👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word

ارتباط با ما

دانلود


مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده1
تعاریف و مفاهیم1
فصل اول- كليات تحقیق3
مبحث اول- بيان مسأله3
مبحث دوم- ضرورت و اهمیت موضوع5
مبحث سوم- اهداف تحقیق6
مبحث چهارم- سوالات تحقیق6
مبحث پنجم- فرضیه‌هاي تحقیق6
مبحث ششم- محدودیت ها و مشکلات پژوهش6
فصل دوم- پيشينه موضوع (ادبيات تحقيق) و مباني نظري8
مبحث اول- پیشینه موضوع8
گفتار اول- پیشینه در ایران8
گفتار دوم- پیشینه در جهان11
مبحث دوم- مبانی نظری12
گفتار اول- مذاکرات مقدماتی در پرتو فقه امامیه واشاره ای به فقه عامه12
بند اول- شرط تبانی(بنایی، مساومه)12
1-1- کلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند12
الف) شهید اول12
ب) صاحب جواهر13
ج) عبارت علامه در تذکره13
2-1- كلام فقهایی که شرط تبانی را به شرط ضمن عقد ملحق می‏دانند14
الف) عبارت قاضی ابن براج14
ب) عبارت علامه در مختلف14
عنوان صفحه
ج) عبارت شیخ طوسی14
4-1- کلام فقهایی که شرط ابتدایی را به شرط بدوی ملحق می‏دانند15
فقه عامه15
گفتار دوم- مبانی نظری مذاکرات مقدماتی در حقوق ایران16
گفتار سوم- اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي19
گفتار چهارم- كنوانسيون بيع بين‌المللي كالا (1980)19
گفتار پنجم- اصول حقوق مسئوليت مدني اروپا20
گفتار ششم- اصول حقوق قرارداد اروپا20
فصل سوم- روش تحقيق23
مبحث اول- روش کتابخانه ای و اسنادی23
مبحث دوم- اینترنت23
فصل چهارم- داده‌هاي تحقيق25
مبحث اول- حقوق قراردادها25
گفتار اول- حقوق تطبيقي منطقه‌اي اروپا27
گفتار دوم- حقوق تطبيقي اروپا31
گفتار سوم- رابطه حقوق تطبيقي و حقوق بين‌الملل در جهان امروز36
گفتار چهارم- تشكيل قرارداد در اصول قراردادهاي تجاري بين‌المللي (1994)38
بند 1- ايجاب و قبول38
بند 2- رفتار براي نشان دادن توافق كافي است39
بند 3- انعقاد خود به خودي قراردادها39
بند 4- قطعيت و تعيّن ايجاب39
بند 5- قصد ملتزم بودن40
بند 6- چه وقت ايجاب نافذ مي‌شود؟40
بند 7- پس‌گرفتن ايجاب40
عنوان صفحه
بند 8- ايجاب قاعدتاً قابل رجوع است41
بند 9- ايجاب‌هاي غيرقابل رجوع42
بند 10- ردّ ايجاب فقط يكي از سببهاي خاتمه يافتن آن است43
بند 11- اعلام رضايت به يك ايجاب43
بند 12- سكوت يا عدم اقدام44
بند 13- چه موقع قبول نافذ مي‌شود؟44
مبحث دوم- مراحل تشكيل قرارداد؛ مقايسه اصول حقوق قراردادهاي اروپايي با حقوق ايران 45
گفتار اول- تشكيل قرارداد45
بند اول- شرايط انعقاد يك قرارداد46
الف) قصد التزام قانوني46
ب) توافق كامل46
ج) شكل قرارداد46
د) مقايسه با ساير اسناد47
هـ ) حقوق ايران47
بند دوم- قصد (ماده 102-2)48
مقايسه با ساير اسناد 49
بند سوم- توافق کامل (ماده 103-2)50
بند چهارم- ضرورت وجود يك شرط50
الف) مقايسه با ساير اسناد51
ب) حقوق ايران51
بند پنجم- شروطي كه اختصاصاً مذاكره نشده52
بند ششم- ايجاب و قبول در اصول حقوقي قراردادهاي اروپايي53
الف) مقايسه با ساير اسناد54
ب) حقوق ايران55
عنوان صفحه
مبحث سوم- گفت‌وگوهاي مقدماتي و توافق پيش از عقد (پيش ‌قرارداد)56
گفتار اول- تعيين قانوني حاكم بر قراردادها در حقوق ايران57
بند اول- اصل حاكميت اراده58
الف) انتقاد عملي58
ب) انتقاد نظري58
بند دوم- امارات مشخص تعيين قانون صلاحيتدار60
الف) محل انعقاد عقد60
ب) محل اجراي عقد61
ج) ساير امارت61
بند سوم- تعيين حدود اراده متعاملين62
گفتار دوم- شروط ابتدايي ؛ مذاكره و پيش‌قرارداد در فقه اماميه و در حقوق ايران63
بند اول- معناي اصطلاحي شرط64
بند دوم- بررسي آيات و روايات66
الف) آيات قرآني67
ب) روايات67
ج) تعريف انواع شرط68
بند سوم- شرايط صحت شرط69
گفتار سوم- دلايل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدايي70
گفتار چهارم- دلايل قائلان به نفوذ شروط ابتدايي (قول مختار)74
بند 1- معناي لغوي74
بند 2- تبادر74
گفتار پنجم- انطباق لفظ شرط بر قرارداد76
گفتار ششم- نتيجه مبحث78
مبحث سوم- حسن‌نيت در اصول حقوق بین الملل و در حقوق ایران78
عنوان صفحه
گفتار اول- تعريف حسن‌نيت79
گفتار دوم- آثار حسن‌نيت در مراحل مختلف قرارداد80
بند 1- تأثير حسن‌نيت در مرحله مذاكرات و تشكيل قرارداد80
گفتار سوم- تأثير حسن‌نيت در اجرا و تفسير قرارداد88
گفتار چهارم- آثار حسن‌نيت در تفسير قراردادها90
بند 1- حسن‌نيت قاضي رسيدگي‌كننده90
بند 2- حسن‌نيت طرفين قرارداد91
گفتار پنجم- ضمانت اجراي حسن‌نيت92
گفتار ششم- پايان دادن به قرارداد92
گفتار هفتم- جبران خسارات94
گفتار هشتم- نتيجه مبحث95
مبحث پنجم- اختيارات نمايندگان دراصول حقوق‌قراردادهاي‌اروپايي و مقايسه آن با حقوق ايران97
گفتار اول- انواع نمايندگي98
گفتار دوم- اقدام نماينده در اجراي اختيار خود99
مبحث ششم- ملاحظاتي بر مقررات مربوط به مطالبه خسارت در كنوانسيون وين، اصول حقوق قراردادهاي اروپايي (PECL) و اصول UNIDROIT راجع به قراردادهاي تجاري بين‌‌المللي (UPICC) 100
گفتار اول- خسارت در حقوق بيع بين‌المللي100
گفتاردوم- موضوعاتي‌كه به‌صراحت تحت حكومت ماده 74 كنوانسيون وين مي‌باشد101
بند 1- نقض قرارداد – حق مطالبه خسارات102
بند 2- اندازه‌گيري خسارت – جبران كامل خسارت102
بند 3- قابليت پيش‌بيني ضرر102
گفتار سوم- موضوعاتي كه به طور ضمني مستفاد از كنوانسيون وين است102
بند 1- احتساب زيانها از محل منافع103
بند 2- زيانهايي كه جزئاً منتسب به زيان‌ديده است103
عنوان صفحه
بند 3- اثبات خسارات معنوي103
بند 4- واحد پولي كه خسارت بايد بدان محاسبه شود104
بند 5- زيانهاي فرعي105
گفتار چهارم- موضوعاتي كه تحت حكومت كنوانسيون نيست106
بند 1- مسئوليت مدني ناشي از خسارات بدني106
بند 2- خسارات تنبيهي و شروط جزائي108
گفتار پنجم- نتيجه‌گيري مبحث108
فصل پنجم- نتیجه‌گیری ، راهکارها و پیشنهادات110
مبحث اول- نتیجه گیری110
مبحث دوم- ارائه راهکار پیشنهادی112
Abstract................................................. 118
منابع ، مآخذ و كتابشناسي113
الف) فارسي114
ب) خارجي117
 چکیده :
روابط پیچیده اقتصادی در دنیای امروز، نقش مذاکرات مقدماتی در موفقیت و بهبود شرایط قراردادها را پر اهمیت کرده است. مذاکرات مقدماتی در قراردادهای کوچک مانند خرید خانه در قالب قولنامه و یا قراردادهای بزرگ بین‌المللی را شامل می شوند که نقش حسن نیت در مذاکرات مقدماتی برای یک عقد سالم چشمگیر می باشد. در شرایطی که مذاکرات مقدماتی جایگاه خود را در حقوق بین الملل اثبات کرده اند ولی تجار ایرانی کماکان با مشکلاتی مواجه هستند.
پژوهش حاضر نقش و جایگاه مذاکرات مقدماتی در اصول حقوق بین المللی ، در فقه امامیه و در حقوق ایران را بررسی کرده و به مقایسه این حقوق پرداخته است. در این راستا، اسناد مربوط به حقوق مذاکرات مقدماتی در غرب و همچنین آیات و روایات مورد استناد حقوقدانان شیعی بررسی شده است. سپس به انعکاس آیات و روایات در حقوق ایران پرداخته شده است.
واژگان کلیدی: مذاکرات مقدماتی، حسن نیت، ایجاب و قبول، اصول حقوق بین الملل.
تعاریف و مفاهیم :
مذاکرات مقدماتی:توافقها و صحبت‌هاي قبل از انعقاد عقد که ممکن است به شکل شروط ضمن عقد نیز بیان شود.
حسن نیت: ترکیبی اضافی متشکل از دو کلمه "حسن" و "نیت" میباشد که در حقوق قراردادها معمولاهمراه باتعبیر"رفتارمنصفانه"به کار مي‌رود.
ایجاب و قبول: در پاره‌ایی از اصطلاحات مهجور، تعبیر دیگر عقد است ولی در واقع ایجاب قبول دو کاشف از دوقصدطرفین عقداست و خوداین دو,کاشف عقدنیستندبلکه آن دو قصدعق را تشکیل میدهند.(دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی)
فصل اول
کلیات تحقيق
فصل اول- كليات تحقیق
در این فصل تلاش شده است ضمن بیان مسئله، طرح ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق و اعلام اهداف تحقیق در جهت روشن تر شدن موضوع مورد بحث گامی برداشته شود.
مبحث اول- بيان مسأله :
مذاكرات مقدماتي در انعقاد قراردادها اعم از داخلي و بين‌المللي نقش حائز اهميتي دارند. اهميت مذاكرات مقدماتي در قراردادهاي پيچيده و سنگيني كه اجراي آنها متضمن هزينه‌هاي بسياري است، آشكار مي‌شود.
مراحل مقدماتي پيش از انعقاد قرارداد (Preliminary contracts Contractual Statements)
در نظام‌هاي حقوقي مترقي نظير نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمريكا و همچنين در قراردادهاي بين‌المللي با اندکی تفاوت، نهاد حقوقي Legal Institution ، مذاكرات مقدماتي مورد توجه قرار گرفته است.
در حقوق فرانسه، در چارچوب اصل آزادي اراده، نهاد حقوقي مذاكرات مقدماتي الزام‌آور است.[1]
در حقوق انگلستان، با اندک ملاحظات سختگيرانه نسبت به حقوق ساير كشورهای اروپایی، مذاكرات مقدماتي مورد توجه واقع شده است؛ البته مشروط به توافق در خصوص شرايط اساسي قرارداد[2].
در حقوق آمريكا، توافق‌هاي طرفين در مذاكرات مقدماتي دال بر تمايل صريح طرفين به ادامه مذاكرات و به عبارت دیگر، الزام به ادامه آن را تا مرحله انعقاد قرارداد مي‌دانند[3]. از طرفي، در مورد آن قسم از مذاكرات مقدماتي كه فاقد شروط اساسي قرارداد اصلي است، دادگاه‌هاي آمريكا آنها را، دست كم از نظر الزام به مذاكره و تداوم آن، با توجه به اصل حسن نيت (good Faith) براي انعقاد قرارداد نهايي لازم الاجرا تلقي مي‌كنند.
در يك نگاه كلي، حقوق كامن‌لو در برخورد با مذاكرات مقدماتي سعي در تطبيق مقررات كلي حقوق قراردادها بر آنها و تعيين لازم الاجرا بودن يا نبودن آنها دارد. با اين وجود، ابهاماتي نظير تحقق قصد انعقاد يك قرارداد لازم الاجرا، مفاد توافق هاي مقدماتي، ميزان خسارت در صورت
[1]- Chestin, J. Traite des contracts, La vents, L.G.D.J. Paris. 1990, P23.
[2]- Dugdale and lowe, contracts to contracts and contracts to negociate, Journal of Business, 1976, p.112.
[3]- Lake, Palph. B, Letters of intent: A comparative examination under English, U.S, French and west German law, George washengtone Journal of International law and economics, vol 18, P. 984.

👇 تصادفی👇

دانلود مقاله مدیریت چیست؟دانلود گزارش تخصصی معاون و مدیر آموزشگاهاین سه زنهندبوک مهندسی ساخت و ساز بتنیپایان نامه علل فرار دختران و پسران از خانهbarname rizi va kontrol tolid va mojodi haبررسی روند تغییرات عمق آب شستگی در گروه پایه هامطالعه ی تطبیقی نمادهای اسطوره ای حیوانی نسخ چاپ سنگی و کاشی نگارهای دوران قاجارخط تولید شیر ، ماست ، خامه و دوغ ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word

مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word

دانلود مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word

خرید اینترنتی مذاکرات مقدماتی قبل از ایجاب و قبول word

👇🏞 تصاویر 🏞