👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ميلياردر جوان ثروت آفريني

ارتباط با ما

دانلود


ميلياردر جوان ثروت آفريني
 

اين كتاب براي همه كساني كه عزم موفقيت و ثروتمندي دارند مفيد است و مي تواند به تدريج باعثتغيير در نوع نگرش آنها شود
ميليونه ا نف ر ا ز مرد م كر ه زمي ن معتقدن د محكو م ب ه فقر،شكس ت و ناكام ي هستند.آنه ا گما ن م ي كنندشرايط زندگيشان برايشان مقدر شده و هرگونه تلاشي براي خارج شدن از فقر و شكست ، تلاشي بيهوده خواهد بود .آنها خود را بدشانس يا بدون پشتوانه مي دانند. آنها نمي توانند باوركنند كه با تغييرات كوچك و مرحله به مرحلهدر باور و نحوه نگرششان ، مي توانند تغييرات بزرگي را در زندگيشان به وجود آورند.
آنها تسليم شرايط هستند و در دنيائي كه روز به روز عرصه بر فقرا تنگ و تنگ تر مي شود ، دانسته هاي خود را كافيمي دانند و بر باورهاي خود اصرار دارند.آنها دائما در حال توجيه ناكاميهاي خود هستند و خود را مسئول زندگي و شرايط خو د نمي دانند. از نظ ر آنهاشرايط سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و حتي ديگران مقصر ناكاميهاي آنها هستند. آنها چون خود را مسئول نمي دانند وبا فكر شكست قدم در هر راهي مي گذارند ، شكست مي خورند و اين دور ادامه دارد.اين افراد معمولا هدفي در زندگي ندارند و به زندگي به عنوان مدت زماني مي نگرند كه خوب يا بد مي گذرد و با ايننگرش زندگي خود را صرف تكرار روزمره گي هاي بيهوده و بي اثر كرده و انگيزه اي هم براي بهتر زيستن و مفيدتربودن ندارند.برخي از آنها تغيير لباس و چهره هم مي دهند تا خود را بهتر از آن چيزي كه هستند نشان دهند ولي چونهيچ پشتوانه اي براي آنچه كه خود را نشان مي دهند ندارند نمي توانند به وضعيتي بهتر از وضعيت امروزشان دستيابند.


👇 تصادفی👇

طرح توجیهی راه اندازی کسب و کار " تولید ضد یخ"39-اثرات سه مولفه لرزه ای بر روی رفتار دینامیكی ساختمانهای نامتقارن فولادیشرح واحد های فرآیندی و پروسسی پالایشگاه های گازی پارس جنوبیتحقیق درباره قاچاقدانلود پاورپوینت ابنیه سنتی ایران با توجه به شرایط اقلیمینرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار اندرویدنقاشي در اكسپرسيونيسمدانلود گزارش تخصصی ریاضی ابتدایی جدول ضربپاورپوینت "آموزش و پرورش ايران" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ميلياردر جوان ثروت آفريني

ميلياردر جوان ثروت آفريني

دانلود ميلياردر جوان ثروت آفريني

خرید اینترنتی ميلياردر جوان ثروت آفريني

👇🏞 تصاویر 🏞