👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
عنوان پایان نامه: بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین
قالب بندی: word
تعداد صفحات: 128
شرح مختصر:
یکی از مفاهیم اصلی مدل سلامت بهزیستی است. مدل سلامت سه نوع بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی را با هم ترکیب کرده ومفهوم جامع و کامل از بهزیستی را هم که جنبه عاطفی(بهزیستی هیجانی) و هم جنبه کاربردی(بهزیستی روانشناختی و اجتماعی) سلامت روانی را در بر می گیرد به وجود آورده اند. سلامت روانی دارای 13 نشانه است که 2 نشانه مرتبط با بهزیستی هیجانی 5 نشانه مرتبط با بهزیستی اجتماعی و 6 نشانه مرتبط با بهزیستی روانشناختی است. بهزیستی روانشناختی به معنای قابلیت یافتن تمام استعدادهای فرد است. ودارای مولفه های 1- خودمختاری (احساس شایستگی و توانایی در مدیریت محیط پیرامون فرد و ...)2- رشد شخصی(داشتن رشد مداوم و ...)3- روابط مثبت با دیگران(داشتن روابط گرم و ...)4- هدفمندی در زندگی (داشتن هدف در زندگی)5-پذیرش خود(داشتن نگرش مثبت نسبت به خود و ...) 6- تسلط بر محیط (توانایی انتخاب و ایجاد محیطی مناسب و...) می باشد. همچنین والدینی که دارایی عزت نفس بالایی می باشند سلامت روانی بهتر بهزیستی روانشناختی بهتری نسبت به والدینی دارند که دارای عزت نفس پایین می باشد. با توجه به مطالعات در ایران و این که در استان سیستان و بلوچستان مشابه این تحقیق انجام نگرفته لذا لزوم انجام چنین تحقیقی در استان ضروری به نظر می رسد و خصوصاً در آینده نیز می توان از نتایج این تحقیق نیز در مراکز مشاوره، آموزشگاههای استثنایی و مدارس عادی، سازمان بهزیستی، کلینیک های سلامت روان جهت خدمت رسانی استفاده کرد. با توجه به موضوع تحقیق، سئوال اصلی تحقیق را چنین طرح می کنیم: آیا بین بهزیستی روانشناختی با عزت نفس و سلامت روانی در والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد؟
فهرست مطالب:
فصل اول کلیات تحقیق
مقدمه...................................................................................................... 1
بیان مسئله............................................................................................... 4
اهمیت و ضرورت پژوهش............................................................................... 9
اهداف پژوهش............................................................................................ 12
تعاریف مفهومی و عملیاتی واژه ها و متغیرها.................................................... 13
فصل دوم ادبیات و پیشنیه تحقیق
مبانی نظری و یافته های پژوهشی.................................................................. 17
عزت نفس در قرآن مجید................................................................................. 19
عزت نفس کلی............................................................................................. 20
عزت نفس اجتماعی....................................................................................... 21
عزت نفس تحصیلی......................................................................................... 21
مولفه های عزت نفس...................................................................................... 21
ماهیت عزت نفس............................................................................................ 22
نظریات مرتبط با عزت نفس................................................................................. 23
سلامت روان..................................................................................................... 28
تعریف سلامت روانی.......................................................................................... 29
تعریف بهداشت روانی در فرهنگهای مختلف............................................................. 31
اصول بهداشت روانی........................................................................................... 33
خصوصیات افراد دارای سلامت روانی........................................................................ 35
عوامل موثر درتامین سلامت روانی.......................................................................... 37
نقش خانواده درتامین سلامت روانی....................................................................... 37
نظریات مرتبط با سلامت روانی................................................................................ 38
بهزیستی روانشناختی......................................................................................... 44
عقب ماندگی ذهنی ........................................................................................... 48
عقب ماندگی ذهنی آموزش پذیر............................................................................. 49
ویژگیهای کودک استثنایی....................................................................................... 49
نیازهای والدین کودکان استثنایی.............................................................................. 50
احساسات والدین کودکان استثنایی........................................................................... 50
پژوهشهای انجام شده در ارتباط با موضوع................................................................... 62
فصل سوم فرایند پژوهش
روش پژوهش ......................................................................................73
جامعه آماری ...................................................................................... 73
نمونه و روش نمونه گیری....................................................................... 73
ابزار پژوهش......................................................................................... 73
پرسشنامه بهزیستی روانشناختی.......................................................... 74
پرسشنامه عزت نفس........................................................................... 75
پرسشنامه سلامت روانی....................................................................... 75
روشهای تجزیه و تحلیل داده ها................................................................. 79
فصل چهارم یافته های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده ها.............................................................................. 81
بررسی جمعیت شناختی آزمودنیها............................................................ 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک محل سکونت................................................ 81
بررسی حجم نمونه به تفکیک سن.............................................................. 82
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان تحصیلات................................................ 83
بررسی حجم نمونه به تفکیک نوع شغل........................................................ 84
بررسی حجم نمونه به تفکیک میزان درآمد...................................................... 85
بررسی متغیرهای اصلی فرضیات تحقیق........................................................ 86
فرضیه اول.................................................................................................. 91
فرضیه دوم................................................................................................. 92
فرضیه سوم................................................................................................ 93
فرضیه چهارم............................................................................................... 94
فرضیه پنجم................................................................................................. 95
فرضیه ششم................................................................................................96
فصل پنجم نتیجه گیری
خلاصه یافته های پژوهش.................................................................................. 102
بحث و نتیجه گیری............................................................................................ 103
محدودیت های تحقیق........................................................................................ 107
پیشنهادهای تحقیق............................................................................................108
فهرست منابع و ماخذ.......................................................................................... 109
ضمائم............................................................................................................... 110
   فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول4-1-1 توزیع پاسخگویان به تفکیک جنسیت ........................................................................... 81
جدول4-1-2 توزیع پاسخگویان به تفکیک محل سکونت.................................................................... 81
جدول4-1-3 توزیع پاسخگویان به تفکیک سن.................................................................................. 82
جدول4-1-4 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان تحصیلات................................................................... 83
جدول4-1-5 توزیع پاسخگویان به تفکیک نوع شغل........................................................................ 84
جدول4-1-6 توزیع پاسخگویان به تفکیک میزان درآمد......................................................... 85
جدول4-2-1 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی................................. 86
جدول4-2-2 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین عادی............... 87
جدول4-2-3 میانگین و انحراف معیاردر خرده مقیاس بهزیستی روانشناختی در بین والدین مرزی............... 88
جدول4-2-4 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس عزت نفس به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی.............. 89
جدول4-2- 5 میانگین و انحراف معیاردرمقیاس سلامت روانی به تفکیک والدین دانش آموزان عادی ومرزی..... 90
جدول4-3-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی.............................................................................................................................. 91
جدول4-3-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی............................................................................................................... 92
جدول4-3-3 بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی........................................ 93
جدول4-3-4 عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی......................................................... 94
جدول4-3-5 سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی ومرزی..................................................... 95
جدول4-3-6 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر سن و بهزیستی روانشناختی......................... 96
جدول4-3-6-1 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان درآمد و بهزیستی روانشناختی............. 97
جدول4-3-6-2 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین دو متغیر میزان تحصیلات و بهزیستی روانشناختی......... 98
جدول 4-4 بهزیستی روانشناختی به تفکیک جنس والدین................................................................ 99
جدول 4-5 بهزیستی روانشناختی به تفکیک محل سکونت............................................................... 100
 

👇 تصادفی👇

مقاله توریست و تأثیر آن بر امنیت ملیمباني نظري و پیشینه تحقیق کودکان تیز هوش47-تجهیزات و تاسیسات ایمنی و كنترل تونل بلند دو طبقه ادامه بزرگراه صیاد شیرازی در دوره بهره برداریمدل زنجیره تأمین استوار چند هدفه برای شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران وحل آن به وسیله الگوریتم فرا ابتکاری NS-GAIIمقاله تعیین فاکتورهای موثر در اتلافات برودتی سقف و برآورد میزان کاهش بارنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: 1218023طراحی و پیاده سازی وب سایت فروشگاهمقاله 26- همه چیز در مورد خازن ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین

بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین

دانلود بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین

خرید اینترنتی بررسی رابطه سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین

👇🏞 تصاویر 🏞