👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش

ارتباط با ما

دانلود


بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش
عنوان صفحه
چکیده1
مقدمه2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. بیان مسئله4
1-2. سوال تحقیق5
1-3. اهداف تحقیق5
1-4. فرضیه5
1-5 نوع روش تحقيق5
1-6 روشگردآوري اطلاعات5
1-7 ابزارگردآوري اطلاعات6
1-8روش تجزيه و تحليل اطلاعات6
1-9سوابق تحقیق6
1-10محدودیتهای تحقیق8
1-11. قلمرو تحقیق8
فصل دوم: مرور منابع، ادبیات تحقیق
2-1 مفهوم كلي خشكسالي11
2-2 انواع خشكسالي12
2-2 -1 خشكسالي هواشناختي12
2-2 -2 خشكسالي هيدرولوژيكي13
2-2 -2-1 خشكسالي هيدرولوژيكي و آمايش سرزمين(كاربری اراضي)14
2-2 -3 خشكسالي كشاورزي15
2-2 -4 خشكسالي اقصادي- اجتماعي15
2-3 پيامد اثرات خشكسالي16
2-4- شدت و وسعت خشكسالي16
2-5 - ملاحظات خشكسالي در رابطه با ايران17
2-6 ويژگيهاي فضايي و زماني خشكسالي18
2-6 -1 آغاز و خاتمه خشكسالي18
2-6 -2 شدت خشكسالي19
2-6 -3 فراواني خشكسالي20
2-6 -4 وسعت منطقه اي خشكسالي20
2 -7 روش هاي مطالعه خشكسالي20
2 -7-1- روش مطالعه بيلان آبي21
2-7-2- شاخص ترنتوايت21
2-7-3 شاخص خشكسالي پالمر(PSDI)22
2-7-4 روش هاي تحليل جريان25
2-7-5 روش تحليل داده هاي بارندگي25
2-7-6 - روشهاي تحليل سينوپتيكي26
2-7-7 روش استفاده از اطلاعات ژئومورفولوژيك و تاريخي27
فصل سوم : روش شناسی یا داده ها و روش کار
3-1 مواد و روش29
3-1-1 مواد29
3-2 روش کار29
فصل چهارم: یافته های تحقیق
4-1ویژگیهای طبیعی محدوده تحقیق31
4-1-1 موقعیت حوضه سموش31
4-2- توپوگرافی حوضه سموش33
4-2-1- واحد کوهستانی کم ارتفاع33
4-2-2- واحد کوهستانی نسبتا˝ مرتفع33
4-2-3- واحد کوهستانی بسیارمرتفع33
4-3- تفسیر نقشه شیب حوضه سموش35
4-3-1- شیب حوضه35
4-4- زمین شناسی حوضه سموش38
4-5- ژئومرفولوژی حوضه سموش40
4-6- خاکهای حوضه سموش42
4-6-1- خاکهای کم عمق تا نیمه عمیق با بافت سنگی42
4-6-2- خاکهای بسیار کم عمق با بیرون زدگیهای سنگی زیاد و بدون پوشش گیاهی42
4-7- پوششگیاهی حوضه سموش43
4-8- اقلیم44
4-8-1- بررسی شبکه ایستگاههای هواشناسی و هیدرومتری44
4-8- 2 بارندگی ماهیانه45
4-8- 3 توزیع فصلی بارش و رژیم باراندگی47
4-8- 4 تغییرپذیری بارندگی حوضه48
4-8-5 ضریب تغییرات ماهانه بارش49
4-8-6- حداکثر بارندگی 24 ساعته حوضه49
4-8- 7- حداکثر بارش متحمل50
4-8- 8- فرسایندگی باران در حوضه سموش51
4-8-9- رژیم حرارتی حوضه52
4-8-10- روند تغییرات میانگین ماهانه دما53
4-8-11- تغییرات روزانه و فصلی دما54
4-8- 12- رژیم فصلی دما در حوضه55
4-8- 13- تعداد روزهای یخبندان حوضه56
4-8-14- پتانسیل حرارتی (درجه _ روز)57
4-8- 15-رطوبت58
4-8-15-1- تبخیروتعرق پتانسیل به روش تورنت وایت(etiaW htnrohT)58
4-8-15-2- تبخیر و تعرق واقعی59
4-8-16- نوع اقلیم حوضه سموش60
4-8-16-1 روش دمارتن اصلاح شده60
4-8-16-2 سیستم طبقه بندی آمبرژه61
4-9- هیدرولوژی62
4-9- 1- بررسی آبدهی فصلی حوضه سموش62
4-9-2- تداوم جریان رودخانه ای65
4-9-3- حجم آب جاری شده65
4-9-4- ارتفاع آب جاری شده67
4-9-5- برآورد دبی حداکثر سیلاب حوضه سموش68
4-10 بررسی خشکسالی در حوضه70
4-10-1- روش ميانگينمتحرك70
4-10-2- روش شاخص بارندگي يا نمايه بارندگي (Precipitation Index )72
4-10-3- شاخص درصد از نرمال (DN )76
4-10-4- شاخص توزيع استاندارد79
4-10-5- نمایه استاندارد بارندگی ( روش SPI )81
فصل پنجم: نتیجه گیری ،تفسیر یافته ها وآزمون فرضیه ها
5-1 نتیجه گیری و تفسیر یافته ها85
5-2- پا سخ به فرضیه ها90
منابع و مآخذ91
عنوان صفحه
جدول شماره 2-1 وضعيت خشكسالي يا تر سالي در روش پالمر.. 23
جدول شماره 4-1- طبقات شیب و درصد مساحت مربوط به هر طبقه 35
جدول شماره 4-2. مشخصات ایستگاههای محدوده مورد مطالعه و اطراف آن 45
جدول شماره 4-3. برآورد متوسط بارش ماهانه و سالانه حوضه سموش از سال (1389_1359)........................................ 46
جدول شماره 4-4. توزیع فصلی بارش حوضه و درصد آن به کل سال 47
جدول شماره 4-5. تغییرات میانگین سالانه ایستگاههای اطراف حوضه 48
جدول شماره 4 -6. تغییرات ماهانه بارندگی(V. C) و انحراف معیار(D. S)حوضه سموش................................................ 49
جدول شماره 4-7. نتایج تحلیل بارندگی 24 ساعته واحتمال وقوع بارندگی درحوضه سموش......................................... 50
جدول شماره 4-8. فرسایندگی باران در ماههای مختلف سال در حوضه سموش به روش فورنیه............................................. 51
جدول شماره 4-9. داده های درجه حرارت حوضه سموش (1389_1359) 52
جدول شماره4-10. روند تغییرات ماهیانه دما، انحراف معیاروضریب تغییرات حوضه سموش........................................... 53
جدول شماره 4-11. رژیم فصلی و درصد حرارت حوضه آبریز سموش 55
جدول شماره 4-12. تعداد روزهای یخبندان بر حسب ماههای سال در حوضه سموش................................................... 56
جدول شماره 4-13. محاسبه درجه _ روز و مقداررذوب برف در حوضه آبریز سموش................................................... 57
جدول شماره 4-14. میانگین رطوبت نسبی حوضه سموش........ 58
جدول شماره 4-15. مقادیر تبخیر و تعرق پتاسیل حوضه آبریز سموش به روش تورنت وایت......................................... 59
جدول شماره 4-16. میانگین تبخیر از طشت در ایستگاه درازلات 60
جدول شماره 4-17. طبقه بندی اقلیمی و محدوده ضریب خشکی به روش دمارتن61
جدول شماره 4-18. میانگین فصلی دبی ایستگاه هراتبر..... 62
جدول شماره 4-19. میانگین فصلی دبی ایستگاه درازلات.... 63
جدول شماره 4-20. برآورد حجم جریان ماهانه و متوسط سالانه حوضه آبریز پلرود.............................................. 66
جدول شماره 4-21. برآورد حجم جریان ماهانه و متوسط سالانه حوضه سموش 66
جدول شماره 3-22. برآوردارتفاع متوسط روانآب ماهانه و سالانه ایستگاه هراتبر به میلیمتر.................................... 67
جدول شماره 3-23. برآوردارتفاع متوسط روانآب ماهانه و سالانه ایستگاه درازلات به میلیمتر................................... 68
جدول شماره 3-24. دوره برگشت های سالانه از دبی های حداکثر لحظه ای سالیانه............................................ 69
جدول شماره 4-25. میانگین متحرک 3و 5 ساله حوضه سموش.. 71
جدول شماره 4-26. روش شاخص بارندگي يا نمايه بارندگي... 74
جدول شماره 4-27. درجه بندي شاخص درصد نرمال.......... 76
جدول شماره 4-28. مقادیر شاخص درصد نرمال درایستگاه سموش77
جدول شماره 4-29. طبقه بندي شاخص توزيع استاندارد.... 79
جدول شماره 4-30. مقادیر شاخص توزيع استاندارد درایستگاه سموش 80
جدول شماره 4-31. معیار طبقه بندی SPI................ 82
جدول شماره 4-32. روش SPI ایستگاه سموش................ 83
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل (4_1) روند کاهش و افزایش متوسط باراندگی ماهانه حوضه سموش 46
شکل (4_2) توزیع درصد بارش فصلی در حوضه آبریز سموش... 47
شکل (4-3) رژیم حرارتی حوضه سموش..................... 53
شکل (4_4)زیر ضریب تغییرات ماهانه دما وانحراف معیار و تغییرات درجه حرارت حوضه سموش..................................... 54
شکل (4_5) رژیم فصلی و متوسط دما حوضه آبریز سموش..... 56
شکل (4_6) توزیع فصلی جریان آب را برای ایستگاه هراتبر63
شکل (4-7) شاخص خشکسالی سالانه ايستگاه سموش........... 75
شکل (4-8) مقادیر شاخص درصد نرمال درایستگاه سموش.... 78
شکل (4-9) ترسالی و خشکسالی بر اساس روش شاخص استاندارد 81
شکل (4-10) خشکسالی ایستگاه سموش به روشSPI........... 84
 فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
نقشه شماره 1-1 موقعیت حوضه آبخيز سموش را در کشور، استان و شهرستان 9
نقشه شماره 4-1 موقعیت حوضه سموش در ایران – گیلان و رودسر 32
نقشه شماره 4-2. توپوگرافی........................... 34
نقشه شماره 4-3. شیب حوضه سموش........................ 36
نقشه شماره 4-4. جهت شیب حوضه سموش.................... 37
نقشه شماره 4-5. زمین شناسی حوضه..................... 39
نقشه شماره 4-6. نقشه ژئومورفولوژی حوضه آبخیز سموش..... 41
نقشه شماره 4-7. رتبه بندی شبکه رودخانه ای حوضه آبخیز سموش 64
ايران كشور پهناوري است كه به علت موقعيت خاص و ويژگيهاي توپوگرافيك، از آب و هواي متفاوتي برخوردار است. به همين دليل، قسمت اعظم ايران در قلمرو آب و هواهاي خشك جهان قرار مي گيرد. علاوه بر قلت بارندگي، نوسانات شديد بارندگي در مقياسهاي روزانه، فصلي و سالانه از جمله خصوصياتي است كه موجب عدم اطمينان كافي نسبت به دريافت حداقل بارش مورد نياز جهت مصارف كشاورزي، تغذيه جريانهاي سطحي و سفره آبهاي زير زميني و مصارف انساني مي شود. با توجه به وجود نوسانات منفي شديد در بارشهاي مناطق مختلف كشور، وقوع اين خشكسالي ها، اثر بسيار زيانباري را بر بخشهاي كشاورزي و اقتصادي كشور تحميل مي كند. خشکی و خشکسالی نتیجه اثرات متقابل بین محیط زیست طبیعی واجتماعی است. این اثرات نه تنها روی تولید محصولات کشاورزی موثر بوده بلکه بطور همزمان بر روی تمام موجودات زنده شامل گونه های گیاهی و جانوری و همچنین انسانها تاثیرگزار می باشد. مطالعات خشکسالی از لحاظ جنبه های طبیعی و انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا آثار خشکسالی در بخشهای مختلف اقتصادی و اجتماعی متفاوت بوده و می تواند صدمات جبران ناپذیری را در بخشهای مختلف بوجود آورد. نگارنده در این تحقیق تا با استفاده از روشهای رایج از جملهSPI، شاخص استاندارد، میانگین متحرک، شاخص بارندگی، شاخص درصد نرمال و روشSPI به بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در حوضه سموش واقع در شرق گیلان پرداخته تا حساسیتهای اقلیمی و هیدرولوژیکی موجود در حوضه مورد مطالعه را نسبت به خشکسالی های اتفاق افتاده مورد بررسی قرار دهد.
نتایج تحقیق نشان می دهد که حوضه ی سموش براساس روش شاخص بارندگی 10 سال از دوره آماری مورد مطالعه دارای وضعیت خشک، 14 سال مرطوب و 6 سال در حالت نرمال قرار، با توجه به شاخص های درصد نرمال در آن 9 سال خشکسالی، 6 سال خشکسالی ضعیف، 13 سال خشکسالی متوسط، یک سال خشکسالی شدید و یک سال نیز تر سالی وجود دارد، با توجه به دوره آماری در حوضه سموش 23 سال بر اساس شاخص های روش توزیع استاندارد بسیار خشک، 6سال خشک و یک سال نرمال می باشد و براساس شاخص های روش SPI در حوضه­ی سموش 13 سال شدیداً خشک، 6 سال بسیار خشک، 6 سال خشک متوسط، 4 سال نزدیک نرمال و یک سال نیز در سال 79-1378 مرطوب متوسط می باشد.
 واژگان کلیدی: شدت و تداوم، خشکسالی های اقلیمی، حوضه آبریز، سموش، شرق گیلان
خشكسالي گرانترين بلاي طبيعي است به طوري كه سالانه به طور متوسط بين 6 الي 8 ميليارد دلار خسارت جهان به بار مي آورد. سواحل جنوبي درياي خزر كه سه استان مهم گيلان – مازندران – گلستان را در خود جاي داده است و قطب كشاورزي، دامپروري و. . . مي باشد. با توجه به نياز آبي كشت برنج 8000 متر مكعب در هكتار و باغداري 2140 متر مكعب در هكتار و با عنايت به اينكه بيش از 60% آب رودخانه هاي بزرگ و كوچك در اين استان هدر مي رود در شرايط خشكسالي و كمبود آب خسارت شديدي از نظر بخش كشاورزي و دامپروري و حتي فعاليتهاي صنعتي مي بيند و سبب كاهش جدي منابع آب شيوع بيماري ها و آفات گياهي و آتش سوزي جنگل و مراتع و كاهش درآمدها و به دنبال آن مهاجرت نيروي انساني از روستا به شهر مي گردد. سرسبزي منطقه بسياري از مشكلات كمبود آب را پوشانده است و كمتر كسي به ذهنش خطور مي كند كه واقعا خشكسالي شديدي در اين منطقه وجود دارد. بنابراين شناخت و پايش خشكسالي ها و كنترل آنها در چنين مناطقي از اهميت ويژه اي برخوردار است (سايت سازمان هواشناسي).
با توجه به موارد فوق این تحقیق در نظر دارد تا با استفاده از روشهای موجود به بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش) پرداخته، لذا تحقیق حاضررا به شش فصل زیر تقسیم می نمائیم:
فصل اول : طرح تحقیق
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق
فصل سوم : ویژگیهای طبیعی محدوده تحقیق
فصل چهارم: مواد و روشها می باشد.
فصل پنجم : یافته های تحقیق
فصل ششم : تفسیریافته ها و پیشنهادات و پاسخ به فرضیات ومنابع و مآخذ می­باشد.
 فصل اول
کلیات تحقیق
 

👇 تصادفی👇

طرح توجیهی تولید نخدانلود مجموعه کامل مقالات حقوق بشردوستانهگزارش کارآموزی نصب ونگهداري موتورخانه، شركت يكتا تاسيسات شيرازاستعداد كارآفريني خود را بيابيدکتاب ازدواج موفقکنترل هماهنگ مزرعه بادی بزرگ و STATCOM به وسیله ی کنترل کننده پیشبین برای بهبود قابلیت LVRTپایان نامه نقش مدیریت ریسک در پروژه های ITدانلود قالب پاورپوینت رشته حقوقدانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان مدیریت مدرسه ابتداییمجموعه طرح اختلاط بتن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش

بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش

دانلود بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش

خرید اینترنتی بررسی شدت و تداوم و فراوانی خشکسالی های اقلیمی در شرق گیلان( حوضه سموش

👇🏞 تصاویر 🏞