👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني
 
چكيده :
 
در اين تحقيق به بررسي رابطة هوش و خلاقيت و همچنين مقايسة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر پرداخته شده است.
 
جامعه آماري ما در اين تحقيق دانش‌آموزان دبيرستاني شهرستان اسلامشهر مي‌باشد.
 
حجم نمونه ما در اين تحقيق 100 نفر مي‌باشد كه از اين 100نفر پسر 50 نفر و 50 دختر مي‌باشند.
 
و جهت انتخاب نمونه‌ها از نمونه‌گيري خوشه‌اي استفاده شده است.
 
در اين پژوهش از آزمونهاي ريون براي سنجش هوش و آزمون خلاقيت تورنس جهت شنجش خلاقيت دانش‌آموزان مقطع دبيرستانهاي شهرستان‌ اسلامشهر استفاده گرديده است.
 
در اين پژوهش چهار فرضيه مطرح گرديده است.
 
«اهداف تحقيق»
 
هدف اين تحقيق بررسي رابطة بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان مي‌باشد.
 
هدف ديگر مقايسه ميزان بهرة هوشي و خلاقيت دانش‌آموزان دختر و پسر مي‌باشد. البته قابل ذكر است كه هدف تحقيق برداشتن گامي در جهت رشد و ارتقاء عملكرد تحصيلي و سلامت رواني دانش‌، آموزان مي‌باشد.
«فرضيه‌هاي تحقيق»
 
 
 
تعداد صفحات 89 word
 
 
فهرست مطالبعنوان شماره صفحهتقديم و تشكر چكيده تحقيق فصل اول : كليات تحقيق مقدمه 4بيان مسئله 8 اهميت تحقيق 10 اهداف تحقيق 10 فرضيه‌هاي تحقيق 11 تعاريف نظري و عملياتي واژه‌ها 11 فصل دوم : (ادبيات و پيشينه تحقيق)تعريف خلاقيت 14 ماهيت استعداد خلاق 16 رابطة خلاقيت و محيط خانوادگي 18 مردان و زنان خلاق 19 روشهاي پرورش خلاقيت 20 عوامل موثر بر خلاقيت‌ 22 تمركز به عنوان كليد خلاقيت 25 براي پرورش خلاقيت كنكاش مغزي بهترين خلاقيت است 25محيط مساعد براي ايجاد رفتار خلاق 28 عواملي كه مانع خلاقيت مي‌شوند 29 خلاقيت و هوش 33 هوش چيست 38 تقسيمات و طبقه‌بندي هوش 38 عوامل موثر بر رشد و پرورش هوش 40 تحقيقات انجام شده 45 فصل سوم : (روش اجراي تحقيقجامعه آماري 49 نمونه و روش نمونه‌گيريابزار اندازه‌گيري (اعتبار آزمون) 49 روش جمع‌آوري اطلاعات 51 روش آماري 52 فصل چهارم : (تجزيه و تحليل داده‌ها)توصيف داده‌ها 54 فصل پنجم :مقدمه 62 خلاصة تحقيق 62 يافته‌هاي تحقيق 3 پيشنهادها 65 محدوديتها 66 منابع 68 ضمائمفهرست جداولجدول 1-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت 54جدول 2-4 ميانگين و انحراف استاندارد دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت 54جدول 3-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش‌آموزان پسر در حوزة هوش و خلاقيت 58جدول 4-4 آزمون معناداري ضريب همبستگي دانش آموزان دختر در حوزة هوش و خلاقيت 59جدول 5-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة هوش 59جدول 6-4 آزمون t مستقل جهت مقايسه ميانگين نمرات پسران و دختران در حوزة خلاقيت 60فهرست نمودارها صفحهنمودار شماره 1 : نمودار چند ضلعي نمرات دانش‌آموزان دختر و پسر در حوزة هوش 55نمودار شماره 2: نمودار چند ضلعي نمرات دانش آموزان دختر و پسر در حوزة خلاقيت 55 نمودار شماره 3: نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة هوش 56 نمودار شماره 4 : نمودار چند ضلعي نمرات پسران در حوزة خلاقيت 56 نمودارشماره 5 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة هوش 57 نمودار شماره 6 : نمودار چند ضلعي نمرات دختران در حوزة خلاقيت 57

👇 تصادفی👇

آیین دوستی و دوست یابی دختر و پسرنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-تعاون و رفاه اجتماعی-جامعه شناسی جنگ و نیروهای تظامی کد درس: 1222034دانلود پروپوزال آماده رشته آب و هواشناسیشیپ فایل طبقات اقلیمی استان همدانعوامل گرايش نوجوان و جوان به فرهنگ بيگانهدانلود سورس یک ویروس ساده با ویژوال بیسیکدانلود جزوه کامل اثرات محیطی وتنش بر دام ( word )کنترل خشم ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

دانلود پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

خرید اینترنتی پایان نامه بررسي همبستگي بين هوش و خلاقيت دانش آموزان دبيرستاني

👇🏞 تصاویر 🏞