👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودعنوان صفحه
چكيده......................................................................................................................... 1
مقدمه.......................................................................................................................... 3
بيان مسئله.................................................................................................................. 4
سوالهاي تحقيق.......................................................................................................... 6
موضوع تحقيق............................................................................................................ 6
فرضيه تحقيق............................................................................................................. 6
اهميت و ضرورت و هدف تحقيق............................................................................... 6
تعريف اصطلاحات...................................................................................................... 7
فصل دوم (ادبيات و پيشينه تحقيق)........................................................................ 9
انگيزش....................................................................................................................... 10
تظاهرات انگيزش........................................................................................................ 11
هيجان......................................................................................................................... 13
هيجان به مثابه الگوهاي پاسخ.................................................................................... 14
ابزار و بازشناسي هيجانها......................................................................................... 16
ابزار هيجان در چهره پاسخهاي فطري..................................................................... 17
بازشناسي حالتهاي هيجاني افراد بهنجار................................................................... 18
پسخورانه حاصل از هيجانهاي برانگيخته.................................................................. 19
بازشناسي حالتهاي هيحان افرادي كه دچار آسيب مغزي شده اند........................... 21
رابطه بين هيجان و انگيزش....................................................................................... 22
ديدگاهها و نظريه هاي هيجان.................................................................................... 23
1-نظريه جيمز لانگه................................................................................................... 23
2- ديدگاه شاخته: انگيختگي بي علت.......................................................................... 24
3- ديدگاه ماندار: اهميت هيجاني و قفسه ها.............................................................. 25
4- ديدگاه آرنولد: ارزيابي نخستين............................................................................ 25
5- ديدگاه لازاروس: ارزيابي نخستين....................................................................... 26
6- ديدگاه ونير........................................................................................................... 28
7- فرضيه پسخورانه صورتي................................................................................... 28
آزمايش فرضيه و پسخورانه صورتي....................................................................... 30
8- ديدگاه ايزارد: نظريه هيجانهاي متمايز................................................................. 31
9- ديدگاه دوسيستمي................................................................................................ 33
ويژگيهاي افراد هيجان خواه ..................................................................................... 37
فرايندهاي شناختي و هيجان خواهي.......................................................................... 38
ترجيحات شغل و نگرشها........................................................................................... 39
تفاوتهاي فيزيولوژيكي................................................................................................ 39
رشد نقشهاي جنسيتي................................................................................................ 41
الگويابي جنسيتي......................................................................................................... 42
رشد الگويابي جنسيتي................................................................................................ 43
گرفتن رفتار الگويابي جنسيتي.................................................................................... 44
الگويابي جنسيتي از كجا شروع مي‎شود؟................................................................... 45
جامعه مورد مطالعه و روش نمونه گيري و مدل آماري........................................... 47
محاسبات آماري و نتايج ........................................................................................... 50
خلاصه و نتيجه گيري................................................................................................ 52
محدوديت ها .............................................................................................................. 53
منابع .......................................................................................................................... 54
پيوست(آزمون هيجان خواهي زاكرمن)..................................................................... 56
 
 
 
فهرست اشكال
عنوان صفحه
شكل 1-2 برداشت لازاروس از هيجان به صورت يك فرايند................................... 27
شكل 2-2 شكل تركيب رويدادهاي عصب شناختي در فرضيه پسخورانه صورت... 29
شكل 4-2 شكل ديدگاه دوسيستمي هيجان................................................................ 36
 
فهرست جداول
جدول هيجان اصلي ايزارد (شكل 3-2)..................................................................... 32
جدول محاسبات فصل چهارم.................................................................................... 50
 

👇 تصادفی👇

برنامه ساز همراهپکیج شماره موبایل تلگرامیمطالعه برهمکنش پروتئینهای آلفا و بتاکازئین با پپتید مهارکننده (ACE ) توسط طیفسنجی و الگوسازی مولکولیپایان نامه شیمی داروئیمعماری تاریخی شهر بیشاپوردانلود لایه shapefile خاک شناسی استان سیستان و بلوچستاندانلود برنامه کیبورد کلید برد دو (2000 تومان)اموزش بازاریابی از اینترنت صددرصد علمی و تضمینی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞