👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ضــرب فهــم ها

ارتباط با ما

دانلود


ضــرب فهــم ها
عنوان کتاب: ضــرب فهــم ها
ضرب ِ فهم‌ها _____________________________________________ بهین اربـابی
 }خلاقیت­های ­ تودرتو/ نسبی و الفبایی/ نا ارزشی و عمومی ؛ در تفکر و زبان
فهم­ها / مفاهیم جدید- نو- تازه، از کجا می­آیند؟
( زندگی و مرگ/ رشد فهم‌ها در شخص و فرهنگ و... )
جمع : ناخلاقیت (ریاضی/ مـنـطـق/ دستور/ … ){
  خلاقیت/ ناخلاقیتِ تفکر
تعداد صفحات: 640
فهرست:
بخش اول : مقدمه و سوال عامیانه : 11
مقدمه : 13
- سادگی ِ کتاب : 14
- علمی نبودن ِ کتاب : 15
- نارشته‌ای بودن : 15
- آسان خوانی : 16
سوال عامیانه : 18
- بیان ِ سوال : 18
- گسترش ِ اولیه ِ سوال : 20
- راهنمایی خواندن : 21
- بیان ِ سخت و آسان ِ سوال : 23
-» ارزش‌ها و سوال ِ عامیانه : 23
-» سـاخـتـن سـوال : 25
-» تاکید بر مشکل ارزشی‌‌ها و … : 26
- فهم سوم ِ پنج صندلی : 28
- نکات و تاکیدات کلی : 28
- فرموله شدن : 32
- فایده فرموله بودن (الفبایی شدن) ِ مساله : 33
- تعمیم و علمی شدن : 33
- همه زبانی : 34
- زبان فرضی : 35
- مثال ِ غیر فارسی : 36
-» نکته کاربردی : 37
- حذف/ محو ِ دستور زبان : 38
- وسعت و افق {آ و بع}‌ها : 40
- حوزه فهمی (مقدماتی) – وحدت فهمی : 42
- تفاوت‌های حسی : 44
- فهم‌ها‌ی ناشـناس/ ابهامی : 47
- مثال‌های غیر زبانی : 48
- مثال/ نمونه‌ی {قاب و تابلو} : 49
-» مثال‌هایی دیگر/ مشابه : 50
-» فهم‌ها و قالب‌های {آ و بع} و … : 51
- مثالی مخلوط‌، از زبان و نازبان : 53
 بخش دوم : فرضیه‌‌ها : 59
فرضـیـه‌ها : متون و نـامتون : 61
- فرضیه‌‌یِ فرضیه : (فرضیه‌ای‌، در مورد فرضیه‌ها) : 61
- جایگاه سوال عامیانه : 62
-» نبـوده ِ سوال، در متون : 63
- فرضیه‌ها و ادبیاتی بودن : 65
-» وجـود ِ فرضـی ِ متون : 65
-» نامتون‌ها : 66
-»» وسعتِ نظر/ سعه صدر/ وسعت دید ِخواننده : 67
-» ندیدنِ خواننده‌، بهدلیلِ نـامتونی بودنِ کتاب : 67
-» فایده و ضرورت ِ حاشیه‌ها : 70
- انسجام ِ متون و نـامتون : 71
- فرضیه‌ها‌، همچون عینک : 73
-» {دیدن‌، وسیله می‌خواهد} : 73
- درست و غلطی ِ فرضیه‌ها‌، در تعریف ِ نـامتون : 74
- فوایدِ مسیرِ غلطِ نـامتون : 76
-»ارزش اشتبا‌ه/ راه‌هایغلط یا نادرست در دانش : 77
-» بن‌بست‌های متون : 79
- صورتبندی ِ فرضیه ِ متون : 80
-» ندیدن ِ فرضیه ِ متونی‌مان : 81
-» انسجام عمیق متون و نادیدن‌ها در اصول ...: 82
-» نادیدن عینک . . . : 83
اهمیت و نیاز به صورتبندی ِ متون : 85
ساختار و فرضیه‌ها : 87
- فرضـیه‌ها : همچون دروغ‌ها : 89
- مثال ِ عمومی (بدوی) : 90
-» درستی و غلطی و … : 92
-» انسجام و یکپارچگی و … : 93
- دروغِ پایه : 95
-» نقطه ِ جدایی و انفصال ِ فرضیه‌ها : 96
-»» مثال ِ عملی : 97
- ظروفِ مرتبطه و فرضیه‌ها : 98
- فرضیه‌ها و نقد : 101
- فرضیه، بودن ِ متون : 103
-» الف : رقابت ِ نابرابرِ {متون و نامتون} : 105
-» ب : تـضاد و رشد، در فرضیه‌ها : 105
-» ج : طبیعی بودن و فرضیه‌ها : 106
-» د : تاکید و نوعی خلاصه‌ : 106
- کلیشه مضمونی ِ « متون و نامتون » : 108
-» مثال ِ اول : 108
-» مثال ِ دوم (لاک‌پشت) : 108
-» مثال ِ سوم ِ بنزین و ماکت : 114
-» مثال ِ چهارم ِ گشتاری/ ساختاری : 116
-» مثال ِ پنجم - فـُرمَت : 117
-» مثال ِ ششم : یکی‌بودگی/ دوتابودگی : 120
-» نتیجه‌گیری کلی : 122
- سوال عامیانه {و} فرضیه متون : 124
- ترجمه‌ی سوال عامیانه {به} لحنِ متون : 129
- دو مسیر و جواب ِ متونی/ نـامتونی : 132
 بخش سوم : ضرب فهم‌‌ها : 135
ضرب ِ فهم‌ها : 137
- تعریف ساده ضرب : 137
- چگونگی توضیح ضرب : 137
- مکان عمل ضرب : درونی بودن ضرب : 138
- آدرس‌دهی : 139
-» آدرس‌دهی آسان در بیرون (در جهان عینی) : 139
-» نابینایی/ دوری… و فاصله/ راه‌سازی… در آدرس‌دهی : 140
-» فرضیه‌ها و زبان‌؛ همچون آدرس‌دهی : 142
-» فرهنگ/ سواد…و آدرس‌دهی : 142
-» آدرس، آدرس است : 143
-» ناپـایی/ ناماندگاری … در آدرس‌دهی‌های حسی : 144
-» گذرایی/ پریدنی بودنی‌، و مشکل ِ بیان و نوشتن : 145
-» ارزش‌ها/ فوایدِ نامتون‌، در مساله‌ی آدرس‌دهی : 146
-» وسعت/ افق‌های مساله‌ی آدرس‌دهی : 147
- تشبیهی برای ضرب : 147
- تجربه ضرب : 153
- مشاهده‌پذیری عمل و تجربهِ ضرب : 154
-» شرایط تجربه (عمل) ِ ذهنی : 155
-»» تجربه‌؛ در متون ِ زبانیک : 155
-» مشاهدهِ حسی عملِ ضرب : 158
- مسالهِ مثال‌ها : 159
-» تکنیک‌های مشاهده/ تجربه (دیدن) ِ ضرب : 162
- مثالِ تجربی چِـلـُـگْ : 165
-» نزدیک‌ترین راه : 171
- موقـِغ (موقعیت : Mo,ghe,gh) و مثالِ چلگ : 171
-» وسعت فهم‌ها : 173
- تفاوتِ عملِ ضرب ذهنی، و عملِ مادی، در مثال چلگ : 177
- تفاوتِ عملِ ضرب ذهنی‌، و دستورزبانِ متونی‌، در مثال چلگ : 178
- چلگ و این کتاب : 182
 
- تجربهِ فهمِ شبحی : 189
- صورت مسالهِ فهم شبحی : 190
- سوادهای خواندن ِ مثال‌های تجربی شبحی : 194
- بی‌زبانی فهم شبحی : 200
- مثال‌های آشی : 204
- مثال‌های نسبتا بزرگِ آشی : 206
- فهم شبحی؛ متون و دستور زبان و . . . : 210
- استـثـنائی بودن - آزمایشی بودن ِ فهم شبحی : 213
- توهمی بودنِ فهم شبحی و حسِ ضرب و . . . : 215
- مثال آسانسور و شهود : 217
- ارزش‌ها و فهم‌ها : 219
- شارلاتانی و شهود……223
-» شارلاتانی : 224
-» شهود : 225
- فهم شبحی و ابهام : 229
- مثال‌های شعری و ابهام : 235
- مثالِ مخلوطِ {تصویری و زبانی} ِ عینک : 237
- تفکیک عملِ زبانگر و عملِ زبان : 242
-» خلاصهِ کتاب‌، تا به اینجا : 243
- لایه‌های عمل : 251
- تمثیل‌ها : 251
- ندیدن‌ها : 254
-» تمثیلِ سادهِ طبیعت : 257
- آزادی زبان‌، از زبانگر : 262
- دستور و عملِ زبانگر : 272
- {نبوده} ِ سوال‌، در متون : 273
- اراده و دستور : 274
- همـحسی : 282
- نقد دستورزبان متون : 284
- کارکردهای ِ دستور و… : 286
-» فلوژ : 288
- مثالِ ترس و همـحسی : 293
- مثالِ چلگ و همـحسی : 295
- مثال‌های نوع شبحی و همـحسی : 296
-» طبیعی بودن و همـحسی : 300
-» چند نکته نکتهِ متفرق (و مرتبط) : 301
-»» الف : کودک و فهم شبحی‌؛ و همـحسی : 301
-»» ب : اراده و فهم شبحی- و همـحسی : 304
-»» ج : یادگیری و فهم شبحی‌؛ و همـحسی : 305
- غلط‌های زبانی‌، بعنوان ِ مثال ِ همـحسی : 309
- غلط‌های لغتی‌، بعنوان ِ مثال ِ همـحسی : 312
- مثال‌های بزرگ زبانی و همـحسی : 315
-» مثالِ کتـابِ سفر تبریز : 318
- مشکلاتِ بحث‌های حـّسی : 326
- وسعت حس‌ها - و همـحسی : 329
- پایانِ مبحثِ همـحسی : 331
 
بخش چهارم : جمع : 339
- جمع : 341
- مقدمه : 341
- چگونگی توضیحِ جمع : 344
- نا خلاقیت و جمع (1) : 346
-» ارزش‌ها و خلاقیت : 346
-» جدید بودنِ نسبی : 348
- نا خلاقیت و جمع (2) : 352
- تفکیک ِ ضرب و جمع : 352
- نبوده ِ تفکیک {ضرب و جمع} در متون(1) : 353
- نقدِ متون : خلاقیت و قاعده : 355
-»»» خلاقیت و {غلط} : 364
- امکانات ِ زبانی : 370
- وسعت ِ فهم‌ها : 370
- تـُـفِ پـیره زن : 372
- دسترس‌پذیری ِ فهمی- زبانی : 374
- فاصله از سطحِ زبان : 377
- سطح ِ زبان : 377
- خلاصه‌‌ی ‌ایدهِ : {فاصله از سطحِ زبان} : 378
- تقسیم فهمی : 382
- نـامتون و تقسیم : 389
- متون - و تقسیم : 389
-» نمودار‌های درختی متون و … : 396
- تقسیم و خلاقیت : 398
-» خلاقیتِ تقسیمی : 399
-»» منابع فهمی : 399
-» تمثیل‌‌های طبیعی (نازبانی) و تقسیم فهمی : 400
-»» طبیعی بودنِ تقسیم : 401
- نمودار ِ آبع ِ بزرگ : 407
- نمودار بزرگتر- تکمیلی : 411
- فهم ِ پله‌ای : 414
فاصله فهمی : 418
- تمثیل‌ها : 420
- کار فهمی : 424
- سبیتِ زبانی (جمع) : درجه‌مندی {کار} : 424
- اندازه‌‌گیری کار فهمی : 427
- لـُغ : 432
- طِـیف : 434
- لـُغـیـّـَت : 436
- A : مقایسه و لغیت : 436
- B : چند بیان و لغیت : 437
- C : اندازه‌‌گیری و لغیت : 439
-» الف : عـُرفِ- …- سلیقگی ِ اندازه‌گیری : 439
-» ب : فهم ِ اندازه‌گیری : 440
-» ج : نسبیت ِ دقت ِ اندازه‌گیری : 442
- D : دستور زبان و لغیت : 447
- فایده‌مندی ِ دستور و جمع (لغیت) . . . : 448
- E : وظیفه ِ زبان و لغیت : 450
- وظیفهِ متونی زبان : مساله‌‌یِ ارتباط : 451
- F : محدودیت‌ها‌، وظیفهِ زبان و لغیت : 454
- G : انسان ِ بی‌زبان و لغیت : 454
- انسان ِ ناطق/ اشرف : 455
- قفس و بیزبانی : (یادآوری از مبحث فرضیه‌ها) : 462
- H : طبیعی بودن ِ زبان و لغیت : 463
- نزدیک‌ترین فاصله : 465
- K : چند تمثیل و نکتهِ ئیتـّی و لغیت : 467
-» سُـلطانیـّت : 468
-»» روستائـیــّت : 470
-»» فـِمِـنـیـّت : 471
- M : اقتصادِ زبانی و لغیت : 473
- N : آبع‌های بزرگ و لغیت : 474
- U : نبوده ِ تفکیک {ضرب و جمع} در متون (2) : 480
- V : مرور ِ کتاب و لغیت (1) : 482
- Z : مرور دوم (کلی) کتاب (2) : 488
- نسبیت ِ {ضرب و جمع} : 488
- مثال‌های زبانی : 489
-»» کلیشه‌های بیانی : 491
-»»» خلاصه و فرمول‌وار : 493
- عوامل ِ ایکس : 495
- انواع عوامل ایکس : 500
1- نتیجه‌گیر‌ها : 500
2- تطبیقی‌ها : 503
3- وصل کننده‌ها : 507
-» اطلاعاتِ بیشتر : 509
-» عواملِ ایکس ِ استدلالی : 511
-»» ارزش‌ها؛ و : استدلال (عوامل ایکسِ…) : 513
5- …بی‌نام‌ها : … : متفرقه‌ها : 516
4- شخصیـتی‌ها : 516
-» روابط ِ داخلی و خارجی ِ {آ و بع}ها : 522
- چند "نکته، نکته" : 523
-» مثالِ پایه‌ای چلگ- و عواملِ ایکسِ شخصیتی : 526
- چند نکتهِ متفرقهِ عوامل ایکس : 527
-» لـُغنا : 535
-» K : بی‌مفهوم بودگیِ اجزایِ لغ : 536
-» L : سراسری بودنِ فهمی، در لغ‌ها : 540
-»» ی : … معنی‌داریِ حروف؛ و…544
-» M : عدمِ استقلالِ اجزایِ لغ : 553
-» N : خطی بودنِ لغ : 560
-»» متون و {خطی بودنِ زبان} : 561
-» Z : نسبیتِ زنده بودنِ اجزای لغ : 577
- مثالِ تصویریِ فهمیِ چهره : 581
-» متون ‌و شفافیت (لغنا؟) : 586
-»»» لغنا؛ شفافیت، و : فهم‌های بزرگسالی : 590
 
بخش پنجم : عملکرد و معنی : 595
- عملکرد و معنی : 597
-» خلاصهِ کتاب، تا به اینجا : 598
- تفکیکِ مشخصِ {عملکرد‌ها} و {معنی‌ها} : 601
-» انواع عملکردها : 603
-» عملکرد فهمی : 604
-» عملکرد تداعی : 606
-» تفاوتِ عملکردِ تداعی و معنی : 608
-» تفاوتِ عملکردِ تداعی و عملکردِ خطچی : 609
-» تفاوتِ عملکردِ تداعی و عملکردِ فهمی : 609
-» عملکرد خطچی : 612
-» تفاوتِ عملکردِ خطچی و عملکردِ تداعی : 614
-» تفاوتِ عملکردِ خطچی و عملکردِ فهمی : 616
-» زبان دوم و عملکرد خطچی : 617
-» خط صوتی و لغت کاذب : 621
-» خطِ صوتیِ بین المللی ِ اینگیلیسی : 624
-» لغت کاذب و لغت : 631
-» معنی : 633
-» معنی و متون : 634
-» معنی؛ ترادف؛ و : دوئـیـّت : 635
-»» الف : معنی کلی : 636
-»» ب : مشخصه‌های معنایی : 636
-»» ج : اصطلاحات دستوری : 637
منابع : 639
 

👇 تصادفی👇

مجموعه نمونه قرارداد هادانلود حل المسائل کتاب حساب دیفرانسیل و انتگرال و هندسه تحلیلی جلد دوم به زبان فارسیدانلود پروژه بررسي انواع تجهيزات خانواده FACTSطراحي كنترلر بهينه چهار چرخ فرمانپذير به منظور پيروي از مسير در خودروهاي هوشمنداقدام پژوهی کلاس ششم ابتدایی، همیاری و کار گروهیدانلود کتاب سرگذشت کندوهاتسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با استفاده از المان های قائم فولادی word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل ضــرب فهــم ها

ضــرب فهــم ها

دانلود ضــرب فهــم ها

خرید اینترنتی ضــرب فهــم ها

👇🏞 تصاویر 🏞