👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

ارتباط با ما

دانلود


ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله  با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب
چکیده
گسل‌هايبزرگوفعالواقعدرشرق شهرمينابازمهم‌ترينعواملتكتونيكيمنطقهمحسوبمي‌شوند که در سال‌هايگذشتهزلزله‌هايمتعدد و شدیدیرابهوجودآوردهاستوفعاليتآنها درآيندهممكناستخساراتسنگينيرابهبارآورد. لذاشهرميناب و بویژه بافت فرسوده آنازريسك‌پذيريبالاييدرمقابلزلزلهبرخورداراست. در تحقیق حاضر، با تلفیق GIS و AHP و معرفی شاخص‌های آسیب‌پذیری، به بررسی وضعیت کنونی بافت فرسوده شهر میناب از نظر میزانآسیب‌پذیری در برابر زلزله پرداخته و نواحی آسیب‌پذیر مشخص شد. داده‌های مورد نیاز از جمله شبکه معابر شهری، کاربری‌ها، تراکم جمعیت، مشخصات سازه‌ای و ... گردآوری و جهت ایجاد پایگاه داده آماده‌سازی شدند. سپس با توجه به حجم انبوه شاخص‌های مکانی، جهت حصول به اطلاعات برای اخذ تصمیم، داده‌ها با استفاده از GIS و روش AHPپردازش و نقشه نهایی آسیب‌پذیری بافت فرسوده تولید شده و مناطق با درجات مختلف آسیب‌ مشخص گردید. بر اساس این نقشه، محلات شیخ آباد، شهید عباسپور، پاکوه، باغ ملک، جوی باریکو و جنگجنگو بافت فرسوده (محلات قدیمی) به عنوان محدوده‌های با آسیب‌پذیری زیاد مشخص شده‌اند. این در حالی است که محلات پاکوه و باغ ملک جز تراکم‌های بالای جمعیتی در منطقه بافت فرسوده محسوب می‌شوند. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از آسیب‌های ناشی از زلزله، بدلیل فرسوده بودن و مقاومت کم ساختمان‌ها، ریزدانگی ساختمان‌ها و معابر کم عرض می‌باشد که این امر لزوم اتخاذ تصمیمات ویژه‌ای را در جهت کاهش آسیب و مدیریت بحران مشخص می‌نماید. در بحث زلزله و شهر، سیستم GISبا قابلیت جمع‌آوری داده‌های مکانی و توصیفی، ذخیره‌سازی، تغییر و تحول، تحلیل، مدل‌سازی و نمایش اطلاعات مکانی به همراه اطلاعات غیرمکانی می‌تواند به عنوان علم و فن‌آوری بهینه در جهت ساماندهی و تجزیه و تحلیل جامع و سریع اطلاعات و کمک به اخذ تصمیمات سریع و در عین حال صحیح در مدیریت بحران مورد استفاده قرار گیرد.
 کلید واژه: زلزله، آسیب‌پذیری، سیستم اطلاعات جغرافیایی، تحلیل سلسله مراتبی، بافت فرسوده شهر میناب.
 فهرست مطالب
عنوان صفحه
1 فصل اول.. 8
1-1. مقدمه.. 9
1-2. بیان مسأله.. 9
سؤال‌های اصلی تحقیق.. 10
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق.. 10
1-4. پیشینه تحقیق.. 36
1-5. فرضیه‌های تحقیق.. 11
1-6. اهداف اساسی تحقیق.. 11
1-7. جمع‌بندي كلي.. 11
2 فصل دوم.. 12
2-1. شهرهاومخاطراتطبیعی13
2-2. خطرزلزلهدرشهرها.. 13
2-2-1. خطرزلزله.. 13
2-2-2. آسیب‌پذیریدرزلزله.. 14
2-2-3. بحرانزلزله:.. 14
2-3. انواع بحران.. 15
2-4. زلزله و بحران ناشی از آن.. 15
2-5. منابع لرزه‌ای.. 16
2-6. شدت و بزرگی زلزله.. 16
2-7. آسیب‌ها و خسارات ناشی از زلزله.. 16
2-7-1. خسارات وارد بر زمین:.. 17
2-7-2. خسارت وارد بر سازه‌ها.. 17
2-7-2-1. خسارت وارد بر ساختمان‌ها.. 18
2-7-2-2. خسارت وارد بر سازه‌های غیر ساختمانی.. 18
2-7-2-3. خسارت وارد بر شریان‌های حیاتی.. 18
2-7-2-4. خسارات ناشی از حوادث ثانویه.. 18
2-8. گسترشفیزیکیشهرهاوافزایشآسیب‌پذیری.. 18
2-8-1. ایمنی شهری.. 19
2-8-2. آسیب‌پذیری شهری.. 20
2-8-3. ساختار شهر.. 20
2-8-4. بافت شهر.. 21
2-9. فرسايشوفرسودگي.. 23
2-10. عوامل مؤثر در آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها.. 23
2-10-1. تحلیل آسیب‌پذیری کالبدی.. 25
2-11. برنامه‌ریزی شهری و آسیب‌پذیری شهرها.. 25
2-12. ارتباط بین کاربری زمین و آسیب‌پذیری در برابر زلزله.. 26
2-13. مدیریت بحران.. 27
2-14. نقش GIS در مدیریت بحران.. 28
2-14-1. GIS و فاز کاهش اثرات.. 29
2-14-2. GIS و فاز آمادگی.. 29
2-14-3. GIS و فاز پاسخگویی.. 29
2-14-4. GIS و فاز بازسازی.. 30
2-15. نقش برنامه‌ریزی شهری در مدیریت بحران (زلزله).. 30
2-16. تصمیم‌گیری.. 30
2-16-1. تصمیم‌گیری مکانی.. 31
2-16-1-1. تصمیم‌گیری چند معیاره (MCDM).. 31
2-16-1-1-1. مدل‌های گسسته و پیوسته.. 33
2-16-1-1-2. مدل های جبرانی و غیر جبرانی.. 33
2-16-1-1-3. نمونه‌های فردی و گروهی.. 33
2-17. روش‌هاي‌ وزن‌دهي‌:.. 34
2-17-1. فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی( (AHP. 34
2-18. مجموعه‌های فازی و عارضه‌های فازی.. 35
3 فصل سوم.. 42
3-1. موقعيتجغرافیایی شهر میناب.. 43
3-1-1. ویژگی‌هایطبیعیوزمين‌شناسي منطقه.. 44
3-1-2. اقلیم شهر میناب.. 45
3-2. بلایای طبیعی به ویژه مسائل مربوط به زلزله‌خیزی و جایگاه اراضی در مدیریت بحران.. 46
3-3. نظامفضاييوتقسيماتكالبديشهرميناب.. 46
3-4. معرفيكليبافت‌هايفرسودهومسئله‌دارشهرميناب.. 47
3-5. گونه‌بنديبافت‌هايفرسودهشهرميناب.. 47
3-5-1. بافتقديمي.. 48
3-5-2. بافتمياني.. 48
3-5-3. بافتحاشيه‌ايجديد.. 48
3-6. بررسی زیرساخت‌های شهری.. 49
3-7. بررسی کاربری‌های بافت فرسوده شهر.. 49
3-8. ایجاد پایگاه اطلاعاتی.. 51
3-8-1. گردآوری و آماده‌سازی داده.. 51
3-8-2. طراحی پایگاه اطلاعاتی.. 52
3-9. تلفیق روش تصمیم‌گیری چندمعیاره (MCDM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS).. 52
3-10. انتخاب معیارهای ارزیابی آسیب‌پذیری.. 53
3-10-1. آسیب‌پذیری ناشی از تراكمجمعيتی محله‌های بافت فرسوده 54
3-10-2. آسیب‌پذیری ناشی از میزان دسترسی به فضاهای باز.. 57
3-10-3. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح و عمر سازه‌ها.. 58
3-10-4. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمانی (مساحت قطعات) 60
3-10-5. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 62
3-10-6. دسترسی به شبکه معابر و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری 63
3-10-7. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها.. 64
3-11. وزن‌دهی معیارها و قواعد تصمیم‌گیری چندمعیاری.. 65
3-11-1. روش مبتنی بر مقایسه دو به دو.. 66
3-11-1-1. ساختن سلسله‌مراتب.. 66
3-11-1-2. مقایسه زوجی و محاسبه وزن.. 66
3-11-1-3. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 67
3-11-1-3-1. میانگین بردار ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-2. محاسبه شاخص ناسازگاری.. 68
3-11-1-3-3. محاسبه شاخص ناسازگاری ماترس تصادفی.. 68
3-11-1-3-4. محاسبه نرخ ناسازگاری.. 69
3-12. فازی‌سازی لایه‌ها.. 69
3-13. نتیجه‌گیری.. 70
4فصل چهارم.. 71
4-1. تحلیل آسیب‌پذیری در برابر زلزله به تفکیک شاخص‌های معرفی شده در تحقیق 72
4-1-1. ‌‌ آسیب‌پذیری ناشی از تراکم جمعیت.. 72
4-1-2. آسیب‌پذیری ناشی از دسترسی به فضاهای باز.. 73
4-1-3. آسیب‌پذیری ناشی از قدمت ساختمان‌ها.. 73
4-1-4. آسیب‌پذیری ناشی از جنس مصالح ساختمان‌ها.. 74
4-1-5. آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت‌های ساختمانی.. 75
4-1-6. آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات طبقات ساختمان.. 76
4-1-7. عدم دسترسی به معابر شهری و آسیب‌پذیری ناشی از زلزله 77
4-1-8. آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌های همجوار.. 78
4-2. محاسبه‌‌يوزن‌هايشاخص‌ها.. 80
4-3. پهنه‌بندی آسیب‌پذیری منطقه.. 82
4-4. فازی‌سازی لایه‌های اطلاعاتی.. 83
4-4-1. عملگر فازی AND.. 88
5 فصل پنجم.. 89
5-1. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری.. 90
5-2. آزمون فرضیه‌ها‌ی تحقیق.. 91
5-3. محدودیت‌ تحقیق.. 92
5-4. پیشنهادها.. 92
5-5. منابع.. 93
 فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1 انواع خرابی‌های زمین در برابر زلزله. 17
جدول 2-2 ارزیابی مختلف قطعه‌بندی هنگام و بعد از وقوع زلزله. 22
جدول 2-3- رابطه‌ی درجه‌ی آسیب‌پذیری و انواع بافت‌های شهری. 23
جدول 2-4- متغیرهای مؤثر بر آسیب‌پذیری لرزه‌ای شهرها. 24
جدول 3-1- آمار مربوط به زمین لرزه‌های روی داده در استان هرمزگان و از جمله شهر میناب طی 10 سال گذشته. 46
جدول 3-2 سطح و سهم کاربری‌های مختلف بافتفرسودهشهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 51
جدول 3-5 طبقات دسترسی به فضای باز و آسیب‌پذیری. 59
جدول 3-6 مصالح بنا در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 60
جدول 3-7 قدمت ابنیه در محدوده بافت فرسوده شهر میناب براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 61
جدول 3-8 طبقات مصالح و عمر ساختمانی و آسیب‌پذیری. 61
جدول 3-9 کلاس‌های قطعات تفکیکی مساحت و آسیب‌پذیری. 62
جدول 3-10 تعداد طبقات ساختمان‌ها و آسیب‌پذیری براساس طرح بهسازی بافت مسأله‌دار شهر میناب سال 1388. 63
جدول 3-11 سلسله مراتب معابر شهری و آسیب‌پذیری. 65
جدول 3-12 فاصله از کاربری‌های خطرزا و آسیب‌پذیری. 66
جدول 3-13: مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی. 68
جدول 3-14: شاخص ناسازگاری ماتریس تصادفی. 69
جدول (4-1): محاسبه وزن نهایی معیارها . 82
جدول 4-2: آسیب‌پذیری حاصل از ترکیب متغیرها‌83
جدول 4‑3 نوع تابع فازی جهت استانداردسازی نقشه‌های معیار در منطق فازی 84
 فهرست شکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 3-1 نقشه موقعیت جغرافیایی شهر میناب.. 46
شکل3-2- نقشه کاربری اراضی مختلف بافتفرسوده شهر میناب.. 53
شکل3-3- نقشه تراکم جمعیتی بافت فرسوده.. 59
شکل 3-4- نقشه فضاهای باز محدوده بافت فرسوده.. 60
شکل 3-5- نقشه جنس مصالح بافت فرسوده .. 61
شکل 3-6- نقشه قدمت ابنیه بافت فرسوده .. 62
شکل 3-7- نقشه مساحت قطعات ساختمانی منطقه.. 64
شکل 3-8- نقشه تعداد طبقات بافت فرسوده .. 65
شکل 3-9- شبکه معابر شهری منطقه .. 66
شکل 3-10- موقعیت نقاط خطرزا در بافت فرسوده.. 68
شکل4-1- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از افزایش تراکم جمعیت.. 75
شکل 4-2- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از دوری از فضاهای باز عمومی.. 76
شکل 4-3- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از قدمت سازه .. 77
شکل 4-4- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از نوع مصالح ساختمانی.. 78
شکل 4-5- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ریزدانگی بافت ساختمان .. 79
شکل 4-6- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از تعداد طبقات.. 80
شکل 4-7- نقشه دسترسی به معابر شهری و تأثیر آن بر میزان آسیب‌پذیری 81
کل 4-8- ماتریس سازگاری کاربری‌ها با در نظر گرفتن عوامل مخاطره انگیز در زلزله 82
شکل 4-9- نقشه آسیب‌پذیری ناشی از ناسازگاری کاربری‌ها .. 83
شکل 4-10- نمودار محاسبه وزن‌ها در نرم‌افزار Expert Choice. 84
شکل 4-11- نقشه پهنه‌بندی آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش AHP 85
شکل 4-12- نقشه فازی تراکم جمعیت.. 87
شکل 4-13- نقشه فازی تعداد طبقات ساختمان.. 87
شکل 4-14- نقشه فازی مساحت قطعات ساختمان.. 88
شکل 4-15- نقشه فازی سازگاری کاربری‌ها.. 88
شکل 4-16- نقشه فازی دسترسی به فضای باز.. 89
شکل 4-17- نقشه فازی قدمت بنا.. 89
شکل 4-18- نقشه فازی مصالح ساختمان.. 90
شکل 4-19- نقشه فازی دسترسی به معابر.. 90
شکل 4-20- نقشه آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب به روش Fuzzy AND. 91
 1 فصل اول
 کلیات تحقیق
 1-1. مقدمه
درطيقرنبيستمبيشاز 1100 زلزله‌يمخربدرنقاطمختلفكرهزمينرويدادهكه دراثرآنبيشاز1500000 نفرجانخودراازدستداده‌اندكه 90 درصدآن‌هاعمدتاً ناشيازريزشساختمان‌هاييبودهكهازاصولمهندسيوايمنيكافيبرخوردارنبودند (لانتادا[1]، 2008). ایران به عنوان کشوری زلزله‌خیز، طی دهه‌های گذشته آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی فراوانی از زلزله‌های متعدد متحمل شده است. این در شرايطياستكهشهرهايكشورمادربرابرزمين‌لرزه پنج و نیم و شش ریشتر بهطورجديآسيب‌پذيرند (عکاشه، 1378).
اگرجلوگیريازوقوعزلزلهامکان‌پذیرنیست،ولیکاهش‌هايآسیب‌هايناشیازآنامکان‌پذیراست. چیزيکهبیشازهمهاهمیتدارد،نجاتدادنجانانسان‌هادربرابراینرخدادطبیعیاست.رشدشهريباعث تسهیلاتزیاديمی‌شودولیدرعینحالعواملبحران‌زاهمبیشترشدهوتسهیلاتمحیطیتبدیلبهضرر می‌شود (ناکابایاشی[2]، 1994). ضرورتکاهشآسیب‌هاياجتماعی (تعدادتلفاتومجروحین)،اقتصادي (هزینه‌هايبازسازي، ازکارافتادناقتصادشهر)وکالبدی (تخریبساختمان‌ها)ناشیاززلزلهبرکسیپوشیدهنیست. علاوهبراینتخریببافت،تأخیردرتخلیهجمعیتساکن،مسدودشدنشبکه‌هايارتباطی،افزایشخساراتو زندهبهگورشدنهزاراننفرازدیگرمسایلخواهدبود. بسیاريازافرادکهدرزیرآوارمانده‌اند،اگرامکان دسترسیوکمک‌رسانیبهآنهامسیرنباشد،آنهانیزجانخودراازدستخواهندداد.کاهشآسیب‌پذیري جوامعشهريدربرابرزلزلهزمانیبهوقوعخواهدپیوستکهایمنیدر برایرزلزلهدرتمامسطوحبرنامه‌ریزي مدنظرقرارگیردکهدرمیانتمامیسطوحسطحمیانیبرنامه‌ریزيکالبديیعنیشهرسازيیکیازکارآمدترین سطوحبرنامه‌ریزيبرايکاهشآسیب‌پذیريدربرابرزلزلهمی‌باشد (حبیبیوهمکاران، 1387).
 1-2. بیان مسأله
زلزلهپديده‌اياستطبيعيكهبي‌توجهيبهآن خساراتجبران‌ناپذيريبهدنبالخواهد داشت. وقوع زلزله‌هايشديدبشررابرآنداشتهاستكهدرفكر تدوينيكبرنامهزيربناييبرايكاهشخطراتو آسيب‌هايناشيازآنباشد. ويژگي‌هايزمين‌ساخت كشور،زلزلهرابهعنوانيكيازمخرب‌ترينعوامل انهدامحياتانسانيمطرحنموده است.بررسي‌هاي تاريخينشانمي‌دهدكهمناطقوسيعيازكشورمان توسطاينحادثهطبيعيمتحملآسيب‌هايجانيو ماليگرديده است. براساسگزارشسازمانملل،در سال 2003 میلادی، كشورايراندربينكشورهاي جهانرتبهنخسترادرتعدادزلزله‌هايباشدت بالای پنج و نیم ریشتر ويكيازبالاترينرتبه‌هارادرزمينه‌ی آسيب‌پذيرياززلزلهوتعدادافرادكشتهشدهدراثر اينسانحه،داشتهاست. بـر اساسهميـنگـزارش،در كشورايـرانزلـزلـهوجـهغالبرادربينسـوانـحطبيعـي دارا است (سازمان کاهش بلایای طبیعی ملل متحد[3]، 2004). مي‌توانگفتآنچهموجبافزايشتلفاتدرزلزلهمي‌شود،زلزلهنيستبلكهساختمان‌هايغيرمقاومياكممقاومتياستكهدراثرغفلت‌ها،ندانم‌كاري‌ها،عدم احساسمسئوليتدرانجاموظايفتوسطدست اندركارانساختوسازاعمازقانون‌گذاران، تدوين‌كنندگانآييننامه‌هايلرزهايوضوابطشهريوشهرسازي،طراحانومالكاناستكه متناسببامشاركتخوددرساختوسازغيراصولي،باعثبروزچنينفجايعيمي‌شوند (مهدیان، 1381). كشورايرانباآسيب‌پذيريلرزه‌ايگروه‌‌هاي خاصيازساختوسازهامانند:ساختمان‌هايعمومي بامصالحغيرمسلحبنايي،ساختمان‌هايپرجمعيت قديميدرمراكزشهري،بافت‌هايفرسوده،منازل مسكونيوسازه‌هايبتنيكهدردهه 1960 تا 1980 با مصالحوطراحيضعيفسربرآورده‌اندروبرواست. شهرهامكانتجمعجمعيتوافزايشبارگذاري‌هاي محيطيواقتصاديهستند،وجوداينمسألهمهم ضرورتكاهشآسيب‌پذيريدربرابرزلزلهرامطرح مي‌كند. ويژگي‌هايزمين‌ساختكشور،زلزلهرابهعنوانيكيازمخر‌ب‌ترينوتهديدكنندهترين عواملانهدامحياتانسانيمطرحنمودهاست. بررسيتاريخينشانمي‌دهدكهنقاطيامناطق وسيعيازكشورمانتوسطاينحادثه‌يطبيعيمتحملآسيب‌هايجانيوماليگرديدهاست. شهرتنهامجموعه‌ايازساختمان‌هانيست، بلكهپديده‌هايانساني،اجتماعي،فرهنگي،اقتصاديو كالبدياست.بدينترتيبشهربهعنوانمجموعه‌اي ازعناصرتعريفمي‌گرددتابتوانبهروش‌هايمناسبي جهتارزيابيكالبدشهروتعيينشاخص‌هايكالبدي آسيب‌پذيريرسيدونيزراهكارهاييبرايكاهش آسيب‌پذيريارائهنمود.
سؤال‌های اصلی تحقیق این است:
1- آیاباتوجهبهمعيارهايمورداستفادهمي‌توانآسيب‌‌پذيريمناطق مختلف بافت فرسوده شهر میناب را به کمک GISبه صورت کمّی مدل‌سازی نمود؟
2- مهمترین معیار مؤثر در آسیب‌پذیری بافت فرسوده شهر میناب در هنگام وقوع زلزله کدام است؟
زلزلهبهعنوانپديده‌ايطبيعي،زمانيمخاطرهآميز وبحران‌آفريناستكهجامعه‌یواقعدرمعرضزلزله، نسبتبهآنآسيب‌پذيرباشد.زلزلهيكيازمخاطرات طبيعياستكههموارهاحتمالرخدادناينحادثه طبيعيبهويژهزمانيكهشرايطرخدادنآن،ازجمله وجودگسل‌هايمتعددفراهمباشد،وجوددارد. تعيينمشخصاتكالبدي، تيپساختماني،تركيبكالبديقطعاتو راه‌ها، نوعكاربري‌ها،تراكمجمعيتی، تيپساختمانيمناسب،تراكمساختمانيكم،استفادهازراه‌هابهعنوانفضاهايگريزو پناهو ...،از جملهروش‌هايكاهشآسيب‌پذيريمي‌باشند )عسگري،1381). يكيازعمده‌ترينفعاليت‌هادرراستايكاهشخطراتناشياززلزلهوافزايش ايمنيعمومي،مطالعاتپهنه‌بنديلرزه‌ايمناطقشهريوتعيينميزانآسيب‌پذيري ساختمان‌هايگ
[1]- Lantada
[2]- Nakabayashi
[3]- United Nations Disaster Relief

👇 تصادفی👇

کتاب هنر برقراری ارتباط530-افزایش ظرفیت برشی تیرهای بتن مسلح -Tشكل سراسری ضعیف با نصب ورق های كمپوزیت CFRPدلایل افت تحصیلی دانش آموزان ***آموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعت+تصاویردانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی میمه به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)تفکر علمی در نظام تعلیم و تربیتسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد شیمی - شیمی فیزیک - شیمی هسته ای کد درس: 1114155-1114263دانلود پروژه UPS و دوربین مدار بسته ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

دانلود ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

خرید اینترنتی ارزيابي GIS مبنای آسیبپذيري مساكن شهري در برابر زلزله با استفاده از AHP (مطالعه موردی: بافت فرسوده شهر میناب

👇🏞 تصاویر 🏞