👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

ارتباط با ما

دانلود


ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله  با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب
چکیده
گسل‌هايبزرگوفعالواقعدرشرق شهرمينابازمهم‌ترينعواملتكتونيكيمنطقهمحسوبمي‌شوند که در سال‌هايگذشتهزلزله‌هايمتعدد و شدیدیرابهوجودآوردهاستوفعاليتآنها درآيندهممكناستخساراتسنگينيرابهبارآورد. لذاشهرميناب و بویژه بافت فرسوده آنازريسك‌پذيريبالاييدرمقابلزلزلهبرخورداراست. در تحقیق حاضر، با تلفیق GIS و AHP و معرفی شاخص‌های آسیب‌پذیری، به بررسی وضعیت کنونی بافت فرسوده شهر میناب از نظر میزانآسیب‌پذیری در برابر زلزله پرداخته و نواحی آسیب‌پذیر مشخص شد. داده‌های مورد نیاز از جمله شبکه معابر شهری، کاربری‌ها، تراکم جمعیت، مشخصات سازه‌ای و ... گردآوری و جهت ایجاد پایگاه داده آماده‌سازی شدند. سپس با توجه به حجم انبوه شاخص‌های مکانی، جهت حصول به اطلاعات برای اخذ تصمیم، داده‌ها با استفاده از GIS و روش AHPپردازش و نقشه نهایی آسیب‌پذیری بافت فرسوده تولید شده و مناطق با درجات مختلف آسیب‌ مشخص گردید. بر اساس این نقشه، محلات شیخ آباد، شهید عباسپور، پاکوه، باغ ملک، جوی باریکو و جنگجنگو بافت فرسوده (محلات قدیمی) به عنوان محدوده‌های با آسیب‌پذیری زیاد مشخص شده‌اند. این در حالی است که محلات پاکوه و باغ ملک جز تراکم‌های بالای جمعیتی در منطقه بافت فرسوده محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از زلزله، بدلیل فرسوده بودن و مقاومت کم ساختمان‌ها، ریزدانگی ساختمان‌ها و معابر کم عرض می‌باشد که این امر لزوم اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای را در جهت کاهش آسیب و مدیریت بحران مشخص می‌نماید. در بحث زلزله و شهر، سیستم GISبا قابلیت جمع‌آوری داده‌های مکانی و توصیفی، ذخیره‌سازی، تغییر و تحول، تحلیل، مدل‌سازی و نمایش اطلاعات مکانی به همراه اطلاعات غیرمکانی می‌تواند به عنوان علم و فن‌آوری بهینه در جهت ساماندهی و تجزیه و تحلیل جامع و سریع اطلاعات و کمک به اخذ تصمیمات سریع و در عین حال صحیح در مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.
 کلید واژه: زلزله، آسیب‌پذیری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، بافت فرسوده شهر میناب.
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 فصل اول.. 8
1-1. مقدمه.. 9
1-2. بیان مسأله.. 9
سؤال‌های اصلی تحقیق.. 10
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. پیشینه تحقیق.. 36
1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 11
1-6. اهداف اساسی تحقیق.. 11
1-7. جمع‌بندي كلي.. 11
2 فصل دوم.. 12
2-1. شهرهاومخاطراتطبیعی13
2-2. خطرزلزلهدرشهرها.. 13
2-2-1. خطرزلزله.. 13
2-2-2. آسیب‌پذیریدرزلزله.. 14
2-2-3. بحرانزلزله:.. 14
2-3. انواع بحران.. 15
2-4. زلزله و بحران ناشی از آن.. 15
2-5. منابع لرزه‌ای.. 16
2-6. شدت و بزرگی زلزله.. 16
2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله.. 16
2-7-1. خسارات وارد بر زمین:.. 17
2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها.. 17
2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها.. 18
2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. 18
2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. 18
2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه.. 18
2-8. گسترشفیزیکیشهرهاوافزایشآسیب‌پذیری.. 18
2-8-1. ایمنی شهری.. 19
2-8-2. آسیب‌پذیری شهری.. 20
2-8-3. ساختار شهر.. 20
2-8-4. بافت شهر.. 21
2-9. فرسايشوفرسودگي.. 23
2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها.. 23
2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. 25
2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها.. 25
2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله.. 26
2-13. مدیریت بحران.. 27
2-14. نقش GIS در مدیریت بحران.. 28
2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات.. 29
2-14-2. GIS و فاز آمادگی.. 29
2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی.. 29
2-14-4. GIS و فاز بازسازی.. 30
2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله).. 30
2-16. تصمیم‌گیری.. 30
2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی.. 31
2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM).. 31
2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته.. 33
2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. 33
2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی.. 33
2-17. روش‌هاي‌ وزن‌دهي‌:.. 34
2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP. 34
2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی.. 35
3 فصل سوم.. 42
3-1. موقعيتجغرافیایی شهر میناب.. 43
3-1-1. ویژگی‌هایطبیعیوزمين‌شناسي منطقه.. 44
3-1-2. اقلیم شهر میناب.. 45
3-2. بلایای طبیعی به ویژه مسائل مربوط به زلزله‌خیزی و جایگاه اراضی در مدیریت بحران.. 46
3-3. نظامفضاييوتقسيماتكالبديشهرميناب.. 46
3-4. معرفيكليبافت‌هايفرسودهومسئله‌دارشهرميناب.. 47
3-5. گونه‌بنديبافت‌هايفرسودهشهرميناب.. 47
3-5-1. بافتقديمي.. 48
3-5-2. بافتمياني.. 48
3-5-3. بافتحاشيه‌ايجديد.. 48
3-6. بررسی زیرساخت‌های شهری.. 49
3-7. بررسی کاربری‌های بافت فرسوده شهر.. 49
3-8. ایجاد پایگاه اطلاعاتی.. 51
3-8-1. گردآوری و آماده‌سازی داده.. 51
3-8-2. طراحی پایگاه اطلاعاتی.. 52
3-9. تلفیق روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).. 52
3-10. انتخاب معیارهای ارزیابی آسیب‌پذیری.. 53
3-10-1. آسیب‌پذیری ناشی از تراكمجمعيتی محله‌های بافت فرسوده 54
3-10-2. آسیب‌پذیری ناشی از میزان دسترسی به فضاهای باز.. 57
3-10-3. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح و عمر سازه‌ها.. 58
3-10-4. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمانی (مساحت قطعات) 60
3-10-5. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 62
3-10-6. دسترسی به شبکه معابر و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری 63
3-10-7. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها.. 64
3-11. وزن‌دهی معیارها و قواعد تصمیم‌گیری چندمعیاری.. 65
3-11-1. روش مبتنی بر مقایسه دو به دو.. 66
3-11-1-1. ساختن سلسله‌مراتب.. 66
3-11-1-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن.. 66
3-11-1-3. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 67
3-11-1-3-1. میانگین بردار ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-2. محاسبه شاخص ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-3. محاسبه شاخص ناسازگاری ماترس تصادفی.. 68
3-11-1-3-4. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 69
3-12. فازی‌سازی لایه‌ها.. 69
3-13. نتیجه‌گیری.. 70
4فصل چهارم.. 71
4-1. تحلیل آسیب‌پذیری در برابر زلزله به تفکیک شاخص‌های معرفی شده در تحقیق 72
4-1-1. ‌‌ آسیب‌پذیری ناشی از تراکم جمعیت.. 72
4-1-2. آسیب‌پذیری ناشی از دسترسی به فضاهای باز.. 73
4-1-3. آسیب‌پذیری ناشی از قدمت ساختمان‌ها.. 73
4-1-4. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح ساختمان‌ها.. 74
4-1-5. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت‌های ساختمانی.. 75
4-1-6. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات طبقات ساختمان.. 76
4-1-7. عدم دسترسی به معابر شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زلزله 77
4-1-8. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌های همجوار.. 78
4-2. محاسبه‌‌يوزن‌هايشاخص‌ها.. 80
4-3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری منطقه.. 82
4-4. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی.. 83
4-4-1. عملگر فازی AND.. 88
5 فصل پنجم.. 89
5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90
5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. 91
5-3. محدودیت‌ تحقیق.. 92
5-4. پیشنهادها.. 92
5-5. منابع.. 93
 فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 انواع خرابی‌های زمین در برابر زلزله. 17
جدول 2-2 ارزیابی مختلف قطعه‌بندی هنگام و بعد از وقوع زلزله. 22
جدول 2-3- رابطه‌ی درجه‌ی آسیب‌پذیری و انواع بافت‌های شهری. 23
جدول 2-4- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها. 24
جدول 3-1- آمار مربوط به زمین لرزه‌های روی داده در استان هرمزگان و از جمله شهر میناب طی 10 سال گذشته. 46
جدول 3-2 سطح و سهم کاربری‌های مختلف بافتفرسودهشهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 51
جدول 3-5 طبقات دسترسی به فضای باز و آسیب‌پذیری. 59
جدول 3-6 مصالح بنا در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 60
جدول 3-7 قدمت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 61
جدول 3-8 طبقات مصالح و عمر ساختمانی و آسیب‌پذیری. 61
جدول 3-9 کلاس‌های قطعات تفکیکی مساحت و آسیب‌پذیری. 62
جدول 3-10 تعداد طبقات ساختمان‌ها و آسیب‌پذیری براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 63
جدول 3-11 سلسله مراتب معابر شهری و آسیب‌پذیری. 65
جدول 3-12 فاصله از کاربری‌های خطرزا و آسیب‌پذیری. 66
جدول 3-13: مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 68
جدول 3-14: شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی. 69
جدول (4-1): محاسبه وزن نهایی معیارها . 82
جدول 4-2: آسیب‌پذیری حاصل از ترکیب متغیرها‌83
جدول 4‑3 نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی 84
 فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 46
شکل3-2- نقشه کاربری اراضی مختلف بافتفرسوده شهر میناب.. 53
شکل3-3- نقشه تراکم جمعیتی بافت فرسوده.. 59
شکل 3-4- نقشه فضاهای باز محدوده بافت فرسوده.. 60
شکل 3-5- نقشه جنس مصالح بافت فرسوده .. 61
شکل 3-6- نقشه قدمت ابنیه بافت فرسوده .. 62
شکل 3-7- نقشه مساحت قطعات ساختمانی منطقه.. 64
شکل 3-8- نقشه تعداد طبقات بافت فرسوده .. 65
شکل 3-9- شبکه معابر شهری منطقه .. 66
شکل 3-10- موقعیت نقاط خطرزا در بافت فرسوده.. 68
شکل4-1- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از افزایش تراکم جمعیت.. 75
شکل 4-2- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از دوری از فضاهای باز عمومی.. 76
شکل 4-3- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از قدمت سازه .. 77
شکل 4-4- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از نوع مصالح ساختمانی.. 78
شکل 4-5- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمان .. 79
شکل 4-6- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 80
شکل 4-7- نقشه دسترسی به معابر شهری و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری 81
کل 4-8- ماتریس سازگاری کاربری‌ها با در نظر گرفتن عوامل مخاطره انگیز در زلزله 82
شکل 4-9- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها .. 83
شکل 4-10- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 84
شکل 4-11- نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش AHP 85
شکل 4-12- نقشه فازی تراکم جمعیت.. 87
شکل 4-13- نقشه فازی تعداد طبقات ساختمان.. 87
شکل 4-14- نقشه فازی مساحت قطعات ساختمان.. 88
شکل 4-15- نقشه فازی سازگاری کاربری‌ها.. 88
شکل 4-16- نقشه فازی دسترسی به فضای باز.. 89
شکل 4-17- نقشه فازی قدمت بنا.. 89
شکل 4-18- نقشه فازی مصالح ساختمان.. 90
شکل 4-19- نقشه فازی دسترسی به معابر.. 90
شکل 4-20- نقشه آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش Fuzzy AND. 91
 1 فصل اول
 کلیات تحقیق
 1-1. مقدمه
درطيقرنبيستمبيشاز 1100 زلزله‌يمخربدرنقاطمختلفكرهزمينرويدادهكه دراثرآنبيشاز1500000 نفرجانخودراازدستداده‌اندكه 90 درصدآن‌هاعمدتاً ناشيازريزشساختمان‌هاييبودهكهازاصولمهندسيوايمنيكافيبرخوردارنبودند (لانتادا[1]، 2008). ایران به عنوان کشوری زلزله‌خیز، طی دهه‌های گذشته آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی از زلزله‌های متعدد متحمل شده است. این در شرايطياستكهشهرهايكشورمادربرابرزمين‌لرزه پنج و نیم و شش ریشتر بهطورجديآسيب‌پذيرند (عکاشه، 1378).
اگرجلوگیريازوقوعزلزلهامکان‌پذیرنیست،ولیکاهش‌هايآسیب‌هايناشیازآنامکان‌پذیراست. چیزيکهبیشازهمهاهمیتدارد،نجاتدادنجانانسان‌هادربرابراینرخدادطبیعیاست.رشدشهريباعث تسهیلاتزیاديمی‌شودولیدرعینحالعواملبحران‌زاهمبیشترشدهوتسهیلاتمحیطیتبدیلبهضرر می‌شود (ناکابایاشی[2]، 1994). ضرورتکاهشآسیب‌هاياجتماعی (تعدادتلفاتومجروحین)،اقتصادي (هزینه‌هايبازسازي، ازکارافتادناقتصادشهر)وکالبدی (تخریبساختمان‌ها)ناشیاززلزلهبرکسیپوشیدهنیست. علاوهبراینتخریببافت،تأخیردرتخلیهجمعیتساکن،مسدودشدنشبکه‌هايارتباطی،افزایشخساراتو زندهبهگورشدنهزاراننفرازدیگرمسایلخواهدبود. بسیاريازافرادکهدرزیرآوارمانده‌اند،اگرامکان دسترسیوکمک‌رسانیبهآنهامسیرنباشد،آنهانیزجانخودراازدستخواهندداد.کاهشآسیب‌پذیري جوامعشهريدربرابرزلزلهزمانیبهوقوعخواهدپیوستکهایمنیدر برایرزلزلهدرتمامسطوحبرنامه‌ریزي مدنظرقرارگیردکهدرمیانتمامیسطوحسطحمیانیبرنامه‌ریزيکالبديیعنیشهرسازيیکیازکارآمدترین سطوحبرنامه‌ریزيبرايکاهشآسیب‌پذیريدربرابرزلزلهمی‌باشد (حبیبیوهمکاران، 1387).
 1-2. بیان مسأله
زلزلهپديده‌اياستطبيعيكهبي‌توجهيبهآن خساراتجبران‌ناپذيريبهدنبالخواهد داشت. وقوع زلزله‌هايشديدبشررابرآنداشتهاستكهدرفكر تدوينيكبرنامهزيربناييبرايكاهشخطراتو آسيب‌هايناشيازآنباشد. ويژگي‌هايزمين‌ساخت كشور،زلزلهرابهعنوانيكيازمخرب‌ترينعوامل انهدامحياتانسانيمطرحنموده است.بررسي‌هاي تاريخينشانمي‌دهدكهمناطقوسيعيازكشورمان توسطاينحادثهطبيعيمتحملآسيب‌هايجانيو ماليگرديده است. براساسگزارشسازمانملل،در سال 2003 میلادی، كشورايراندربينكشورهاي جهانرتبهنخسترادرتعدادزلزله‌هايباشدت بالای پنج و نیم ریشتر ويكيازبالاترينرتبه‌هارادرزمينه‌ی آسيب‌پذيرياززلزلهوتعدادافرادكشتهشدهدراثر اينسانحه،داشتهاست. بـر اساسهميـنگـزارش،در كشورايـرانزلـزلـهوجـهغالبرادربينسـوانـحطبيعـي دارا است (سازمان کاهش بلایای طبیعی ملل متحد[3]، 2004). مي‌توانگفتآنچهموجبافزايشتلفاتدرزلزلهمي‌شود،زلزلهنيستبلكهساختمان‌هايغيرمقاومياكممقاومتياستكهدراثرغفلت‌ها،ندانم‌كاري‌ها،عدم احساسمسئوليتدرانجاموظايفتوسطدست اندركارانساختوسازاعمازقانون‌گذاران، تدوين‌كنندگانآييننامه‌هايلرزهايوضوابطشهريوشهرسازي،طراحانومالكاناستكه متناسببامشاركتخوددرساختوسازغيراصولي،باعثبروزچنينفجايعيمي‌شوند (مهدیان، 1381). كشورايرانباآسيب‌پذيريلرزه‌ايگروه‌‌هاي خاصيازساختوسازهامانند:ساختمان‌هايعمومي بامصالحغيرمسلحبنايي،ساختمان‌هايپرجمعيت قديميدرمراكزشهري،بافت‌هايفرسوده،منازل مسكونيوسازه‌هايبتنيكهدردهه 1960 تا 1980 با مصالحوطراحيضعيفسربرآورده‌اندروبرواست. شهرهامكانتجمعجمعيتوافزايشبارگذاري‌هاي محيطيواقتصاديهستند،وجوداينمسألهمهم ضرورتكاهشآسيب‌پذيريدربرابرزلزلهرامطرح مي‌كند. ويژگي‌هايزمين‌ساختكشور،زلزلهرابهعنوانيكيازمخر‌ب‌ترينوتهديدكنندهترين عواملانهدامحياتانسانيمطرحنمودهاست. بررسيتاريخينشانمي‌دهدكهنقاطيامناطق وسيعيازكشورمانتوسطاينحادثه‌يطبيعيمتحملآسيب‌هايجانيوماليگرديدهاست. شهرتنهامجموعه‌ايازساختمان‌هانيست، بلكهپديده‌هايانساني،اجتماعي،فرهنگي،اقتصاديو كالبدياست.بدينترتيبشهربهعنوانمجموعه‌اي ازعناصرتعريفمي‌گرددتابتوانبهروش‌هايمناسبي جهتارزيابيكالبدشهروتعيينشاخص‌هايكالبدي آسيب‌پذيريرسيدونيزراهكارهاييبرايكاهش آسيب‌پذيريارائهنمود.
سؤال‌های اصلی تحقیق این است:
1- آیاباتوجهبهمعيارهايمورداستفادهمي‌توانآسيب‌‌پذيريمناطق مختلف بافت فرسوده شهر میناب را به کمک GISبه صورت کمّی مدل‌سازی نمود؟
2- مهمترین معیار مؤثر در آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب در هنگام وقوع زلزله کدام است؟
زلزلهبهعنوانپديده‌ايطبيعي،زمانيمخاطرهآميز وبحران‌آفريناستكهجامعه‌یواقعدرمعرضزلزله، نسبتبهآنآسيب‌پذيرباشد.زلزلهيكيازمخاطرات طبيعياستكههموارهاحتمالرخدادناينحادثه طبيعيبهويژهزمانيكهشرايطرخدادنآن،ازجمله وجودگسل‌هايمتعددفراهمباشد،وجوددارد. تعيينمشخصاتكالبدي، تيپساختماني،تركيبكالبديقطعاتو راه‌ها، نوعكاربري‌ها،تراكمجمعيتی، تيپساختمانيمناسب،تراكمساختمانيكم،استفادهازراه‌هابهعنوانفضاهايگريزو پناهو ...،از جملهروش‌هايكاهشآسيب‌پذيريمي‌باشند )عسگري،1381). يكيازعمده‌ترينفعاليت‌هادرراستايكاهشخطراتناشياززلزلهوافزايش ايمنيعمومي،مطالعاتپهنه‌بنديلرزه‌ايمناطقشهريوتعيينميزانآسيب‌پذيري ساختمان‌هايگ
[1]- Lantada
[2]- Nakabayashi
[3]- United Nations Disaster Relief

👇 تصادفی👇

آزمایشگاه فیزیک 2دانلود پایان نامه ارشد تاثیر آموزش مدیریت استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر افزایش سلامت روانی دانش آموزان دخترپروژه افترافکت نمایش متن (50 Modern Titles)دانلود پروژه استفاده از RFID در سیستمهای اطلاعات مدیریت‎ (تعداد صفحات 99)طراحي كنترل‌كننده iLQR براي سيستم تعليق فعال خودرومقاله انگلیسی با ترجمه - یک ماده آلی/ معدنی که مانع عبور عامل محرک خردل می شودساخت غشا اولترا فیلتراسیون پلی اکریلونیتریل حاوی نانو ذرات TiO2 به منظور جداسازی پلی‌اکریل‌آمید کاتیونی از پساب کارخانه زغالشوییاجرای اسکلت بتنی ساختمانپایان نامه کامپیوتر - طراحی و پیاده سازی ارشیو الکترونیکی تحت وب مبتنی بر تکنولوژی Silverlight ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

دانلود ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

خرید اینترنتی ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

👇🏞 تصاویر 🏞