👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودپرزدهي پارچه ها يكي از خواص مهم پارچه ها محسوب مي گردد كه در برخي از پارچه ها از جملهپارچه هاي فاستوني از اهميت بيشتري برخوردار است. با توجه به تركيب الياف مورد استفاده در نخها وپارچه هاي فاستوني كه تركيبي از الياف پلي استر و پشم مي باشد ؛ در اين تحقيق از سه نوع الياف پلياستر با خواص فيزيكي و مكانيكي مختلف و يك نوع الياف پشم با خواص ثابت استفاده گرديد. كليهپارامترهاي نخ و پارچه توليدي به لحاظ نمره نخ ، تاب، تراكم و نوع بافت در نمونه هاي مختلف توليديثابت در نظر گرفته شده است.نشان داد كه نمونه هايي كه داراي الياف پلي استر با Martindale آزمايشهاي انجام گرفته با دستگاهخواص فيزيكي و مكانيكي مختلفي از قبيل استحكام ، ازدياد طول مي باشند ؛ داراي مقادير پرزدهيمختلفي بوده كه عملا اين خواص در پرزدهي پارچه ها نقش مهمي را ايفا مي كنند.نتايج بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد كه هر چقدر بر ميزان استحكام و همزمان بر ميزان درصدازدياد طول الياف پلي استر افزوده مي شود ميزان پرزدهي پارچه كاهش مي يابد. اين موضوع از آنجاناشي مي شود كه با بهبود اين خواص احتمال آسيب ديدگي الياف در اثر عمليات سايش كمتر شده و ازاينرو الياف لنگري كمتري تشكيل مي گردد.از نتايج آزمون پرزدهي نخ و تلفيق آن با آزمون خواص الياف چنين نتيجه گيري مي شود كه عليرغم بالابودن ميزان پرزدهي نخ هاي تهيه شده از الياف پلي استر اصفهان ، ميزان پرزدهي پارچه هاي تهيه شدهاز اين الياف بيشتر از بقيه نمونه ها نيست. به عبارت ديگر اهميت خواص الياف در ميزان پرزدهي پارچهها بيشتر از اهميت پرزدهي نخ در پرزدهي پارچه هاست.نشان داد كه با افزايش استحكام الياف پلي استر بدون توجه به قابليت ازدياد Mead &Gintis تحقيقاتطول آن تعداد پرزدانه ها افزايش پيدا مي كنند. با فرض صحيح بودن اين تحقيقات و با تلفيق نمودن اثرازدياد طول بر خواص پرزدهي مي توان اينچنين نتيجه گيري نمود كه اهميت قابليت ازدياد طول بيشتراز اهميت استحكام بوده بطوري كه چنانچه قابليت ازدياد طول يك ليف با استحكام بالا افزايش يابدميزان پرزدهي پارچه تهيه شده از آن كاهش مي يابد.

👇 تصادفی👇

اشتراک گذاری بسیار آسان فایل صوتی در اینستاگرامايجاد يكپارچگي در توده رباتيك با كمك يك عضو راهبر و كنترلر فازيطرح توجیهی و کسب و کار كارگاه توليدي پوشاكبررسي اثرات تنش خشكي در مراحل انتهايي رشد بر صفات زراعي ارقام بهاره كلزاخرنامه138 - اقدام پژوهی: چگونه مي توانم با كمك درس انشا تفكر خلاق را در فراگيرانم بهبود ببخشم - 26 صفحه فایل ورد - wordبناهای تاریخی تهراننهان نگاری تصاویر دیجیتال با استفاده از تبدیلات موجک چندگانه wordنمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- مدیریت تحول- روش تحقیق کد درس: 1218309 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞