👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC  در صنعت تراكتور سازي ايران
چكيده
با توجه به پيشرفت سريع فن آوري ها و افزايش روزافزون رقابت در صحنه جهاني, شركتها براي دستيابي به بازار پايدار, مكرر درصدد افزايش بهره وري خود جهت تقويت توان رقابتي مي باشند. لذا از تكنولوژي روز, در جهت دستيابي به اهداف مورد نظر استفاده مي نمايند.
سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC (Activity Based costing) در واقع يكي از ابزارهاي قدرتمند و مفيد جهت دستيابي به اهداف شركتها در حفظ توان رقابتي مي باشد. اين سيستم با شناسايي و اندازه گيري ارزش منابعي كه در راستاي اجراي فعاليتهاي شركت به مصرف مي رسد, شناسايي و حذف فعاليتهاي فاقد ارزش افزوده كمك شاياني در صرفه جويي هزينه ها نموده و باعث افزايش كارآئي عمليات و در نهايت افزايش سودآوري شركت مي گردد.
هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي عوامل موثر بر امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت(ABC) در صنعت تراكتورسازي ايران مي باشدكه فرضيه اصلي دراين تحقيق " اجراي سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي امكان پذير است ." مي باشد كه علاوه بر آن اين پژوهش شامل 8 فرضيه فرعي بشرح زير مي باشد :
1- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم سربار توليد بالاست.
2- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي توليد محصولات وجود دارد.
3- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع توليد محصولات وجود دارد.
4- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع حجم توليد محصولات وجود دارد.
5- در صنعت تراكتورسازي ايران تنوع اندازه فيزيكي توليد محصولات وجود دارد.
6- در صنعت تراكتورسازي ايران پيچيدگي مواد اوليه مصرفي وجود دارد.
7- در صنعت تراكتورسازي ايران سهم موجودي كالاي ساخته شده و نيم ساخته در پايان دوره قابل توجه است.
8- در صنعت تراكتورسازي ايران امكان شناسايي انباره هاي هزينه و عوامل موجد هزينه وجود دارد.
در اين پژوهش جامعه ي آماري شامل شركتهاي زير مجموعه صنعت تراكتور سازي ايران ( شركت مادر ) مي باشد كه عبارتند از:
شركت موتور سازان، شركت ريخته گران، شركت آهنگري، شركت ماشين آلات صنعتي، شركت تراكتور سازي اروميه و سنندج .
براي جمع آوري بخشي از اطلاعات مورد نياز جهت تأييد يا رد فرضيه هاي تحقيق از پرسشنامه ي پژوهشگر ساخته استفاده شده است كه شامل دو بخش (سئوالات عمومي و تخصصي) است كه سئوالات تخصصي آن از 24 سئوال تشكيل شده است و تعداد كل پرسشنامه هاي توزيعي70 مورد بوده كه15 مورد به علت عدم همكاري مسئولين وصول نگرديد و5 مورد به علت ناقص بودن اطلاعات كنار گذاشته شده و اطلاعات 50 مورد از پرسشنامه ها براي تجزيه و تحليل وارد نرم افزار SPSS گرديده كه براي تأييد يا رد فرضيه ي اصلي و فرضيات فرعي از آزمون كاي دو استفاده شده است و نتيجه ي اين پژوهش اينكه فرضيه ي اصلي با سطح اطمينان99/0 مورد تأييد قرار گرفته است.تائيد فرضيه بدين معني است كه امكان به كارگيري سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي وجود دارد.
 
 
تعداد صفحات 130 word
 
 
فهرست مطالب
 
 
تشكر و قدرداني
چكيده
پيشگفتار
فصل اول:‌كليات تحقيق
1ـ1ـ مقدمه........................................................................................................................ 1
2ـ1ـ موضوع تحقيق........................................................................................................... 2
3ـ1ـ تشريح و بيان موضوع................................................................................................ 3
4ـ1ـ اهميت موضوع تحقيق................................................................................................ 4
5ـ1ـ هدف و علت انتخاب موضوع..................................................................................... 5
6ـ1ـ فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................... 6
7ـ1ـ قلمرو تحقيق............................................................................................................. 7
8ـ1ـ جامعه ي آماري......................................................................................................... 7
9ـ1ـ خلاصه ي فصل......................................................................................................... 8
10ـ1ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات.................................................................................. 8
فصل دوم: ادبيات و مباني نظري تحقيق
1ـ2ـ گفتار اول: مفاهيم حسابداري و حسابداري سنتي
1ـ1ـ2ـ مقدمه.................................................................................................................... 10
2ـ1ـ2ـ تاريخچه ي حسابداري........................................................................................... 11
3ـ1ـ2ـ حسابداري از ديدگاه هاي گوناگون........................................................................... 12
4ـ1ـ2ـ حسابداري به عنوان يك سيستم اطلاعاتي................................................................. 13
5ـ1ـ2ـ تعريف حسابداري بهاي تمام شده............................................................................ 15
6ـ1ـ2ـ عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده....................................................... 21
7ـ1ـ2ـ دلايل استفاده از سربار جذب شده به جاي سربار واقعي............................................. 23
8ـ1ـ2ـ تخصيص هزينه هاي دواير خدمات پشتيباني............................................................. 27
2ـ2ـ گفتار دوم : سيستمهاي هزينه يابي نوين ( ابزارهاي نوين در مديريت هزينه )
1ـ2ـ2ـ مقدمه.................................................................................................................... 35
2ـ2ـ2ـ حسابداري مديريت................................................................................................ 35
3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC)....................................................................... 39
2ـ3ـ2ـ2ـ تاريخچه ي هزينه يابي بر مبناي فعاليت................................................................ 40
1ـ2ـ3ـ2ـ2ـ نخستين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت................................................ 41
2ـ2ـ3ـ2ـ2ـ دومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................. 45
3ـ2ـ3ـ2ـ2ـ سومين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................ 46
4ـ2ـ3ـ2ـ2ـ چهارمين نسل سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ............................................. 49
3ـ3ـ2ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت براي كمك به تصميمات مديريت ................................ 50
4ـ3ـ2ـ2ـ تمركز براي فعاليت ............................................................................................ 51
5ـ3ـ2ـ2ـ بازتاب صحت در استعمال منابع ......................................................................... 51
6ـ3ـ2ـ2ـ گرايش هزينه تحت روش (ABC) .................................................................... 52
7ـ3ـ2ـ2ـ سطوح فعاليت در سيستم (ABC) ..................................................................... 52
8ـ3ـ2ـ2ـ رديابي هزينه در سيستم (ABC) ...................................................................... 56
9ـ3ـ2ـ2ـ طراحي سيستم هزينه يابي بر مباي فعاليت ............................................................ 58
10ـ3ـ2ـ2ـ مزايا و محدوديتهاي هزينه يابي بر مبناي فعاليت ................................................. 64
11ـ3ـ2ـ2ـ مقايسه ي سيستم سنتي با سيستم (ABC) ......................................................... 65
3ـ2ـ گفتار سوم: ويژگيهاي صنعت تراكتور سازي ايران
1ـ3ـ2ـ تاريخچه مختصر شركت تراكتور سازي ايران............................................................. 67
2ـ3ـ2ـ هزينه يابي بر مبناي فعاليت در صنعت تراكتور سازي ايران......................................... 68
3ـ3ـ2ـ كاربرد هزينه يابي بر مبناي فعاليت........................................................................... 69
4ـ2ـ گفتار چهارم: تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم حسابداري هزينه يابي برمبناي فعاليت
1ـ4ـ2ـ پيشينه تحقيق ........................................................................................................ 73
5ـ2ـ تعاريف واژه ها و اصطلاحات.................................................................................... 75
 
فصل سوم: متدولوژي تحقيق
1ـ3ـ روش تحقيق............................................................................................................. 76
2ـ3ـ اهداف تحقيق............................................................................................................ 76
3ـ3ـ فرضيات تحقيق......................................................................................................... 77
4ـ3ـ جامعه ي آماري......................................................................................................... 78
5ـ3ـ ابزار اندازه گيري و روشهاي جمع آوري اطلاعات........................................................ 79
6ـ3ـ اعتبار و روائي ابزار اندازه گيري.................................................................................. 80
7ـ3ـ روش آماري.............................................................................................................. 81
 
فصل چهارم: آزمون فرضيات و تجزيه و تحليل داده ها
1ـ4ـ مقدمه:....................................................................................................................... 83
2ـ4ـ ارائه جدول و تلخيص اطلاعات ................................................................................. 84
3ـ4ـ تجزيه و تحليل فرضيات و سئوالات پرسشنامه ............................................................ 86
 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق
1ـ5ـ نتيجه گيري .............................................................................................................. 128
2ـ 5ـ پيشنهادات پژوهش................................................................................................... 129
3ـ 5ـ پيشنهاد براي تحقيقات آتي ...................................................................................... 130
4ـ5ـ محدوديتهاي تحقيق .................................................................................................. 130
 
فصل ششم: جداول و پيوستها
1ـ6ـ اطلاعات پرسشنامه
2ـ6ـ جداول و نمودار مقايسه اي شركتهاي تراكتور سازي
3ـ6ـ جدول آزمون آلفاي كرونباخ
 
منابع و مآخذ
 
 
 
فهرست جداول
 
جدول 1ـ4ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه......................................................................... 84
جدول 2ـ4ـ ارائه سئوالات به تفكيك فرضيه......................................................................... 85
جدول 3ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (1).................................................................... 88
جدول 4ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (2).................................................................... 89
جدول 5ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (3).................................................................... 90
جدول 6ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (1)......................................................... 91
جدول 7ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (4).................................................................... 93
جدول 8ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (5).................................................................... 94
جدول 9ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (6).................................................................... 95
جدول 10ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (7).................................................................. 96
جدول 11ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (2)....................................................... 97
جدول 12ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (8).................................................................. 99
جدول 13ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (9).................................................................. 100
جدول 14ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (10)................................................................ 101
جدول 15ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (3)....................................................... 102
جدول 16ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (11)................................................................ 104
جدول 17ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (12)................................................................ 105
جدول 18ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (13)................................................................ 106
جدول 19ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (4)....................................................... 107
جدول 20ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (14)................................................................ 109
جدول 21ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (15)................................................................ 110
جدول 22ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (16)................................................................ 111
جدول 23ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (5)....................................................... 112
جدول 24ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (17)................................................................ 114
جدول 25ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (18)................................................................ 115
جدول 26ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (19)................................................................ 116
جدول 27ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (6)....................................................... 117
جدول 28ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (23)................................................................ 119
جدول 29ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (24)................................................................ 120
جدول 30ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (7)....................................................... 121
جدول 31ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (20)................................................................ 123
جدول 32ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (21)................................................................ 124
جدول 33ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (22)................................................................ 125
جدول 34ـ4ـ جدول تركيبي مربوط به فرضيه شماره (8)...................................................... 126
 
 
 
 
 
 
 
 
 
فهرست نمودارها
 
عنوان صفحه
 
 
نمودار 1ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (1).................................................................... 88
نمودار 2ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (2) .................................................................. 89
نمودار 3ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (3) .................................................................. 90
نمودار 4ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (4) .................................................................. 93
نمودار 5ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (5) .................................................................. 94
نمودار 6ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (6) .................................................................. 95
نمودار 7ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (7) .................................................................. 96
نمودار 8ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (8) .................................................................. 99
نمودار 9ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (9) .................................................................. 100
نمودار 10ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (10) .............................................................. 101
نمودار 11ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (11) .............................................................. 104
نمودار 12ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (12) .............................................................. 105
نمودار 13ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (13) .............................................................. 107
نمودار 14ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (14) .............................................................. 109
نمودار 15ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (15) .............................................................. 110
نمودار 16ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (16) .............................................................. 111
نمودار 17ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (17) .............................................................. 114
نمودار 18ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (18) .............................................................. 115
نمودار 19ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (19) .............................................................. 116
نمودار 20ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (20) .............................................................. 119
نمودار 21ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (21) .............................................................. 120
نمودار 22ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (22) .............................................................. 123
نمودار 23ـ4ـ توزيع درصد و فراواني سئوال (23) .............................................................. 124
 

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه تبديل حرف به صدا در زبان فارسی با شبكه های عصبی پرسپترون چندلايه ایكتاب خاطرات دختر شينا +سه كتاب هديهازدواجفرهنگ مصور گياهشناسيJomSocial 4.4.1 - دانلود کامپوننت فارسی طراحی شبکه اجتماعی و جامعه مجازی جوم سوشیال همراه با فایل راهنمای انگلیسیتجربیات مدون آموزگار قرآن در مقطع ابتدایی 34 صفحه‏69- بررسی و مقایسه چند روش بهسازی ساختمان های بتنی در برابر زلزلهتاثير خطاى باياس و جداسازى مدهاى تحريك و حس در طراحى و آناليز ژيروسكوپ شانه ايى MEMS ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

دانلود پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

خرید اینترنتی پایان نامه بررسي امكان كاربرد سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت ABC در صنعت تراكتور سازي ايران

👇🏞 تصاویر 🏞