👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)

ارتباط با ما

دانلود


اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست  محیطی بیابان زدایی  (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)
چكيده
پروژه بین­المللی منارید، اولین پروژه چند زمینه­ای است که بدنبال استقرار مشارکت و انسجام سازمانی در سه سطح مردم، سازمان­های دولتی و سازمان­های غیر دولتی به منظور مدیریت پایدار سرزمین با تأکید بر مدیریت پایدار منابع طبیعی آغاز به فعالیت نموده است وعلی­رغم مشکلات عدیده­ای که بر سرِ اجرای آن وجود دارد، با مؤفقیت در منطقه در حال اجرا است. با توجه به لزوم آگاهی دقیق از بازده و تطابق پروژه با شرایط منطقه­ای، ارزیابی عملکرد پروژه و آثار زیست محیطی آن و نگرش اهالی منطقه در زمینه آثار این پروژه، این تحقیق با هدف بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین­المللی منارید بر شاخص زیست­محیطی بیابان­زدایی، از دیدگاه ساکنان روستاهای پایلوت در سایت هامون­شهر سیستان انجام شد. چهار روستای پایلوت در پروژه به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و حجم نمونه با استفاده از فرمول Best survey software، 147 ( و برای دقت بیشتر 150) خانواربهشيوهنمونه­گيريتصادفيسادهانتخابشدند. اطلاعاتبدستآمدهازطريقنرمافزارآماري SPSS ، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتایج آثار زیست­محیطی پروژه از طریق آزمون­های تفاوت میانگین T و Anovaدر سطح آزمون 5%، برای تمامی پارامترها به جز وضعیت مسکن، مثبت و معنی­دار بدست آمد. تأثیر اجرای پروژه از طریق آزمون معنی­دارchi- squareدر سطح اطمینان99%برای شاخص­معیشت و درآمد تحت متغیّر اقتصادی در سطح کم و شاخص­های اشتغال و سرمایه­گذاری در سطح متوسط، شاخص بهداشت و امکانات رفاهی تحت متغیّر اجتماعی در سطح زیاد، سواد و آموزش، مهاجرت و مشارکت در سطح متوسط، معنی­دار شد. همچنین شاخص بیابان­زدایی تحت متغیّر زیست­محیطی در سطح متوسط معنی­دار بدست آمد. اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بر شاخص بیابان­زدایی منطقه به روش آزمون همبستگی پیرسون مورد آزمون قرار گرفت و نتایج ماتریس همبستگی برای شاخص­های اشتغال، سرمایه­گذاری، معیشت و درآمد، سواد و آموزش و مشارکت رابطه مثبت و معنی­دار در سطح آزمون 1%، مثبت و معنی­دار برای شاخص بهداشت و امکانات رفاهی در سطح آزمون 5% و معکوس و معنی­دار برای شاخص مهاجرت در سطح آزمون 1% را نشان داد.نتایج حاصل از رگرسیون چندگانه نشان می­دهد شاخص­های سرمایه­گذاری، سواد و آموزش و معیشت و درآمد به ترتیب بیشترین تأثیر را بر متغیّر وابسته یعنی بیابان­زدایی در منطقه داشته است.نتایج این تحقیق مؤثر بودن عوامل اقتصادي و اجتماعی را بر میزان مشارکت ساکنان و مؤفقیت طرح­های زیست­محیطی کاملاً روشن می­سازد، لذا مطالعه و توجه به مسائل اقتصادي و اجتماعی ساکنان در جهت احیاء و توسعه منابع طبیعی منطقه کاملاً ضروري می­باشد.
کلماتکلیدی: توسعه پایدار، منارید، مقابله با بیابان ( بیابان­زدایی)، مشارکت مردمی، هامون­شهر.
عنوان ................................................................................................................................................................... صفحه
فصل اول: مقدّمه و کلیّات
1-1- مقدّمه2
2-1- بیان مسئله3
3-1- اهمیّت وضرورت انجام پژوهش7
4-1- اهداف پژوهش10
5-1- سؤالات پژوهش10
6-1- فرضیات پژوهش11
7-1- معرفی پروژه بین­المللی منارید11
8-1- چارچوب نظری پژوهش13
1-8-1- مفاهیم مشارکت13
2-8-1- تاریخچه مشارکت14
3-8-1- ارزشیابی مشاركتی روستایی (PRA)14
1-3-8-1- توانمندسازی15
2-3-8-1- تغییر جهت15
3-3-8-1- محلّی کردن15
4-3-8-1- احساس لذت و شادمانی از ارزشیابی15
5-3-8-1- جامعیت16
4-8-1- انواع مشارکت23
1-4-8-1- مشارکت تحمیل شده16
2-4-8-1- مشارکت ابزاری16
3-4-8-1- مشارکت توسعه­ای16
5-8-1- نظریه­های مشارکت17
1-5-8-1- نظریه مهاتما گاندی17
2-5-8-1- نظریه ژلیوس نیرره17
3-5-8-1- نظریه عبید الله خان17
4-5-8-1- نظریه ویتز18
5-5-8-1- نظریه فریدمن و ویوور18
6-5-8-1- نظریه کاردل انگیز (شارل فوریه) 18
9-1- مدیریت مشارکتی18
10-1- ضرورت مشارکت در توسعه پایدار روستایی19
11-1- نقش مشارکت مردمی در توسعه پایدار روستایی20
12-1- مشارکت جوامع محلّی در مدیریت پایدار منابع طبیعی و کشاورزی20
13-1- تعاریف واژه­ها و متغیرها21
1-13-1- مفهوم توسعه21
2-13-1- توسعه اقتصادی21
3-13-1- توسعه اجتماعی22
4-13-1- مفهوم پروژه22
5-13-1- مسائل زیست­محیطی22
6-13-1- شاخص­های زیست­محیطی22
7-13-1- بیابان­زایی23
8-13-1- بیابان­زدایی23
9-13-1- مدیریت مشارکتی در منابع طبیعی23
10-13-1- طرح­های مدیریت منابع طبیعی24
11-13-1- مفهوم انسجام سازمانی24
12-13-1- صندوق تسهیلات محیط زیست جهانی (GEF) 24
13-13-1- برنامه عمران سازمان ملل متحد(UNDP) 25
 فصل دوم: مروری بر تحقیقات انجام شده
1-2- پژوهش­های انجام گرفته در داخل کشور27
2-2- پژوهش­های انجام گرفته در خارج از کشور31
 فصل سوم: مواد و روش­ها
پیش درآمد35
1-3- مروری بر جغرافیای منطقه مورد مطالعه35
1-1-3- روستای کیخا37
1-1-1-3- وضعیت اقتصادی روستای كيخا37
2-1-1-3- وضعیت اجتماعی روستای كيخا37
2-1-3- روستای بلند38
1-2-1-3- وضعیت اقتصادی روستای بلند38
2-2-1-3- وضعیت اجتماعی روستای بلند38
3-1-3- روستای پودینه38
1-3-1-3- وضعیت اقتصادی روستای پودینه38
2-3-1-3- وضعیت اجتماعی روستای پودینه39
4-1-3- روستای سنچولی39
1-4-1-3- وضعیت اقتصادی روستای سنچولی39
2-4-1-3- وضعیت اجتماعی روستای سنچولی40
2-3- روش تحقیق40
1-2-3- نوع مطالعه و روش اجرا40
2-2-3- جامعه آماری40
3-2-3- شیوه­ی نمونه­گیری41
4-2-3- ابزار تحقیق و روش تجزیه و تحلیل42
5-2-3- بررسی متغیّرها و شاخص­های مورد پژوهش43
6-2-3- تعیین روایی و پایایی پژوهش45
 فصل چهارم: نتایج وبحث
پیش درآمد48
1-4- آمارتوصیفی49
1-1-4- جنسیت پاسخگویان ساکن روستاهای پایلوت49
2-1-4- روستای محل سکونت پاسخگویان50
3-1-4- تحصیلات پاسخگویان51
4-1-4- وضعیت شغلی52
5-1-4- سابقه سکونت53
6-1-4- زمین زراعی54
7-1-4- اراضی زیر کشت55
8-1-4- اراضی زیرکشت به کمک پروژه56
9-1-4- درآمد کشاورزی57
10-1-4- وضعیت مسکن58
11-1-4- فعالیت­های اقتصادی موردعلاقه59
12-1-4- فعالیت­های زیست­محیطی موردعلاقه60
2-4- تحلیل استنباطی61
1-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس جنسیت61
2-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس روستا62
3-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سطح تحصیلات ساکنان63
4-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس شغل سرپرست64
5-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس سابقه سکونت65
6-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس میزان اراضی66
7-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه مناریدبراساس میزان اراضی زیرکشت67
8-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس درآمد کشاورزی68
9-2-4- آثار زیست­محیطی پروژه منارید براساس وضعیت مسکن69
3-4- تأثیر اجرای پروژه بر متغیّرهای اقتصادی و اجتماعی70
1-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص اشتغال70
2-3-4- تأثیراجرای پروژه بر شاخص سرمایه­گذاری72
3-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص معیشت و درآمد73
4-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص سواد و آموزش75
5-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مهاجرت76
6-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بهداشت و امکانات رفاهی78
7-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص مشارکت80
8-3-4- تأثیر اجرای پروژه بر شاخص بیابان­زایی83
4-4- آزمون­های همبستگی84
1-4-4- رابطه اشتغال با آثار زیست­محیطی پروژه منارید84
2-4-4- رابطه سرمایه­گذاری با آثار زیست­محیطی پروژه منارید84
3-4-4- رابطه معیشت و درآمد با آثار زیست­محیطی پروژه منارید85
4-4-4- رابطه سواد و آموزش با آثار زیست­محیطی پروژه منارید86
5-4-4- رابطه مهاجرت با آثار زیست محیطی پروژه منارید86
6-4-4- رابطه بهداشت و امکانات رفاهی با آثار زیست­محیطی پروژه منارید87
7-4-4- رابطه مشارکت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید88
5-4- تحلیل رگرسیون عوامل اقتصادی و اجتماعی پروژه منارید بر شاخص بیابان­زدایی89
6-4- نتیجه­گیری کلی91
7-4- محدویت­های پژوهش92
8-4- پیشنهادات93
 منابع و مآخذ96
ضمائم103
Abstract110
 فهرست جداول
عنوان .............................................................................................................................................. صفحه
جدول 1-3- تعداد جمعیت و نمونه آماری چهار روستای پایلوت پروژه منارید41
جدول 2-3- گویه­ها و شاخص­های متغیّر اقتصادی43
جدول 3-3- گویه­ها و شاخص­های متغیّر اجتماعی44
جدول 4-3- گویه­ها و شاخص­های متغیّر زیست­محیطی45
جدول 5-3- ضریب آلفای کرونباخ شاخص­های مورد مطالعه.. 46
جدول 1-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت49
جدول 2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب روستای محل سکونت50
جدول 3-4- توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سطح تحصیلات51
جدول 4-4- توزیع فراوانی شغل سرپرستان خانوار در روستاهای پایلوت52
جدول 5-4- توزیع فراوانی سابقه سکونت پاسخگویان در روستاهای پایلوت53
جدول 6-4- توزیع فراوانی میزان اراضی زراعی پاسخگویان در روستاهای پایلوت54
جدول 7-4- توزیع فراوانی اراضی زیرکشت در روستاهای پایلوت55
جدول 8-4- توزیع فراوانی اراضی زیرکشت به کمک پروژه در روستاهای پایلوت56
جدول 9-4- توزیع فراوانی درآمد کشاورزی پاسخگویان در روستاهای پایلوت57
جدول 10-4- توزیع فراوانی وضعیت مسکن پاسخگویان در روستاهای پایلوت58
جدول 11-4- توزیع فراوانی فعالیت­های اقتصادی مورد علاقه پاسخگویان در روستاهای پایلوت59
جدول 12-4- توزیع فراوانی فعالیت­های زیست­محیطی موردعلاقه پاسخگویان در روستاهای پایلوت60
جدول 13-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس جنسیت61
جدول 14-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس روستا62
جدول 15-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس سطح تحصیلات63
جدول 16-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس روستا64
جدول 17-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس سابقه سکونت65
جدول 18-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس میزان اراضی66
جدول 19-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس میزان اراضی زیرکشت67
جدول 20-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس درآمد کشاورزی68
جدول 21-4- آزمون تفاوت ميانگين آثار زیست­محیطی پروژه منارید بر اساس وضعیت مسکن69
جدول 22-4- ميانگين و انحراف معيارتأثیر اجرای پروژه بر اشتغال70
جدول 23-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر اشتغال71
جدول 24-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص اشتغال71
جدول 25-4- ميانگين و انحراف معيارتأثیر اجرای پروژه بر سرمایه­گذاری72
جدول 26-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر سرمایه­گذاری72
جدول 27-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص سرمایه­گذاری73
جدول 28-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر معیشت و درآمد73
جدول 29-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر معیشت و درآمد74
جدول 30-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص معیشت و درآمد74
جدول 31-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر سواد و آموزش75
جدول 32-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر سواد و آموزش75
جدول 33-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص سواد و آموزش76
جدول 34-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر مهاجرت77
جدول 35-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر مهاجرت77
جدول 36-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص مهاجرت77
جدول 37-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر بهداشت و امکانات رفاهی79
جدول 38-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر بهداشت و امکانات رفاهی79
جدول 39-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص بهداشت و امکانات رفاهی79
جدول 40-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر مشارکت80
جدول 41-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر مشارکت80
جدول 42-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص مشارکت81
جدول 43-4- ميانگين و انحراف معيار تأثیر اجرای پروژه بر بیابان­زایی83
جدول 44-4- نتایج مربوط به تأثیر اجرای پروژه بر بیابان­زایی83
جدول 45-4- نتایج مربوط به مقدار کای­دو شاخص بیابان­زدایی83
جدول 46-4- آزمون همبستگی اشتغال با آثار زیست­محیطی پروژه منارید84
جدول 47-4- آزمون همبستگی سرمایه­گذاری با آثار زیست­محیطی پروژه منارید84
جدول 48-4- آزمون همبستگی معیشت و درآمد با آثار زیست­محیطی پروژه منارید85
جدول 49-4- آزمون همبستگی سواد و آموزش با آثار زیست­محیطی پروژه منارید86
جدول 50-4- آزمون همبستگی مهاجرت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید86
جدول 51-4- آزمون همبستگی بهداشت و امکانات رفاهی با آثار زیست­محیطی پروژه منارید87
جدول 52-4- آزمون همبستگی مشارکت با آثار زیست­محیطی پروژه منارید88
 فهرست اشکال
عنوان ................................................................................................................................................................ صفحه
شکل 1-1- لوگو پروژه بین­المللی منارید11
شکل 1-3- موقعیت سایت منارید نسبت به سیستان، استان و کشور36
شکل 1-4- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت49
شکل 2-4- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان براساس روستای محل سکونت50
شکل 3-4- نمودار توزیع فراوانی پاسخگویان براساس سطح تحصیلات51
شکل 4-4- نمودار توزیع فراوانی شغل سرپرستان خانوار در روستاهای پایلوت52
شکل 5-4- نمودار توزیع فراوانی سابقه سکونت پاسخگویان در روستاهای پایلوت53
شکل 6-4- نمودار توزیع فراوانی میزان اراضی زراعی پاسخگویان در روستاهای پایلوت54
شکل 7-4- نمودار توزیع فراوانی اراضی زیرکشت در روستاهای پایلوت55
شکل 8-4- نمودار توزیع فراوانی اراضی زیرکشت به کمک پروژه در روستاهای پایلوت56
شکل 9-4- نمودار توزیع فراوانی درآمد کشاورزی پاسخگویان در روستاهای پایلوت57
شکل 10-4- نمودار توزیع فراوانی وضعیت مسکن پاسخگویان در روستاهای پایلوت58
شکل 11-4- نمودار توزیع فراوانی فعالیت­های اقتصادی مورد علاقه پاسخگویان در روستاهای پایلوت59
شکل 12-4- نمودار توزیع فراوانی فعالیت­های زیست­محیطی مورد علاقه پاسخگویان در روستاهای پایلوت60
شکل 13-4- اثرات یادگیری مشارکتی در روستاهای پایلوت82
 
 ل اول مقدمه وکلیات
 
 فصل اول:
 1-1- مقدمه
در ارتباط با مسائلاجتماعي و اقتصادي بيابان­زايي باید این واقعيت را قبول كرد كه مسائل و مشكلاتفعلي بيابان و بيابان­زايي در ايران صرفا مشكلات فني و تكنيكي نيست بلكه مسا­ئلساختاري و اجتماعي و چه بسا سياسي است. در حوزه وسيع و گسترده بيابان بیشترین ارتباط با جوامع روستایي است، بنابراين شناخت ساختار اجتماعی و اقتصادی جامعه روستاییاز جمله توفيقات كاري مطالعات و پروژه­ها محسوب مي­شود. وضع جوامع روستایي در زمينه­هاي اجتماعي واقتصادي ويژگي­هاي خاص خود را دارد. ارتباط اين جامعه با محيط اطراف خود در طول زمانباعث بوجود آمدن روابط و عرف خاصي در سطح روستا گرديده كه بسته به شرايط محيط درمناطق مختلف متفاوت است، بنابراين در هر برنامه­اي كه در ارتباط با جامعه­ی روستاييباشد، شناخت ساختار اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي روستا و عملكرد آن ضرورت دارد وبدون توجه به آن هر گونه طرحي نه تنها با مؤفقيت همراه نخواهد بود بلكه باعث بروزناهماهنگي و به هم زدن ساختار سنتی اجتماعی و اقتصادی روستا نیز خواهد شد.فعاليت­هاي چند دهه اخير بيابان­زدايي تا حدودي گوياي اين واقعيت است، زيرا در اغلبطرح­هايي كه تاكنون به مرحله اجرا درآمده به وضعيت اجتماعي و اقتصادي مردم كمترتوجه شده است به طوري كه مردم در مقام معارضه با منابع طبيعي بوده­اند. در اینزمینه بايستي خلاء ناشي از ضعف فرهنگی به ویژه فرهنگ منابع طبیعی به طریقی پر شود. ضمنآنكهاقدامات قانوني در برابر متجاوزين به منابع طبيعي براي هر قشري از جامعه باقاطعيت اجرا گردد.
به نظر کارشناسان از دیدگاه شرایط زیست­محیطی، جهان امروز با چهار مشکل جدی و عمده شامل افزایش میزان آلودگی هوا، آلودگی آب­ها، تخریب لایه اوزون و تخریب سرزمین یا بیابان­زایی مواجه است که از میان چهار مشکل فوق مسئله بیابان­زایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا از یک سو کشور ما به دلایل شرایط خاص اقلیمی و موقعیت جغرافیایی در معرض این پدیده است و از سوی دیگر این مسئله درد مشترک کشورهای جهان سوم است (سلطانیه 1383). بیابان­زایی به مفهوم تخریب سرزمین یا کاهش توان بیولوژیکی در مناطق خشک و نیمه خشک و خشک نیمه مرطوب تحت تأثیر دو دسته عوامل طبیعی و انسانی است (عبدی­نژاد 1386). Logo(2000) نیز بیابان­زایی را فقر اکوسیستم در نواحی خشک، نیمه خشک و نیمه مرطوب معرفی نموده و این فقر را نتیجه­ی فعالیت­های بی رویه­ی انسان و خشکسالی می­داند. این پدیده­، فعّالانه در حال تکوین است و تأثیر جدّی بر روند زندگی بسیاری از انسان­ها به ویژه روستائیان گذاشته است. این وضعیت به دلایل گوناگون از جمله عدم بهره­برداری صحیح از منابع طبیعی مناطق خشک و نیمه­خشک، افزایش روزافزون جمعیت، مسائل اجرایی، عدم شناخت فرهنگ منابع طبیعی و ... پدید آمده است. سالیان طولانی نیز دستگاه­های ذیربط برای حل این مشکل کوشیده­اند ولی متأسفانه کمتر با مؤفقیت همراه بوده است. در این زمینه اگر به جلب مشارکت مردم در احیاء سرزمین توجه نشود مسلماً صرف بودجه­های اختصاص داده شده چندان با مؤفقیت همراه نخواهد بود. نتایج مطالعات مختلف نشان می­دهد که مهار رشد بیابان از عهده دولت بر نمی­آید مگر اینکه سرمایه­گذاری شایسته در مورد جلب مشارکت روستائیان در زمینه بیابان­زدایی سرلوحه طرح­ها و فعالیت­ها قرار گیرد. بدیهی است که جلب این مشارکت هم کار آسانی نیست و باید از جهات مختلف درباره آن به تحقیق پرداخت و عوامل مؤثر در جلب مشارکت در این زمینه بررسی شود، چرا که شناسایی این عوامل مقدم بر اجرای هرنوع کار برای کنترل بیابان می­باشد.
امروزه تمام تلاش­ها در جهت توسعه انسانی در راستای کاهش تهدیدها و افزایش فرصت­ها است. در کشورهای توسعه یافته، شکل­گیری NGO[1]ها(سازمان­های غیر دولتی) از واجبات است و در هر کار و پروژه­ای بایستی سهم سازمان­های دولتی، مردم و NGO، مشخص باشد.در نتیجه در امر حفظ منابع­طبیعی امکان مشارکت وجود دارد اما مشارکتی پیچیده و همه­جانبه که در این خصوص نمی­توان ساده­اندیشی کرد. ساختار جمعی، شرایط قبل و حال مردم و لایه­های روان­شناختی بایستی صورت بگیرد و الگوی در نظر گرفته شده بایستی انعطاف­پذیر بوده و با شرایط حال مطابقت کند، تک­بخشی نباشد و بدون شناخت با محیط پژوهشی طراحی نگردد و آسیب­شناسی هر کدام از اضلاع مثلث ( دولت، مردم و NGO ) به خوبی صورت گرفته باشد (گزارش 1 توسعه یاران مهر، 1392).
یکی از عوامل محدودیت مدیریت جامع منابع­ طبیعی، منابع علمی ا­ست. منابع اطلاعاتی در رابطه با ماهیّت، گستره و شدت تخریب منابع طبیعی در مناطق مختلف کشور محدود می­باشد و گرایش به سمت تمرکز بر علائم مشهود تخریب سرزمین، نس
1- Non- Governmental Organization

👇 تصادفی👇

تعیین لبه داده های میدان پتانسیل با استفاده از روش تانسور ساختاردستورالعمل ایمن سازیشبيه‌سازی يک ربات دوند‌‌‌ه80-تأثیر اندركنش خاك و سازه بر صحت نتایج تحلیل استاتیكی غیر خطی در استاندارد ASCE 41389-معرفی و ارزیابی مدل های پیش بینی شكست زودرس در تیرهای بتنی تقویت شده با صفحاتFRPپروژه آشنایی با مرمت خانه پورجواد رشتداده سهام شناور ازاد 65شرکت بورسی برا سال 88تا 92پایان نامه مفاهیم امنیت در شبکه های کامپیوترینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته زمین شناسی اقتصادی- اصول اکتشافات ژئوفیزیکی کد درس: 1116131 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)

اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)

دانلود اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)

خرید اینترنتی اثرات اقتصادی- اجتماعی پروژه بین المللی منارید بر شاخص زیست محیطی بیابان زدایی (مطالعه موردی: هامون شهر- سیستان)

👇🏞 تصاویر 🏞