👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94

ارتباط با ما

دانلود


تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94
این پایان نامه تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94 شامل فایل به صورت word می باشد
توضیحات محصول
تعداد صفحه:84
چکیده
تحقیق حاضر به تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران میپردازد. جامعه آماری این تحقیق دختران و پسران شهرستان پارسيان هستند که از بين آنها 198 نفر به عنوان نمونه و به طور تصادفی انتخاب شدند.
از مقیاس تکمیلی دختران و پسران آزمون MMPI-2 به عنوان ابزار پژوهش استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین دختران و پسران تفاوت معنی داری وجود ندارد. همین طور بین دختران و پسران مجرد و متاهل مورد بررسی تفاوت معنی داری دیده نشد.
بعلاوه بین جوانان نیز از نظر میزان دختران و پسران رابطه تفاوت معنی داری وجود نداشت.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده ..................................................................................................1
فصل اول (کليات پژوهش)
مقدمه.................................................................................................... 3
بيان مسئله............................................................................................ 5
ضرورت و اهميت پژوهش........................................................................... 6
هدف پژوهش........................................................................................... 7
هدف کلی ................................................................................................7
هدف جزئی ................................................................................................7
سئوالات پژوهش......................................................................................... 8
تعاریف مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرها ..........................................................8
فصل دوم (پيشينه پژوهش)
مبانی نظری تحقیق..........................................................................................12
هويت جنسي.................................................................................................. 12
پيدايي هويت جنسي......................................................................................... 13
نظريه طرحواره جنسي........................................................................................ 14
نقش يابي جنسي در اوايل کودکي........................................................................ 15
تاثيرات ژنتيکي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي.................................................... 17
تاثيرات محيطي بر نقش يابي جنسي اوايل کودکي..................................................... 17
هويت و رفتار جنسي در اواسط کودکي...................................................................... 20
تاثيرات فرهنگي بر نقش يابي جنسي در اواسط کودکي................................................. 21
نقش يابي جنسي در نوجواني.................................................................................. 22
هويت جنسي در ميان سالي..................................................................................... 23
کليشه ها يا تصورات قالبي جنسيتي چيست؟.............................................................. 25
تصورات قالبي جنسي............................................................................................... 25
عقايد و رفتارهاي قالبي مربوط به جنسيت در اوايل کودکي............................................... 26
عقايد جنسيت کليشه اي در اواسط کودکي...................................................................... 27
تصورات قالبي و کليشه اي در مورد زنان......................................................................... 28
ويژگي هاي جنس زن.................................................................................................. 28
ويژگي هاي جنس مرد................................................................................................. 28
ديدگاه هاي کليشه اي راجع به مردان.............................................................................. 29
تغييرات نقش هاي مردان............................................................................................... 30
عوامل موثر در تفويت تفاوت هاي زن و مرد....................................................................... 30
تفاوت هاي زن و مرد از لحاظ خلقي................................................................................ 33
نحوه برخورد با فشارهاي روحي و عصبي........................................................................ 34
تفاوت هاي مرد و زن در کمک کردن به ديگران.................................................................... 34
نظريه طرحواره جنسيتي............................................................................................... 35
سازماندهي طرحواره هاي جنسيتي................................................................................. 35
رشد طرحواره جنسيتي.................................................................................................. 36
زنان و اقليت هاي قومي................................................................................................ 38
حضور کمرنگ زنان در عرصه هاي مديريتي......................................................................... 39
وجود نگاه هاي سنتي................................................................................................... 41
آيا زنان مي توانند رهبر باشند........................................................................................ 41
پیشینه تحقیق............................................................................................................ 45
پژوهش های خارجی................................................................................................... 45
پژوهش های داخلی..................................................................................................... 47
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه..........................................................................................................................51
طرح تحقيق................................................................................................................. 51
جامعه آماري............................................................................................................... 51
حجم نمونه .................................................................................................................51
روش نمونه گيري.......................................................................................................... 52
ابزارهاي پژوهش........................................................................................................... 52
پاياني و اعتبار.............................................................................................................. 52
روش تجزیه و تحلیل داده ها .............................................................................................53
فصل چهارم(یافته ها و دستاوردهای تحقیق)
الف: تحليل داده آماري.................................................................................................. 55
فصل پنجم(بحث و نتیجه گیری)
بحث در نتايج.............................................................................................................. 62
پيشنهادات................................................................................................................... 64
محدوديت ها.................................................................................................................. 64
منابع .......................................................................................................................... 65
پيوست
پرسشنامه..................................................................................................................... 70

👇 تصادفی👇

مدلسازی عددی جریان در محل كولة پل های رودخانه‌ای و بررسی تأثیر دیوار هدایت آب بر گردابهای افقیاگهی ترحیم شماره 2طراحی موس کامپیوتر در کتیا43-مقایسه ویرایش دوم و سوم آیین نامه زلزله ایران در طراحی سازه های بتنی و بهبود عملكرد لرزه ای آنها با استفاده از مهاربندهای فلزیپاورپوینت مدیریت استراتژیکپاور پوینت موفقيت در ضرب المثل ايراني10 طرح توجیهی در زمینه صنعت و معدن بسته سوم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94

تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94

دانلود تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94

خرید اینترنتی تفاوت نقش يابي جنسي در دختران و پسران شهرستان پارسيان در سال تحصیلی 93-94

👇🏞 تصاویر 🏞