👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

ارتباط با ما

دانلود


شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي  سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean
چکیده :
به منظور تعیین بهترین تاریخ کاشت در ارقام سویا ، آزمايشی در مزرعه تحقيقاتی دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامين به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوك كامل تصادفي در چهار تكرار در سال 1388 اجرا شد. تيمار های آزمايش شامل چهار تاريخ كاشت 13 ارديبهشت ، 23 ارديبهشت،3 خرداد و 13 خرداد (با فواصل 10 روز) در كرت های اصلی و چهار رقم سويای ميان رس بهاره (از گروه سه) شامل Williams،L-17 ،Zin و M7 در كرت هاي فرعي قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بیشترین ارتفاع بوته از تاریخ کاشت سوم و رقم ویلیامز با متوسط 8/95 سانتی متر به دست آمد و تاریخ کاشت چهارم و رقم M7 با میانگین 8/72 ساتی متر کمترین میزان را به خود اختصاص داد. بالاترین مقدار عملکرد دانه از تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با متوسط 63/5387 کیلوگرم در هکتار به دست آمد که نسبت به تاریخ کاشت چهارم و ژنوتیپ L-17 با میانگین 71/3168 کیلوگرم در هکتارکه کمترین میزان را دارا بودند ، 2/41 درصد برتری نشان داد. اما بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک از تاریخ کاشت دوم و رقم زان حاصل شد که با تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز تفاوت معنی داری نداشته و هردو در گروه اول جای گرفتند. تاریخ کاشت دوم و رقم زان با 8/124 عدد بیشترین تعداد غلاف در بوته را به دست آورد ولی بالاترین تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه با متوسط 08/2 عدد ومیانگین 65/9 گرم از تیمار تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز به دست آمد. درصد روغن و پروتئین نیز تحت تاثیر اثرات متقابل تیمار تاریخ کاشت و ارقام قرار گرفت . بالاترین و پایین ترین میزان درصد روغن به ترتیب از تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با 92/22 درصد و تیمار تاریخ کاشت دوم و ژنوتیپ L-17 با 87/19 درصد به دست آمد ، تیمار تاریخ کاشت دوم و لاین M7 با میانگین 67/34 درصد توانست بالاترین میزان درصد پروتئین را به خود اختصاص داد و کمترین درصد پروتئین از تیمار تاریخ کاشت چهارم و رقم ویلیامز با متوسط 09/30 درصد به دست آمد. شاخص سطح برگ در تاریخ های کاشت مختلف متفاوت بود بالاترین میزان از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 31/5 به دست آمد. در بین ارقام نیز رقم ویلیامز توانست با 98/4 در مرحله آغاز پر شدن دانه بیشترین مقدار را از آن خود کند. بیشترین میزان سرعت رشد محصول از تاریخ کاشت دوم در مرحله آغاز غلاف دهی با 38/25 کیلو گرم بر متر مربع در روز حاصل شد. بین ارقام نیز رقم ویلیامز با 66/23 کیلو گرم بر متر مربع در روز در آغاز مرحله غلاف دهی بیشترین مقدارسرعت رشد محصول را به دست آورد. بالاترین میزان سرعت جذب خالص از تاریخ کاشت دوم با 41/21 کیلوگرم بر متر مربع در روز در مرحله ظهور نخستین برگ به دست آمد و کمترین مقدار نیز از تاریخ کاشت چهارم در مرحله رسیدگی کامل با 78/0 کیلوگرم بر متر مربع در روز حاصل شد. رقم ویلیامز نیز بالاترین مقدار سرعت جذب خالص را به دست آورد و کمترین مقدار از ژنوتیپ M7 با میانگین 8/0 کیلوگرم بر متر مربع در مرحله رسیدگی کامل حاصل شد . در نهایت با توجه به نتایج به دست آمده تاریخ کاشت دوم و رقم ویلیامز با دارا بودن بیشترین عملکرد و شاخص های رشد مناسب برای منطقه ورامین شناخته شد.نتایج شبیه سازی در این تحقیق در بر گیرنده مناسب بودن مدل رشد DSAT جهت بررسی روند رشد سویا می باشد. بر این اساس نمودارهای ترسیم شده مدل در مورد شاخص سطح برک شاخص برداشت وزن برگ وزن ساقه وزن غلاف و عملکرد دانه شبیه نمودارهای مزرعه ای بوده و ضریب مدل نزدیک به یک می باشد..
واژگان کلیدی : سویا ، تاریخ کاشت ، رقم ، عملکرد و اجزای عملکرد و شاخص های رشد .شبیه سازی رشد
 
تعداد صفحات 200 word
 
 
 
فهرست مندرجات
عنوان
 
صفحه
چکیده
1
فصل اول مقدمه
3
1-1- مقدمه و اهمیت
4
1-2- مشخصات گیاه شناسی سویا
5
1-2-1 – ریشه
6
1-2-2- ساقه
7
1-2-3- برگ
8
1-2-4- گل و غلاف
9
1-2-5- دانه
11
1-3- رشد و تکامل سویا
13
1-4- مرفولوژی دانه و جوانه زنی
16
1-5- اکولوژی سویا
17
1-5-1-احتیاجات جوی و خاک
18
1-5-2- انتخاب واریته
21
1-5-3- حاصلخیزی
22
1-5-4- نیاز سویا به نیتروژن
23
1-5-5- آهک دادن
26
1-6- عملیات زراعی و تهیه بستر
27
1-6-1- کنترل علف هرز
28
1-6-2- تاریخ کاشت
30
1-6-3- فاصله ردیف و میزان کاشت
34
1-6-4- میزان بذر
38
1-6-5- عمق کاشت
41
1-6-6- ماشین آلات کشت
41
1-6-7- آغشته سازی با باکتری
42
1-6-8- ضد عفونی بذر
44
1-7- بیماری ها
48
1-8- آفات
49
1-9- نیاز سویا به عناصر غذایی
51
1-10- آبیاری
53
1-11- برداشت محصول
54
1-11-1- خشک کردن و انبار داری
56
1-12- فرآیند و مصارف سویا
58
1-13- ترکیبات دانه
59
1-13-1- اجزای فعال بیولوژیکی
64
1-13-2- تهیه کنجاله
64
1-13-3- روغن سویا
65
1-13-4- فرآورده های پروتئینی
66
1-14- مدل سازی
67
1-14-1- مدل خانواده DSSAT
68
فصل دوم بررسی منابع
70
2-1- ارتفاع بوته
71
2-2- اجزای عملکرد و شاخص های رشد
72
2-3- عملکرد دانه ،عملکرد بیولوژیک ،شاخص برداشت و شاخص های رشد
79
2-4- کیفیت بذر (روغن و پروتئین)
86
2-5- مدل سازی بر اساس معادلات ریاضی
89
فصل سوم : 3-1 - مواد و روش ها
92
فصل چهارم نتایج و بحث
101
4-1- ارتفاع بوته
102
4-2- تعداد غلاف در بوته
106
4-3- تعداد غلاف در متر مربع
109
4-4- تعداد دانه در غلاف
112
4-5- تعداد دانه در متر مربع
115
4-6- وزن صد دانه
120
4-7- وزن پوسته غلاف بدون دانه
123
8-4- عملکرد غلاف
126
4-9- عملکرد دانه
129
4- 10 – عملکرد بیولوژیک
134
4-11- شاخص برداشت
137
4-12- درصد روغن
143
4-13- عملکرد روغن
146
4-14- درصد پروتئین
149
4-15- عملکرد پروتئین
153
4- 16- شاخص سطح برگ
157
4-17- سرعت رشد محصول
159
4-18- سرعت جذب خالص
161
4-19- مدل سازی
164
4-19 -1- شبیه سازی شاخص سطح برگ و شاخص برداشت
153
4- 19 -2- شبیه سازی وزن ساقه ، برگ و غلاف
170
4-19- 3- شبیه سازی عملکرد دانه
175
پیشنهادات
181
منابع
183
چکیده انگلیسی
197
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان
صفحه
نمودار 4-1- تاثیر تاریخ کاشت بر ارتفاع بوته سویا
104
نمودار 4-2- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر ارتفاع بوته سویا
105
نمودار 4-3- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر ارتفاع بوته در سویا
105
نمودار 4-4 – تاثیر تاریخ کاشت بر تعداد غلاف در بوته سویا
108
نمودار 4-5- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر تعداد غلاف در بوته سویا
108
نمودار 4-6- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر تعداد غلاف در بوته در سویا
109
نمودار 4-7- تاثیر تاریخ کاشت بر غلاف در متر مربع سویا
111
نمودار 4-8- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر غلاف در متر مربع سویا
111
نمودار 4-9- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر غلاف در متر مربع در سویا
112
نمودار 4-10- تاثیر تاریخ کاشت بر دانه در غلاف سویا
114
نمودار 4-11- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر دانه در غلاف سویا
114
نمودار 4-12- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر دانه در غلاف در سویا
115
نمودار 4-13- تاثیر تاریخ کاشت برتعداد دانه در متر مربع سویا
116
نمودار 4-14- - تاثیر ژنوتیپ و رقم برتعداد دانه در متر مربع سویا
117
نمودار 4-15- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برتعداد دانه در متر مربع در سویا
117
نمودار 4-16- تاثیر تاریخ کاشت بر وزن صد دانه سویا
122
نمودار 4-17- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر وزن صد دانه سویا
122
نمودار 4-18- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه در سویا
123
نمودار 4-19- تاثیر تاریخ کاشت بر پوسته غلاف بدون دانه سویا
124
 
فهرست نمودارها
عنوان
صفحه
نمودار 4-20 - تاثیر ژنوتیپ و رقم برپوسته غلاف بدون دانه سویا
125
نمودار 4-21- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم برپوسته غلاف بدون دانه در سویا
125
نمودار 4- 22- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد غلاف در سویا
127
نمودار 4-23 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد غلاف سویا
128
نمودار 4-24- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد غلاف در سویا
128
نمودار 4-25- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد دانه سویا
132
نمودار 4-26- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد دانه سویا
133
نمودار 4-27- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد دانه در سویا
133
نمودار 4- 28- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیک سویا
136
نمودار 4- 29 - تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد بیولوژیک سویا
136
نمودار 4- 30- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد بیولوژیک در سویا
137
نمودار 4-31- تاثیر تاریخ کاشت بر شاخص برداشت سویا
139
نمودار 4-32- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر شاخص برداشت سویا
140
نمودار 4-33- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر شاخص برداشت در سویا
140
نمودار 4-34- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد روغن سویا
145
نمودار 4-35- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد روغن سویا
145
نمودار 4-36- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن در سویا
146
نمودار 4-37- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد روغن سویا
147
نمودار 4-38- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد روغن سویا
148
نمودار 4-39- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد روغن در سویا
148
نمودار 4-40- تاثیر تاریخ کاشت بر درصد پروتئین سویا
151
نمودار 4-41- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر درصد پروتئین سویا
152
 
 
 
عنوان
صفحه
نمودار 4-42- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد پروتئین در سویا
152
نمودار 4-43- تاثیر تاریخ کاشت بر عملکرد پروتئین سویا
153
نمودار 4-44- تاثیر ژنوتیپ و رقم بر عملکرد پروتئین سویا
154
نمودار 4-45- تاثیر متقابل تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد پروتئین در سویا
154
نمودار 4-46- روند تغییرات شاخص سطح برگ در تاریخ های مختلف کاشت
157
نمودار 4-47- روند تغییرات شاخص سطح برگ در ارقام سویا
158
نمودار 4-48-تغییرات سرعت رشد محصول در تاریخ های مختلف کاشت
160
نمودار 4-49- تغییرات سرعت رشد محصول در ارقام سویا
161
نمودار 4-50- تغییرات سرعت جذب خالص در تاریخ های مختلف کاشت سویا
162
نمودار 4-51- روند تغییرات سرعت جذب خالص در ارقام سویا
163
نمودار 4-52 – روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17
164
نمودار 4-53- روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7
166
نمودار 4-54 -روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams
167
نمودار 4- 55 - روند تغییرات شاخص سطح برگ و شاخص برداشت در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin
168
نمودار 4-56 – روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17
170
نمودار 4- 57 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7
172
نمودار 4- 58 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams
173
نمودار 4- 59 - روند تغییرات وزن ساقه(a ) وزن برگ(b ) و وزن غلاف (c) در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin
174
نمودار 4- 60 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینL17 در تاریخ کاشت دوم
175
نمودار 4- 61 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای لاینM7 در تاریخ کاشت دوم
177
نمودار 4- 62 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Williams در تاریخ کاشت دوم
178
نمودار 4- 63 – روند تغییرات میانگین عملکرد دانه مشاهده شده در در شرایط مزرعه(*)و میزان برآورد شده توسط مدل Crop Gro soybean برای رقم Zin در تاریخ کاشت دوم
180
فهرست جداول
عنوان
صفحه
جدول 1-1- مراحل رشد سویا
13
جدول 1-2- پیشنهاد میزان بذر کاری
39
جدول 1-3-مثال هایی از انواع علف کش ها
45
جدول 1-4- مقادیر تقریبی ترکیبات دانه سویا در قسمت های مختلف آن
59
جدول 1-5-اسید آمینه در پروتئین سویا
60
جدول 1-6-اسید های چرب روغن سویا
62
جدول 1-7-فرآورده های کنجاله بدون چربی
64
جدول 1-8- درصد ترکیبات کنجاله بدون چربی
66
جدول 3-1- آزمون خاک قبل از آزمایش
94
جدول 3-2- پارامترهای مورد استفاده در ارزیابی خروجی های مدل
98
جدول 3-3- مراحل نموی استاندارد جهت ورود به مدل DAST
99
جدول 4-1- تجزیه واریانس ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع در تیمار تاریخ کاشت و رقم
118
جدول 4-2-مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع
118
جدول 4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم در ارتفاع بوته ،تعداد غلاف در بوته ،تعداد غلاف در متر مربع ،تعداد دانه در غلاف و تعداد دانه در متر مربع
119
جدول 4-4- تجزیه واریانس وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت در تیمار تاریخ کاشت و رقم
141
جدول 4-5- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت
141
جدول 4-6- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر وزن صد دانه ،وزن پوسته غلاف، عملکرد غلاف،عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک،شاخص برداشت
142
جدول 4-7- تجزیه واریانس درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین در تیمار تاریخ کاشت و رقم
155
جدول 4-8- مقایسه میانگین اثرات ساده تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین
155
جدول 4-9- مقایسه میانگین اثرات متقابل تاریخ کاشت و رقم بر درصد روغن ،عملکرد روغن ،درصد پروتئین ،عملکرد پروتئین
156

👇 تصادفی👇

دانلود پاورپوینت طرح اختلاط بتندانلود پاورپوینت آبیاری تحت فشار-تعداد صفحات 54 اسلایددانلود برنامه خرید امکانات پولی برنامه ها و بازی های اندرویداستخدامی آتش نشانیبه روز ترین ، جامع ترین و استثنایی ترین پکیج کامل اموزش رانندگی در سال 95!!+هدیه ویژه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

دانلود شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

خرید اینترنتی شبيه سازي رشد و عملكرد برخي ژنوتيپ هاي سويا با استفاده از مدل CROPGRO-Soybean

👇🏞 تصاویر 🏞