👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر

ارتباط با ما

دانلود


بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر
 فهرست مطالب
 عنوان صفحه
Contents
فصل اول:كليات طرح تحقيق
1-1- بیان مسئله2
1-2-سوالات تحقیق4
3-1-اهداف تحقیق4
1-4-اهمیت وانگیزه تحقیق – ضرورت تحقیق4
1-5-فرضیه تحقیق4
1-6- روش و ابزار تحقیق5
1-6-1- جامعه آماری5
1-7-محدوده مورد مطالعه ومقطع زمانی :5
1-8- جامعه آماری تحقیق:8
1-9- مفاهیم و واژه های تحقیق8
1-9-1- توسعه8
1-9-2-توسعه فیزیکی9
1-9-3-توسعه کالبدی9
1-9-4-مفهوم شهر9
فصل دوم:مباني نظري تحقيق
2-1-مبانی نظری تحقیق12
2-1-1-نظریات موجود در ارتباط باشکل گیری وگسترش شهرها12
2-1-2- شهرهای تولیدی بازرگانی13
2-1-3- شهرهای اداری سیاسی13
2-1-3- شهرهای مذهبی14
2-1-4-شهرهای نظامی14
2-2- ساخت قطاعی شهر15
2-3- انواع اشكال و نقشه هاي شهر16
2-3-1- شهر خطي يا كريدوري16
2-3-2- شهر گسترده (شطرنجي)16
2-3-3- شهر در مدل كهكشان17
2-3-4- شهر مدل حلقه اي17
2-3-5- شهرهاي اقماري18
2-3-6- شهرهاي ستاره اي (شعاعي)19
فصل سوم: بررسي وضعيت جغرافيايي و طبيعي و انساني بندر كياشهر طي دو دهه اخير
3-1- موقعيت بندر كياشهر23
3-1-1- موقعیت جغرافیایی بندر کیاشهر25
3-1-2- زمین شناسی منطقه26
3-1-3-اوضاع آب و هوایی26
3-2-توده های هوایی موثر بر اقلیم منطقه27
3-3-بررسی پارامترهای اقلیمی بندر کیاشهر28
3-3-1- بارندگی28
3-3-3 – دما( درجه حرارت)34
3-3-2- بادها29
3-3-4-منابع آب منطقه36
3-3-4-1-منابع آب زیرزمینی شهر36
3-3-4-1-1- رودخانه سفيد رود36
3-3-4-1-2- تازه رود يا رودخانه سالار چوب37
3-4- خاک و پوشش گیاهی37
3-4-1- جنس خاک37
3-4-1-1- زیر گروه خاک های شن ساحلی38
3-4-1-2- زیر گروه خاک های رسوبی38
3-4-1-3- زیرگروه خاکهای هیدرومورفی38
3-4-1-4- خاک های شبه چمنی38
3-4-1-5-خاک های چمنی مرطوب38
3-5-مطالعات وضعیت پوشش گیاهی39
3-5-1- گیاهان آبزی39
3-5-1-1- گیاهان حاشیه ای39
3-5-1-2- گیاهان بن در آب39
3-5-1-3-گیاهان غوطه ور40
3-5-1-4- گیاهان شناور40
3-5-2- گیاهان خشکی زی40
3-6-جمعیت و شهر نشینی41
3-6-1- جمعیت کیاشهر در طی سالهای 65-5841
3-6-2-جمعیت و رشد آن در طی سالهای بعد از سال 136542
3-6-3- تراکم جمعیت43
3-6-4- ساخت جنسي جمعیت در طی سالهای 1365-138549
3-6-5- ساخت سنی جمعیت51
3-6-ترکیب نوع خانوار53
3-6-1- جمعیت و خانوار53
3-6-2- جابجایی جمعیت54
3-6-2-1-مهاجرتها در منطقه54
3-6-2-2-جمعیت مهاجر منطقه در مقطع 1368 به بعد55
3-6-2-3- امکانات و تسهیلات56
3-6-3-بررسی وضعیت اقتصادی57
3-6-3-1- منابع اقتصادی57
3-6-4- عمده فعالیت ها58
3-6-5- کشاورزی منطقه59
3-6-5-1- وسعت اراضی حاصلخیز59
3-6-6- دامداری59
3-6-7- صنعت59
3-6-8-خدمات60
3-7-جمع بندی67
فصل چهارم:بررسي وضعيت كالبدي بندر كياشهر طي دو دهه اخير
4-1- عوامل موثر بر توسعه فيزيكي شهر69
4-1-1- عوامل طبيعي و جغرافيايي محدود كننده توسعه شهر69
4-1-2-عوامل تسهيل كننده توسعه شهر70
4-1-2-1-اقتصاد70
4-1-2-2-بازارهاي ادواري (هفتگي) شهر71
4-2-بررسی وضعیت کالبدی بندر کیاشهر طی دو دهه اخیر(1358-1365)71
4-2-1-وضعیت شبکه معابر73
4-3- وضعیت تردد و حمل و نقل در شهر76
4-4-ساختار محله ها یا نواحی بندر کیاشهر78
4-5- بررسی موانع و امکانات و حدود منطقی شهر توسعه شهر و برآورد کمبودها و نیازهای عمرانی و خدماتی شهر80
4-6-2- کاربری آموزشی83
4-6-3-کاربری اداری و نظامی83
4-6-4- کاربری تجاری84
4-6-5- کاربری فرهنگی ، مذهبی84
4-6-6- کاربری ورزشی84
4-6-7-کاربری بهداشی درمانی84
4-6-8- کاربری فضای سبز عمومی85
4-6-9- کاربری صنایع و کارگاهها85
4-6-10- کاربری حمل و نقل انبارها85
4-6-11- کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری85
4-7- وضع مسکن و کیفیت ساختمانی شهر بندر کیاشهر85
4-7-1-نوع مصالح86
4-7-2- تراکم مسکونی87
4-7-3 تراکم طبقاتی88
4-7-4- نمای ساختمان بندر کیاشهر88
4-8-بررسی تجهیزات شهر شامل کشتارگاه، غسالخانه و گورستان – آتش نشانی و حمل و دفن زباله89
4-9- نتیجه گیری91
فصل پنجم: جمع بندي و نتيجه گيري
5-1- جمع بندی و نتیجه گیری93
5-3- ارائه پیشنهاد ها- راهکارها101
منابع و ماخذ102
 چکیده:
شکل فضایی و کالبدی کیاشهر مربوط به دوره های مشخص و متمایز از یکدیگر است. هسته اولیه شهر در بخش شرقی شهر و در پایین همان مرکز شهر کنونی شکل گرفت، پس از آن دو بخش دیگر (بالا محله و میان محله) که در دو قسمت غرب شهرکه رودخانه سفید رود کنونی قرار دارد شکل گرفت در بخش شمال غرب پایین محله شهرک از مهاجران ترک زبان شکل گرفت که در دهه هفتاد شمسی شهرک منظم و شطرنجی در شمال شهر کیاشهر به وجود آمد. کیاشهر در طول این سال ها به گسترش عرض خود در جهت شرق ادامه داده و روند توسعه فضایی کالبدی شهر اغلب به طرف شمال و در این سالهای مورد مطالعه توسعه یافته و در قسمت جنوبی شهرها، توسعه بسیار اندک بوده است. هدف اصلی در این پژوهش بررسی شهری توسعه فضایی- کالبدی بندر کیاشهر و تعیین عوامل موثر در توسعه شهر در طی این سالها بوده است. سوالی که در مورد این پژوهش به وجود آمده روند و توسعه فضایی- کالبدی بندر کیاشهر در دو دهه اخیر بوده است. در پژوهش حاضر سعی شده از عوامل موثر بر مساله مورد پژوهش شکافته شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و با روش توصیفی – تحلیلی و از شیوه پیدایش به موضوع پرداخته شده . در پایان این پژوهش به این نتیجه می رسیم که رشد توسعه فضایی کالبدی شهر همان طوری که در طرح هادی ادامه شهر پیش بینی شده بود، بندر کیاشهر به رشد فعلی خود از غرب به شرق ادامه داده و درقسمت شمال شهر توسعه شهری بیشتری در این سالها صورت گرفته. پیشنهاداتی که در این پژوهش شده: مکان یابی صحیح فضا و فعالیت ها در حوزه نفوذ شهر با کمک عوامل گوناگون جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی- تعیین نقاط مناسب برای جذب گسترش بندر کیاشهر در خارج از کالبد شهر فعلی
واژگان کلیدی: روند، توسعه ، فضا، کالبد، شهر
 فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره 3-1- میانگین متوسط دمای روزانه ایستگاه بندر انزلی (1996تا 2005)34
جدول شماره 3-2- میانگین ماهیانه حداقل دما ایستگاه بندر انزلی (1996 تا 2005)35
جدول شماره 3-3- مساحت پارکهای جنگلی طبیعی،فضای سبز و ذخیره گاههای جنگل (بر حسب هکتار)39
جدول شماره 3-4- جمعیت شهر در سالهای 65تا 85 و رشد آن41
جدول شماره 3-4- جمعیت شهر در سالهای 65تا 85 و رشد آن41
جدول3-6- تراکم نسبی جمعیت در طی سالهای 85-6543
جدول 3-7- جمعیت تراکم ناخالص هر یک از حوزه های آماری شهر کیاشهر در سال 138544
جدول شماره 3-8-جمعیت و تراکم ناخالص هر یک از حوزه های آماری شهر کیاشهر در سال 1385 (بدون احتساب مساحت کاربری کشاورزی)46
جدول شماره 3-9-جمعیت و تراکم ناخالص هر یک از حوزه های آماری شهر کیاشهر در سال 138548
جدول شماره 3-10- دسته بندی حوزه های شهر کیاشهر بر حسب تراکم ناخالص جمعیت (نفر در هکتار)49
جدول شماره 3-11- دسته بندی حوزه های شهر کیاشهر بر حسب تراکم ناخالص جمعیت (نفر در هکتار) (بدون احتساب مساحت کاربری کشاورزی)49
جدول شماره 3-12- دسته بندی حوزه های شهر کیاشهر بر حسب تراکم ناخالص جمعیت (نفر در هکتار)49
جدول شماره 3-13 نسبت جنسی بندر کیاشهر سال 1365-1385 با کل کشور و استان گیلان50
جدول شماره 3-14- جمعيت شهر كياشهر در سالهاي مورد مطالعه و رشد آن51
جدول شماره 3-15 درصد جمعیت در گروه های عمده سنی در شهر کیاشهر در سال 85-6551
جدول شماره 3-16- تعداد جمعیت و بعد خانوار در بندر کیاشهر در طی سالهای 85 تا 136554
جدول شماره 3-17-توزیع جمعیت شهر کیاشهر برحسب محل تولد در سال 135855
جدول شماره 3-18- توزیع مهاجران دوره ده ساله 85-65 شهر کیاشهر برحسب آخرین اقامت قبلی در محدوده تقسیمات کشوری55
جدول شماره 3-19-توزیع جمعیت شهر کیاشهر بر حسب محل تولد در سال 138556
جدول شماره 3-20-میزان تسهیلات خانواده های ساکن در بندر کیاشهر در طی سال 85-6556
جدول شماره 3-21-وسعت اراضی حاصلخیز بندر کیاشهر و وسعت اراضی59
جدول شماره 4-1-درصد تردد وسیله نقلیه محورهای دروازه ای بندر کیاشهر. خروحی و ورود وسیله نقلیه از شهر78
جدول شماره 4-2- جدول کاربریهای سالهای مورد مطالعه 1385-136582
جدول شماره 4-3- میزان بهره وری و نوع امکانات شهر کیاشهر طی سالهای مورد مطالعه86
جدول شماره 4-4 نوع مصالح مورد استفاده در بندر کیاشهر طی دو دهه اخیر 1385-1365 (به درصد)87
جدول شماره 4-5- توزیع واحدمسکونی وشاخص تراکم نفر و نوار در احد مسکونی بندر کیاشهر طی سالهای 1385-136587
جدول شماره 4-6- درصد طبقات ساختمانی در سالهای مورد مطالعه 1385-1365 بندر کیاشهر88
جدول شماره 4-7- مشخصات کاربری تاسیسات و تجهیزات شهری90
 فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار شماره 3-1- جهت وزش باددر فصل زمستان – ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)30
نمودار شماره 3-2- سرعت وزش باد در فصل زمستان (متر بر ثانیه) ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)30
نمودار شماره 3-3 جهت وزش باددر فصل تابستان – ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)31
نمودار شماره 3-4- سرعت وزش باد در فصل تابستان (متر بر ثانیه) ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)31
نمودار شماره 3-5- جهت وزش باددر فصل پاییز – ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)32
نمودار شماره 3-6- سرعت وزش باد در فصل پاییز (متر بر ثانیه) ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)32
نمودار شماره 3-7- جهت وزش باددر فصل بهار – ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)33
نمودار شماره 3-8-سرعت وزش باد در فصل بهار (متر بر ثانیه) ایستگاه بندر انزلی (1996-2005)33
نمودار شماره 3-9- میانگین ماهیانه متوسط دما روزانه ایستگاه بندر انزلی (1996 تا 2005)35
نمودار شماره 3-10 مقایسه نرخ رشد جمعیت با افزایش جمعیت کیاشهر در دوره های مختلف42
نمودار شماره 3-11- هرم سني 1365 كياشهر52
نقشه شماره 3-12- هرم سني كياشهر 138553
 فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه 1-1- نقشه استان گیلان به تفکیک شهرستان3
نقشه شماره1-2- شهرستان آستانه اشرفیه به تفکیک بخش و دهستان (1365)6
نقشه شماره 1-3- تقسیمات شهرستان آستانه اشرفیه7
نقشه شماره 3-1-موقعیت عوامل عمده طبیعی در محدوده یندر کیا شهر24
نقشه شماره 3-2- تراکم ناخالص هر یک از حوزه های آماری شهر کیاشهر در سال 138545
نقشه شماره3-3- تراکم بدون ناخالص از حوضه های اماری شهر کیاشهر در سال 1385 (بدون احتساب مساحت کاربری)47
نقشه شماره 3-4-تراکم خالص هر یک از حوزه های آماری شهر کیاشهر در سال 138548
نقشه شماره 3-5- پراکنش و شعاع عملکردی درمانی61
نقشه شماره 3-6-پراكنش و شعاع عملكردي فضاي سبز62
نقشه شماره 3-7- پراكنش و شعاع عملكردي ورزشي در سطح منطقه.63
نقشه شماره 3-8- پراكنش و شعاع عملكردي ورزشي در سطح محله64
نقشه شماره 3-9- پراكنش و شعاع عملكردي فرهنگي65
نقشه شماره 3-10- كاربري اراضي بندر كاشهر66
نقشه شماره 4-1- نقشه محلات72
نقشه شماره 4-2- نقش كاركردي معابر شهر کیاشهر74
نقشه شماره 4-3- درجه بندی معابر شهر کیاشهر75
نقشه شماره4-4 ساختار اصلی شهر79
نقشه شماره 4-4 کاربری اراضی81
نقشه شماره 5-1- روند توسعه شهر99
 فهرست اشكال
 عنوان صفحه
شکل 5-1- پل ارتباطی ولایت بندرکیاشهر و زیبا کنار94
شکل 5-2- عدم پیوستگی کالبدی بین دو محله شهر95
شکل 6-3- پل ارتباطی رودخانه سفید رود96
شکل 5-4- شریانهای اصلی شهر97
شکل 5-5- جهت شمالی شهر98
 1-1- بیان مسئله
شهرها دوره های زمانی زیادی را پشت سرگذاشته اند تابه رشد و وضع کنونی خود رسیده اند. شهرهای گیلان نیز از این قاعده مستثنی نیستند. شکل فضایی و کالبدی کیاشهر مربوط به دوره های مشخص و متمایز از یکدیگر می باشد و این اختلاف در همه ابعاد اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و کالبدی و فضایی دیده می شود.باتوجه به پیشینه تاریخی و بررسی های به عمل آمده می توان تحول نسبتا دقیقی ازرشد وتوسعه فضایی کالبری شهرکیاشهر را در دو دهه اخیرارائه نمود .
این شهر از قدمت چندانی برخوردار نبوده وتنها نکته قابل ذکران این است که چون این ناحیه در قرن هشتم (ه. ش)نیز جزءمناطق تحت فرماندهی سادات کیایی بوده ابتدا به نام حسن کیاده وبعدها به نام بندر کیاشهر مرسوم گردیده است .
هسته اولیه شهر دربخش شرقی و در پایین همان مرکزشهرکنونی شکل گرفت پس ازآن دو بخش دیگر (بالا محله ومیان محله ) که دردوسمت غربی شهر که رودخانه سفیدرود کنونی قرار دارد شکل گرفت از زمانی که شیلات وصادرات وواردات کالا از کیاشهر رونق گرفت یعنی دوره 150 سال قبل صیادان وکارگران شیلات که اغلب ترک بودند در بخش شمال غرب پایین محله کنونی استقرار پیداکردند وبه این ترتیب ترک محله به وجود آمد پس از آن در دهه هفتاد شمسی شهرک منظم وشطرنجی درشمال شرقی پایین محله به صورت از پیش برنامه ریزی شده طراحی شده وحیات پیداکرد .
بدین ترتیب طی چند سال اخیر توسعه فضایی کالبری شهرتاامروز تکمیل شد وفضاهای خالی درون شهر بر اثر توسعه در حال تکمیل شدن است .کیاشهر در طول این سالهابه گسترش عرض جهت شرق خود ادامه داده وروند توسعه فضایی کالبدی شهر اغلب به طرف شمال وبه سمت جنوب مزارع کشاورزی بسیار اندک است .همچنین با افزایش ساخت وساز در فضاهای باز داخل شهر و بر تراکم مسکونی افزوده شده است
اکنون بندر کیاشهر با گذشت زمان وسرعت بالای شهری شدن در طی سالهای اخیر به عنوان یک شهر از توسعه ناموزونی برخورداراست این توسعه از طریق اشتغال بی رویه زمین از این به بعد به عنوان عنصری برای سوداگری ونوع خاصی از سکونت وفعالیت در بسیاری موارد در تقابل با شیوه های زیست وحتی شرایط اقلیمی خود راعرضه می دارد .
شهر از این پس از سال (1388) به بعد مکانی است متشکل از تعداد بلوک شهری تعریف شده وبه وسیله خیابان ها اطراف بدون ارتباعات منطقی فضایی –کالبدی در کنار هم گرد آمده اند از اینرو در صورت که تدابیر جدید (طرح تازه نوشته شده جامع وتفصیلی شهر می توان از آن به عنوان ابزاری جهت جاذب جمعیت وارتقا ء وتوسعه موزون شهری بهره گرفت .
 نقشه 1-1- نقشه استان گ

👇 تصادفی👇

آپدیت بایوس انواع مادربورد347-تحلیل آسیب پذیری اتصالات در اسكلت های فلزی در شهر زابل و ارائه راهكارهای پیشنهادی جهت ارتقاء وضعیت اجرای اسكلت فلزیپایان نامه طراحي كاتاليست هيدروكراكينگ برشهاي سنگين نفتیshapefile خطوط هم دما استان کرمانشاهایمیل فعال کاربران اینترنتجواب تمارین کتاب Schritte plus 1کمّی سازی سطح استرس با استفاده از سیگنال های سایکوفیزیولوژیتجزیه و تحلیل سیستم هزینه یابی بانک پارسیان و ارائه راهکارهای لازم برای ارتقاء آندانلود پاورپوینت معرفی ضوابط فضاهای آموزشی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر

بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر

دانلود بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر

خرید اینترنتی بررسی روند توسعه فضایی- کالبدی شهر بندر کیاشهر در دو دهه اخیر

👇🏞 تصاویر 🏞