👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودزمین شناسی ساختمانی  هر کسی که با زمین شناسی سر و کار داشته باشد، تشخیص می دهد که پوسته زمین درطی تاریخ زمین شناسی یک واحد ثابت و غیر متغیري نبوده است بلکه به کرات در برابرعوامل داخلی و خارجی در آن تغییر شکل ایجاد شده است. شاهد این مدعی وجودنواحی عظیم چین خورده یعنی سلسله کوه هاست که در آن رسوبات و سنگهاي دیگرفشرده شده و فرم آنها تغییر کرده است.عامل دیگر رسوبات دریایی است که اینک در قلل مرتفع کوهها دیده می شود و دربرخی موارد هزاران متر از سطح دریا بالاتر قرار گرفته است و این خود ناپایداري قشرزمین را نشان می دهد. بطور کلی می توان گفت که زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک ،درباره ساختهاي مختلف سنگهاي تشکیل دهنده پوسته زمین، چگونگی تشکیل و ارتباط آنها با عوامل داخلی زمین بحث می کند.اهمیت و کاربرد زمین شناسی ساختمانی زمین شناسی ساختمانی در بین سایر علوم زمین شناسی ، موقعیت خاصی را داراست. مثلاتهیه نقشه زمین شناسی محل ، بدون آگاهی به نوع ساختمانهاي منطقه ، غیر ممکن است.زیرا بدون توجه به ساختمانهاي موجود ، ارتباط واحدهاي مختلف زمین شناسی امکانپذیر نیست. از سوي دیگر مواد معدنی ، در ساختمانهاي خاص زمین شناسی متمرکزمی شوند.مثلا نفت و گاز طبیعی بیشتر در قسمتهاي بالاي تاق دیسها جمع می شوند و با شناسایی این ساختمانهاست که می توان امکان وجود آنها را بررسی کرد. همچنین بسیاري از مواردمعدنی بصورت رگه تشکیل می شوند که این رگه ها ، معمولا در امتداد گسلهاي موجوددر منطقه تشکیل می شوند. در بسیاري موارد ، در اثر وجود گسلها و شکستگیها ،گسترش ماده معدنی در یک منطقه قطع می شود و براي پیدا کردن مجدد آن ، آگاهی به مشخصات تکتونیکی منطقه ، ضروري است.آشنایی به وضعیت ساختمانی منطقه ، کمک موثري در مطالعه آبهاي زیرزمینی است.زیرا گسلها و شکستگیها ، مجراهاي مناسب جهت عبور آبهاي زیرزمینی می باشد.٢شناسایی دره ها و گسلهاي ناحیه ، یکی از بهترین مراحل مقدماتی حفر تونلها و احداثسدها به شمار می آید.انواع بررسی هاي زمین شناسی ساختمانی- بررسی بر اساس وضعیت هندسی در این نوع تقسیم بندي ، ساختمانهاي مختلف زمین از نظر شکل هندسی مورد توجه قرارگرفته و به انواع چین ها ، گسل ، درزه ها و … تقسیم می شوند.- بررسی از نقطه نظر سینماتیکیدر این بررسی ، اشکال مختلف زمین شناسی ، از نقطه نظر نحوه حرکات پوسته زمین ، که منجر به ایجاد ساختمان مذبور شده است، مورد بررسی قرار می گیرند. در حقیقت دراین حالت چگونگی تشکیل ساختمانهاي مختلف ، مطالعه می شود.- بررسی تاریخی مقصود از این بررسیها ، مطالعه چگونگی تشکیل ساختمانهاي مختلف ، در دوره هاي خاص زمین شناسی است. زیرا بطوري که می دانیم، در دوره هاي مختلف دوران زمین شناسی ، حرکات تکتونیکی مختلفی وجود داشته است.- بررسی از نظر دینامیکی در این بررسی ، رابطه نیروهاي موثر بر سنگهاي زمین و ساختمانهاي حاصله ناشی از آنهامورد بررسی قرار می گیرد

👇 تصادفی👇

دانلود گزارش کارآموزی آشنایی با تاسیسات الکتریکیترجمه کتاب English For The Student Of Acconting - Abdolreza Talanehگزارش کارآموزی كنترل بيماري ها و علف هاي هرزپاورپوینت تحلیل آرامستانها(قبرستانها) در فضاهای شهریMicrosoft Visual Studio 2015 - Unleashedمبانی نظری و پیشینه تحقیق رهبری آموزشیتعیین و شناسایی تفاوت درمیزان سازگاری زناشوییبانک ایمیل فرهنگیمقاله راهنمای مصالح و تاسیسات ساختمانیدانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری شرکت مکاترونیک شاو ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞