👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word

ارتباط با ما

دانلود


«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word
چکیده
مسئولیت حمایت، هنجاری در حال شکل­گیری در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که این هدف بزرگ را در ذهن خود می پروراند که در آینده هیچ­گاه اقدام برای حمایت از حقوق انسانی در برابر نقض­های گسترده، ناکام نماند. به همین منظور، اقدام به ایجاد مسئولیت­ها و تعهداتی برعهده کشور­ها و جامعه بین­المللی می­کند؛ بدین معنا که مسئولیت اولیه برای حمایت از مردم یک کشور در برابر شرارت­های گسترده و بی­پایان علیه حقوق بشری بر عهده همان کشور خواهد بود و در صورتی که آن کشور نخواهد یا نتواند به مسئولیتش در حمایت از مردمش عمل نماید و در انجام مسئولیتش در توقف یا دفع آسیب­های غیرقابل جبران و وسیع علیه حقوق بشری شدیداً ناکام ماند یا اینکه خود موجب ایجاد چنین شرارت­ها و آسیب­هایی باشد، جامعه بین المللی مسئول است تا مداخله نماید و از حقوق بنیادین انسانها در درون کشورها، حمایت نماید. مسئولیت حمایت از به هم پیوستن، سه مسئولیت پیشگیری، واکنش و بازسازی، قوام یافته است. در این نظریه، اقدامات نظامی، تنها در مواقع استثنایی و به عنوان آخرین راه حل برای نجات جان و زندگی انسان­ها، ممکن است مورد استفاده قرار گیرند. نهاد­های بین­الملی، از جمله ملل متحد، در پی اجرایی ساختن هر چه سریع­تر مسئولیت حمایت هستند؛ اما با وجود توانمندی­های مناسب منظقه­ای و بین­المللی، هنوز سازوکار مشخصی برای اجرایی ساختن این نظریه وجود ندارد.
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
 پیشگفتار 1
مقدمه 2
 بخش نخست: مسئولیت حمایت؛ از یک ایده تا یک هنجار بین­المللی 6
فصل نخست: طرح ایده مسئولیت حمایت 7
گفتار نخست: معنا و مفهوم نظریه مسئولیت حمایت 8
مبحث نخست: چگونگی خلق اصطلاح"مسئولیت حمایت" 9
بند نخست: اقدامات اولیه زمینه­ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت 9
بند دوم: تلاش­های کوفی عنان برای زمینه­سازی طرح ایده مسئولیت حمایت 11
بند سوم: کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشورها 14
مبحث دوم: نظریه های زمینه ساز ظهور نظریه مسئولیت حمایت 17
بند نخست: نظریه «وظیفه دخالت» 18
بند دوم: نظریه «جامعه بین­المللی» 19
بند سوم: نظریه «امنیت انسانی» 21
بند چهارم: نظریه «حاکمیت فردی» 22
بند پنجم: نظریه «حاکمیت به مثابه مسئولیت» 23
مبحث سوم: تعریف و اصول نخستین نظریه مسئولیت حمایت 25
مبحث چهارم: تشریح برخی الفاظ کلیدی تعریف نظریه مسئولیت حمایت 30
بند نخست: مقصود از "هنجار بین­المللی­ای در حال شکل­گیری" در تعریف نظریه
مسئولیت حمایت 31
بند دوم: معنای اصطلاح مسئولیت در نظریه مسئولیت حمایت 33
بند سوم: معنای اصطلاح دولت­های ناتوان یا در حال ناتوان شدن 36
بند چهارم: رابطه شدت بحران و استناد به مسئولیت حمایت 38
گفتار دوم: اقدامات سایر نهادهای بین­المللی در مفهوم سازی مسئولیت حمایت 41
مبحث نخست: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از گزارش کمیسیون تا سند نهایی
نشست سران کشورها 42
بند نخست: گزارش هیأت عالی رتبه 42
بند دوم: گزارش دبیرکل در پاسخ به گزارش هیأت عالی رتبه 46
بند سوم: سند نهایی نشست سران در سال 2005 48
مبحث دوم: اقدامات نهادهای بین­المللی پس از انتشار سند نهایی نشست سران جهان 52
بند نخست: اقدامات شورای امنیت در نهادینه­سازی مفهوم مسئولیت حمایت 52
بند دوم: گزارش دبیرکل ملل متحد در اجرای مسئولیت حمایت در سال 2009 54
بند سوم: اقدامات مجمع عمومی در زمینه مسئولیت حمایت در سال 2009 59
فصل دوم: جایگاه نظریه مسئولیت حمایت در حقوق بین­الملل کنونی 62
گفتار نخست: نسبت نظریه مسئولیت حمایت با مداخلات بشردوستانه 62
مبحث نخست: مفهوم و جایگاه اصل مداخلات بشردوستانه در حقوق بین­الملل 63
بند نخست: مفاهیم سنتی مداخلات بشردوستانه 64
بند دوم: مفاهیم معاصر مداخله بشردوستانه 66
مبحث دوم: نظریه مسئولیت حمایت؛ جایگزینی برای اصل مداخلات بشردوستانه 71
گفتار دوم: اصول بنیادین منشور ملل متحد و نظریه مسئولیت حمایت 74
مبحث نخست: تقابل اصل حاکمیت کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 74
مبحث دوم: تقابل اصل عدم مداخله در امور داخلی کشورها و نظریه مسئولیت حمایت 80
بند نخست: اصل عدم مداخله در حقوق بین­الملل 81
بند دوم: تقدم حقوق بنیادین بشری بر اصل عدم مداخله 85
مبحث سوم: تقابل اصل منع توسل به زور در روابط بین­المللی و نظریه مسئولیت حمایت 86
جمع بندی بخش اول 91
 بخش دوم: مسئولیت حمایت؛ از یک نظریه تا اصلی اجرایی 93
فصل نخست: تعهدات اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 94
گفتار نخست:تعهد به پیشگیری و بازسازی در بحران­های شدید انسانی 95
مبحث نخست: اجرای مسئولیت پیشگیری در نظریه مسئولیت حمایت 95
بند نخست: تحلیل وضعیت­های بحران­آفرین 100
بند دوم: ضرورت تأسیس نهاد هشدار به­هنگام و اولیه 103
بند سوم: اقدامات پیشگیرانه ساختاری 106
بند چهارم: اقدامات پیشگیرانه مستقیم 110
مبحث دوم: اجرای مسئولیت بازسازی در نظریه مسئولیت حمایت 113
بند نخست: بازیابی نظام امنیتی و سیاسی 115
بند دوم: بازیابی نظام قضایی 117
بند سوم: بازیابی اقتصادی و اجتماعی 119
گفتار دوم: تعهد به واکنش در بحران­های شدید انسانی 120
مبحث نخست: واکنش­های قهری غیرنظامی مسئولیت حمایت 120
بند نخست: واکنش­های سیاسی، دیپلماتیک 121
بند دوم: واکنش­های اقتصادی 123
بند سوم: واکنش­های ­امنیتی 125
مبحث دوم: واکنش­های قهری نظامی مسئولیت حمایت 127
بند نخست: مشروعیت سازی برای واکنش نظامی 128
بند دوم: مقام صلاحیتدار در تجویز واکنش نظامی 131
بند سوم: تقابل مشروعیت و قانونی بودن در واکنش­های نظامی 133
فصل دوم: شناخت محدودیت­های اجرایی نظریه مسئولیت حمایت و نقش و
توانمندی نهادهای بین­المللی در مرتفع نمودن آنها 135
گفتار نخست: چالش­های پیش روی اجرای نظریه مسئولیت حمایت 136
مبحث نخست: انتقادات نحوه اجرایی شدن مسئولیت حمایت 136
بند نخست: چالش­ بر سر سازماندهی اجرایی نظریه مسئولیت حمایت 136
بند دوم: چالش­های حقوقی مانع اجرای نظریه مسئولیت حمایت 140
مبحث دوم: چگونگی ارتقای وضع کنونی نظریه مسئولیت حمایت 142
بند نخست: یجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح بین­المللی 142
بند دوم: ایجاد سازوکارهای اجرایی برای مسئولیت حمایت در سطوح داخلی کشورها 144
گفتار دوم: توانمندی­های نهادهای بین­المللی در اقدام برای مسئولیت حمایت 146
مبحث نخست: نقش ملل متحد و کشور­های عضو آن 147
بند نخست: نقش مجمع عمومی در ارتقای مسئولیت حمایت 147
بند دوم: نقش شورای امنیت در اجرا و ارتقای نظریه مسئولیت حمایت 148
بند سوم: نقش دبیرخانه و سایر نهادهای ملل متحد در ارتقا و اجرای نظریه
مسئولیت حمایت 150
مبحث دوم: نقش سازمان­های منطقه­ای 152
بند نخست: سازمان­های منطقه­ای قاره افریقا 154
بند دوم: سازمان­های منطقه­ای قاره اروپا 157
بند سوم: سازمان منطقه­ای آ. سه. آن در آسیا 158
جمع بندی بخش دوم 160
نتیجه پایانی 162
فهرست منابع 165
ضمائم 175
 پیشگفتار
نظریه مسئولیت حمایت، یکی از مهمترین ایده­های قرن بیست و یکم میلادی، در عرصه حقوق و روابط بین­الملل است که به دنبال ایجاد هماهنگی میان تفکرات حامی حفظ حقوق بنیادین بشر در درون کشورها، از یک سو و از سوی دیگر تفکرات سنتی حقوق بین­الملل از جمله اصل حاکمیت کشور­هاست. این نظریه در تلاش است تا بنیادهای حقوقی و اجرایی خود را هر چه سریع­تر، در میان جامعه بین­المللی مستحکم سازد.
نگارنده با توجه به اهمیتی که این نظریه نزد حقوقدانان، سیاستمداران و نهادهای مختلف بین­المللی یافته است، در پی تشریح و تبین و ارائه راهکارهای نظری و اجرایی برای آن است.
اکنون بر خود لازم می­دانم تا از راهنمایی­های عالمانه و دلسوزانه اساتید بزرگوار، جناب آقایان دکتر حسن سواری و دکتر مهران محمودی و سرکار خانم دکتر رزا قراچورلو، کمال قدردانی را به عمل آورم و از دوستان بزرگوارم، آقایان مهدی دهرویه و علی احسانی­نیا و همچنین برادر و خواهر عزیزم، آقای میلاد حسینی بلوچی و خانم مریم حسینی بلوچی، به خاطر زحماتی که متقبل شده­اند، تشکر نمایم.
 مقدمه
اصلی­ترین مشخصة سال­های پایانی قرن بیستم میلادی، تغییر در ماهیت مخاصمات مسلحانه است؛ بدین معنا که در طی این دوره، مخاصمات میان کشورها که قرن­های متوالی به عنوان مهمترین دغدغه حاکمان در حفظ جان و زندگی مردم تحت حاکمیتشان، مطرح بود، جای خود را به درگیری­های داخلی داده است. به دلیل وجود چنین شرارت­هایی در درون مرزها، همه روزه شاهد از دست دادن جان شمار زیادی از شهرواندان عادی در نقاط مختلفی از جهان هستیم. تاریخ نمونه­های تلخ بسیاری را پیش چشم خوانندگانش نمایان می­سازد. وضعیت­های به وقوع پیوسته در رواندا در سال 1994 و در سریبنیتسا در سال 1995 از دست وقایع هستند؛ وقایعی که واماندگی حکومت­های داخلی از کنترل اوضاع وخیم انسانی، وقوع آنها را دامن زده است. در چنین اوضاع و احوالی، جامعه بین­المللی که از حضور کم فایدة اصل مداخله بشردوستانه در حمایت از جان و زندگی انسان­ها در مقابل شرارت­های بی­پایان داخلی، به تنگ آمده بود، امیدوارانه رو به سوی ایده­های جدید در حمایت از حقوق بشر آورد. این ایده­ها در «نظریه مسئولیت حمایت» متبلور گردیده است. این نظریه از در هم تنیدگی چالش­ها، شکست­ها و تجربیات مداخلات بشردوستانه، در دوره­های مختلف تاریخی، در نخستین سال های قرن بیست­و­یکم پا به عرصه حقوق و روابط بین­الملل گذاشته است.
مسئولیت حمایت، اصل نظریه خویش را بر حمایت از جمعیت و افراد درون حاکمیت دولت­ها قرار داده است و اشعار می­دارد که هر کشوری باید از جمعیتش در مقابل بحرانهای شدید انسانی حمایت نماید و جامعه بین­المللی نیز در صورت نیاز، برای رسیدن به این هدف، با دولت­ها همکاری خواهد کرد و اگر دولتی نخواهد یا نتواند از جمعیت خویش در مقابل بحران­های بشری حمایت نماید و در این راه شدیداً ناکام بماند یا اینکه خود آن دولت سبب وقوع جنایات گسترده علیه انسان­ها باشد، جامعه بین­المللی مسئولیت دارد تا مداخله نماید و از آن جمعیت، حتی با استفاده از نیروی نظامی به عنوان آخرین گزینه، حمایت نماید. در واقع، از مهمترین ابتکارات نظریه مسئولیت حمایت، ایجاد مسئولیت برای جامعه بین­المللی و کشور­ها برای حمایت از جمعیت­های کشور­های ثالث است. نظریه مسئولیت حمایت برای قبل، حین و بعد از وقوع بحران­های انسانی، تعهدات و مسئولیت­هایی را برای جامعه جهانی پیش بینی نموده است.
در واقع، تلاش­های بی­دریغ کوفی عنان، دبیرکل سابق ملل متحد و انتشار گزارش­های وی در سال­های 1999 و 2000 میلادی و به چالش کشیدن نظامات حقوقی کنونی جامعه بین­المللی در این گزارش­ها، موجب گردید تا کمیسیونی کانادایی به نام "کمیسیون بین­المللی مداخله و حاکمیت کشور"، برای ایجاد هماهنگی میان اصل حاکمیت کشورها و حفظ حقوق بنیادین انسان­­ها در درون مرزها با بهره جستن از مداخله بشردوستانه، تأسیس گردد. همین کمیسیون با انتشار گزارشی در سال 2001، با خلق اصطلاح "مسئولیت حمایت"، آن را وارد گفتگو­های حقوقی و سیاسی بین­المللی کرد. پس از آن، در سال 2004، دبیرکل ملل متحد، هیأتی

👇 تصادفی👇

کتابچه ی آموزشی " واحد تصفیه ی نفتای سبک "همبستگی سطح سرمی اسید اوریک با CRP فرا حساس در زنان یائسه (فرمت word ورد و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 77دانلود مقاله توسعه و برنامه ریزی اقتصادیارزیابی فنی و اقتصادی پوشش اکسیدی روی ورق های فولادی به روش آبی کردن حرارتی و روش شیمیایی wordمباني علمي و استدلال هاي طرح مهر تورم مجموعه مقالاتپاورپوینت زبانهای ماشين و برنامه سازی سيستم - اصول اساسی برنامه نويسی به زبان اسمبلی434- تحلیل عددی جریان هوادهی در تخلیه كننده تحتانی سدفایل dxfتحقیق ظهور حضرت مهدى(عليه السلام) در اسلام و سایر ادیان الهی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل «نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word

«نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word

دانلود «نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word

خرید اینترنتی «نظریه مسئولیت حمایت از دیدگاه حقوق بین الملل»word

👇🏞 تصاویر 🏞