👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودهر یک از معلمان یکی از روش هاي کلاس داري (مدیریت کلاس) را متناسب باروحیات و نوع نگاه خود به محیط و دانش آموز انتخاب کرده اند. روش کلاس داري علاوه بر معلم براي دانش آموزان هم بسیار مهم است اگر دانش آموزي در دركروش کلاس داري معلم اشتباه کند، احتمالا عواقب سوئی را باید تحمل بکند. به همین علت آنان در یکی دو جلسه ي اول سعی می کنند روش کلاس داري معلم راحدس بزنند و رفتار خود را با آن متناسب کنند، معلم هم سعی می کند با شفافیت روش خود را چه با کلام و چه با اعمال خود براي دانش آموزان مشخص سازد.تدریس علمی با ارتباط بسته: در این روش معلم، باسواد است، روش تدریس رامی شناسد و به مبانی نظري حوزه ي تدریس خود کاملا مسلط است. درس راکاملاعلمی و حرفه اي تدریس می کند، اما با مسائل حاشیه اي کلاس کاري ندارد و ارتباط غیردرسی کمی با دانش آموزان دارد. بر خلاف تصور اکثر دانش آموزان که فکرمی کنند این نوع معلمان ذاتا انسانهاي درون گرا و خشکی هستند ممکن است آنان خارج از محیط کلاس و در جمع همکاران و دوستان بسیار بذله گو و بانشاط باشننداما آنان سعی می کنند بین محیط کاري و محیط غیرکاري تمایز قائل شوند.معمولادانش آموزان فعال و درس خوان این نوع معلمان را بسیار دوست دارند و سعی می کنند از اندوخته ي علمی آنها حداکثر استفاده را ببرند. دانش آموزان ضعیف،این نوع معلمان را دوست ندارند چرا که در کلاس آنها حوصله شان سر می رود ولیکمتر می توانند دست به شیطنت بزنند چرا که فرهیختگی علمی معلم در جو کلاس حاکم است.تدریس علمی با ارتباط باز: در این روش مانند روش بالا، معلم از نظر علمی باسواداست در عین حال سعی می کند کلاس را از حالت یکنواخت و کسل کننده خارجکند. این نوع معلمان متناسب با روحیات خودشان از روش هاي مختلفی براي ایجادتنوع در کلاس استفاده می کننند از طنز و جوك گرفته تا داستان گویی و مخصوصابازگویی خاطراتی که شاید با اندکی اغراق آمیخته شده باشند. به هر حال جو این نوع کلاس ها اکثر دانش آموزان قوي و ضعیف را راضی می سازد.

👇 تصادفی👇

گزارش کارآموزی شركت اروندپاورپوینت "آشنايی با مراحل ساخت Davinci Tower"مجموعه کتابهای شهید مطهری 1دستور نویسی فارسی در شبه قارهپروژه کامل آمار برای پایه های دبیرستان و راهنمایی و دانشجویان درس آمار ( 1 )کالیبره (تنظیم) تراز لیزری دیوالت DW088Multi-Object Tracking Using Common Eigenvalues and the Short Minimum Clique Problemزبان مودار - شیار دارگزارش کار صنايع دستي، تخصصي چوب ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞