تاریخی غنیدارد بطوریکه از دورانهاي گذشته تا کنون رشد و تکامل آن ادامه یافته آست.سرشماریهاي بسیار ابتدایی که به هیچ رو با آمار دموگرافی و سرشماریهاي امروزي قیاس شدنی نیست، بناي آمار کنونی را پی ریزي کرده و آغاز نموده است.با ظهور سرمایه داري و گسترش تجارت، آمار در مقابل مسائل مرکب تر و پیچیده تري قرار می گیرد و حجم اطلاعات جمع آوري شده افزایش می یابد و در نتیجه کارهاي آماري نیز توسعه می یابد. بطوریکه از نظر ماهیت عمیق تر، از نظر موضوع مورد مطالعه وسیع تر و از نظر وسائلی که به کار گرفته می شود کامل تر میگردد.در تحقیق هاي علمی بیش از همه این فکر که آمار در قرن هفدهم به خود شکل یک علم می گیرد طرفدار پیدا کرده است. در اواسط قرن هفدهم در انگلستان یک جریان علمی پدید امد که نام “ حساب سیاسی” به خود گرفت. این جریان علمی را ویلیام پتیو جان گرانت آغاز کردند و بعد از آنها بنام کتب “ حسابدانهاي سیاسی ” نامیده شد.
و.. با تخفیف
 

👇 تصادفی👇

دانلود پایان نامه هنر در ایرانمطالعه چگالي تراز هسته اي با استفاده از مدل لایه ایwordطب ورزشینمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق - فقه تطبیقی کد درس: 1220377ادبیات و تاریخچه نگهداری تعمیرات (به همراه منابع تحقیق)اخلاق کار حرفه ای ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞