👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)

ارتباط با ما

دانلود


پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)
معرفی محصول
در واحد تولیدی البرز ایران که منبع اطلاعاتی ما قرار گرفت دو نوع هد گرانیت ساب از نوع نوسانی (PLANETARY HEAD)، یکی چهار فکه و دیگری شش فکه تولید می ­شد. با توجه به رایج­تر بودن هد گرانیت ساب شش فکه و همچنین تمرکز بیشتر واحد تولیدی البرز ایران بر روی این محصول، نوع شش فکه را برای بررسی در گزارش خود برگزیدیم.
 
فرمت فایل: ورد (قابل ویرایش)
تعداد صفحات: 320
 
فهرست مطالب
سخن آغازین
مقدمه
معرفی منبع اطلاعاتی گزارش (واحد تولیدی البرز ایران)
گزارش شماره ی 1
1-1. نوع طرحریزی
1-2. نام واحد تولیدی
1-3. انتخاب محصول
1-4. شرح محصول
1-4-1. شرح غیرفنی و کاربرد محصول
1-4-2. عمر محصول
1-4-3. شرح فنی محصول به طور مختصر
1-4-4. بررسی مختصر بازار و نوع و قیمت فروش محصول
1-4-5. نقشه ی انفجاری و مرکب محصول
1-4-6. لیست قطعات
1-4-7. تصاویر برخی از قطعات
1-4-8. توجیه ساخت و تهیه ی برخی از قطعات
1-5. مطالعه ی بازار
1-5-1. بررسی بازار محصول
1-5-2. بررسی بازار سنگ
1-5-3. بررسی جغرافیایی بازار محصول در کشور
1-5-4. مشتریان محصول
1-5-5. سیستم توزیع و پخش محصول
1-5-6. رقبای محصول
1-5-7. برنامه برای سبقت از رقیبان
1-5-8. بررسی محصولات جایگزین
1-5-9. سیاست تولید و نگهداری موجودی (حال و آینده)
1-5-10. برآورد برنامه ی تولید برای 5 سال آتی
1-5-11. تعیین ظرفیت تولید (نرخ تولید)
پیوست گزارش اول
گزارش شماره ی 2
2-1. نمودار مونتاژ
2-2. جداول مراحل ساخت برای قطعات
2-3. نمودار فرآیند عملیات محصول
2-4. لیست قید و بست ها
2-5. لیست ابزار آلات
2-6. تعیین مقدار خرابی قطعات
2-7. جدول مواد اولیه ی مورد نیاز سالیانه
2-8. تعیین ماشین آلات مورد نیاز
2-8-1. برآورد کسر ماشین آلات با استفاده از جداول
2-8-2. برآورد کسر ماشین آلات با استفاده از فرمول
2-8-3. تعداد مورد نیاز از ماشین آلات
2-8-4. تجزیه و تحلیل برای تعیین تعداد ماشین ها
2-8-5. لیست نهایی ماشین آلات مورد نیاز
2-8-6. تصاویری از ماشین آلات
2-9. برآورد نیروی انسانی مورد نیاز
2-10. تعیین بخش های تولیدی
2-10-1. استقرار ماشین آلات
2-10-2. مساحت مورد نیاز بخش های تولیدی
2-10-3. برآورد مساحت کل مورد نیاز برای تولید
2-10-4. مساحت مورد نیاز بخش های تولید به تفکیک
2-10-5. احتیاجات هر بخش به تفکیک
پیوست گزارش دوم
پیوست 2-1
پیوست 2-2
گزارش شماره ی 3
3-1. قسمت مونتاژ
3-1-1. محاسبه ی زمان سیکل
3-1-2. تعیین ایستگاه های کاری مورد نیاز بخش مونتاژ
3-1-2-1. تعیین ایستگاه های کاری با استفاده از روش سطر،کد
3-1-2-2. تعیین ایستگاه های کاری با استفاده از ضریب موقعیت
3-1-3. تعیین نیروی انسانی بخش مونتاژ
3-1-4. تعیین فضای مورد نیاز بخش مونتاژ
3-2. قسمت دریافت
3-2-1. فرم تجزیه و تحلیل بخش دریافت
3-2-2. فضای مورد نیاز بخش دریافت
3-3. قسمت ارسال
3-3-1. فرم تجزیه و تحلیل بخش ارسال
3-3-2. فرم فضای مورد نیاز برای بخش های دریافت و ارسال
3-4. محاسبه ی تعداد سکو و فضاي کناره گیري
3-4-1. محاسبه ی تعداد سکوهاي بخش دریافت و ارسال
3-4-2. فضاي لازم براي سکوها
3-4-3. محاسبه ی فضاي کناره گیري
3-5. انبار مواد اولیه
3-5-1. فرم تجزیه و تحلیل انبار مواد اولیه
3-5-2. کروکی بخش انبار اولیه و عوامل مهم در طرح آن
3-6. انبار در جریان ساخت
3-7. انبار کالای ساخته شده
3-7-1. فرم تجزیه و تحلیل انبار کالای ساخته شده
3-7-2. کروکی بخش انبار کالای ساخته شده و عوامل مهم در طرح آن
3-8. تصاویری از محیط انبار
پیوست
پیوست 3-1
پیوست 3-2.
پیوست 3-3.
پیوست 3-4.
پیوست 3-5.
گزارش شماره ی 4
4-1. نمودار های برنامه ریزی حمل و نقل مواد
4-2. جریان مواد
4-2-1. جدول اطلاعات تولید
4-2-2. نمودار از- به
4-3. ترتیب قرار گرفتن بخش ها
4-3-1. روش مارپیچی (حلزونی)
4-3-2. روش خط مستقیم
4-3-3. مقایسه ی دو استقرار
4-4. تعیین طرح بخش های تولیدی
4-4-1. مسافت بین بخش ها
4-4-2. تعیین وسایل حمل ونقل
4-4-3. طرح بخش های تولیدی
4-5. تعداد مورد نیاز از وسایل حمل ونقل
پیوست
پیوست 4-1.
گزارش شماره ی 5
5-1. قسمت های سرویس دهنده به تولید
5-1-1. اتاق ابزار
5-1-2. کارگاه نگهداری و تعمیرات
5-1-3. تاسیسات مورد نیاز واحد
5-2. قسمت های اداری
5-2-1. نمودار سازمانی
5-2-2. لیست حقوق و دستمزد افراد
5-2-3. جریان اطلاعات در واحد و نمودار ارتباطات
5-2-4. محاسبه ي فضاي مورد نیاز هر شغل در هر اداره
5-2-5. لیست وسایل اداری مورد نیاز
5-2-6. نقشه ی استقرار بخش های اداری
5-3. قسمت های سرویس دهنده به پرسنل
-3-5 1. غذاخوري
5-3-2. درمانگاه و کمکهاي اولیه
-3-5 3. رختکن
-3-5 4. دستشویی و توالت
5-3-5. نمازخانه
-3-5 6. نگهبانی و حفاظت
گزارش شماره ی 6
6-1. نهایی کردن طرح
6-1-1. رسم نمودار ارتباطات براي کلیه قسمت هاي کارخانه
6-1-2. طرح نهایی
6-1-3. مسیر جریان مواد،خطوط برق، آب و تأسیسات
6-2. محل کارخانه
6-2-1. تعیین و تشریح عوامل مهم در تعیین محل کارخانه
6-2-2. پیشنهاد و ارزیابی گزینه ها براي محل کارخانه
6-2-3. نقشه ی کروکی محوطه
6-3- شاخصهاي فنی کارایی

👇 تصادفی👇

اتاق شماره 6 و چند داستان دیگرعلل گرایش جوانان به اعتیاد133-شبیه سازی سه بعدی تونل غرقابی برای آنالیز لرزه ایناگفته های پیشرفته ویندوز ایکس پی 2فایل stl ش4انرژی های پاک و تجدید پذیر120-مشخصات نویسندگان مقاله مدیریت و کنترل نشت در شبکه های آبرسانی شهری (یک دیدگاه استراتژیک) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)

پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)

دانلود پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)

خرید اینترنتی پروژه طرح ریزی واحدهای صنعتی: تولید هد گرانیت ساب (Granite Polishing Head)

👇🏞 تصاویر 🏞