👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

ارتباط با ما

دانلود


مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار
فرمت فایل:word
تعداد صفحات: 42 صفحه
مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار
انتخاب وسایل قطع و وصل کننده ی اختلافات درصدی برای حفاظت مدارهای کوتاه
[3] این فعالیت مخصوص تولید کنندگان برای توصیه ی وسایل قطع و وصل کننده ی اختلافات درصدی برای حفاظت از وسایل مدار کوتاه در تمام لوازم کناری برای این مبدل های قدرت با سرعت سه فازه حدود 1000 کیلووات و بالاتر از آن می باشند.
مقاله ای که از تعداد زیاد از شرکت های شاخصی قدرت بیان شده نشان می دهد که قطع و وصل کننده های اختلاف حداقل مطلوب 1000 کیلووا و کمتر از آن مخصوص لبه های وسایل می باشد ولی این که همگی این شرکت ها در رقابت کردن وسایل قطع و وصل کننده با لبه هایی دارای سرعت 5000 کیلووا و بالاتر کار می کردند و متحدالقول بودند نکته جالب می باشند. برای به کار بردن این توصیه ها در مورد مبدل های قدرت، سرعت قابل چشم پوشی آن ها را باید به عنوان اندازه معادل جسمی مولدهای مبدل ها در نظر گرفت که اندازه معادل جسمی آن برابر با زمان های ظرفیت بندی معادل می باشد و سرعت بندی های اختلاف پتانسیل را به ترتیب مولدهای اختلاف پتانسیل پایین را به وجود می آورد.
[4] گزارش مقالات قبلی شامل توصیه ای می باشند که مولدهای مربوط به قطع و وصل کننده های مدار در ارتباط با همه سیم پیچی هایی بشوند، که این مولدها در حالت بیش از 5000 کیلووا به صورت موازی متصل شوند. گزارش های جدید در مورد این موضوع خیلی واضح نیستند ولی هیچ چیز مشخص نشده است که بتواند توصیه های قبلی را تغییر دهد. حفاظت از مبدل های موازی بدون وسایل قطع و وصل کننده مجزا و حفاظت از یک مولد مجزا مورد نظر می باشد که در آن نوعی خطای انتقال بدون این که یک دستگاه قطع وصل کننده با اختلاف پتانسیل بالا بعداً مورد لحاظ واقع شود.
[5] دستگاه قطع و وصل کننده اختلافی باید با یک نیروی کمکی تنظیم مجدد دستی صورت گیرد در هوا مبدل را قطع خواهد کرد. این ویژگی تنظیم مجدد دستی برای به حداقل رساندن احتمال این که دستگاه قطع و وصل به صورت عمدی قطع شود را نشان می دهد جایی که مبدل را در معرض خرابی بیشتر غیر ضروری قرار می دهد.
[5] وقتی خطوط انتقال دارای وسایل قطع و وصل کننده فواصل با سرعت بالا در همان شکل به پایان می رسند به عنوان یک مولدمبدل خواهند بود در آن حال مولد باید دستگاه قطع و وصل کننده سرعت بالا را داشته باشد. نه تنها این امر برای همان دلیل لازم است که خطوط مورد نظر به آن نیاز دارند بلکه دستگاه های قطع و وصل کننده ی فواصل زمان ناحیه دوم فاز اجازه می دهد که درمعرض خودکار تنظیم آن به صورت پایین تر قراربگیردولی با این وجود حالت انتخابی داشته باشند.

👇 تصادفی👇

مطالعه موردی از بهسازی لرزه ای قاب مهاربندی شده فولادی با استفاده از دیوارهای بتن مسلح برشی پیرامونیشیپ فایل حوضه های آبخیز استان ایلامدانلود تأثیر عوامل انتقادی در تئاتردوروش برای فروش بیشتر در فورکیاFluid Propertiesروانشناسي فردي و شيوه هاي آزمون آدلررابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی معلمان شهر .... ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

دانلود مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

خرید اینترنتی مبدل های قدرتی و مبدل های قدرتی خودکار

👇🏞 تصاویر 🏞