👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

ارتباط با ما

دانلود


تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش
چکيده :
جهت دستيابي به الگوي کاشت و تراکم مناسب ماش در منطقه ورامين پژوهشي در مزرعه اي واقع در روستاي سعيد آباد ورامين به صورت اسپيلت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در 4 تكرار در سال زراعی 1388 اجرا شد. تيمار هاي آزمايش شامل4 سطح آرایش کاشت (كاشت يک رديف روي پشته‌هاي 50 سانتي‌متري، كاشت دو رديف در روي پشته‌هاي50 سانتي‌متري، كاشت يک رديف روي پشته هاي 60 سانتي‌متري، كاشت دو رديف روي پشته‌هاي 60 سانتي‌متري) در کرت هاي اصلي و 4 سطح تراکم (تراکم 166666 بوته در هکتار، تراکم 200000 بوته در هکتار، تراکم 333333 بوته در هکتار و تراکم 400000 بوته در هکتار) در کرت هاي فرعي بود. رقم مورد استفاده در این پژوهش، رقم اصلاح شده پرتو بود. نتايج نشان داد که بيشترين مقدار عملکرد دانه از تيمار آرایش کاشت چهارم و تراکم سوم با 3075 کيلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با ميانگين 1291 کيلوگرم در هکتار، 58 درصد برتري نشان داد . بالاترين تعداد غلاف در بوته و دانه در غلاف و شاخص برداشت از تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول به ترتیب با 03/32 عدد و 5/10عدد و 42/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ با 84/2 از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم بالاترين ميزان و تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم کاشت اول با 45/1 کمترين ميزان را به خود تخصيص دادند. سرعت رشد محصول نيز تحت تاثير هر دو عامل آزمايش قرار گرفت. بيشترين ميزان از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم چهارم با 32/12 گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي حاصل شد. بالاترين ميزان سرعت جذب خالص از تيمار آرایش کاشت سوم و تراکم اول با 17/1 گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي به دست آمد و کمترين مقدار نيز از تيمار آرایش کاشت دوم و تراکم دوم با 31/4 گرم بر متر مربع در روز در آغاز دانه دهي حاصل شد. در نهايت مي توان بيان نمود که استفاده از آرایش کاشت دو رديف بر روي پشته هاي 60 سانتي متري و تراکم 3/33 بوته در متر مربع براي دستيابي به حداکثر محصول ماش در منطقه، مناسب مي باشد.
 
تعداد صفحات 137 word
 
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده
1
فصل اول : کليات
2
1-1- اهميت و خواص حبوبات
3
1-1-1- تاريخچه پيدايش ماش
5
1-1-2- منشا و پراکندگي جغرافيايي ماش
6
1-1-3- خصوصيات مرفولوژيکي ماش
7
1-1-4- خصوصيات رشد
8
1-1-5- خصوصيات جوانه زني
9
1-1-6- مشخصات اکولوژيکي زراعي ماش
9
1-1-6-1- تامين آب
11
1-1-6-2- نياز کودي
12
1-2- تناوب زراعي
12
1-3- عملکرد
13
1-4- آفات و امراض
13
5-1- عمليات زراعي
14
1-6- داشت
14
1-7- برداشت
15
1-8- اهميت و ارزش غذايي ماش
15
1-8-1- مصرف درماني
17
فصل دوم : بررسي منابع
18
2-1- تاثير تراکم و آرايش کاشت بر خصوصيات کمي و کيفي ماش
19
فصل سوم : مواد و روش ها
32
3-1- روش کار
33
3-2- مشخصات خاک محل
34
3-3- آماده سازي زمين و کاشت
35
 
فهرست مطالب
عنوان
صفحه
3-4- عمليات داشت
35
3-5- عمليات برداشت :
36
3-6- يادداشت برداري ها و سنجش ها
36
3-6-1- صفات مرفولوژيکي و فنولوژيکي
36
3-6-2- اندازه‌گيري صفات فيزيولوژيكي
36
فصل چهارم : نتايج و بحث
38
4-1- ارتفاع بوته
39
4-2- تعدادغلاف در بوته
43
4-3- تعداد دانه در غلاف
47
4-4- وزن پوسته غلاف
52
4-5- وزن صد دانه
55
4-6- عملکرد دانه
58
4-7- عملکرد بيولوژيک
64
4-8- شاخص برداشت
69
4-9- شاخص سطح برگ
73
4-10- درصد پروتئين
77
4-11- سرعت رشد محصول
80
4-12- سرعت جذب خالص
85
4-13- سرعت رشد نسبي
90
4-14- نسبت سطح برگ
92
4-15- محاسبه ضرایب همبستگی
94
فصل پنجم : نتيجه گيری و پيشنهادات
101
فهرست منابع
103
چکيده انگليسي
111
 
 
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 3-1- خصوصيات شيميايي خاک مزرعه محل اجراي طرح
34
جدول 4-1- تجزيه واريانس ارتفاع بوته
39
جدول4-2- تجزيه واريانس تعداد غلاف در بوته
43
جدول4-3- تجزيه واريانس تعداد دانه در غلاف
47
جدول4-4- تجزيه واريانس وزن پوسته غلاف
52
جدول 4-5- تجزيه واريانس وزن صد دانه
55
جدول 4-6- تجزيه واريانس عملکرد دانه
58
جدول 4-7- تجزيه واريانس عملکرد بیولوژیکی
64
جدول 4-8- تجزيه واريانس شاخص برداشت
69
جدول 4-9- تجزيه واريانس شاخص سطح برگ
73
جدول4-10- تجزيه واريانس درصد پروتئین
77
جدول 4-11- تجزيه واريانس سرعت رشد محصول
80
جدول 4-12- تجزيه واريانس سرعت جذب خالص
85
جدول 4-13- ضرایب همبستگی بین صفات مورد بررسی
95
جدول 4-14: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم کاشت بر ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد دانه در غلاف،وزن پوسته،وزن صد دانه
96
جدول 4-15: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و درصد پروتئین
96
 
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 4-16: مقایسه میانگین اثرات ساده آرایش کاشت و تراکم های مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص
جدول 4-17- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش ها و تراکم هاي مختلف کاشت بر ارتفاع بوته، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن پوسته، وزن صد دانه
جدول 4-18- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر عملکرد دانه ،عملکرد بيولوژيک ،شاخص برداشت و درصد پروتئين
جدول 4-19- مقايسه ميانگين اثر متقابل آرایش کاشت و تراکم هاي مختلف کاشت بر شاخص سطح برگ ،سرعت رشد محصول ،سرعت جذب خالص
97
 
98
 
99
 
10
 
عنوان فهرست نمودارها
صفحه
نمودار 3-1- نقشه اجراي طرح (يک تکرار)
34
نمودار 4-1-تاثير آرايش هاي کاشت بر ارتفاع بوته در ماش
40
نمودار 4-2- تاثير تراکم کاشت بر ارتفاع بوته در ماش
40
نمودار 4-3- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر ارتفاع بوته در ماش
41
نمودار 4-4-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش
44
نمودار 4-5- تاثير تراکم کاشت بر تعداد غلاف در بوته در ماش
44
نمودار 4-6- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد غلاف در بوته در ماش
46
نمودار 4-7-تاثير آرايش هاي کاشت بر تعداد دانه در غلاف در ماش
48
نمودار 4-8- تاثير تراکم کاشت برتعداد دانه در غلاف در ماش
48
نمودار 4-9- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر تعداد دانه در غلاف در ماش
49
نمودار 4-10-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش
53
نمودار 4-11- تاثير تراکم کاشت بر وزن پوسته غلاف در ماش
53
نمودار4-12- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن پوسته غلاف در ماش
54
نمودار 4-13-تاثير آرايش هاي کاشت بر وزن صد دانه در ماش
55
نمودار 4-14- تاثير تراکم کاشت بر وزن صد دانه در ماش
56
نمودار 4-15- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر وزن صد دانه در ماش
56
نمودار 4-16-تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد دانه در ماش
59
نمودار 4-17- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد دانه در ماش
59
نمودار 4-18- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد دانه در ماش
60
نمودار 4-19- تاثير آرايش هاي کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش
65
نمودار 4-20- تاثير تراکم کاشت بر عملکرد بيولوژيک در ماش
65
نمودار 4-21- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بيولوژيک در ماش
66
نمودار 4-22- تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص برداشت در ماش
70
نمودار 4-23- تاثير تراکم کاشت بر شاخص برداشت در ماش
70
نمودار4_24_ تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر شاخص برداشت در ماش
70
 
 
فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-25-تاثير آرايش هاي کاشت بر شاخص سطح برگ در ماش
74
نمودار 4-26- تاثير تراکم کاشت برشاخص سطح برگ در ماش
74
نمودار 4-27- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته برشاخص سطح برگ در ماش
75
نمودار 4-28- تاثير آرايش هاي کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش
77
نمودار 4-29-تاثير تراکم کاشت بر درصد پروتئين دانه در ماش
78
نمودار 4-30- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته درصد پروتئين دانه در ماش
78
نمودار 4-31- تاثير آرايش هاي کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش
81
نمودار 4-32- تاثير تراکم کاشت بر سرعت رشد محصول در ماش
82
نمودار 4-33- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت رشد محصول در ماش
83
نمودار 4-34- تاثير آرايش هاي کاشت برسرعت جذب خالص در ماش
86
نمودار 4-35- تاثير تراکم کاشت بر سرعت جذب خالص در ماش
87
نمودار 4-36- تاثير متقابل آرايش کاشت و تراکم بوته بر سرعت جذب خالص در ماش
88
نمودار 4-37 : تغييرات سرعت رشد نسبي در آرايش هاي مختلف کاشت
90
نمودار 4-38 :تغييرات سرعت رشد نسبي در تراکم هاي مختلف کاشت
91
نمودار 4-39 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت
92
نمودار 4-40 : تغييرات نسبت سطح برگ در آرايش هاي مختلف کاشت

👇 تصادفی👇

واحد بازیافت آب های آلودهگزارش کارآموزی نقشه کشی معماری طراحی داخل رستوران205- تاثیر شكل دره بر تغییر شكلها وتنش های حاصل از تحلیل های استاتیكی و دینامیكی (مطالعه موردی سد سنگریزه ای میدوك)دانلود مقاله روابط و گراف‌های فازی‎طرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه علـمي آزادارز و یکسان سازی نرخ آن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

دانلود تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

خرید اینترنتی تاثیرآرایش کاشت و تراکم بوته بر عملکرد و شاخص های فیزیولوژیکی ماش

👇🏞 تصاویر 🏞